Mill-ktejjeb, “Il-Ġrajja tal-Madonna ta’ Fatima”, publikat mil-Librerija Preca. Ħajr lis-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija - M.U.S.E.U.M.

 

 

Il-ġrajja ta’ Fatima tibda fix-xahar ta’ Mejju, 1917. L-Ewwel Gwerra Dinjija kienet fl-aqwa tagħha. Żmien ta’ ħerba, mwiet u biża’. Il-Papa Benedittu XV talab lit-tfal kollha tad-dinja biex jitolbu għall-paċi.

 

 

 

 

 

Fit-13 ta’ Mejju, fir-raħal ċkejken ta’ Fatima, qrib Lisbona Portugall, tlitt itfal kienu jirgħu in-ngħaġ fil-Cova da Iria. Dawn kienu Luċija ta’ ħdax-il sena, Franġisku u l-kuġin tagħha, ta’ disa’ snin, u Ġaċinta, oħtu, ta’ sebgħa. Luċija kienet imħassba dwar ħuha li kien suldat mibgħut għall-gwerra.

 

F’nofsinhar, hekk kif it-tfal temmew ir-Rużarju li kienu jgħidu ta’ kuljum, raw il-leħħa tal-beraq fis-sema u semgħu ir-ragħad ikarwat. Dan beżżagħhom ħafna għax l-ajru kien tasew bnazzi! Huma ħaffu jniżżlu n-ngħaġ minn fuq il-gholja u saquhom lejn post għall-kenn.

 

 

 

 

 

 

Imbagħad, waqt li kienu jħarsu mistagħġba, lemħu sinjura sabiħa wieqfa fuq sħaba li kienet imwieżna fuq balluta tal-liċi. F’idha kellha kuruna tar-Rużarju u l-libsa bajda tagħha kienet tlellex b’dawl tas-sema. Luċija staqsiet lis-Sinjura mnejn kienet ġiet. ``Mis-sema,’’ weġbitha s-Sinjura.

 

Is-Sinjura talbet lit-tfal biex darba fix-xahar, għal sitt xhur wara xulxin, imorru f’dak l-istess post. Fuq mistoqsija ta’ Luċija s-Sinjura li hi u Ġaċinta kellhom imorru l-ġenna, u Franġisku wkoll, imma hu kien jeħtieġlu jgħid iżjed Rużarju.

 

Franġisku resaq ‘il-quddiem konfuż dwar x’kien qed jiġri, għax hu la kien qed jara u lanqas jisma’ lill-Madonna. Is-Sinjura qalet lil Luċija li Franġisku ried jitlob iżjed, u jgħid iżjed  Rużarju, imbagħad hu wkoll ikun jista’ jaraha.

 

 

 

 

Luċija staqsietha jekk il-gwerra kinetx ser iddum ma tispiċċa. It-tfal iddawlu b‘raġġi minn idejn il-Madonna. Qaltilhom li dak il-ħin ma setgħetx tkellimhom dwar il-gwerra, imma setgħet tgħidilhom li huma kellhom ibatu ħafna. "Għidu r-Rużarju kuljum u offruh għall-paċi," temmet tgħidilhom. Imbagħad id-dehra għebet.

 

Wara nofsinhar, fi triqthom lejn id-dar, ftiehmu bejniethom li ma jgħidu lil ħadd b’dak li kienu raw. Iżda meta waslu d-dar Ġaċinta, u mbagħad Franġisku, qalu lil ommhom.

 

Meta ommhom qalet bil-biċċa  lil omm Luċija, iż-żewġ nisa bdew jeħduha magħha u jgħidulha ma tivvintax iżjed gideb. Imma Luċija baqgħet tinsisti: ``Mama’’, tassew li rajna sinjura sabiħa.’’ 

 

Omm Luċija ma tatx permess lil bintha biex tarġa’ żżur il-post tad-dehra. Iżda meta t-13 ta’ Ġunju wasal qalb l-omm irtabet u ħallietha tmur.

 

Xi rġiel waqqfu lil Luċija fit-triq u offrewlha l-flus biex ma tmurx fil-Cova. Iżda hi qaltilhom li ma ridetx flus u kompliet triqtha  b’ċorma tfal bniet mexjin warajha.

 

 

 

 

 

Kien armajn nofsinhar fil-Cova da Iria meta Luċija rat l-istess dawl għammiexi li kienet rat qabel l-ewwel dehra. ``Ġaċinta, Frangisku’’, bdiet tgħajjat, ``is-Sinjura ġejja!’’

Is-Sinjura qalet lit-tfal biex jerġgħu jmorru hemm fit-13 tax-xahar ta’ wara, u biex igħidu ħames posti Rużarju kuljum. Il-Madonna talbet ukoll lil Luċija biex titgħallem taqra.

Is-Sinjura qalet lil Luċija li Ġaċinta u Franġisku kellhom imorru l-ġenna fi żmien qasir, iżda hi, Luċija, kien se jkollha tistenna, għaliex `Ġesu jrid ixerred id-devozzjoni lejn il-Qalb Immakolata Tiegħi permezz tiegħek. Hija tkun ir-refuġju tiegħek.’

 

 

 

 

 

 

Waqt li kienu jħarsu għarkubbtejhom it-tfal setgħu jaraw il-Qalb Bla Tebgħa tal-Madonna mdawra bix-xewk….simbolu tad-dnubiet ta’ l-umanita.

 

Is-sħaba għebet fis-sema u Luċija qamet bilwieqfa f’daqqa waħda. It-tifla firxet idejha quddiemha, donnha biex tipprova żżomm id-dehra għal ftit ieħor.

 

Kull fejn tmur Luċija bdiet issib min jistaqsiha dwar id-dehra tat-13 ta’ Ġunju. L-aħbar ta’ dik il-ġrajja kienet xterdet malajr.

 

 

 

 

Rosa, omm Luċija, kienet tassew inkwetata. Lil bintha bdiet issejħilha giddieba. Il-Kappillan tal-post ħaseb li t-tfal setgħu raw xi ħaga, forsi l-ħidma tax-xitan. Min-naħa tiegħu  l-gvern ma kienx iħares bil-ħlewwa lejn ħrejjef dwar mirakli.

 

Il-qassis tant żera’ dubji f’moħħ Luċija li din qalet lit-tnejn l-oħra li ma kinetx fi ħsiebha tmur fil-Cova fit-13 tax-xahar ta’ wara.

 

 

Iżda mqanqla mid-dmugħ ta’ Ġaċinta w Franġisku, Luċija marret fil-Cova fit-13 ta’ Lulju. Folla kbira kienet inġemgħet madwar il-balluta, kulħadd lest biex jiddieħek bit-tfal.

 

Iżda meta tfaċċat is-sħaba u nħasset żiffa friska. Luċija fehmet li s-Sinjura kienet preżenti. It-tifla talbet lill-irġiel biex jinżgħu l-brieret filwaqt li hi w it-tfal l-oħra niżlu għarkubbtejhom u bdew jitolbu. Ir-raġġi tax-xemx kienu għebu.

 

Is-Sinjura qalet lil Luċija biex ikomplu jitolbu għall-paċi u jerġgħu jmorru fil-Cova x-xahar ta’ wara. Luċija talbitha biex twettaq miraklu ħalli jarawħ l-oħrajn u jemmnu. Imma s-Sinjura qalitilha biex jissoktaw igħidu r-Rużarju għall–konverżjoni tal-midinbin u wegħditha li xi morda kellhom ifiequ.

 

 

 

 

 

Ħafna nies mill-folla talbu lit-tfal igħidulhom x’kienu raw u semgħu. Iżda ħadd mit-tfal ma ried jitkellem għax is-Sinjura kienet talbithom biex ma jgħidu xejn minn dak li kienet qaltilhom għax kien għad mhux il-waqt.

