Mill-Isqof Joseph Galea Curmi ...

Ara video clips minn omeliji tal-Isqof Joe Galea Curmi ...

Sena 2024

Frar 2024

Ħames kelmiet f’waqthom. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2024.

Ta’ kelmtu l-Mulej. Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/02/2024.

Kbira l-providenza ta’ Alla! Omelija lejlet il-Festa ta’ San Pawl. Kolleġġjata ta’ San Pawl, Valletta. 23/02/2024.

Strumenti tal-għaqda u s-sliem. Omelija tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2024.

L-iżgħar fost ħutna. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/02/2024.

Ħames barkiet għal pajjiżna. L-Ittra Pastorali għar-Randan 2024. 17/02/2024.

Is-sawm li ġej minn qalb li tħobb. Omelija tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2024.

L-għożża lejn xulxin. Omelija f’Jum il-Morda. San Vinċenz de Paule, Luqa. 12/02/2024.

Jinkludi lil dawk esklużi. Omelija fis-Sitt Ħadd tas-Sena. St Agatha, Rabat. 11/02/2024.

Healing the sick by healing relationships. Article published on The Sunday Times. 11/02/2024.

Il-fidi mhijiex mibnija fuq dak li hu sensazzjonali. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/02/2024.

Imsieħba ma’ Ġesù fil-fejqan. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2024.

Konsistenti favur il-ħajja. Omelija f’Jum il-Ħajja 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/02/2024.

Hekk daħal is-Sultan tal-glorja. Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Konsagrata. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/02/2024.

 

Jannar 2024

Missier u Għalliem. Omelija fil-Festa San Ġwann Bosco. Oratorju tas-Salesjani, Sliema. 31/01/2024.

Twarrabx minn ħajjitna, twarrabx minn pajjiżna. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2024.

Kellhom biex jistagħġbu. Omelija fir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/01/2024.

Spirtu ta’ qawwa, ta’ mħabba u ta’ rażan. Omelija fit-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2024.

Min ikala x-xbiek, min isewwihom. Omelija tat-Tielet Ħadd tas-Sena u fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof lil għaxar adulti. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/01/2024.

L-ewwel tibqa’ miegħu, imbagħad taħdem għalih. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2024.

Bejn il-qadim u l-ġdid. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2024.

Immorru warajh. Omelija fit-tieni Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/01/2024.

Ibqgħu miegħu. Omelija f’Quddiesa għal dawk il-koppji li se jiżżewġu matul 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/01/2024.

Toqba fis-saqaf. Omelija tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2024.

L-għaxqa ta’ ħajjitna. Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/01/2024.

Iktar minn “xi ħaġa tajba”. Omelija tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/01/2024.

 

Sena 2023

Diċembru 2023

Min laqgħu min le. Omelija nhar il-Milied filgħodu. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2023.

Quddiem it-tarbija mimduda f’maxtura. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/12/2023.

Innu rivoluzzjonarju. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/12/2023.

Inħarsu lejn Marija. Omelija waqt ċelebrazzjoni tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Knisja Parrokkjali, Pembroke. 20/12/2023.

Jisma’ u jieħu azzjoni. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2023.

Nifraħ fuq li nifraħ. Omelija fit-Tielet Ħadd tal-Avvent, organizzata mill-Gruppi Familji Nsara (Grufan). Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/12/2023.

Ma ġġibhiex żewġ magħhom! Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/12/2023.

Tal-għaġeb. Omelija f'Quddiesa bil-parteċipazzjoni tat-tfal tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/12/2023.

Il-leħen. Omelija fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali Balzan. 10/12/2023.

Built on the dignity of the human being. An article on the Times of Malta. 10/12/2023.

Mimlija bil-grazzja. Omelija fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Oratorju tal-Kunċizzjoni, Knisja tal-Ġiżwiti, Valletta. 08/12/2023.

Ma jistħoqqlix. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2023.

Għajnejn miftuħa. Omelija fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali Balzan. 03/12/2023.

Kelma li tibqa’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2023.

 

Novembru 2023

Iktar minnhom ilkoll. Omelija tat-Tnejn tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/11/2023.

Il-qima għad-dar tal-Mulej. Omelija fit-Tifkira ta’ Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/11/2023.

Diskors ta’ introduzzjoni tal-Assemblea Djoċesana. Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, B’Kara. 23/11/2023.

Ġidu f’idejna. Omelija tat-33 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 19/11/2023.

Sema’ l-għajta tiegħu. Omelija tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2023.

Ma ngħixux aljenati. Omelija tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/11/2023.

Għaqal u responsabbiltà. Omelija tat-32 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/11/2023.

Għerf li jagħmel il-ġid. Omelija f’Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2023.

A peace that is built on justice. Homily for the European Justice and Peace Commissions. Chapel at Archbishop’s Curia, Floriana. 13/11/2023.

Skandlu u maħfra. Omelija tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/11/2023.

Iroddhulna l-Mulej. Omelija tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/11/2023.

It-tajjeb tarmihx. Omelija tal-31 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 05/11/2023.

Is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum. Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 01/11/2023.

 

Ottubru 2023

Nagħmlu l-ġid dejjem. Omelija tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/10/2023.

Il-ġmiel tal-imħabba. Omelija fit-tletin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tas-sorijiet tal-Karita’, Balzan. 29/10/2023.

Nimxu tassew fis-sewwa. Omelija tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/10/2023.

B’radd ta’ ħajr u b’ħarsa ’l quddiem. Omelija fil-175 Anniversarju tal-Kulleġġ Santu Wistin. Knisja Parrokkjali San Bastjan, Qormi. 23/10/2023.

Eħlisna mir-regħba. Omelija tat-Tnejn tad-disgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/10/2023.

Il-fidi tagħna tgħinna nagħtu sehemna fil-ħajja ċivili. Omelija fid-disgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u fil-Ġurnata Missjunarja. Kolleġġjata Bażilka ta’ San Pawl, Rabat. 22/10/2023.

Aħna niswew quddiem Alla. Omelija tal-Ġimgħa tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/10/2023.

Nagħrfu s-sinjal li jagħtina Alla. Omelija tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/10/2023.

Festa sabiħa ta’ mħabba. Omelija fit-tmienja u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 15/10/2023.

Talb għall-paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni. Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex. 13/10/2023.

Bis-saħħa ta’ Alla. Omelija tal-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/10/2023.

Nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u ta’ xulxin. Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex għall-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali 2023. 10/10/2023.

Servizz ta’ valur kbir. Omelija f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/10/2023.

Alla jimlielna ħajjitna dejjem b’dak li hu l-aħjar. Omelija fis-sebgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja, Floriana. 08/10/2023.

Insejħu l-ħażin b’ismu. Omelija għall-Impjegati tal-Kurja u tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/10/2023.

Il-Mulej jipproteġikom. Omelija fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sena Foresni 2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2023.

Nagħmlu r-rieda t’Alla bil-fatti. Omelija fis-sitta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena u fil-Jum Internazzjonali tal-Anzjani . Kappella Marija Omm il-Knisja, Ta’ Milt, Mosta. 01/10/2023.

 

Settembru 2023

Protezzjoni, Qawwa u Fejqan. Omelija fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2023.

Jibdel id-domanda. Omelija fil-bidu tas-Sena Skolastika Sekondarja f’St Joseph (Blata l-Bajda). Knisja Parrokkjali San Bastjan, Qormi. 25/09/2023.

Biex jaraw id-dawl. Omelija tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2023.

Ma jistħoqqlix. Omelija tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Ħadha għandu. Omelija fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija, Mater Dei. 15/09/2023.

Issalva ħajja mhux teqridha. Omelija tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/09/2023.

Jimpurtana mill-oħrajn. Omelija fit-23 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/09/2023.

Il-Vitorja hija r-rebħa tal-ħajja. Omelija fil-Pontifikal statali f’lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, Naxxar. 07/09/2023.

Mexxietha l-imħabba. Omelija fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Parroċċa Bormla. 05/09/2023.

Meta l-folla tilfet rasha. Omelija tat-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/09/2023.

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin. Omelija fit-tnejn u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Birkirkara. 03/09/2023.

Bejn bluha u għaqal. Omelija tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/09/2023.

 

Awwissu 2023

Henjin meta naqdu dmirna. Omelija tal-Ħamis tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Villa Messina, Rabat. 31/08/2023.

Qaddej tal-qaddejja ta’ Alla. Omelija fil-Jum iddedikat għall-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Parroċċa ta’ San Girgor il-Kbir, Sliema. 28/08/2023.

Eħlisna mill-ipokresija. Omelija fit-Tifkira ta’ Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/08/2023.

Fidi fl-Iben ta’ Alla l-ħaj. Omelija fil-21 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 27/08/2023.

Biex l-għana ma jkunx mażżra ma’ għonqna. Omelija fit-Tifkira ta’ San Piju X, Papa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/08/2023.

Ma nistennewx il-bajtra taqa’ f’ħalqna. Omelija fl-20 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 20/08/2023.

Infaħħru l-kobor tal-Mulej. Omelija fis-Solennità ta’ Marija Assunt. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2023.

Kisba kbira għall-umanità. Omelija fil-Quddies tal-Velja tal-Għid tal-Assunta. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 14/08/2023.

Biex ma jkun ta’ ebda skandlu. Omelija fit-Tifkira ta’ San Massimiljan Marija Kolbe, Presbiteru u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/08/2023.

L-id tagħna fl-id tiegħu. Omelija fid-dsatax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella Marija Bambina, Ħal Farruġ. 13/08/2023.

Hu s-salvatur tagħna. Omelija tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/08/2023.

Kemm hu sew li aħna hawn! Omelija fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Kappella tas-Salvatur, Kalkara. 06/08/2023.

Fih insibu l-għaxqa tagħna. Omelija fil-ħames anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 05/08/2023.

