L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Immigranti u rifuġjati: irġiel u nisa li qed ifittxu l-paċi

 

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU

FRANĠISKU

GĦAĊ-ĊELEBRAZZJONI TAL-

LI JUM DINJI TAL-PAĊI

1 TA’ JANNAR 2018

 

Immigranti u rifuġjati: irġiel u nisa li qed ifittxu l-paċi

 

1. Awgurju ta’ paċi

Paċi lill-bnedmin kollha u lill-ġnus kollha tal-art! Il-paċi, li l-anġli ħabbru lir-ragħajja fil-lejl tal-Milied,[1] hi xewqa profonda tal-bnedmin kollha u tal-ġnus kollha, fuq kollox ta’ dawk li l-aktar qed ibatu n-nuqqas tagħha. Fost dawn, li nġorr fil-ħsibijiet u t-talb tiegħi, nixtieq għal darb’oħra nfakkar ’il fuq minn 250 miljun immigrant fid-dinja, li minnhom 22 miljun u nofs huma rifuġjati. Dawn tal-aħħar, kif afferma l-predeċessur maħbub tiegħi Benedittu XVI, “huma rġiel u nisa, tfal, żgħażagħ u anzjani li qed ifittxu post fejn jgħixu fil-paċi”.[2] Biex isibuh, ħafna minnhom huma disposti jirriskjaw ħajjithom fi vjaġġ li fil-parti l-kbira tal-każi hu twil u perikuluż, jgħaddihom minn taħbit u tbatijiet, jaffrontaw barbed wire u ħitan imtellgħin biex iżommuhom imbiegħda mid-destinazzjoni tagħhom.

 

Bi spirtu ta’ ħniena, inħaddnu magħna lil dawk kollha li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-ġuħ jew huma mġiegħla jħallu artijiethom minħabba f’diskriminazzjonijiet, persekuzzjonijiet, faqar u taħsir ambjentali.

 

Aħna nafu li mhux biżżejjed li niftħu qlubna għat-tbatijiet tal-oħrajn. Irid isir wisq aktar qabel ma ħutna jistgħu jerġgħu lura jgħixu fil-paċi f’dar żgura. Li nilqgħu lill-oħrajn jitlob minna impenn konkret, katina ta’ għajnuniet u ta’ għemejjel ta’ tjieba, attenzjoni li tishar u tifhem, it-trattament responsabbli ta’ sitwazzjonijiet ġodda kumplessi li, xi drabi, jiżdiedu ma’ għadd ta’ problemi oħra li diġà jeżistu, kif ukoll tar-riżorsi dejjem limitati. Bil-prattika tal-virtù tal-prudenza, min jiggverna jista’ jagħraf jilqa’, jippromovi, jipproteġi u jintegra, waqt li jistabbilixxi miżuri prattiċi, u “jgħinhom isiru membri ġodda ta’ pajjiżhom fil-limiti tal-ġid komuni mifhum sewwa”.[3] Huma għandhom responsabbiltà preċiża lejn il-komunitajiet tagħhom, li għandhom jiżgurawlhom id-drittijiet ġusti u l-iżvilupp armoniku tagħhom, biex ma jkunux bħall-bennej iblah li qies ħażin u ma rnexxilux iwettaq sal-aħħar it-torri li kien beda jibni.[4]

 

2. Għaliex tant rifuġjati u immigranti?

Fid-dawl tal-Ġublew il-Kbir għall-elfejn sena tat-tħabbira tal-paċi tal-anġli f’Betlehem, San Ġwanni Pawlu II inkluda l-għadd dejjem jikber ta’ nies maħruba fost il-konsegwenzi ta’ “lista ma tintemm qatt u orrenda ta’ gwerer, ta’ kunflitti, ta’ ġenoċidji, ta’ ‘tindif etniku’”,[5] li kienu mmarkaw is-seklu għoxrin. Dak ġdid sa issa għadu ma weriex ħjiel ta’ xi bidla vera: il-ġlied bl-armamenti u l-għamliet l-oħra ta’ vjolenza organizzata għadhom qed iċaqilqu minn posthom popli sħaħ fi ħdan l-istess konfini nazzjonali u anki lil hemm.