 

 

 

 

 

 

 

Kien ‘fl-1941 li Luċija rrevelat parti mill-messaġġ tal-Madonna lill-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi. Raġġi ta’ dawl minn idejn is-Sinjura kienu nifdu l-art li nfetħet u wriet dehra li twerwer tal-fjammi eterni ta’ l-infern.

 

Il-Madonna kienet qalet li jekk ir-Russja ma tikkonvertix saċerdoti kellhom jiġu torturati u knejjes desakrati. Id-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa Tagħha kienet mezz li jbiegħed gwerra qerrieda oħra. It-Tqarbin fl-ewwel Sibt tax-xahar għal ħames xhur wara xulxin kellu jgħin biex tiġi l-paċi.

 

Id-dehriet ta’ Fatima kienu suġġett kontroversjali. Is-saċerdoti kienu qed jiġu akkużati li qed jippruvaw iqarrqu bil-poplu. Fost l-egħdewwa tal-Knisja kien hemm l-Ordni tal-Mażuni li ħeġġet lis-Sindku biex ifittex jeqred dawk ix-xnigħat.

 

Luċija, missierha w zijuha ssejħu fl-uffiċċju tas-sindku u dan ordna lil Luċija biex twaqqaf il-qerq tagħha. Iżda Luċija qaltlu: `Jien ma jiena nqarraq b’ħadd. Ma ngħid xejn ħlief dak li qaltli s-Sinjura’

 

Madwar 20,000 ruħ kienu nġabru fil-Cova fit-13 t’Awissu, minkejja l-ordni tas-Sindku. Iżda b’għaġeb ta’ kulħadd it-tfal ma dehrux.

 

Missier Luċija ma damx ma tarrfilhom għaliex, Is-Sindku kien daħħal it-tfal f’nasba. Għamel tabirruħu ser iwassalhom fil-Cova bil-karettun tiegħu, u minflok ħadhom f’daru u qafilhom hemm.

 

Fil-Cova, għall-ħabta ta’ nofsinhar, instemgħet ragħda. Sħaba bajda niżlet għal ftit waqtiet fuq il-balluta, u mbagħad reġgħet għebet bil-mod il-mod. Il-folla fehmet li s-Sinjura kienet ġiet u reġgħet  marret. Kienu t-tfal li ma żammewx l-appuntament.

 

Sadattant is-Sindku, imgħaddab għall-aħħar, kien qiegħed jitmasħan mat-tfal, jipprova b’ħiltu li jġegħilhom jiċħdu d-dehriet tal-Madonna u s-sigriet li kienet qaltilhom.

 

F’telfa kbira ta’ rabja s-Sindku lagħab l-aħħar karta. Beda jhedded lit-tfal li jgħaddashom fiż-żejt jagħli. Iżda t-tlitt itfal xorta waħda ma biddlux fehmithom. Sa fl-aħħar is-Sindku qata’ jiesu u ħelishom.

 

Ftit jiem wara, fid-19 t’Awissu, is-Sinjura reġgħet dehret lit-tfal u qaltilhom biex jerġgħu jkunu hemm fit-13 tax-xahar ta’ wara. `Għidu r-Rużarju kuljum, u fit-13 t’Ottubru jien nagħmel miraklu kbir ħalli kulħadd jemmen.’

 

 

 

Kien hemm fl-arja riħa tassew tfuħ, u t-tfal qatgħu xi friegħi mis-siġra fejn kienet serrħet il-Madonna u ħaduhom magħhom id-dar. Dik il-lejla djarhom imtlew bl-istess fwieħa tas-sema.

 

L-eluf li kienu hemm waqt id-dehra t’Awissu malajr xerrdu l-aħbar, u meta wasal it-13 ta’ Settembru l-folla ħerqana kienet wisq ikbar. Il-morda bdew jitolbu lit-tfal biex jinterċedu għalihom.