Tfixklu fil-ġid. Omelija fit-Tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2023.

Djalogu ta’ mħabba. Omelija f’Jum il-Familja u l-Għaqdiet Soċjali u Reliġjużi. Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa. 03/08/2023.

 

Lulju 2023

Xorti kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Sant’Anna u Jum in-Nanniet. Knisja Parrokkjali ta' Wied il-Għajn. 30/07/2023.

F’idejna nħallux il-Kelma tagħmel il-frott fina. Omelija tal-Ġimgħa tas-sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/07/2023.

Nagħtu xhieda bla biża'. Omelija fil-Festa ta’ San Kalċedonju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/07/2023.

Qalb il-qamħ u s-sikrana. Omelija fis-16-il Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 23/07/2023.

Għażla mingħajr kompromessi. Omelija tat-Tnejn tal-ħmistax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/07/2023.

Nilqgħu f’qalbna ż-żerriegħa tal-Kelma. Omelija fil-15-il Ħadd tas-Sena, Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 16/07/2023.

Taqtax qalbek, m’intix waħdek. Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Sptar Monte Carmeli. 14/07/2023.

Noqogħdu attentI. Omelija tal-Ġimgħa tal-erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/07/2023.

Barka għalina lkoll. Omelija fil-Festa ta’ San Benedittu. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2023.

Tefa’ ħarsa ta’ ħniena u għażlu. Omelija f’Quddiesa ta’ tmiem is-sena akkademika tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Knisja Parrokkjali, Attard. 07/07/2023.

Ġie għalina lkoll. Omelija tal-Ġimgħa tat-tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/07/2023.

Swielna ta’ ġid kbir għall-fidi tagħna. Omelija fil-Festa ta’ San Tumas, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/07/2023.

 

Ġunju 2023

Ma ħallihx emarġinat. Omelija tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/06/2023.

Huwa Alla li jagħraf il-profondità tal-qalb. Omelija tat-Tnejn tat-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/06/2023.

Id il-Mulej kienet miegħu. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/06/2023.

L-Ispirtu jgħinna negħlbu l-biża’. Omelija tat-12-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/06/2023.

Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Messaġġ fil-Gradwazzjoni tal-Caritas 2023. Komunità Terapewtika, San Blas. 24/06/2023.

Bejn li tgeddes u li ġġemma’. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2023.

Azzjoni pożittiva flok reazzjoni negattiva. Omelija tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/06/2023.

Rgħajja għal ngħaġ bla ragħaj. Omelija tal-Ħdax-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 18/06/2023.

Kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek. Omelija tal-Ġimgħa tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/06/2023.

Iridna henjin. Omelija tat-Tnejn tal-għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/06/2023.

Il-Quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd. Messaġġ pastorali mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar il-Quddiesa tal-Ħadd. 09/06/2023.

Bil-qima u b’imħabba kbira. Omelija tal-Ġimgħa tad-disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2023.

Festa ta’ mħabba. Omelija fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Dar tal-Kleru, B’Kara. 04/06/2023.

The Trinity: where love is not an island. An article that was first published on the Sunday Times of Malta. 04/06/2023.

Dar it-talb tissejjaħ. Omelija tal-Ġimgħa tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2023.

 

Mejju 2023

Il-Knisja għandha omm. Omelija fit-Tifkira ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/05/2023.

Vjaġġ ta’ ħamsin sena.Omelija fil-Ħamsin Anniversarju tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 26/05/2023.

Omelija tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid u Tifkira ta’ San Filippu Neri, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/05/2023.

Mhux li kien! Omelija fil-mitt sena tal-MUSEUM f’Balzan. Knisja Parrokkjali, Balzan. 25/05/2023.

Lejn is-sema pajjiżna. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema u fil-100 sena mill-mewt ta’ Madre Marija Tereża Nuzzo. Kappella tal-Kongregazzjoni tal-Ulied tal-Qalb ta’ Ġesù, Mrieħel. 21/05/2023.

Min-niket għall-ferħ. Omelija tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/05/2023.

Il-kejl ta’ kemm veru nħobbuh. Omelija fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/05/2023.

Kif ħabbna hu. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2023.

L-imħabba nuruha b’dak li nagħmlu. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/05/2023.

Jiltaqa’ magħna fil-bżonnijiet profondi ta’ ħajjitna. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Arċipretali tal-Furjana. 07/05/2023.

Kif nistgħu nafu t-triq? Omelija tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2023.

Bejn familja u xogħol. Omelija fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Knisja Parrokkjali tal-Irxoxt, Pembroke. 01/05/2023.

 

April 2023

Imexxini fit-triq tas-sewwa. Omelija fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 30/04/2023.

Hu fina u aħna fih. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/04/2023.

Għalxiex għandna nitħabtu. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/04/2023.

Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja. Omelija tat-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella ta’ San Ġorġ fil-Palazz tal-President, Attard. 23/04/2023.

Publju jurina kif ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija f'lejlet il-Festa ta’ San Publju. Knisja Arċipretali tal-Floriana. 22/04/2023.

Jimpurtah mill-bniedem sħiħ. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/04/2023.

Twieldet mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu ta’ Alla. Omelija fil-mitt sena mill-mewt ta’ Madre Maria Teresa Nuzzo u l-għeluq tal-proċess djoċesan għall-kawża tal-Beatifikazzjoni tagħha. Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 17/04/2023.

Ġie fid-dlam biex jara d-dawl veru. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/04/2023.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Omelija fit-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 16/04/2023.

Il-Mulej iġib biss ġid. Omelija tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/04/2023.

L-Għid: il-festa tal-ħajja u tal-imħabba. Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 09/04/2023.

It-tama ma tqarraqx bina. Omelija fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 08/04/2023.

B’salibek u b’mewtek inti fdejtna. Omelija fil-Ġimgħa l-Kbira. Dar tal-Kleru, B’Kara. 07/04/2023.

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija f’Ħamis ix-Xirka. Katidral Mdina. 06/04/2023.

Il-foqra dejjem magħna. Omelija tat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/04/2023.

 

Marzu 2023

Taħielna bħala Omm waqt l-akbar tbatija. Omelija fil-Quddiesa tat-tifkira tal-Madonna tad-Duluri. Parlament ta’ Malta, Valletta. 30/03/2023.

Maħfra u impenn kontra l-ħażen. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/03/2023.

The wheelchair – the new sedia gestatoria. An article published on The Sunday Times of Malta. 26/03/2023.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2023.

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità. Ittra Pastorali għar-Randan 2023. 25/03/2023.

Għamel kif ordnalu. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp, l-Għarus tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/03/2023.

Nemmen, Mulej. Omelija fir-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/03/2023.

L-ewwel u t-tieni flimkien. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2023.

Il-verità toffendi. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2023.

Ruħi bil-għatx għalik. Omelija fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 12/03/2023.

Fdalna ħafna f’idejna. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/03/2023.

Agħtini qalb tixbah lil tiegħek. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/03/2023.

Muntanja speċjali. Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 05/03/2023.

Henjin dawk li jġibu l-paċi. Omelija tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/03/2023.

 

Frar 2023

Henjin dawk li jħennu. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/02/2023.

L-għażla ta’ Ġesù. Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 26/02/2023.

Urejthom liċ-ċkejknin. Omelija fil-Festa ta’ San Franġisku u Santa Ġaċinta. Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, G’Mangia. 19/02/2023.

Għinna u ħenn għalina. Omelija tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/02/2023.

Il-maħfra tagħmilna ħielsa.Omelija tas-7 Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 19/02/2023.

Niċħdu lilna nfusna. Omelija tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/02/2023.

Jaraw ħafna sinjali u xorta jridu sinjal. Omelija tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/02/2023.

Ġej mill-qalb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd matul is-sena. Knsija ta’ Sant’ Agata, Rabat. 12/02/2023.

Aħna għeżież għal Alla. Omelija fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes u f’Jum il-Morda. San Vincenz de Paule. 11/02/2023.

Alla jrid il-ġid sħiħ tagħna. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/02/2023.

Il-ħajja ma għandhiex prezz. Omelija f’Quddiesa f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/02/2023.

Melħ tal-art u Dawl tad-dinja. Omelija tal-ħames Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, Floriana. 05/02/2023.

Omelija tas-Sibt tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2023.

Dawl jiddi f’konċentrazzjoni ta’ ħażen. Omelija tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/02/2023.

 

Jannar 2023

Magħna biex jeħlisna. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/01/2023.

Il-karta tal-identità tagħna. Omelija tar-4 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 29/01/2023.

Familja ta’ ispirazzjoni u akkumpanjament. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Iklin. 28/01/2023.

Żerriegħa f’art tajba. Omelija fit-Tifkira ta’ Santa Anġela Merici, Verġni. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2023.

Ibgħat fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/01/2023.

Għażla favur il-ħajja. Omelija f’Quddiesa organizzata mill-Fundazzjoni tal-Life Network. Lunzjata, Rabat. 22/01/2023.

Do good, seek justice. An article that was first published on The Sunday Times of Malta. 22/01/2023.

X’jiġri fuq l-għolja. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/01/2023.

Daħal mis-saqaf u ħareġ mill-bieb. Omelija tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/01/2023.

It-Tribunali jfakkru li l-Knisja trid tkun qrib dawk uliedha li jħossuhom imbegħdin minnha. Diskors ta’ merħba fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali tal-Provinċja Ekkleżjastika Maltija. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/01/2023.

L-isbaħ għażla. Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/01/2023.

Vjaġġ tassew prezzjuż. Omelija fl-Epifanija tal-Mulej. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 08/01/2023.

L-għaxqa u l-għożża tiegħu. Omelija tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2023.

Omm il-ħajja. Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 01/01/2023.