 

Imma l-persuni jemigraw anki għal raġunijiet oħra, qabelxejn bix-“xewqa ta’ ħajja aħjar, imxierka ħafna drabi mal-fatt li jfittxu li jħallu warajhom il-‘qtigħ il-qalb’ ta’ futur li impossibbli jibnu”.[6] Jitilqu biex jerġgħu jingħaqdu mal-familja tagħhom, biex isibu opportunitajiet ta’ xogħol jew ta’ tagħlim: min ma jistax igawdi minn dawn id-drittijiet, mhuwiex qed jgħix fil-paċi. Iktar minn hekk, kif sħaqt fl-Enċiklika Laudato sì, “hi traġika ż-żieda ta’ immigranti li jaħarbu l-faqar dejjem jikber miġjub mit-taħsir ambjentali”.[7]

 

Il-parti l-kbira jemigraw minn triq regolari, waqt li xi wħud jaqbdu toroq oħra, fuq kollox minħabba l-qtigħ ta’ qalb, meta pajjiżhom ma joffrilhomx is-sigurtà u lanqas l-opportunitajiet, u kull triq legali tidher ftit li xejn prattika, imxebilka jew wisq bil-mod.

 

F’ħafna pajjiżi ta’ destinazzjoni hi mifruxa qatigħ retorika li tesaġera r-riskji għas-sigurtà nazzjonali jew il-piż tal-akkoljenza lil dawk li jkunu għadhom kemm waslu, u hekk iżżeblaħ id-dinjità umana li kulħadd messu jagħraf, ladarba dawn huma wlied Alla. Kemm hawn min jonfoħ il-biża’ mill-immigranti, forsi għal fini politiċi, minflok ma jibni l-paċi, jiżra’ l-vjolenza, id-diskriminazzjoni razzjali u l-ksenofobija, li huma għejun ta’ tħassib kbir għal dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-ħarsien ta’ kull bniedem.[8]

 

L-elementi kollha li għandha f’idejha l-komunità internazzjonali juru li l-migrazzjonijiet globali se jkomplu jimmarkaw il-futur tagħna. Xi wħud iqisuhom theddida. Imma jien nistedinkom tħarsu lejhom b’ħarsa kollha fiduċja, bħala opportunità biex nibnu futur ta’ paċi.

 

3. B’ħarsa kontemplattiva

L-għerf tal-fidi jagħtina din il-ħarsa, li kapaċi tintebaħ li lkoll nagħmlu “parti minn familja waħda, immigranti u popli lokali li jilqgħuhom, u lkoll għandhom l-istess jedd għall-użu tal-ġid tal-art, li d-destinazzjoni tagħha hi universali, kif tgħallem id-duttrina soċjali tal-Knisja. Hawn isibu l-bażi tagħhom is-solidarjetà u l-qsim ma’ xulxin”.[9] Dawn il-kelmiet jipproponulna mill-ġdid ix-xbieha ta’ Ġerusalemm il-ġdida. Il-ktieb tal-profeta Isaija (kap. 60) u mbagħad dak tal-Apokalissi (kap. 21) ifissruha bħala belt bil-bibien tagħha dejjem miftuħa, biex tħalli jidħlu fiha bnedmin ta’ kull ġens, li jitgħaxxqu biha u jimlewha bl-għana. Il-paċi hi s-sovran li jmexxiha u l-ġustizzja l-prinċipju li jiggverna l-konvivenza ġewwa fiha.

 

Għandna bżonn li din il-ħarsa kontemplattiva ndawruha wkoll fuq il-belt li fiha ngħixu, “ħarsa ta’ fidi li ssib lil dak Alla li joqgħod fid-djar tagħha, fit-toroq tagħha, fil-pjazez tagħha […] iħeġġiġhom għas-solidarjetà, il-fraternità, ix-xewqa għat-tajjeb, għall-verità, għall-ġustizzja”,[10] fi kliem ieħor, biex titwettaq il-wegħda tal-paċi.

 

Meta tifli l-immigranti u r-rifuġjati, din il-ħarsa tasal tiskopri li huma ma jaslux b’idejhom vojta: iġibu magħhom ħażna ta’ kuraġġ, ħiliet, enerġiji u aspirazzjonijiet, barra t-teżori tal-kulturi ta’ art twelidhom, u b’dan il-mod jagħnu l-ħajja tal-ġnus li jilqgħuhom. Tagħraf tilmaħ ukoll il-kreattività, il-perseveranza u l-ispirtu ta’ sagrifiċċju ta’ għadd bla qies ta’ persuni, familji u komunitajiet li fil-partijiet kollha tad-dinja jiftħu l-bieb u l-qalb tagħhom għall-immigranti u r-rifuġjati, imqar hemm fejn ir-riżorsi mhumiex kotrana.

