L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu (Mt 10:8)

 

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU

GĦAS-XXVII JUM DINJI TAL-MARID 2019

 

B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu (Mt 10:8)

 

Għeżież ħuti,

 

“B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu” (Mt 10:8). Dawn huma l-kelmiet li qal Ġesù meta bagħat lill-Appostli biex ixandru l-Evanġelju, sabiex is-Saltna tiegħu tinfirex b’ġesti ta’ mħabba gratuwita.

 

Fl-okkażjoni tas-XXVII Jum Dinji tal-Marid, li ser jiġi ċċelebrat b’mod solenni f’Kalkutta, fl-Indja, fil-11 ta’ Frar 2019, il-Knisja, Omm tal-ulied kollha tagħha, fuq kollox ta’ dawk morda, tfakkarna li l-ġesti ta’ għotja gratuwita, bħal dak tas-Samaritan it-Tajjeb, huma t-triq kredibbli tal-evanġelizzazzjoni. Il-ħsieb tal-morda għandu bżonn ta’ professjonalità u tal-ħlewwa, ta’ ġesti gratuwiti, immedjati u sempliċi bħalma hija żegħila, li bihom wieħed jgħin lill-ieħor iħossu “għażiż”.

 

Il-ħajja hija għotja ta’ Alla, u kif iwissina San Pawl: X’għandek li ma ngħatalikx? (1 Kor 4:7). Proprju għaliex hija għotja, l-eżistenza ma tistax tiġi meqjusa sempliċiment xi ħaġa li għandek jew xi proprjetà privata, b’mod speċjali quddiem il-konkwisti tal-mediċina u tat-teknoloġija bijoloġika li jistgħu jwasslu lill-bniedem biex jaqa’ fit-tentazzjoni li jimmanipula s-“siġra tal-ħajja” (ara Ġen 3:24).

 

Quddiem il-kultura tar-rimi u tal-indifferenza, irrid nafferma b’insistenza li l-għotja għandha tiġi mqiegħda bħala mudell li kapaċi jisfida l-individwaliżmu u l-frammentazzjoni soċjali ta’ żmienna, biex iġġib ’il quddiem relazzjonijiet u forom oħra ta’ koperazzjoni umana bejn popli u kulturi. Id-djalogu, li minnu nnifsu jitqiegħed bħala presuppost tal-għotja, jiftaħ spazji ta’ relazzjoni li jgħinu lill-bniedem jikber u jiżviluppa, li kapaċi jkissru skemi tal-eżerċizzju tal-poter tas-soċjetà li ilhom imwaqqfin. Li tagħti mhux l-istess bħall-azzjoni li fiha wieħed jagħti rigal, dan għaliex tista’ tissejjaħ għotja dik l-azzjoni li fiha wieħed jagħti lilu nnifsu. Għalhekk ma tistax tiġi ridotta għal sempliċi trasferiment ta’ xi proprjetà jew ta’ xi oġġett. Hija tingħażel mir-rigal proprju għaliex hija tħaddan l-għotja tal-persuna nfisha u tissupponi x-xewqa li twaqqaf rabta ta’ relazzjoni. L-għotja, għalhekk, hija l-ewwel u qabel kollox għarfien reċiproku, li huwa l-karattru indispensabbli tar-rabta soċjali. Fl-għotja hemm rifless tal-imħabba ta’ Alla, li tilħaq il-quċċata fl-inkarnazzjoni tal-Iben Ġesù u l-għotja tal-Ispirtu s-Santu.  

 

Kull bniedem huwa fqir, fil-bżonn u fil-ħtieġa. Meta nitwieldu, biex ngħixu għandna bżonn il-ħarsien tal-ġenituri tagħna, u hekk ukoll f’kull fażi u tappa tal-ħajja kull wieħed minna ma jirnexxielu qatt jinħeles kompletament mill-bżonn u l-għajnuna ta’ xi ħadd ieħor, ma jirnexxielu qatt iwarrab minnu nnifsu l-limiti tal-impotenza quddiem xi ħadd jew quddiem xi ħaġa. Anki din hija kundizzjoni li tikkaratterizza lilna li aħna “ħlejjaq”. Li wieħed jagħraf b’sinċerità din il-verità twasslu biex jibqa’ umli u biex b’kuraġġ jipprattika s-solidarjetà bħala virtù indispensabbli għall-eżistenza.  

 

Li nkunu konxji minn dan jimbuttana biex l-imġiba tagħna tkun responsabbli u li tirresponsabilizza, bl-għan tal-ġid li huwa inseparabbilment kemm personali u kemm komuni.  Huwa biss meta l-bniedem jasal biex jara lilu nnifsu mhux bħala dinja fih innifsu, iżda bħala wieħed li min-natura tiegħu stess huwa marbut mal-oħrajn kollha, li oriġinarjament iħossuhom bħala “aħwa”, li ssir possibbli mġiba soċjali ta’ solidarjetà msejsa fuq il-ġid komuni. M’għandniex nibżgħu nagħrfu lilna nfusna fil-bżonn u li mhux dejjem aħna kapaċi li nagħtu lilna nfusna dak kollu li neħtieġu, għaliex weħidna u bil-qawwa tagħna biss ma jirnexxilniex nirbħu kull limitu. M’għandniex nibżgħu nagħrfu dan, għaliex Alla nnifsu, f’Ġesù, iċċekken (ara Fil 2:8) u tbaxxa fuqna u fuq il-faqar tagħna biex jgħinna u jagħtina dak il-ġid li weħidna ma nistgħux nakkwistaw.  

 

F’din iċ-ċirkustanza taċ-ċelebrazzjoni solenni fl-Indja, nixtieq infakkar b’ferħ u ammirazzjoni l-figura ta’ Santa Madre Tereża ta’ Kalkutta, mudell ta’ karità li għamlet viżibbli l-imħabba ta’ Alla għall-foqra u għall-morda. Kif affermajt dakinhar tal-kanonizzazzjoni tagħha, Madre Tereża qassmet b’ġenerożità l-ħniena divina, u għal kulħadd kienet disponibbli bl-akkoljenza u l-ħarsien tal-ħajja umana, dik li għadha ma twelditx u dik mitluqa u mormija. […] Mielet lejn il-persuni mifnija, mitluqa jmutu fuq il-ġnub tat-toroq, u għarfet fihom dik id-dinjità li Alla żejjinhom biha; semmgħet leħinha quddiem is-setgħanin ta’ din l-art, biex jintebħu bil-ħtijiet tagħhom quddiem il-krimini […] tal-faqar maħluq minnhom stess. Il-ħniena kienet għaliha l-‘melħ’ li jagħti togħma lil kull ħidma, u d-‘dawl’ li jimla d-dlamijiet ta’ dawk li bilkemm dmugħ ma kien fadlilhom biex setgħu jibku l-faqar u t-tbatija tagħhom. Il-missjoni tagħha fit-truf tal-bliet u fil-periferiji eżistenzjali tibqa’ fi żmienna xhieda tgħajjat ta’ kemm Alla hu qrib tal-iżjed foqra fost il-foqra (Omelija, 4 Settembru 2016).

 

Santa Madre Tereża tgħinna nifhmu li l-uniku kriterju ta’ azzjoni għandha tkun l-imħabba gratuwita lejn kulħadd mingħajr distinzjoni ta’ lsien, kultura, etnija u reliġjon. L-eżempju tagħha jkompli jmexxina biex niftħu orizzonti ta’ ferħ u ta’ tama għall-umanità li teħtieġ min jifhimha u għandha bżonn il-ħlewwa, fuq kollox għal dawk li jbatu.

 

Il-gratuwità tal-bniedem hija l-ħmira tal-azzjoni tal-voluntiera li huma ta’ importanza kbira fis-settur soċjo-sanitarju u li jgħixu b’mod ċar l-ispiritwalità tas-Samaritan it-Tajjeb.  Nirringrazzja u ninkuraġġixxi l-assoċjazzjonijiet ta’ volontarjat li jieħdu ħsieb it-trasport u l-għajnuna tal-morda, dawk li jagħmlu d-donazzjoni tad-demm, tat-tessuti u tal-organi. Qasam speċjali li fih il-preżenza tagħkom tesprimi l-attenzjoni tal-Knisja huwa dak tal-ħarsien tad-drittijiet tal-morda, fuq kollox ta’ dawk li jbatu minn patoloġiji li jitolbu kura speċjali, mingħajr ma ninsa l-qasam tas-sensibilizzazzjoni u tal-prevenzjoni. Huma ta’ importanza fundamentali s-servizzi tagħkom ta’ volontarjat fl-istrutturi sanitarji u fid-djar, li jmorru mill-għajnuna sanitarja sas-sostenn spiritwali. Igawdu minn din il-ħidma ħafna persuni morda, weħidhom, anzjani, dawk bi fraġilità psikika u b’diżabbiltajiet oħra. Inħeġġiġkom biex tkomplu tkunu sinjal tal-preżenza tal-Knisja fid-dinja sekularizzata. Il-voluntier huwa ħabib dizinteressat, li miegħu wieħed jista’ jaqsam ħsibijietu u l-emozzjonijiet tiegħu; permezz tas-smigħ huwa joħloq il-kundizzjonijiet li bihom il-marid, minn oġġett passiv ta’ kura, isir suġġett attiv u protagonist ta’ relazzjonijiet reċiproċi, kapaċi li jirkupra t-tama u jkun iktar dispost li jaċċetta t-terapiji. Il-volontarjat jikkomunika l-valuri, imġibiet u stili ta’ ħajja li għandhom fil-qalba tagħhom il-ħmira tal-għotja. 

 

Id-dimensjoni tal-gratuwità għandha tanima fuq kollox l-istrutturi Kattoliċi tas-saħħa, għaliex hija l-loġika tal-Vanġelu li tikkwalifika l-ħidma tagħhom, kemm f’dawk il-postijiet li huma avvanzati u kemm f’dawk li huma l-iktar foqra fid-dinja. L-istrutturi Kattoliċi huma msejħa biex jesprimu s-sens tal-għotja, tal-gratuwità u tas-solidarjetà, bi tweġiba għal-loġika tal-profitt akkost ta’ kollox, li tagħti biex tieħu, tal-isfruttament li ma jħarisx lejn il-persuni.   

 

Inħeġġeġ lil kulħadd, fuq diversi livelli, biex iġġibu ’l quddiem il-kultura tal-gratuwità u tal-għotja, li huma indispensabbli biex tiġi ssuperata l-kultura tal-profitt u tar-rimi. L-istituzzjonijiet sanitarji Kattoliċi m’għandhomx jispiċċaw ikkummerċjalizzati, imma jħarsu l-kura tal-persuna iktar milli l-qligħ. Nafu li s-saħħa hija waħda ta’ relazzjoni, tiddependi mill-interazzjoni mal-oħrajn u għandha bżonn ta’ tama, ħbiberija u solidarjetà, hija ġid li jista’ jitgawda biss “bis-sħiħ” jekk maqsum ma’ oħrajn. Il-ferħ tal-għotja gratuwita huwa dak li juri s-saħħa tan-Nisrani.

 

Nafdakom ilkoll lil Marija, Salus infirmorum. Hija tgħinna biex naqsmu l-għotjiet li rċivejna fi spirtu ta’ djalogu u li nilqgħu lil xulxin, li ngħixu bħal aħwa attenti għall-ħtiġijiet ta’ xulxin, inkunu nafu nagħtu b’qalb ġeneruża, u nitgħallmu l-ferħ tas-servizz diżinteressat. Lil kulħadd b’affett niżgura li nkun qrib tagħkom bit-talb u nagħtikom minn qalbi l-Barka Appostolika.

 

Mill-Vatikan, 25 ta’ Novembru 2018

Solennità ta’ Sidna Ġesù Sultan tal-univers.

 

Franġisku

 

 

miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Mons. Renato Borg