 

Sena 2022

Diċembru 2022

Ferħ għall-poplu kollu. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 25/12/2022.

Prekursur tal-Mulej. Omelija tal-Ġimgħa tar-raba' ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/12/2022.

Dubju u fidi. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/12/2022.

Ried isalva lill-omm u lit-tarbija. Omelija fir-raba’ Ħadd tal-Avvent. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 18/12/2022.

Musbieħ jixgħel u jiddi. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/12/2022.

Is-sinċerità tal-qalb. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/12/2022.

Mhux qasba tixxejjer mar-riħ. Omelija tat-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-Gruppi Familja Nsara (Grufan). Konkattidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/12/2022.

Nilqgħu l-kelma ta’ Alla u nwassluha bla biża'. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/12/2022.

Omelija fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Madonna tas-Saħħa, Rabat. 08/12/2022.

Nipproteġu kull ħajja umana b’għożża kbira. Nota Pastorali mill-Isqfijiet Maltin. 02/12/2022.

Ittra mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex mibgħuta lill-membri parlamentari dwar l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta dwar it-terminazzjoni tat-tqala. 01/12/2022.

 

Novembru 2022

Kunu lesti. Omelija tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent fl-Inawgurazzjoni tal-Grupp Scouts. Seminarju Tal-Virtù. 27/11/2022.

Biżżejjed kelma waħda. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/11/2022.

Il-kliem tiegħu huwa spirtu u ħajja. Omelija fil-Gradwazzjoni tal-istudenti tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Parroċċa Attard. 25/11/2022.

Gratitudni u Apprezzament. Messaġġ f’għeluq il-quddiesa tal-10 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Charles Scicluna. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/11/2022.

Ftakar fina, Mulej. Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Re. Knisja Parrokkjali Balzan. 20/11/2022.

Tempju li rridu ngħożżu. Omelija tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2022.

Nagħtu sehemna biex inkunu Knisja ħajja. Messaġġ ta’ introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2022. Sala taċ-ĊAK, Birkirkara. 17/11/2022.

L-aqwa żmien huwa ż-żmien meta nħarsu u ngħożżu l-ħajja. Omelija għall-Gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/11/2022.

L-għajta ta’ min qed ibati. Omelija tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/11/2022.

Strengthening solidarity. An article first published on The Sunday Times of Malta. 13/11/2022.

Attenti, mhux aljenati. Omelija tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2022.

Kien jemmen li s-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa. Omelija tal-Funeral tal-eks Prim Ministru Dr Karmenu Mifsud Bonnici. Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 07/11/2022.

Skandlu, maħfra u fidi. Omelija tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Il-ħajja ta’ dejjem. Omelija tat-Tnejn u Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 06/11/2022.

L-għaqal li għandna bżonn. Omelija tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/11/2022.

 

Ottubru 2022

Imħabba bla kundizzjoni. Omelija tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/10/2022.

Ġie biex ifittex u jsalva l-mitluf. Omelija fil-wieħed u tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 30/10/2022.

Ma għażilx nies perfetti. Omelija fil-Festa ta' San Xmun u San Ġuda, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/10/2022.

Harmonise – Building Bridges. A message at an academic Conference on multiculturalism in Catholic schools entitled ‘Harmonise – Building Bridges’. Dolmen Hotel, Bugibba. 26/10/2022.

Il-ħajja tal-bniedem hi tant prezzjuża. Omelija tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/10/2022.

Alla jisma’ t-talba tal-umli. Omelija tat-Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 23/10/2022.

Il-ġudizzju li rridu nagħmlu. Omelija tal-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/10/2022.

X’se nieħdu magħna? Omelija fit-Tifkira ta’ San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/10/2022.

La jongħos u lanqas jorqod. Omelija tad-disgħa u għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 16/10/2022.

Il-Mulej hu dak li jħarisna. Omelija fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Marsaxlokk. Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk. 16/10/2022.

Is-sinjal l-iktar importanti. Omelija tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/10/2022.

Għamel magħna ħwejjeġ kbar. Omelija tat-Tmienja u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 09/10/2022.

Omelija fit-tmienja u għoxrin Ħadd ta' matul is-sena bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Parroċċa tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamangia. 09/10/2022.

Marija, għallimna nitolbu. Omelija tal-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/10/2022.

Media għas-servizz tal-bniedem. Omelija fit-30 sena tar-Radju tal-Knisja u fl-10 snin tan-Newsbook. Knisja Sarria, Floriana. 03/10/2022.

 

Settembru 2022

L-għażla f’idejna. Omelija tat-Tifkira ta’ San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/09/2022.

Umiltà u inklussività. Omelija fit-Tifkira ta’ San Kosma u San Damjan, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/09/2022.

Tgħidu lil ħadd. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/09/2022.

Jien wiċċek infittex, Mulej. Omelija fil-Quddiesa li tat bidu għas-Sena Pastorali. Parroċċa Iklin. 22/09/2022.

Inħallu d-dawl jiddi. Omelija tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2022.

Naqdu lil Alla mhux lill-flus. Omelija tal-Ħamsa u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 18/09/2022.

Omm li hi magħna dejjem. Omelija fil-Festa tal-Madonna tad-Duluri. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2022.

Jaqdu minn ġidhom. Omelija tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta' matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/09/2022.

Kelma li tfejjaq. Omelija tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/09/2022.

Nagħmlu l-ġid u nsalvaw il-ħajja. Omelija tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/09/2022.

Alla l-ewwel u qabel kollox. Omelija tat-tlieta u għoxrin Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 04/09/2022.

Listen to the Voice of Creation. An article that was first published in ‘The Sunday Times of Malta’. 04/09/2022.

Kollox għall-glorja ta’ Alla. Omelija tal-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/09/2022.

 

Awwissu 2022

Is-Sinodalità fl-esperjenza tas-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003). Artiklu publikat fi Knisja 2000 ta’ Lulju – Settembru 2022.

Nibdlu n-negattiv fil-pożittiv. Messaġġ fl-Inawgurazzjoni tal-estensjoni tal-Oratorju tas-Salesjani, Ħad Dingli. 29/08/2022.

Il-prezz tal-fedeltà. Omelija fit-Tifkira tal-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/08/2022.

Min jitkabbar jiċċekken. Omelija tat-Tnejn u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/08/2022.

Inwieġeb għall-għemil tiegħi. Omelija tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/08/2022.

Reġina tal-imħabba u tal-ħniena. Omelija tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija Reġina. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/08/2022.

Inġeddu kollox fi Kristu. Omelija fil-festa tal-Papa San Piju X u fil-50 anniversarju mit-tberik tal-Knisja. Knisja Parrokkjali tal-Papa San Piju X, Santa Luċija. 21/08/2022.

Bieb wieħed. Omelija tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/08/2022.

Fly high. Omelija fis-Solennità ta’ Marija Assunta. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2022.

Iva għall-ħajja. Omelija f’Jum id-Don tal-Ħajja u l-Preżentazzjoni tat-Trabi. Parroċċa ta’ Santa Marija Assunta, Dingli. 14/08/2022.

Ta' ebda skandlu. Omelija tat-Tnejn tad-dsatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/08/2022.

Knisja tassew inklużiva. Omelija tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Bon Pastur, Balzan. 07/08/2022.

Ċaħda u salib. Omelija tal-Ġimgħa tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2022.

Tħassarhom. Omelija tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/08/2022.

 

Lulju 2022

Nistagħnu quddiem Alla. Omelija tat-Tmintax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 31/07/2022.

Omelija lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, Balluta. 30/07/2022.

Familja ta’ ħafna mħabba. Omelija fit-Tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija (ta’ Betanja) u San Lazzru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/07/2022.

Fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Omelija tal-Festa ta’ San Ġakbu, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/07/2022.

Għallimna nitolbu. Omelija fis-Sbatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/07/2022.

Appostlu tal-appostli. Omelija tal-Festa ta' Santa Marija Maddalena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/07/2022.

Għandna s-sinjal definittiv. Omelija tat-Tnejn tas-sittax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/07/2022.

Xogħol li jkun frott is-smigħ. Omelija fis-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tas-Sagra Familja, f’Ħal Qormi. 17/07/2022.

Ispirati minn Ġesù r-ragħaj it-tajjeb. Omelija f'quddiesa li fiha sar il-mandat lill-operaturi pastorali mat-tfal u l-adolexxenti. Parroċċa Familja Mqaddsa, Iklin. 12/07/2022.

Fittex lil Alla. Omelija fil-Festa ta’ San Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/07/2022.

Inkunu proxxmu. Omelija fil-Ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-Sena u fil-25 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tas-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’Kara. 09/07/2022.

Ngħaġ u lpup, ħamiem u sriep. Omelija tal-Ġimgħa tal-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/07/2022.

Il-ħajja hi għażiża. Omelija tat-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tal-Bon Pastur, Balzan. 04/07/2022.

“Ħrief” għax Kristu r-ragħaj it-tajjeb tagħna. Omelija fl-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 03/07/2022.

Il-messaġġ li tagħtina d-Dar tal-Providenza. Messaġġ fil-bidu tal-qddiesa li qaddes fid-Dar tal-Providenza. 03/07/2022.

It-tagħlim huwa l-għajn ta’ kull ġid. Omelija fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2022.

 

Ġunju 2022

Ħadd u xejn qabel il-Mulej. Omelija tat-Tnejn tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2022.

Rifjut, impenn u perseveranza. Omelija fit-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 26/06/2022.

The sad fate of unwanted human beings. An article published on The Sunday Times of Malta on the 26 th June 2022.

The Joy of the Church is to evangelise. An article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi published by the Catenian Association. 06/2022.

Qalb ħanina li tagħder, li taħfer. Omelija tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2022.

Il-ġudizzju f’idejn Alla. Omelija tat-Tnejn tat-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2022.

Jingħata għalina. Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu, Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 19/06/2022.

Teżori fis-sema. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/06/2022.

Il-libertà fil-qalb u l-ġenerożità. Omelija tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 13/06/2022.

Imħabba li tħaddan. Omelija fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/06/2022.

Meta għandna ngħidu ‘le’. Omelija tal-Ġimgħa tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Ħsieb għal Għid il-Ħamsin. 04/06/2022. vidjo

L-imħabba ssuqna. Omelija tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2022.

 

Mejju 2022

Rebbieħa miegħu. Omelija tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2022.

Id-destinazzjoni u l-missjoni tad-dixxipli. Is-Seba' minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 29/05/2022. vidjo

Ferħana u jbierku lil Alla. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 29/05/2022.

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd. Omelija tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2022.

Għajnuna tal-Insara. Omelija fil-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Knisja ta’ St Patrick’s, Sliema. 24/05/2022.

L-Ispirtu tal-Verità. Omelija tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/05/2022.

Alla jgħammar fina. Omelija fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, Valletta. 22/05/2022.

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Is-Sitt minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 21/05/2022. vidjo

Il-kmandament tal-imħabba. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/05/2022.

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Omelija fl-okkażżjoni tal-500 sena mill-Konverżjoni ta’ Sant’Injazju. Kulleġġ Sant’Injazju, Qormi. 18/05/2022.

Inħarsu kelmtu għax inħobbuh. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/05/2022.

Minn xiex nintgħarfu. Omelija fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/05/2022.

L-Imħabba. Il-Ħames minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 14/05/2022. vidjo

Biex qalbna ma titħawwadx. Omelija fil-Tifkira tal-Madonna ta' Fatima. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2022.

Nixbhu lil Ġesù Kristu qaddej. Omelija fis-60 sena tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS). Knisja Parrokkjali San Publju, Floriana. 12/05/2022.

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Omelija fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Saċerdot. Knisja tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

L-għożża tas-sabiħ li ġej mill-imgħoddi, il-ħarsa lejn il-futur. Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid fil-ħatra ta’ żewġ kanonċi ġodda. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 08/05/2022.

Għożża, Protezzjoni u Gwida. Omelija fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju, Tal-Virtù. 08/05/2022.

Ix-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ir-Raba' minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 07/05/2022. vidjo

Ma ġġibx ħlief barka. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2022.

L-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2022.

Trasformazzjoni bl-imħabba. Omelija fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Sta Venera. 01/05/2022.

 

April 2022

Ħares dejjem lill-Maltin. Omelija fil-Quddiesa Lejlet il-Festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali San Publiju, Floriana. 30/04/2022.

L-Appostlu Pietru. It-Tieni minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 30/04/2022. vidjo

Għarrafthom lil min hu ċkejken. Omelija tal-Festa ta' Santa Katerina ta’ Siena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/04/2022.

Xandar tal-Evanġelju. Omelija fil-Festa ta' San Mark, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/4/2022.

Ikollok ħniena minna. Omelija fit-Tieni Ħadd il-Għid, Festa tal-Ħniena Divina. Knisja tal-Ħniena Divina, Naxxar. 24/04/2022.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 24/04/2022.

Mistoqsijiet dwar iż-Żjara ta’ Papa Franġisku f’Malta li dehru fil-‘Il-Leħen’ tal-Ħadd, 24 ta’ April 2022.

L-Appostlu Tumas. L-ewwel minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 23/04/2022. vidjo

Ma felħux jiġbdu x-xibka. Omelija tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2022.

Impenn qawwi bħar-riħ li jnaddaf. Omelija f’Quddiesa għal ruħ Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk, Valletta. 20/04/2022.

Għaxar punti mill-messaġġ tal-Papa Franġisku lis-soċjetà Maltija. Artiklu li deher fil-Leħen tal-Ħadd 17 ta’ April, 2022.

Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 17/04/2022.

May the message of Pope Francis sink deep into our hearts. An article that first appeared in the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Ħolqien ġdid fi Kristu. Omelija fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 16/04/2022.

Ġesù msallab: l-imħabba rebbieħa. Omelija fil-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 15/04/2022.

Tah kollox f’idejh, u jdejh użahom biex jaqdi. Omelija f’Ħamis ix-Xirka. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 14/04/2022.

Mhux biss qoxra ta’ barra. Omelija f’Ħadd il-Palm. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/04/2022.

Omm li tifhimna, takkumpanjana, tgħallimna. Omelija f’Jum id-Duluri. Knisja Parrokkjali Swatar. 08/04/2022.

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex wara ż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. 05/04/2022.

Papa Franġisku jgħinna biex ikollna d-dawl tal-ħajja. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

 

Marzu 2022

Emmen il-kelma li qallu Ġesù. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 28/03/2022.

Qalb ħanina li tagħder u taħfer. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 27/03/2022.

Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 27/03/2022.

Rużarju u Talba ta’ konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2022.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali Lunzjata Balzan. 25/03/2022.

Alla hu l-qawwa tiegħi. Omelija tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2022.

Qalagħha għax qal il-verità. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2022.

Napprezzaw iż-żmien li l-Mulej jagħtina. Omelija tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 20/03/2022.

Biex nagħmlu l-frott. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2022.

X’jiġifieri ma niġġudikawx? Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2022.

Baqgħu mqajmin sewwa. Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 13/03/2022.

Ibnu fis-sod. Omelija fil-Quddiesa għal Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/03/2022.

Għamiltuh miegħi. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2022.

Tħalliniex naqgħu fit-tiġrib. Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/03/2022.

Sawm li jogħġob lill-Mulej. Omelija tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/03/2022.

 

Frar 2022

Inħallu lil Alla jimlielna qalbna. Omelija tat-Tnejn tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2022.

Omelija fit-Tmien Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, Naxxar. 27/02/2022.

Conviction not convenience. An article published in The Sunday Times of Malta on 27th February 2022.

Nilqgħu fostna l-Għannej tal-Ħniena. Ittra Pastorali għar-Randan 2022.

Iż-żwieġ hu vokazzjoni. Omelija tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2022.

Mibnija fis-sod. Omelija tal-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/02/2022.

Għinna fil-fidi dgħajfa tagħna. Omelija tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/02/2022.

Mulej, għinna naħfru bħalma inti taħfer. Omelija fis-seba’ Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/02/2022.

Ħrief għax Ġesù hu r-ragħaj tagħna. Omelija tal-Festa ta' San Ċirillu, raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2022.

Biex inkunu tassew henjin. Omelija tas-Sitt Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 13/02/2022.

Jitkellem sewwa. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2022.

Kull deni ħudu b’ġid. Omelija fil-Quddiesa Leljet is-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 09/02/2022.

Fejjaqna, Mulej. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/02/2022.

La qiegħed tgħid int. Omelija tal-5 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/02/2022.

Konvinzjoni mhux konvenjenza. Omelija fil-Ħames Ħadd matul is-sena u f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/02/2022.

Mulej, eħlisna mill-mibegħda, Omelija tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2022.

 

Jannar 2022

Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Omelija tat-Tnejn tar-4 ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2022.

Bil-verità u bl-imħabba. Omelija tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 30/01/2022.

Bla ma jaf kif. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2022.

Ma niqfux lill-Ispirtu s-Santu. Omelija tat-Tnejn tal-III ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/01/2022.

Kelma li tgħinna biex ngħixu ħielsa. Omelija fit-3 Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 23/01/2022.

Diskors waqt il-Konferenza tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi bl-isem ta’ “Lejn soċjetà aktar magħquda”. 21/01/2022.

Dawk li ried. Omelija fit-Tifkira ta’ Sant’Anjeże verġni u martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2022.

Il-“ġdid” li jagħtina Ġesù. Omelija tat-Tnejn tal-II ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/01/2022.

Preżenza li tagħmel differenza kbira. Omelija tat-2 Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 16/01/2022.

Erbgħa min-nies ta’ fidi kbira. Omelija tal-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2022.

Nies ta’ qalb ġeneruża. Omelija tat-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2022.

L-għaxqa tiegħu. Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 09/01/2022.

Rispett, kompassjoni u sensitività. Omelija tal-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2022.

Imbierek l-isem ta’ Ġesu'. Omelija tat-Tnejn ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2022.

Festa tal-inklużjoni. Omelija fis-Solennità tal-Epifanija. Parroċċa Balzan. 02/01/2022.

Insebbħu u nfaħħru lil Alla. Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2022.

 

Sena 2021

Diċembru 2021

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl. Omelija fis-seba’ jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2021.

Erba' xtieli li għandna nkabbru fil-familja. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/12/2021.

L-għażla li nilqgħuh. Omelija fis-Solennità ta' Jum il-Milied. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2021.

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida. Omelija fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 25/12/2021.

Il-kobor taċ-ċokon. Omelija fil-Quddiesa tal-Milied ta’ nofs il-lejl. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/12/2021.

Imbierek il-Mulej li jsalvana. Omelija tal-Ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2021.

Bieb miftuħ. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2021.

Meta l-ħeffa hi tajba. Omelija tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 19/12/2021.

Sowing life-giving seeds. An article published in the Sunday Times of Malta on 19th December 2021.

Ismijiet li għandhom tifsira kbira. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/12/2021.

B’liema setgħa? Omelija fit-Tifkira ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/12/2021.

Il-Mulej iġib il-ferħ f’ħajjitna. Omelija tat-3 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/12/2021.

X’għandna nagħmlu? Omelija fil-Quddiesa tal-Gruppi Familji Nsara fit-3 Ħadd tal-Avvent. Konkatidral ta’ San Ġwann. 11/12/2021.

Ngħożżu l-ġmiel. Omelija tas-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Lija. 08/12/2021.

Fidi u Perseveranza. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/12/2021.

Bejn Ġwanni l-Battista u Ġużeppi. Omelija fil-Quddiesa ta’ Għeluq is-Sena Ġużeppina. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 05/12/2021.

Mid-deżert jasal messaġġ qawwi. Omelija tat-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/12/2021.

Omm beltna. Omelija fil-Quddiesa f’Jum il-Familja. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 04/12/2021.

San Ġużepp. Protettur u reżiljenti.Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

San Ġużepp. Jisma' u jilqa' r rieda tal-Missier. Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

 

Novembru 2021

Kelma waħda biss. Omelija tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Kliemu ma jgħaddix. Omelija tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija tat-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 13/11/2021.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija f'Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Ħaddem rasek. Omelija tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Saltna ta’ verita’. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

 

Ottubru 2021

Ħa tkun l-imħabba li tmexxina f’ħajjitna. Omelija tal-31 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/10/2021.

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa. Omelija tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija tat-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija tal-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija fil-Quddiesa tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija tat-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ f’għeluq il-webinar 'Knisja li tisma' 14/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija tal-Quddiesa tal-Festa tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija fil-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija tas-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

Caring for our common home. An article that was published in the Sunday Times of Malta on 3rd October 2021.

 

Settembru 2021

Messaġġiera speċjali. Omelija tal-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2021.

Qalb li tilqa’. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Vinċenz de Paul, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/09/2021.

Magħna jew kontrina. Omelija tas-26 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 26/09/2021.

Tweġiba li ġejja mill-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/09/2021.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork, tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija tal-25 Ħadd tas-Sena. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 12/09/2021.

Bla ma qagħad jomgħodha. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/09/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija tat-23 Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Marija Bambina hi l-isbaħ innu favur il-ħajja. Omelija fil-Quddiesa tal-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

 

Awwissu 2021

Biex ma nfallux. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tnejn u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/08/2021.

L-imħabba li tifdi. Omelija fil-Festa ta’ San Ġiljan. Knisja Parrokkjali, San Ġiljan. 29/08/2021.

Għorrief u għaqlin. Omelija tat-22 Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 29/08/2021.

Biex iż-żejt ma jonqosx. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Wieħed u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2021.

Bis-sinċerità tal-qalb. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Wieħed u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2021.

L-għażla f’idejna. Omelija tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 22/08/2021.

Imorru flimkien. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Biex ma nkunux qalbna sewda. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2021.

Fuq l-għatba hemm omm tistenniena. Omelija fis-Solennità ta' Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħ'Attard. 15/08/2021.

Dak li jgħaqqad Alla. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tad-Dsatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/08/2021.

Biż-żejt fil-musbieħ. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-Dsatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2021.

Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna. Omelija tad-Dsatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 08/08/2021.

Diskors waqt Konferenza dwar ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja f'Malta bit-titlu 'Aquae Sapientiae – Il-Kariżma Dumnikana lbieraħ u llum.' 06/08/2021.

Fidi u rieda soda. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2021.

Fiduċja f'Alla u fina nfusna. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2021.

Għinna nfittxu dak li jibqa'. Omelija tat-18-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 01/08/2021.

 

Lulju 2021

Tfixklu minħabba xiex? Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tas-Sbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/07/2021.

Mill-frott tagħhom nagħrfuhom. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' Sant'Anna u San Ġwakkin. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Magħna dejjem. Omelija fil-Festa ta' Sant'Anna. Knisja ta' Sant'Anna, Żebbiegħ. 25/07/2021.

Ġid b'abbundanza. Omelija tas-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 25/07/2021.

Closeness, compassion, tenderness. An article published in the Sunday Times of Malta on 25th July 2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Quddiesa fil-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Kappella ta' San Kalċedonju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tas-Sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Safjin u għaqlin mhumiex kontra xulxin. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Inkunu sinjal sabiħ tal-imħabba ta' Alla. Omelija fil-quddiesa tat-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija tal-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

 

Ġunju 2021

L-arti tas-smigħ. Il‑messaġġ fil-Flimkien ta' Lulju 2021. 29/06/2021.

Ċar ma’ kulħadd. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2021.

Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha. Omelija tat-13-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 27/06/2021.

Tgħid lil ħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/06/2021.

Fidi li nistqarruha bla biża’. Omelija f’Quddiesa għall-familji, bil-preżentazzjoni ta’ tfal li twieldu fl-aħħar sentejn. Knisja Kolleġġjata u Arċimatriċi, San Ġorġ, Qormi. 22/06/2021.

Bejn ġudizzju u ġudizzju. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2021.

Magħna fil-maltemp tal-ħajja. Omelija tat-12-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/06/2021.

Teżor li ma jintemmx. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/06/2021.

Messaġġ fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru 2021. 16/06/2021.

Inkissru ċ-ċiklu ta’ mibegħda. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju.Omelija tal-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Qalb ma’ qalb. Omelija fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Mhux pjaċir li jgħaddi imma ferħ li jibqa’. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

L-Ewkaristija: rigal mhux premju. Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Iħobb jistaqsi. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tad-Disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/06/2021.

 

Mejju 2021

Fil-ġuf m’għandhomx xi ħaġa imma xi ħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2021.

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna. Omelija fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 30/05/2021.

The seamless garment of life. An article that was published in the Sunday Times of Malta on 30th May 2021.

Fiduċja f’Alla li tħalli l-frott f’kull staġun. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/05/2021.

Omm u Xbieha. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2021.

Spirtu li joħloq. Omelija fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 23/05/2021.

Jgħinu biex iħares ’il quddiem b’fiduċja. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tas-Seba' ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 21/05/2021.

Knisja li tisma’ u li toħroġ. Il-pastorali online. Messaġġ fil-bidu tal-Live-in tal-Kappillani. 18/05/2021.

Waħdi m’iniex. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tas-Seba’ ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 17/05/2021.

Jimliena bit-tama. Omelija fis-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 16/05/2021.

Mattija: don ta’ Alla. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Mattija Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/05/2021.

Mill-milja tiegħu.Messaġġ fil-Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali. Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat. 13/05/2021.

L-isbaħ u l-aħjar. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 09/05/2021.

Għażilna hu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/05/2021.

Inkunu qrib. Messaġġ waqt il-Velja ta’ Talb għas-Saċerdoti l-ġodda. Quddiem il-Knisja tal-Kapuċċini, Kalkara. 06/05/2021.

Ejja u ara. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta’ San Filippu u San Ġakbu Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2021.

Rabta qawwija. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/05/2021.

Par idejn bieżla. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 01/05/2021.

 

April 2021

Kliem li jagħmlilna l-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/04/2021.

Il-bieb li jagħti għall-ħajja. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tar-Raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2021.

Fiduċja, tiġdid, qadi. Omelija fl-anniversarju tat-350 sena minn mindu San Gejtanu sar qaddis. Knisja Arċipretali San Gejtanu, Ħamrun. 25/04/2021.

Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża. Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 25/04/2021.

Preżenza reali, ikel essenzjali, u ħajja ta’ dejjem. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/04/2021.

Mhux dak li jridu jisimgħu imma dak li għandhom bżonn jisimgħu. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2021.

Mill-biża’ għall-ferħ. Omelija tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 18/04/2021.

Ħa l-ħobż, radd il-ħajr, u qasmu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2021.

Nitwieldu mill-ġdid. Omelija tat-Tnejn tat-Tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana.12/04/2021.

Isaħħaħna fil-fidi. Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/04/2021.

L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/04/2021.

L-importanza li nisimgħu lit-tfal. Messaġġ fi tmiem il-webinar ‘Knisja li Tisma”. 06/04/2021.

Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi. Omelija fil-Quddiesa tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2021.

Il-qawmien ta’ Kristu fi żmienna. Omelija fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 04/04/2021.

Id-dritt li nittamaw. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 03/04/2021.

Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin. Omelija fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/04/2021.

L-għanja tal-imħabba. Omelija f’Ħamis ix-Xirka, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 01/04/2021.

 

Marzu 2021

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta’ Alla. Omelija tal-Erbgħa tal-ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/03/2021.

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità. Omelija tat-Tnejn tal-ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2021.

The creativity of love. An article published in the Sunday Times of Malta on 28th March 2021.

Dan kien tassew Bin Alla. Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 28/03/2021.

Omm it-tama. Omelija fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta. 26/03/2021.

Hawn jien! Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 25/03/2021.

Il-verità teħlisna. Omelija tal-Erbgħa tal-Ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

Eżerċizzi tar-Randan 2021 fil-Knisja Parrokkjali Marija Annunzjata, Balzan. 22-24/03/2021.

Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha. Omelija tat-Tnejn tal-Ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2021.

Nixtiequ narawh. Omelija fil-Quddiesa tal-Ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 21/03/2021.

Fommu mitbuq u qalbu f’idu. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Parroċċa Balzan. 19/03/2021.

Għadu jaħdem sa issa. Omelija tal-Erbgħa tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2021.

Kelma li sseħħ. Omelija tat-Tnejn tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2021.

Il-qalba tal-Ħajja Nisranija. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 14/03/2021.

Aħfrilna bħalma naħfru. Omelija tat-Tlieta tat-Tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2021.

Reazzjoni vjolenti għall-verità. Omelija tat-Tnejn tat-Tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2021.

Ma’ Alla ma tagħmilx negozju. Omelija fil-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 07/03/2021.

Biex Ġesù jkun il-ġebla tax-xewka f’ħajjitna. Omelija tal-ġimgħa tat-Tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/03/2021.

Ħielsa mill-ktajjen. Omelija tat-Tnejn tat-Tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2021.

 

Frar 2021

X’jiġri fuq żewġ muntanji. Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 28/02/2021.

Esiġenti imma ta’ ġid kbir għal ħajjitna. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2021.

Mibnija fuq blata. Omelija fil-Festa tal-Katedra ta’ San Pietr. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 22/02/2021.

Nibdu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta'. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet għar-Randan 2021. 18/02/2021.

Sawm li jogħġob lil Alla. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/02/2021.

X’jurini Alla f’daż-żmien tar-Randan. Omelija fil-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Parroċċa Balzan. 17/02/2021.

Sinjal speċjali. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Għażla favur l-emarġinati u l-iskartati. Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 14/02/2021.

X’jagħmel Ġesù lil widnejja u lil fommi. Omelija filKappella tal-Kurja, Floriana. 12/02/2021.

Gratitudni kbira. Omelija fis-Solennità ta' San Pawl Missierna. Parroċċa Balzan. 10/02/2021.

Immissu mqar tarf il-mantar. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2021.

Biex il-ħajja umana tkun imħarsa. Omelija fil-Quddiesa tal-Ħames Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 07/02/2021.

Imħabba, Kompassjoni, Għożża. Omelija fil-Quddiesa ta’ Jum il-Hajja. Konkattidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/02/2021.

X’tgħidilna ras maqtugħa. Omelija fit-Tifkira ta’ Sant’Agata. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2021.

Mulej, twarrabx minn ħajjitna. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/02/2021.

 

Jannar 2021

L-awtorità li teħles. Omelija fil-Quddiesa tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 31/01/2021.

Bla daqqa ta’ trombi u mingħajr frattarija. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2021.

Ħrief qalb l-ilpup. Omelija fit-Tifkira ta’ San Timotju u San Titu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2021.

Għandi aħbar tajba x’nagħtik. Quddiesa tat-Tielet Ħadd matul is-sena, Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Knisja ta’ Santa Katarina, iż-Żejtun. 24/01/2021.

Publiju protettur tal-ħajja umana. Omelija fit-Tifkira ta' San Publiju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/01/2021.

Nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Omelija. Bidu tal-ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd matul is-sena u fl-għeluq il-50 sena tal-Parroċċa ta’ Burmarrad. Parroċċa Burmarrad. 17/01/2021.

Man of action. An article published in the Sunday Times of Malta on 17th January 2021.

Fidi li tiftaħ is-soqfa. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2021.

Ħallew ix-xbiek. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2021.

Ulied għeżież. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 10/01/2021.

Ifittex xi mkien imwarrab. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/01/2021.

Mid-dlam għad-dawl. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2021.

Hu Alla li jimla l-qalb. Omelija fis-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 03/01/2021.

L-Omm tal-bidu ġdid. Omelija tal-Ewwel tas-Sena, Festa ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2021.

B’qalb ta’ missier. Messaġġ fil-Flimkien – Jannar 2021.

 

Sena 2020

Diċembru 2020

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Omelija fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2020.

Il-familja f’pandemija. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Balzan. 27/12/2020.

Ma ngħidulux “full up”. Omelija fil-Lejl tal-Milied. Parroċċa Balzan. 24/12/2020.

Tara tnejn imma huma erbgħa. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/12/2020.

Il-qawwa tal-iva ta’ Marija. Omelija fil-Quddiesa tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 20/12/2020.

Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

Beżqilhom mis-sunnara. Omelija fit-Tifkira ta' San Ġwann tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/12/2020.

Għajta fid-deżert. Omelija fil-Quddiesa tat-3 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 13/12/2020.

Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Sabiħa u għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Parroċċa Balzan. 08/12/2020.

Niddrittaw l-imgħawweġ. Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 06/12/2020.

Id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2020.

 

Novembru 2020

Inwasslu lin-nies għand Ġesù. Omelija fil-Festa ta' Sant'Andrija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2020.

Missierna l-fuħħari. Omelija fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 29/11/2020.

Kliemu ma jgħaddix. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 27/11/2020.

Diskors dwar l-Enċiklika Fratelli tutti waqt laqgħa online orgaizzata mis-Segretarjat għal-Lajċi. 23/11/2020.

Qalb tassew ġeneruża. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 23/11/2020.

Tiġi saltnatek. Omelija fil-Quddiesa tas-Solennita ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 22/11/2020.

Messaġġ fil-Konferenza Stampa tal-ġimgħa li fiha saret il-preżentazzjoni tar-rapport: Beyond GDP. 20/11/2020.

Id-dar ta’ Alla mhijiex għar tal-ħallelin. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 20/11/2020.

Mulej, agħtina d-dawl. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/11/2020.

Talenti li juru l-fiduċja ta’Alla fina. Omelija fil-Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/11/2020.

Qawwu qalbkom u erfgħu raskom. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/11/2020.

Biex il-musbieħ jibqa’ mixgħul. Omelija fil-Quddiesa tat-32 Ħadd tas-Sena. Radju Marija. 08/11/2020.

Why Context Matters. An article by Auxiliary Bishop that was first published in The Sunday Times of Malta on 8th November 2020.

Messaġġ fl-Inawgurazzjoni tar-restawr fil-Bażilka Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 08/11/2020.

Xhieda tal-qabar vojt – għax Kristu qam. Omelija fil-Velja tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru. Bażilka ta’ Sant’Elena, B’kara. 06/11/2020.

Għaqlin u safjin. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/11/2020.

Jagħmlulna ħafna kuraġġ. Omelija fil-Solennita’ tal-Qaddisin Kollha. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 01/11/2020.

 

Ottubru 2020

Baqgħu bla kliem. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/10/2020.

Ngħixu tassew ħielsa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/10/2020.

Il-kmandament il-kbir. Omelija fil-Quddiesa tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

Attenti minn kull regħba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 19/10/2020.

Marija għajn tas-saħħa. Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Ġurnata b’messaġġ għalina lkoll. Quddiesa tad-29 Ħadd tas-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/10/2020.

Riflessjonijiet fiż-żmien ta’ pandemija. Seminar online “Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna”. Messaaġġ f’għeluq is-Seminar. 14/10/2020.

Is-sinjal tal-ħajja vera. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/10/2020.

Stedina li ta’ min jilqagħha. Omelija fil-Quddiesa tat-28 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Bis-saħħa ta’ Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 09/10/2020.

Inkun proxxmu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Tliet wardiet lill-Immakulata Kunċizzjoni. Omelija f’Quddiesa fil-pussess ta’ tliet Kanonċi ġodda fil-Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Meta dak li hu żgħir hu kbir fl-għajnejn ta’ Alla. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Il-kobor hu fil-qadi. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/09/2020.

Bejn il-kliem u l-fatti. Omelija fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Il-folla tan-nies mhux bilfors għandha raġun. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/09/2020.

Nagħmlu mill-isfidi opportunitajiet ta’ tiġdid. Laqgħa ta’ talb u riflessjoni fil-Provinċja Agostinjana, fil-Knisja parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors waqt laqgħa għall-Edukaturi ġodda mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. 23/09/2020.

Messaġġ fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Ma’ Alla ma nistgħux nippretenduha. Omelija fil-Quddiesa tal-25 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-ugwaljanza quddiem Alla qatt ma telimina d-diversità. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana. Riflessjoni waqt Quddiesa organizzata minn LifeNewtork tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja. 13/09/2020.

There is nothing more progressive and liberal than safeguarding human life. Reflections during Mass organised by LifeNetwork as a commemoration of all abortion victims around the world. 13/09/2020.

Bejn tibna u travu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/09/2020.

Jum speċjali ta’ ċelebrazzjoni tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija, Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Prijoritajiet f’posthom. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Korrezzjoni bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa tat-23 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Nilqgħu l-“ġdid” li jġib Ġesù fina. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/09/2020.

Missjoni li naqduha bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija f’Quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

 

Awwissu 2020

Falliment? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/08/2020.

A heavy cross to bear. An article that was first published on The Sunday Times of Malta on 30th August 2020.

Santu Wistin ispirazzjoni għalina lkoll. Omelija f’Quddiesa fit-Tifkira ta' Santu Wistin, għand is-Sorijiet Agostinjani, Fleur-de-Lys.

Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik! Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/08/2020.

Inkunu lkoll ħaġa waħda. Omelija fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Ma hemm ebda qerq fih. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/08/2020.

Mibnija fuq blata. Omelija fil-Quddiesa tal-21 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Għaref u mimli mħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/08/2020.

Fidi li ċċaqlaq il-muntanji. Omelija fil-Quddiesa tal-20 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Alla jsalva l-bniedem sħiħ. Omelija fis-Solennità tal-Assunta, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Martri tal-imħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/08/2020.

It-teżori tal-Knisja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/08/2020.

Kuraġġ fit-tempesti tal-ħajja. Omelija f’Quddiesa tad-19-il Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Ċaħda u salib. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/08/2020.

B'idu jerfagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/08/2020.

Mill-ftit tagħna Alla joħroġ ġid kbir. Omelija f'Quddiesa tat-18-il Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

 

Lulju 2020

Għall-akbar glorja ta' Alla. Omelija fit-Tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/07/2020.

Fis-skiet u fil-kwiet u b'mod effettiv. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/07/2020.

Teżor u ġawhra. Omelija f'Quddiesa tas-17-il Ħadd matul is-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Tan-nanna ħelu manna. Omelija f'Quddiesa tal-Festa ta' Sant'Anna, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Fedeltà sal-aħħar. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/07/2020.

Xtaqna naraw sinjal. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/07/2020.

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Omelija fil-Quddiesa tal Ħadd fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Permezz tal-Madonna aħna nagħrfu lil Alla vera tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/07/2020.

Sejf u firda. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/07/2020.

F'Marija hemm l-għożża u l-ħarsien sħiħ tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Fidi u determinazzjoni. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/07/2020.

"Ejjew għandi ... tgħallmu minni". Omelija f'Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/07/2020.

Ressaq lil ħafna lejn Ġesù. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/07/2020.

Dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Messaġġ li deher fil-ħarġa ta' Lulju 2020 tar-rivista 'Flimkien'. 01/07/2020.