 

Din il-ħarsa kontemplattiva, fl-aħħar nett, tagħraf tiggwida d-dixxernimet ta’ min hu responsabbli mill-ħwejjeġ pubbliċi, biex iħabrek b’risq politika ta’ akkoljenza sal-massimu tal-limiti tal-ġid komuni mifhum sewwa”,[11] u hekk iqis l-esiġenzi tal-membri kollha tal-familja waħda umana u l-ġid ta’ kull wieħed u waħda minnha.

 

Min iħalli din il-ħarsa tmexxih ikun kapaċi jagħraf iż-żerriegħa tal-paċi li diġà bdiet twarrad u jieħu ħsieb li din tikber. Hekk il-bliet tagħna, spiss mifruda u polarizzati minn kunflitti li għandhom x’jaqsmu proprju mal-preżenza tal-immigranti u r-rifuġjati, isiru mkejjen fejn tissawwar il-paċi.

 

4. Erba’ punti bażilari ta’ azzjoni

Biex noffru lil dawk li qed jitolbuna kenn, rifuġjati, immigranti u vittmi ta’ traffikar, possibbiltà biex isibu dik il-paċi li qed ifittxu, dan jitlob strateġija li tiġbor flimkien erba’ azzjonijiet: nilqgħu, nipproteġu, nippromovu u nintegraw.[12]

 

“Nilqgħu” ifisser il-bżonn li nwessgħu l-possibbiltajiet ta’ dħul legali, li ma nkeċċux lil min qed ifittex kenn jew hu immigrant lejn postijiet fejn hemm jistennewhom persekuzzjonijiet u vjolenzi, u li nibbilanċjaw il-preokkupazzjoni għas-sigurtà nazzjonali mal-ħarsien tad-drittijiet umani fundamentali. L-Iskrittura tfakkarna: “Tinsewx tilqgħu lill-barranin; minħabba f’hekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu”.[13]

 

“Nipproteġu” jfakkarna fid-dmir li nagħrfu u nħarsu d-dinjità bla mittiefsa ta’ dawk li jaħarbu minn periklu reali jfittxu l-kenn u s-sigurtà, li ma nħallux li jiġu sfruttati. Qed naħseb b’mod partikulari fin-nisa u t-tfal li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn jistgħu jkunu esposti iżjed għar-riskji u għall-abbużi li jaslu saħansitra biex ijassruhom. Alla ma jiddiskriminax: “Il-Mulej li jħares lill-barranin; hu li jżomm lill-iltim u lill-armla”.[14]

 

“Nippromovu” jfakkarna fl-appoġġ li rridu nagħtu lill-iżvilupp uman sħiħ tal-immigranti u r-rifuġjati. Fost il-ħafna għodod li jistgħu jgħinuna f’din il-ħidma, nixtieq nisħaq fuq l-importanza li niżguraw lit-tfal u ż-żgħażagħ l-aċċess għal-livelli kollha tal-edukazzjoni: b’dan il-mod huma mhux biss ikunu jistgħu jikkultivaw u jagħmlu l-frott mill-ħiliet tagħhom, imma jkunu jistgħu iktar joħorġu jiltaqgħu mal-oħrajn, imrawma fi spirtu ta’ djalogu u mhux ta’ għeluq u ta’ kunflitt. Il-Bibbja tgħallem li Alla “jħobb il-barrani u jagħtih ħobż u lbies”; imbagħad issejjaħ: “Ħobbu l-barrani, għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu”.[15]

 

“Nintegraw”, fl-aħħar nett, ifisser li nħallu lir-rifuġjati u l-immigranti jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja tas-soċjetà li tilqagħhom, f’dinamika li fiha jistagħna kulħadd u jkun hemm kollaborazzjoni għammiela fil-promozzjoni tal-iżvilupp uman sħiħ tal-komunitajiet lokali. Kif jikteb San Pawl: “Għalhekk ma għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla”.[16]

 

