Stampa t-test tal-qari ...


Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ġimgħa

 

Qari I

M’għandekx kejl biex tkun taf xi jsarraf ħabib ta’ min jafda fih.

Sir 6, 5-17

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

 

Fomm li jagħti gost ikattar il-ħbieb,

u lsien jitkellem tajjeb ikollu ħafna min jirrispettah.

Ħa jkunu ħafna dawk li jsellmulek,

imma wieħed f’elf dawk li jagħtuk parir.

Meta tikseb ħabib, iksbu wara li tkun ġarrabtu,

u tkunx mgħaġġel biex tafda fih.

Għax hemm min hu ħabib meta jaqbillu,

u ma jiqafx miegħek dakinhar tal-għawġ tiegħek.

Hemm il-ħabib li jinbidel f’għadu,

u b’għajb tiegħek jikxef li għandu tilwima miegħek.

Hemm il-ħabib li joqgħod miegħek mal-mejda,

imma ma jiqafx miegħek dakinhar tal-għawġ.

Fit-tajjeb tiegħek ikun qisu int,

u b’wiċċu minn quddiem jikkmanda lill-qaddejja tiegħek;

imma jekk tkun magħkus, idur kontrik

u jinħeba minn quddiem wiċċek.

Inqata’ mill-għedewwa tiegħek,

u oqgħod b’seba’ għajnejn fuq ħbiebek.

Kenn sod il-ħabib ta’ min jafda fih,

u min isib wieħed ikun sab teżor.

Ma tibdlu ma’ xejn ħabib tafdah,

u m’għandekx kejl biex tkun taf xi jsarraf.

Duwa tal-ħajja ħabib tafdah,

u jsibu minn jibża’ mill-Mulej.

Min jibża’ mill-Mulej imexxi tajjeb il-ħbiberija tiegħu,

u kif ikun hu, ikun ħabibu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 118 (119), 12.16.18.27.34.35

 

R/. (35a): Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek

 

Imbierek int, Mulej!

Għallimni l-kmandamenti tiegħek.

Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitgħaxxaq,

qatt ma ninsa l-kelma tiegħek. R/.

 

Iftaħli għajnejja, biex nara

l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.

Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek,

biex naħseb fuq għeġubijietek. R/.

 

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek

u nagħmilha b’qalbi kollha.

Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek,

għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Ġw 17, 17b.a

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Il-kelma tiegħek hi l-verità;

qaddisna permezz tal-verità.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem.

Mk 10, 1-12

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, Ġesù 1telaq minn Kafarnahum u mar fl-art tal-Lhudija u ’l hemm mill-Ġordan, u n-nies mill-ġdid inġabret madwaru; u hu, kif kienet id-drawwa tiegħu, raġa’ qabad

jgħallimhom.

 

Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?”. Qalulu: “Mosè ta l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha”. Imbagħad weġibhom Ġesù: “Minħabba l-ebusija ta’ qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru u ’l ommu u jingħaqad ma’ martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem”.

 

Xħin daħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan, u hu qalilhom: “Min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta’ adulterju kontra l-ewwel waħda; u jekk mara titlaq lil żewġha u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta’ adulterju”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu