IL-PAPA FRANĠISKU

UDJENZA ĠENERALI

 

Pjazza San Pietru

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju 2018

 

Lill-pellegrini tal-Organizzazzjoni Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas (DCYIA)

 

Għeżież ħbieb,

 

Insellem minn qalbi lill-grupp Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas. Nitlob biex il-pellegrinaġġ tagħkom, li sejjaħtulu “Żmien biex nimxu ma’ Ġesù”, jgħinkom tikbru fl-imħabba għal Kristu u għal xulxin. Il-Mulej għandu post speċjali f’qalbu għal min għandu xi diżabbiltà jew oħra, u hekk ukoll is-Suċċessur ta’ San Pietru! Nittama li ż-żmien li tqattgħu Ruma jgħinkom tikbru spiritwalment u jsaħħaħ ix-xhieda tagħkom tal-imħabba ta’ Alla għal uliedu kollha. Intom komplu bil-vjaġġ tagħkom, u nitlobkom, jekk jogħġobkom, biex tiftakru titolbu għalija. Alla li jista’ kollox ibierek bil-kotra lilkom ilkoll!

 

Lid-delegazzjoni tal-Organizzazzjoni Special Olympics

 

Nagħti merħba speċjali lid-delegazzjoni tal-organizzazzjoni Special Olympics fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju mit-twaqqif tagħha. Id-dinja tal-isport toffri opportunità partikulari lill-persuni biex jikbru fl-għarfien u l-ħbiberija reċiproka, u jien nitlob biex din il-Fjamma Olimpika tkun sinjal ta’ ferħ u ta’ tama fil-Mulej, li jagħti d-doni tal-għaqda u tal-paċi lil uliedu. Fuq dawk kollha li jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet tal-iSpecial Olympics, minn qalbi nitlob il-barka ta’ ferħ u ta’ paċi ta’ Alla li jista’ kollox.

 


 

KATEKEŻI TAL-QDUSIJA TIEGĦU

 

Katekeżi fuq il-Kmandamenti. 3: L-imħabba ta’ Alla tiġi qabel il-liġi u tagħtiha sens

 

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

 

Illum, din l-udjenza se tiżvolġi bħall-Erbgħa li għaddew. Fl-Awla Pawlu VI hemm ħafna morda u biex nevitawlhom is-sħana, ħa jkunu iżjed komdi, qagħdu hemm. Imma se jsegwu l-udjenza minn fuq l-iskrin il-kbir, u aħna magħhom, jiġifieri ma hemmx żewġ udjenzi. Waħda biss. Insellmu lill-morda tal-Awla Pawlu VI. U se nkomplu nitkellmu fuq il-Kmandamenti li, kif għidna, iżjed milli kmandamenti huma l-kelmiet ta’ Alla lill-poplu tiegħu biex jimxi tajjeb; kliem kollu mħabba ta’ Missier. L-għaxar Kelmiet jibdew hekk: “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar” (Eż 20:2). Dan il-ftuħ jaf jidher barrani għal-liġijiet veri u proprji li jiġu wara. Imma mhuwiex hekk.

 

Għaliex din il-proklamazzjoni li Alla jagħmel tiegħu nnifsu u tal-ħelsien? Għax huma waslu l-Muntanja Sinaj wara li qasmu l-Baħar l-Aħmar: Alla ta’ Iżrael l-ewwel ma jagħmel isalva, imbagħad jitlob il-fiduċja tal-poplu.[1] Jew aħjar: id-Dekalogu jibda bil-ġenerożità ta’ Alla. Alla qatt ma jitlob mingħajr ma jagħti hu l-ewwel. Qatt. L-ewwel isalva, l-ewwel jagħti, imbagħad jitlob. Hekk hu dan il-Missier tagħna, Alla twajjeb.

 

U hawn nifhmu l-importanza tal-ewwel dikjarazzjoni: “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek”. Hemm possessiv, hemm relazzjoni, huwa tagħna. Alla mhuwiex xi barrani: hu Alla tiegħek.[2] Dan idawwal id-Dekalogu kollu u jikxef ukoll is-sigriet tal-imġiba Nisranija, għax dan hu l-istess atteġġjament ta’ Ġesù li jgħid: “Kif il-Missier ħabb lili, hekk jien inħobb lilkom” (Ġw 15:9). Kristu hu l-maħbub tal-Missier, u b’dik l-imħabba jħobbna. Hu ma jitlaqx minnu nnifsu imma mill-Missier. Spiss l-opri tagħna jfallu għax nitilqu minna nfusna u mhux mill-gratitudni. U min jitlaq minnu nnifsu, fejn jasal? Jasal fih innifsu! Mhux kapaċi jimxi fit-triq, dejjem idur fuqu nnifsu. Hu proprju dak l-atteġġjament egoistiku li, biċ-ċajt, in-nies tgħid dwaru: “Dik il-persuna hi jien, jien ma’ jien, u għall-jien”. Jibda minnu nnifsu u jerġa’ lura fih innifsu.

 

Il-ħajja Nisranija hi qabelxejn it-tweġiba grata lil Missier ġeneruż. L-Insara li jsegwu biss id-“doveri” jilmentaw li m’għandhomx esperjenza personali ta’ dak Alla li hu “tagħna”. Jien irrid nagħmel hekk, hekk, u hekk… Dmirijiet biss. Imma jonqsok xi ħaġa! X’inhi l-bażi ta’ dan id-dmir? Il-bażi ta’ dan id-dmir hi l-imħabba ta’ Alla l-Missier, li l-ewwel jagħti, imbagħad jikkmanda. Jekk inpoġġu l-liġi qabel ir-relazzjoni, dan ma jgħinniex fil-mixja tal-fidi. Kif jista’ żagħżugħ jixxennaq li jkun Nisrani, jekk nibdewlu bl-obbligi, l-impenji, il-koerenzi, u mhux bil-ħelsien? Għax li tkun Nisrani hi mixja ta’ ħelsien! Il-Kmandamenti jeħilsuk mill-egoiżmu tiegħek, u jeħilsuk għax hemm l-imħabba ta’ Alla li tmexxik. Il-formazzjoni Nisranija mhix mibnija fuq il-qawwa tar-rieda, imma fuq kemm nilqgħu s-salvazzjoni, kemm inħallu lil min iħobbna: l-ewwel il-Baħar l-Aħmar, imbagħad il-Muntanja Sinaj. L-ewwel is-salvazzjoni: Alla jsalva lill-poplu tiegħu fil-Baħar l-Aħmar; imbagħad fuq is-Sinaj jgħidlu x’għandu jagħmel. Imma dak il-poplu jaf li dawn il-ħwejjeġ jagħmilhom għax ġie salvat minn Missier li jħobbu.

 

Il-gratitudni hi aspett karatteristiku tal-qalb miżjura mill-Ispirtu s-Santu; biex nobdu lil Alla rridu qabelxejn niftakru fil-ġid li hu għamel magħna. Jgħid San Bażilju: “Min ma jinsiex dan il-ġid kollu, jixmi lejn il-virtù t-tajba u lejn kull għemil ta’ ġustizzja” (Regoli qosra, 56). Fejn sa jwassalna dan kollu? Biex nagħmlu taħriġ tal-memorja tagħna:[3] kemm ħwejjeġ sbieħ għamel Alla għal kull wieħed u waħda minna! Kemm hu ġeneruż Missierna tas-Sema! Issa jien irrid nipproponilkom taħriġ ċkejken, fis-skiet, kull wieħed iwieġeb fil-qalb tiegħu. Kemm ħwejjeġ sbieħ għamel Alla għalija? Din hi l-mistoqsija. Kulħadd iwieġeb fis-skiet. Kemm ħwejjeġ kbar għamel Alla għalija? U dan hu l-ħelsien li jagħtina Alla. Alla jwettaq tant ħwejjeġ sbieħ u jeħlisna.

 

U safrattant hemm min jista’ jħossu li għadu m’għamilx esperjenza vera tal-ħelsien ta’ Alla. Dan jista’ jiġri. Jista’ jiġri li wieħed iħares fih innifsu u jsib biss sens ta’ dmir, spiritwalità tal-qaddejja u mhux ta’ wlied. Jekk jiġri hekk, x’għandna nagħmlu? Nagħmlu kif għamel il-poplu l-magħżul. Jgħid il-ktieb tal-Eżodu: “Ulied Iżrael bdew jitniehdu taħt il-jasar u jgħajtu. L-għajat tagħhom mill-jasar wasal sa għand Alla. U Alla sama’ l-krib tagħhom u ftakar fil-patt tiegħu ma’ Abraham, ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb. Alla xeħet ħarstu fuq ulied Iżrael u ra f’liema stat kienu” (Eż 2:23-25). Alla jaħseb fija.

 

L-azzjoni ħelliesa ta’ Alla li nsibu fil-ftuħ tad-Dekalogu – jiġifieri tal-Kmandamenti – hi t-tweġiba għal dan it-tnehid. Mhux aħna li ħa nsalvaw waħidna, imma minna tista’ toħroġ tnehida għall-għajnuna: “Mulej, salvani, Mulej, għallimni t-triq, Mulej, mellisni, Mulej, agħtini ftit tal-ferħ”. Din hi karba għall-għajnuna. Din minna trid tiġi: nitolbu li niġu meħlusa mill-egoiżmu, mid-dnub, mill-ktajjen tal-jasar. Din it-tnehida hi importanti, hi talba, hi għarfien ta’ dak li għadu mgħakkes u mhux meħlus fina. Hemm tant ħwejjeġ fir-ruħ tagħna li għadhom ma kisbux il-ħelsien. “Salvani, għinni, eħlisni”. Din hi talba sabiħa lill-Mulej. Alla jistenna dik il-karba, għax jista’ u jrid ikisser il-ktajjen tagħna; Alla ma sejħilniex għall-ħajja biex nibqgħu fil-jasar, imma biex ninħelsu u ngħixu fil-gratitudni, nobdu bil-ferħ lil Dak li tant tana, bil-wisq iżjed milli qatt nistgħu rroddulu lura. Kemm hi sabiħa din! Ħa jkun imbierek dejjem Alla għal dak kollu li għamel, jagħmel u għad jagħmel fina!

 

 

miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard[1] Fit-tradizzjoni Rabbinika hemm test li jista’ jdawwalna ħafna fuq dan: “Għaliex l-għaxar kelmiet ma ġewx imxandra fil-bidu tat-Torah? […] Ma’ xiex inqabbluhom? Ma’ wieħed li, xħin ħa f’idejh it-tmexxija ta’ belt, staqsa lil dawk li kienu jgħixu fiha: ‘Nista’ nsaltan fuqkom?’. Imma huma weġbuh: ‘X’ġid għamiltilna biex tippretendi li tista’ ssaltan fuqna?’. Allura x’għamel? Bnielhom ħitan ta’ difiża u kanali biex iwasslu l-ilma fil-belt; imbagħad tqabad għalihom fil-gwerer. U meta staqsiehom mill-ġdid: ‘Nista’ nsaltan fuqkom?’, huma weġbuh: ‘Iva, iva’. Hekk ukoll il-Mulej ħareġ lil Iżrael mill-Eġittu, fetaħ il-baħar għalihom, niżżlilhom il-manna u tellgħalhom l-ilma tal-bir, bagħtilhom mill-ajru s-summien u fl-aħħar nett iġġieled għalihom il-gwerra kontra Għamalek. U meta staqsiehom: ‘Nista’ nsaltan fuqkom?’, huma weġbuh: ‘Iva, iva’” (Il dono della Torah. Commento al decalogo di Es 20 nella Mekilta di R. Ishamael, Roma 1982, p. 49).

[2] Ara Benedittu XVI, Ittra enċiklika Deus caritas est, 17: “L-istorja tal-imħabba bejn Alla u l-bniedem tinġabar fil-fatt innifsu li din l-għaqda ta’ volontajiet tikber f’għaqda ta’ ħsieb u ta’ sentiment u, hekk, ir-rieda tagħna u r-rieda ta’ Alla jkunu jaqblu dejjem iżjed; ir-rieda ta’ Alla issa ma tkunx aktar rieda barranija għalija, xi ħaġa imposta fuqi minn barra bil-kmandamenti, iżda issa hi l-istess rieda tiegħi, mibnija fuq l-esperjenza li, tabilħaqq, Alla hu aktar preżenti ġewwa fija milli jien fija nnifsi. Imbagħad tikber l-għotja personali lil Alla, u Alla jsir il-ferħ tagħna”.

[3] Ara Omelija fil-Quddiesa f’Santa Marta, 7 ta’ Ottubru 2014: “[Xi jfisser titlob?] Hu li quddiem Alla nagħmlu memorja tal-istorja tagħna. Għax l-istorja tagħna [hi] l-istorja ta’ mħabbtu għalina”. Ara Detti e fatti dei padri del deserto, Milano 1975, p. 71: “Li wieħed jinsa hu l-għerq ta’ kull ħażen”.