 

Ġunju 2020

Salvana, Mulej. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/06/2020.

Imħabba bla kompromessi. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/06/2020.

Fejn tħabbat il-qalb. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/06/2020.

Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/06/2020.

Il-ġudizzju tal-qalb f'idejn Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/06/2020.

Ma nħallux il-biża' jaħkimna. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

A consistent life ethic. An article that was first published on the Sunday Times of Malta on 21 June 2020.

Mhux għal wiċċ in-nies. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/06/2020.

Mhux għajn b'għajn u sinna b'sinna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/06/2020.

Il-bidla li ġġib fina l-Ewkaristija. Omelija ta' Corpus Domini fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/06.2020.

Spirtu ta' rażan. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/06/2020.

Ġesu ma jiqafx fil-qoxra, imma jmur fil-qalba Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/06/2020.

Il-Beatitudnijiet: programm għal ħajjitna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/06/2020.

Il-milja tal-imħabba. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Evanġelizzatur kbir. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Xhieda ta' fidi mingħajr kompromessi. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/6/2020.

Omm il-Knisja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/06/2020.

 

Mejju 2020

Enerġija u krejattività. Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Taf li nħobbok! Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/05/2020.

Rebaħ id-dinja? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/05/2020.

Ħarsitna 'l fuq u saqajna mal-art. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Il-ferħ tagħna li ħadd ma jeħodhulna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/05/2020.

L-Ispirtu tal-Verità jgħinna nagħrfu kif inxandru lil Ġesù. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/05/2020.

Id-Difensur u l-Ispirtu tal-Verità. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/05/2020.

L-imħabba bil-fatti. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

L-identita' tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/05/2020.

Bħal friegħi mad-dielja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/05/2020.

X'hemm isbaħ milli Alla jgħammar fina? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/05/2020.

It-Triq, il-Verita' u l-Ħajja. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Tħallux qalbkom titħawwad. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/05/2020.

Dawl li jiddi fid-dlam. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/05/2020.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-ħajja bil-kotra. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

L-għerf ta' Ġużeppi l-mastrudaxxa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

 

April 2020

Għażlet li ssofri hi flok iġġiegħel lil min isofri. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/04/2020.

Nitħabtu għal dak li jibqa'. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/04/2020.

Ibqa' magħna, Mulej. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Alla jibdel il-ftit tagħna f'xi ħaġa ta' ġid kbir. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 24/04/2020.

Alla hekk ħabb lid-dinja. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 22/04/2020.

It-twelid ġdid li jiġi minn Alla. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 21/04/2020.

Il-pjagi miftuħa ta' Ġesu' rxoxt illum. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 19/04/2020.

Biex Kristu jkun tassew il-Ġebla tax-xewka. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 17/04/2020.

Qalb miftuħa għal Ġesu' ħaj. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 13/04/2020.

Imseħbin ma' Kristu fil-qawmien tiegħu. Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 12/04/2020.

A Learning Curve. An article that was first published in The Sunday Times of Malta on 12 April 2020.

Żerriegħa ta' ħajja ġdida. Omelija tal-Vġili tal-Għid il-Kbir fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 11/04/2020.

"Kollox hu mitmum" ma jfissirx li spiċċa kollox. Omelija fil-Funzjoni Liturġika tal-ġimgħa l-Kbira fil-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Kreattività biex isservi lill-oħrajn. Omelija f'Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

M'għandna qatt naqtgħu qalbna mill-ħniena ta' Alla. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Baqa' jħobb minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Espressjoni ta' mħabba sħiħa. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Refa' fuqu l-ħażen tagħna. Quddiesa f'Ħadd il-Palm fil-Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 05/04/2020.

L-omm wieqfa taħt is-salib. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 03/04/2020.

Għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-verità teħliskom. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

 

Marzu 2020

Nagħmel dak li jogħġob Lilu. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjita'. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Ġesu' jgħix magħna u jagħtina l-ħajja. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 29/03/2020.

Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b'qalb miftuħa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Bla biża', bil-fedelta' u bl-imħabba. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Ħa jkollna l-Kelma ta' Alla fina, l-imħabba tiegħu f'qalbna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu. Omelija f'Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Ħadd ma għandu jkun abbandunat. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fidi li ġġib bidla. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 22/03/2020.

Ikollok ħniena minni o Alla, jien midneb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

L-imħabba tagħna għal Alla twassalna għall-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fis-Solennita' ta' San Ġużepp mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat. 19/03/2020.

Il-Kmandamenti ta' Alla jgħinuna ngħixu tassew ta' nies. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew naħfru mill-qalb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Nagħmlu dak li hu sewwa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

 

Frar 2020

Is-sawn li jrid Alla. Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziunkola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Jara dak li hu fil-moħbi. Omelija f'Quddiesa fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjeta' Maltija. Omelija f'Quddiesa tal-għeluq id-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b'qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

L-għożża ta' dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa. Omelija f'Quddiesa fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B'kara fil-Jum Dinji tal-Morda. 11/02/2020.

Twajba, ġentili u akkoljenti. Omelija lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, il-Belt Valletta. 09/02/2020.

Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/02/2020.

Omelija f'Quddiesa ta' Jum il-Ħajja, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2020.

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna. Omelija f'Quddiesa f'għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura. 01/02/2020.

 

Jannar 2020

Kelma ħajja u qawwija. L-45 anniversarju mill-Parroċċa ta' Fleur de Lys fil- Knisja ta' Fleur de Lys. 24/01/2020.

F'kull diffikulta' kienet tara opportunita'. Omelija f'Quddiesa fl-Iskola Santa Monika, B'kara. 23/01/2020.

Il-bżonn tax-xhieda tat-tjubija f'ħajjitna llum. Messaġġ waqt wirja fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 23/01/2020.

San Sebastjan: bniedem ta' sinsla. Omelija f'Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 20/01/2020.

Viżjoni u triq. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 19th January 2020.

Messaġġ fil-bidu għall-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys. 16/01/2020.

L-ewwel nagħrfu l-biżgħat tagħna mbagħad inqegħduhom quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa waqt il-Live-in tal-Kappillani fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 08/01/2020.

Il-Maġi qatt ma ħarsu lura. Omelija fil-Quddiesa tal-Professjoni Perpetwa ta' Sr Rachel Camilleri mas-Sorijiet Agostinjani fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, B'kara. 04/01/2020.

Jixħet id-dija ta' Wiċċu fuqek. Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.

 

Sena 2019

Diċembru 2019

Familja li għamlet żmien homeless u refużjata. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa fil-Knisja Parrokkjali Balzan. 29/12/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 25/12/2019.

Dawl li jfisser tama. Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ Santa Luċija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija Martri u Verġni, l-Imtarfa. 13/12/2019.

Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem. Omelija fl-okkażżjoni tal-investitura tal-kanonċi l-ġodda waqt it-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ fil-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/12/2019.

Ngħinu lill-oħrajn kif għallimna Ġesù. Messaġġ f'okkażżjoni tad-19-il edizzjoni tal-inizjattiva Orange Campaign fl-Università ta’ Malta mtella' mill-Għaqda Studenti tat-Teoloġija. 04/12/2019.

Omelija dwar l-Avvent u t-tħejjija għat-tieni miġja ta’ Ġesù fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ġużepp, l-Imsida, fi tmiem il-Viżta Pastorali. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Nibnu ħajjitna fuq is-sod, ġebla fuq ġebla. Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’Jum il-Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Kapuċċini l-Furjana. 26/11/2019.

Il-messaġġ tal-ftuħ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi għall-Assemblea Djoċesana. 21/11/2019.

Ħajja ta’ suċċess. Omelija f'Quddiesa b’ringrazzjament f’Jum il-Gradwazzjoni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 12/11/2019.

Messaġġ waqt konferenza dwar l-Edukazzjoni Reliġjuża: sfidi u azzjonijiet fl-Istitut tal-Edukazzjoni, Pembroke. 12/11/2019.

Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek. Omelija f'Quddiesa Pontifikali f’Jum it-Tifkira ta’ Tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2019.

90 sena ta’ Azzjoni Kattolika. Messaġġ waqt l-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana. 08/11/2019.

Omelija f'Quddiesa waqt il-Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika. 08/11/2019.

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà. Omelija f'Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael, Santa Venera. 06/11/2019.

Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla. Omelija f'Quddiesa b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/11/2019.

 

Ottubru 2019

Sinodalità: mhux biss ħolma. Artiklu li ġie ppublikat fis-'Sunday Times of Malta'. 29/10/2019.

Kull bniedem għandu valur importanti. Omelija fil-quddiesa tal-75 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija, il-Kulleġġ Sant’Elija, Pjazza Santa Venera. 29/10/2019.

Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi. Preżentazzjoni tad-disa’ volum tal-ktieb ‘Ilwien il-Festi Maltin’ fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara. 29/10/2019.

L-Ispirtu s-Santu: L-Għajn ta’ kull tiġdid. Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali Annwali tat-Tiġdid Kariżmatiku, Sr Nemesia Hall, Immaculate Conception School, Tarxien. 27/10/2019.

Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt. Omelija f'Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola fil-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta. 21/10/2019.

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija. 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 20/10/2019.

Innu ta’ Radd il-Ħajr. Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tal-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 12/10/2019.

Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd. Omelija fil-Katidral tal-Imdina fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. 08/10/2019.

Nifs ġdid u frisk. Omelija f’Quddiesa fil-Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex, lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. 03/10/2019.

 

Settembru 2019

Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha. Omelija fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija fil-Parroċċa Sacro Cuor, Sliema fl-ewwel anniversarju mill-Inkoronazzjoni tal-istatwa tal-Madonna. 29/09/2019.

Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Migranti u r-Refuġjati 2019, fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. Taħdita mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar organizzat mill-Forum tal-Għaqdiet u Moviment fil-Kurja, Floriana. 28/09/2019.