 

U kienu ħafna l-morda li ġew minn kull rokna tal-Portugall bit-tama tal-fejqan mirakoluż. Xi wħud kienet wiegħdet il-Madonna, kellhom ifiequ mill-mard tagħhom.

 

Hekk kif beda joqrob nofsinhar il-folla fuq ix-xwiek. Globu ta’ dawl jiddi deher ġej mis-sema. Sħaba bajda silġ dawret lit-tfal. `Is-Sinjura tinsab hawn!’ għajjtet Luċija. `Qiegħda naraha!’

 

 

 

 

 

 

F’din id-dehra ħafna minn dawk li kienu preżenti raw bħal raxxa petali żgħar bojod niżlin mis-sema. Imma dawn għebu hekk kif messew ma’ l-art. Il-Madonna qalet lit-tfal biex jissoktaw igħidu r-Rużarju għall-paċi.

 

Luċija talbitha għall-morda li kienu hemm. Il-Madonna wiegħdet li xi wħud minnhom kellhom igħaddu għall-aħjar. L-oħrajn, żiedet tgħid, il-fejqan ma kienx ikunilhom ta’ ġid għal ruħhom.

 

Luċija qalet lill-Madonna li n-nies kienu qegħdin igħajru lilha u lit-tnejn l-oħra giddibin. Is-Sinjura tenniet il-wegħda tagħha li f’Ottubru tagħmel miraklu li jġiegħel lil kulħadd jemmen. Imbagħad, taħt għajnejn it-tfal, għebet bil-mod fis-sema.

 

L-aħbar li kellu jseħħ miraklu ġriet b’ħeffa tal-għaġeb. L-Isqof tad-djoċesi tkellem il-biċċa mal-qassisin tiegħu. Il-ġurnali kienu qegħdin jakkużawhom b’aġitazzjoni qarrieqa tal-poplu. Il-qassisin bdew jibżgħu li r-Reliġjon Kattolika kienet ser tiġi redikolata.

 

 

Fil-għodwa tat-13 t’Ottubru omm Luċija qajmitha għall-quddies kmieni, għax kienet qed tibża’ li jekk il-miraklu ma jseħħx il-folol kienu joqtluha. Imma Luċija żgura li s-Sinjura żżomm kelmitha.

 

Kienet ix-xita. Eluf kienu ilhom il-lejl kollu jterrqu lejn Fatima, jieqfu jistkennu ftit kull fejn isibu rdoss. Xmajjar ta’ nies kienu jidhru resqin lejn il-Cova da Iria.

 

It-tfal stagħġbu mhux ftit meta f’dik il-għodwa waslu fil-Cova u sabu miġbura folla ta’ iktar minn 70,000 ruħ. Kien għalihom kważi impossibbli li jaslu fejn il-balluta.

 

 

 

 

 

 

 

 

It-tfal kienu għarkubbtejhom jitolbu meta qassis li kien qrib staqsa lil Luċija x’ħin kienet ġejja s-Sinjura. Qalilha wkoll li nofsinhar kien diġa’ daqq.

 

 

 

 

Kulħadd kien jistenna fi skiet l-aktar profound. Is-Sinjura dehret fil-Cova għall-aħħar darba. Lil Luċija qaltilha:`Jiena l-Madonna tar-Rużarju Mqaddes. Irrid li hawnhekk tinbena kappella għall-gieħ tiegħi. Il-gwerra issa għoddha ntemmet. Għidu r-Rużarju.’ Hija fetħet idejha u bdiet tielgħa ‘l fuq bil-mod, lejn is-sema.

 

Imbagħad beda jleħħ il-beraq u sħaba bajda għattiet il-balluta. `Inżlu għarkubbtejkom,’ għajtet Luċija, `Is-Sinjura reġgħet ġejja.’

