Kelma tal-Ħajja

Lulju 2017 | ĦARĠA 1707

 

Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom  (Mt 11, 28)

Imħabbtin u mtaqqlin: dan il-kliem iġib quddiem għajnejna nies: irġiel u nisa, żgħażagħ, tfal u anzjani, li bxi mod jew ieħor qed iġorru xi toqol fħajjithom u jittamaw li jasal il-jum  meta jkunu jistgħu jeħilsu minnu.

Fdin is-silta mill-Vanġelu ta San Mattew, Ġes qed jagħmlilna din l-istedina: Ejjew għandi ....

Ġes kien imdawwar bil-folla li marret biex tarah u tisimgħu; ħafna minnhom kienu nies sempliċi, foqra, bla edukazzjoni, nies li ma kinux kapaċi jagħrfu u jirrispettaw il-ħafna regolamenti reliġjużi ta dak iż-żmien. Barra minn hekk kienu jħossu fuqhom il-piż tat-taxxi u tat-tmexxija Rumana, li qajla setgħu jġorruh. Kienu jħossuhom imtaqqlin wisq u għalhekk kienu qed ifittxu ħajja aħjar.

Bit-tagħlim tiegħu Ġes kien juri attenzjoni partikulari lejhom u lejn dawk kollha li kienu mwarrbin mis-soċjet, għax kienu meqjusa midinbin. Hu kien jixtieq li kieku kulħadd seta jifhem u jilqa l-aktar liġi importanti, dik li tiftaħ il-bieb tad-dar tal-Missier: il-liġi tal-imħabba. Infatti Alla juri l-għeġubijiet tiegħu l dawk kollha ta qalbhom miftuħa u sempliċi.

Illum Ġes qed jistieden lilna wkoll biex nersqu qribu. Huwa l-wiċċ ta Alla  mħabba, Alla li jħobbna bimħabba mill-aktar kbira, iħobbna kif aħna, bil-ħiliet u l-limiti tagħna, bix-xewqat u l-fallimenti tagħna! U qed jistedinna nafdaw fil-liġi tiegħu li mhijiex piż li jgħaffiġna, imma toqol ħafif, toqol li jista jimla bil-ferħ il dawk kollha li jgħixuha. Il-liġi tiegħu titlobna biex ma ningħalqux fina nfusna, imma biex, jum wara l-ieħor, bħajjitna nkunu don dejjem aktar sħiħ għall-oħrajn.

 

 Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom .

Ġes jwegħidna wkoll li jserraħna.

Kif? L-ewwelnett bil-preżenza Tiegħu, li ssir aktar deċiża u profonda fina jekk nagħżluH u nagħtuH l-ewwel post ta ħajjitna; imbagħad bdawl partikulari li jdawlilna l-passi tagħna ta kuljum, anki meta ċ-ċirkustanzi jkunu jidhru diffiċli. Jekk nibdew inħobbu kif ħabb Ġes, fl-imħabba nsibu dik il-qawwa biex nimxu l quddiem u fiha nsibu l-ħelsien sħiħ, għax din hija t-triq ta Alla li tikber fina.

Hekk kitbet Chiara Lubich: ... nisrani li mhux dejjem moħħu biex iħobb, ma jistħoqqlux jissejjaħ nisrani. U dan għaliex il-kmandamenti kollha ta Ġes jinġabru fi kmandament wieħed: fdak tal-imħabba għal Alla u għall-proxxmu tagħna, li fih irridu naraw u nħobbu l Ġes. L-imħabba mhijiex xi ftit sentimentaliżmu; l-imħabba tissarraf fħajja konkreta, fil-qadi tal-aħwa, l-aktar ta dawk li huma qrib tagħna, u dan billi nibdew mill-affarijiet iż-żgħar u dawk l-aktar umli. Charles de Foucauld jgħid hekk: Meta nħobbu l xi ħadd, bimħabbitna aħna nkunu qed ngħixu fih tassew, ma ngħixux aktar ġewwa fina, inkunu maqtugħa minna nfusna, ngħixu barra minna nfusna 1. Bil-ħila ta din l-imħabba jidħol id-dawl tiegħu fina, id-dawl ta Ġes, skont kif Hu stess wegħedna: Lil min iħobbni..., nurih lili nnifsi 2 . L-imħabba hi għajn ta dawl: meta nħobbu, aħna nifhmu aktar li Alla hu Mħabba (...) 3.

Tkun ħaġa sabiħa jekk nilqgħu din l-istedina ta Ġes biex immorru għandU u nagħrfuH bħala l-għajn tat-tama u tas-sliem tagħna.

Mela, ejjew nilqgħu dan il-kmandament tiegħu u nagħmlu ħilitna biex inħobbu kif ħabb Hu fil-ħafna okkażjonijiet li jkollna ta kuljum fil-familja, fil-parroċċa, fuq il-post tax-xogħol. Ejjew inwieġbu billi naħfru dejjem il min joffendina. Bhekk nibnu pontijiet li jgħaqqduna u mhux ħitan li jifirduna u naqdu l kull min jinsab imtaqqal bid-diffikultajiet tal-ħajja.

Din il-liġi ma nħossuhiex aktar piż, imma nħossuha bħal ġwienaħ li bihom intiru fil-għoli.

Letizia Magri