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil. Omelija fil-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi fil-festa tal-Vitorja. 15/09/2019.

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani. Omelija fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. 12/09/2019.

Li tkun u li tagħmel. Omelija dwar ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida matul l-irtir għas-saċerdoti. 10/09/2019.

 

Awwissu 2019

Knisja li tilqa’ lil kulħadd. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ. Omelija tal-Isqof Awżiljarju fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, fl-Imġarr Malta. 18/08/2019.

Kewkba li tmexxina. Omelija lejlet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Ġawhra sbejħa. Omelija fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta, fil-Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Mixja b’qalb mimlija gratitudni. Omelija fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

“Kienet hemm” – Il-valur tal-preżenza. Omelija f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

 

Lulju 2019

Hienja int Marija. Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Gudja, fl-ewwel jum tal-Kwindiċina. 30/07/2019.

It-titlu li tagħżel Marija. Omelija fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Familja b’saħħitha hija kontribut għal soċjetà aħjar. Omelija fil-festa tal-Famijla Mqaddsa u l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Knisja tal-Bidnija, fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Tqiegħdu xejn qabel Alla. Festa ta’ San Benedittu – Omelija fil-Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Għanja ta’ ferħ. Omelija f’għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru, fil-kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

Fil-barrani ma rax theddida imma opportunità. Omelija fil-Festa ta’ Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

 

Ġunju 2019

Ir-rebħa tal-poplu. Omelija fil-Festa ta' San Nikola, fil-Parroċċa tas-Siġġiewi. 30/06/2019.

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja. Omelija fil-quddiesa tal-175 sena tal-Appostolat tat-Talb, fil-Knisja San Alwiġi, B’kara. 29/06/2019.

Il-ħajja ta’ Alla fina. Omelija fil-Festa ta’ Corpus Christi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. 23/06/2019.

Our call to holiness. Homily in a Mass on Saint Josemaria Escriva Feast, at the Shrine of Madonna tal-Ħerba, B’Kara. 21/06/2019.

L-abbantunati f’qalbna. Omelija fil-Wardija, lejlet il-festa tal-Madonna tal-Abbandunati. 15/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija f’Baħar iċ-Ċagħaq waqt il-Viżta pastorali. 01/06/2019.

 

Mejju 2019

Kien Dawl għal ħafna. Omelija fl-Anniversarju tat-twelid ta’ San Piju ta’ Pietrelcina fil-Parroċċa Trinità, Marsa. 27/05/2019.

National Sorry Day. An article published on The Sunday Times of Malta. 26/-5/2019.

L-Imħabba l-pern tal-ħajja nisranija. Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 19/05/2019.

Inawgurazzjoni tal-faċilitajiet sportivi tal-Iskola St Dorothy’s. Message given at St Dorothy’s School, Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija fil- Festa tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 11/05/2019.

Artisti li jemmnu fil-ħidma ta’ Caritas Malta. Diskors tal-inawgurazzjoni tal-esebizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 sena ta’ Caritas Malta, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 10/05/2019.

Publiju: F'qalbu l-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija lejlet il-Festa ta’ San Publiju fil-Knisja Parrokkjali, il-Furjana. 06/05/2019.

 

April 2019

Il-Jum tar-Rebħa - an article that was published on The Malta Independent on Sunday on Sunday. 21/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija fil-Vġili tal-Għid, fil-Katidral tal-Mdina. 20/04/2019.

Ħa fuqu d-dnub tal-umanita’. Riflessjoni waqt l-Azzjoni Liturġika tal-ġimgħa l-Kbira, fid-Dar tal-Kleru. 19/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Omelija fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 18/04/2019.

L-omm li qatt ma tabbandunana. Omelija f’Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei, fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 12/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta fl-Ewwel Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. 04/04/2019.

 

Marzu 2019

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Quddiesa tal-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Pawl Camilleri u Mons. Victor Żammit Mckeon, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, Floriana. 22/03/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Ħafna aktar minn ftira. Artiklu mill-Isqof li deher fil-gazzetta The Sunday Times of Malta. 10/03/2019.

 

Frar 2019

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani fil-Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Saċerdot twajjeb u umli. Omelija fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija fil-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun, fil-mitt sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. 14/02/2019.

Tliet kelmiet mill-grotta ta’ Lourdes. Omelija fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes, fil-kappella tal-Franġiskani Kapuċċini, il-Furjana. 11/02/2019.

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana. Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/02/2019.

 

Jannar 2019

X’tistenna l-Knisja f’Malta minna l-konsagrati. Jum il-Ħajja Konsagrata 2019. Omelija fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 31/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu. Omelija Festa ta’ San Publju. Parroċċa Floriana. 22/01/2019.

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi. Omelija fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 12/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Renald Lofreda O. Carm kappillan ġdid tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.

Omm għażiża. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 01/01/2019.

 

Sena 2018

Diċembru 2018

Ħajja ta’ fedeltà. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 30/12/2018.

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 24/12/2018.

Is-smigħ, l-għerf u l-azzjoni. Quddiesa għall-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. Kappella tal-Palazz ta’ San Anton, Ħ’Attard. 14/12/2018.

Il-messaġġ waqt l-adorazzjoni favur il-ħajja. Knisja ta’ Sant’Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.

Messaġġ fil-kunċert b’risq id-Dar tal-Providenza. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 07/12/2018.

Ħu azzjoni kontra l-abbuż. Quddiesa mal-vittmi tal-vjolenza domestika u ħaddiema f'dan il-qasam. Dar Qalb ta’ Ġesù, Santa Venera. 03/12/2018.

Dawl għall-istorja tal-bniedem. Omelija f'Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.

 

Novembru 2018

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 30/11/2018.

Mara ta’ fidi u kuraġġ. L-omelija fil-festa ta' Santa Katerina. Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta. 27/11/2018.

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet. Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati, Ħal Luqa. 26/11/2018.

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm. Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri. Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan. 21/11/2018.

Quddiesa u Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali 2018. Knisja ta’ San Duminku, ir-Rabat. 20/11/2018.

Min kien San Ġwann tas-Salib? Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ San Ġwann tas-Salib. Knisja Parrokkjali, Ta’ Xbiex. 18/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt żjara fid-Dar tal-Providenza. 16/11/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 15/11/2018.

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba. Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis. 02/11/2018.

Messaġġ fil-ftuħ taċ-ċentru parrokkjali l-ġdid f’Ħal Balzan. 01/11/2018.

 

Ottubru 2018

X’valur fihom id-dettalji ċkejkin? Omelija f'Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta’ Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment. Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018. 28/10/2018.

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Omelija fil-festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun. 20/10/2018.

Nimxu fuq il-passi ta’ San Alwiġi. Omelija f'Quddiesa f’Jum il-Fondazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. Santwarju ta’ Santa Tereża, B'Kara. 16/10/2018.

Il-qawwa taż-żgħożija fil-Knisja. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux. Knisja Parrokkjali, Ħal Luqa. 10/10/2018.

Responsabbilta’ lejn il-Ħolqien. Omelija f’Jum l-Ambjent. Knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat. 07/10/2018.

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku? Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta. Bażilika Minuri, il-Mosta. 05/10/2018.

10 punti ta’ inkoraġġiment liċ-chaplains u l-pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja. 02/10/2018.

 

Settembru 2018

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba. Omelija f'Quddiesa lejlet il-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santawarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara. 30/09/2018.

L-Ewkaristija tgħinna nkunu strumenti ta’ għaqda. Omelija waqt Quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika.Ċentru Ewkaristiku, il-Marsa. 29/09/2018.

Fik ittamaw u inti ħlisthom. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 23/09/2018.

Komunjoni u Missjoni fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.

X’jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Ġieħ Ħal Balzan. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 16/09/2018.

Bil-ġrieħi ta’ Kristu ksibna l-fejqan tagħna. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja Parrokkjali, Qawra. 02/09/2018.

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna.  Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi. Little Sisters of the Poor, il-Ħamrun. 30/08/2018.

 

Awwissu 2018

Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija f'Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 11/08/2018.

L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. 04/08/2018.

Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

Filmat: L-istedina tal-Isqof Awżiljarju il-ġdid, Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

 

Lulju 2018

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi. 21/07/2018.

L-Isqof Awżiljarju elett intervistat minn The Malta Independent. 20/07/2018.

 

Ġunju 2018

Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż. Omelija tal-Isqof Awżiljarju-elett Joseph Galea-Curmi. Kappella ta’ San Kosma u Damjan, Lourdes 30/06/2018.

Mons. Joseph Galea-Curmi maħtur mill-Papa bħala Isqof Awżiljari ta’ Malta. 23/06/2018.

Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati. Omelija fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati l-Wardija. 16/06/2018.

 

Mejju 2018

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija. Quddiesa fl-anniversarju tal-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Artiklu ppublikat fil-Leħen. 06/05/2018.

 

April 2018

San Ġużepp Ħaddiem Protettur tal-Ħajja. Omelija f'Quddiesa għall-operaturi pastorali. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B'Kara. 25/04/2018.

 

Marzu 2018

Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess lill-Kappillan il-ġdid tal-Imsida Fr Simon Sciberras. 19/03/2018.

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija fl-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Marija, Bubaqra. 03/03/2018.

 

Frar 2018

Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-kurja. Knisja tal-Bon Kunsill, San Ġiljan. 16/02/2018.

Komunità magħquda u b’qalb kbira. Omelija f'Quddiesa għalll-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 16/02/2018.

 

Jannar 2018

.....

 

 

Sena 2017

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. 23/05/2017.

 

Sena 2014

Fr Joe Galea Curmi dwar għaxar punti li joħorgu mill-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku. Seminarju. 25/10/2014.