 

 

 

 Imbagħad ix-xemx ġibdet ħarset in-nies. Ix-xita kienet waqfet, is-sħab infetaħ beraħ. Ix-xemx bidet tagħqad bħal rota ġganteska. Ir-raġġi tagħha bdew jarmu sħana tal-biża’ u jdawlu s-sema b’dija tal-għaġeb. Imbagħad dehret tinxteħet ‘l isfel lejn l-art.

 

Din id-dehra damet għaxar  minuti. Matulhom it-tfal lemħu fix-xemx dehriet tas-Sagra Familja, id-Duluri w il-Madonna tal-Karmnu. Fl-istess waqt il-folla nhakmet minn paniku kbir li dam sakemm ix-xemx reġgħet lura għall-post normali tagħha fis-sema.

 

 

  

Madwar, kollox u kulħadd kien niexef….il-ħwejjeġ, is-siġar, l-art…kollox. Ma kien fadal ebda ħjiel tax-xita li kienet ilha nieżla minn bil-lejl. L-entużjażmu tal-folla kien bla tarf. Ġaċinta kienet twerwret u xi ħadd mill-folla kien warrabha f’ġenb u ħa ħsiebha.

 

Imma lil Luċija ma messithiex l-istess xorti tajba. In-nies bdew jiffullaw fuqha u jġebbdu fiha. Qattgħulha l-velu ta’ rasha u għamlulha ħwejjiġha trietaq. Kulħadd ried jieħu tifkira….Qatgħulha saħansitra troffi minn xagħarha!

 

 

  

 

 

 

Minn dak in-nhar, it-13 t’Ottubru 1917, il-messaġġ ta’ Fatima xtered mad-dinja kollha. Id-drawwa tar-Rużarju fil-familja saret tradizzjoni. Id-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija waslet għal ħafna konverżjonijiet.

 

It-tfal infushom bdew jagħmlu ħafna sagrifiċċji wara l-miraklu. Luċija kienet ta’ sikwit issawwat lilha nfisha bil-ħurrieq bħala penitenza.

 

 

 

 

 

 

F’Diċembru ta’ l-1918 epidemja ta’ l-influenza (magħrufa bħala l-Ispanjola) xterdet ma l-art kollha u qatlet bosta nies. Franġisku u Ġaċinta t-tnejn intlaqtu minnha. Luċija ma kinetx titħarrek minn maġenbhom. Wara bosta jiem Ġaċinta fieqet, iżda Franġisku baqa’ fis-sodda.

 

Jum wieħed Luċija staqsiet lil Franġisku jekk kienx qiegħed ibati. Franġisku wieġeb: `Għall-imħabba ta’ Ġesu u Marija.’ Imbagħad neża’ minn ma’ qaddu ħabel kollu għoqod li kien jilbes bħala penitenza, imqar fil-mard tiegħu.

 

Ġaċinta qalet lil Luċija li l-Madonna kienet żaret lilha u lil Franġisku. Kienet qaltilhom li Franġisku kien wasal biex imur il-ġenna magħha. Lil Ġaċinta kienet qaltilha wkoll li kien jeħtiġilha tbati għall-midinbin f’żewġ sptarijiet qabel ma hija wkoll tħalli d-dinja.

 

 

Fil-għodwa tat-2 t’April Franġisku sejjaħ lil Luċija u talab il-qassis ħalli jkun jista’ jqerr u jitqarben.

 

Ir-ruħ ħelwa ta’ Franġisku marret lejn is-sema nhar l-4 t’April 1919. Huwa ndifen fiċ-ċimiteru tar-raħal, imma aktar tard il-fdalijiet tiegħu tqiegħdu fit-Tempju tad-Dehriet ġo

 

Ftit żmien wara Ġaċinta wkoll mardet gravi. It-tbatijiet tagħha kienu kbar wisq. Il-ġisem ċkejken tagħha kien mikdud minn ġrieħi w uġigħat ħorox.

