Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU FUQ L-ATTI TAL-APPOSTLI

01. Tahom ħafna provi li hu ħaj… ordnalhom… joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier. (Atti 1:3,4). 29/05/2019.

02. Dan issieħeb mal-ħdax-il Appostlu. (Atti 1:26).12/06/2019.

03. Ilsna qishom tan-nar. Għid il-Ħamsin u d-dynamis tal-Ispirtu li jkebbes il-kelma tal-bniedem u jagħmilha Vanġelu. (Atti 2:3). 19/06/2019.

04. U kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb. Il-ħajja tal-komunità tal-bidu bejn l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba tal-aħwa. (Atti 2:42). 26/06/2019.

05. Fl-isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret, imxi! (Atti 3:6). L-invokazzjoni tal-Isem li jeħles hi preżenza ħajja u attiva. 07/08/2019.

06. Kellhom kollox flimkien. (Atti 4:32). 21/08/2019.

07. Xħin jgħaddi Pietru. (Atti 5:15). Pietru, xhud ewlieni tal-Irxoxt. 28/08/2019.

08. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin teħduha kontra Alla! (Atti 5:39). Il-kriterji tad-dixxerniment li jagħti l-għaref Gamaljel. 18/09/2019.

09. Stiefnu mimli bl-Ispirtu s-Santu bejn diakonia u martyria. (Atti 7:5). 25/09/2019.

10. Beda jxandar 'l Ġesù. Filippu u l-ġirja tal-Vanġelu f'toroq ġodda. (Atti 8:35). 02/10/2019.

11. Għodda magħżula minni. (Atti 9:15). Sawl, minn persekutur għal evanġelizzatur. 09/10/2019.

12. Pietru u t-tiswib ta-Ispirtu fuq il-pagani. (Atti: 10:34). 16/10/2019.

13. Alla fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. (Atti 14:27). 23/10/2019.

14. Ejja l-Maċedonja u għinna. (Atti 16:9). Il-fidi nisranija tasal l-Ewropa. 30/10/2019.

15. Pawlu fl-Arjopagu. Dak li intom tqimuh bla ma tagħrfuh. (Att1 17:23) 06/11/2019.

16. Prixxilla u Akwila ħaduh magħhom. (Atti 18:26) Koppja għall-qadi tal-Vanġelu. 1311/2019.

17. “Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha” (Atti 20:28). Il-ministeru ta’ Pawlu f’Efesu u t-tislima tat-tluq lill-anzjani. 04/12/2019.

18. “Ftit jonqsok biex tipperswadini u tagħmilni Nisrani!” (Atti 26:28). Pawlu priġunier quddiem is-sultan Agrippa. 11/12/2019.

19. Il-Papa dwar Malta Is-salvazzjoni ta' Alla u l-ospitalità tal-Maltin. 08/01/2020.

20. “Pawlu kien jilqa’ lil dawk li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-Saltna ta’ Alla… bil-kuraġġ u bla tfixkil” (Atti 28:30-31). Il-jiem ta’ Pawlu fil-ħabs f’Ruma u t-tħabbira li tħalli l-frott.. 15/01/2020.