 

Sadattant il-Madonna kienet dehret tliet darbiet oħra lil Ġaċinta u qaltilha li kienu ser joħduha fi sptar ġo Lisbona, u li ma kinetx se ddum ma tmur il-ġenna.

 

Fl-isptar ta’ Lisbona Ġaċinta qalet: `Li kieku n-nies jafu xi tfisser l-eternita kieku żgur li jbiddlu ħajjithom.’ Il-Madre tas-sorijiet kienet tikteb kulma tgħid Ġaċinta.

 

It-tobba għamlu ħilithom kollha biex isalvaw il-ħajja ta’ Ġaċinta, u fl-10 ta’ Jannar għamlulha operazzjoni serja. Imma kien kollu ta’ xejn. Ġacinta għafset id il-Madre u qaltilha: `Erġajt rajt lill-Madonna. Neħħietli l-uġigħ kollu.’

 

Ġaċinta rċieviet l-aħħar sagramenti nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Frar 1920. Il-Madonna kienet żammet kelmitha u ġiet biex toħodha magħha l-ġenna.

 

Nota - Minħabba li l-ġrajja ta’ Fatima llum għada ma ntemmittx iżda qed tintiseġ anke fiż-żminijiet tagħna, it-test li ġej kien miżjud mid-direzzjoni ta’ din il-website.  Dan għaliex fi żmien meta s-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M. ippublikat il-ktejjeb dwar Fatima, Sor Luċija kienet ħajja.

 

 

 

Wara dawn il-ġrajjiet, Luċija daħlet Soru Karmelitana fil-Kunvent ta’ Santa Tereża ġo Coimbra. It-talba ħerqana tagħha kienet dejjem  li l-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija sa fl-aħħar tirbaħ….li r-Russja tikkonverti.  Min jaf x’ħasset il-qalb tas-Soru meta matul is-snin tmenin, rat din il-wegħda tal-Madonna tibda’ titwettaq.

 

Illum, kważi disgħin sena wara d-dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima, il-ġrajja għada għaddejja. Ta’ kull sena eluf ta’ pellegrini jmorru f’dan is-Santwarju jiffullaw bi ħġarhom biex ifittxu r-refuġju u jitolbu l-protezzjoni ta’ l-Omm Ħanina tal-Mulej.

 

 

 

Fost dwn il-pellegrini insibu wkoll żewġ papiet. L-ewwel fit-13 ta’ Mejju ta’ l-1967, il-Papa Pawlu VI qaddes ġewwa Fatima għal iżjed minn miljun ruħ.

 

 

 

 

 

 

 

Warajh kien il-Papa Ġwanni Pawlu II, li fit-13 ta’ Mejju 1982, qaddes f’dan is-Santwarju biex jiżżi ħajr lill-Madonna talli kienet ħelsitu minn attentat fuq ħajtu li kien sar fit-13 ta’ Mejju tas-sena ta’ qabel – propju l-anniversarju tal-ewwel dehra tal-Madonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbagħad huwa stess reġa’ żar Fatima fl-1991 u fl-2000.  F’kull żjara tiegħu u tkellem ma’ Sor Luċija.  Fl-aħħar żjara tiegħu u fil-preżenza ta’ Sor Luċija, Ġwanni Pawlu II, iddikjara beati liż-żewġ viżjonarji żgħar Gaċinta u Franġisku.

 

 

 

 

 

 

 

Fit-13 ta’ Frar 2005, fl-età ta’ 97 sena,u wara marda twila, Sor Luċija daħlet fil-ħajja ta’ dejjem fejn żgur sabet liż-żewġ kuġini żgħar tagħha jistennewha ħalli flimkien iwassluha sa ħdejn il-Verġni Mbierka u f’riġlejn Binħa Ġesù.

 

 

 

 

 

 

 www.laikos.org