5. Proposta għal żewġ Patti internazzjonali

Nawgura mill-qalb li jkun dan l-ispirtu li janima l-proċess li matul l-2018 iwassal għad-definizzjoni u l-approvazzjoni min-naħa tal-Ġnus Magħquda ta’ żewġ pattijiet globali, wieħed għall-migrazzjonijiet żguri, ordnati u regolari, l-ieħor dwar ir-rifuġjati. Bħala ftehim maqbul fuq livell globali, dawn il-pattijiet se jirrappreżentaw qafas ta’ riferiment għal proposti politiċi u miżuri prattiċi. Għalhekk hu importanti li jkunu mnebbħa mill-ħniena, viżjoni fit-tul u kuraġġ, hekk li jilqgħu kull okkażjoni biex imexxu ’l quddiem il-bini tal-paċi: hekk biss ir-realiżmu meħtieġ tal-politika internazzjonali ma jbaxxix rasu għaċ-ċiniżmu u għall-globalizzazzjoni tal-indifferenza.

 

Fil-fatt, id-djalogu u l-kordinament huma ħtieġa u dmir proprju tal-komunità internazzjonali. ’Il barra mill-konfini nazzjonali, ikun possibbli wkoll li pajjiżi inqas sinjuri jilqgħu għadd ikbar ta’ rifuġjati, jew jilqgħuhom aħjar, jekk il-koperazzjoni internazzjonali tiżguralhom id-disponibbiltà tal-fondi meħtieġa.

 

It-Taqsima Immigranti u Rifuġjati tad-Dikasteru għas-Servizz tal-Iżvilupp Uman Sħiħ issuġġeriet 20 punt ta’ azzjoni[17] bħala toroq konkreti għat-twettiq ta’ dawn l-erba’ verbi fil-politika pubblika, kif ukoll fl-imġiba u fl-azzjoni tal-komunitajiet Insara. Dawn u kontributi oħra jridu jesprimu l-interess li għandha l-Knisja Kattolika fil-proċess li jwassal għall-addottar tal-imsemmija pattijiet globali tal-Ġnus Magħquda. Dan l-interess jikkonferma għożża pastorali iżjed ġenerali li nibtet mal-Knisja u ssoktat f’għadd ta’ opri sa żmienna.

 

6. Għad-dar komuni tagħna

Inebbħuna l-kelmiet ta’ San Ġwanni Pawlu II: “Jekk il-‘ħolma’ ta’ dinja fil-paċi tkun maqsuma bejn ħafna, jekk nagħtu valur lill-kontribut tal-immigranti u r-rifuġjati, l-umanità tisa’ ssir dejjem iżjed familja ta’ kulħadd u artna ‘dar komuni’ tassew”.[18] Ħafna fl-istorja emmnu f’din il-“ħolma”, u dak li wettqu hu xhieda li m’aħniex nitkellmu dwar utopja li ma tistax isseħħ.

 

Fost dawn ta’ min isemmi lil Santa Franġiska Saverja Cabrini, li fl-2017 jaħbat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha għas-Sema. Illum, 13 ta’ Novembru, ħafna komunitajiet ekkleżjali jiċċelebraw it-tifkira tagħha. Din il-mara ċkejkna imma kbira, li kkonsagrat ħajjitha għall-qadi tal-immigranti, biex imbagħad saret il-Patruna tagħhom mis-Sema, għallmitna kif nistgħu nilqgħu, nipproteġu, nippromovu u nintegraw lil dawn ħutna. Għall-interċessjoni tagħha, ħa jagħti l-Mulej lilna lkoll li nduqu kif “dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja”.[19]

 

Mill-Vatikan, 13 ta’ Novembru 2017

Tifkira ta’ Santa Franġiska Saverja Cabrini, Patruna tal-immigranti

 

Franġisku

 

 

miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

 


 

[1] Lq 2:14.

[2] Angelus, 15 ta’ Jannar 2012.

[3] Ġwanni XXIII, Ittra enċiklika Pacem in terris, 87.

[4] Ara Lq 14:28-30.

[5] Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Paċi 2000, 3.

[6] Benedittu  XVI, Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Rifuġjat 2013.

[7] N. 25.

[8] Ara Diskors lid-Diretturi nazzjonali tal-pastorali għall-immigranti parteċipanti fil-Laqgħa promossa mill-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali tal-Ewropa (CCEE), 22.09.2017.

[9] Benedittu XVI, Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Rifuġjat 2011.

[10] Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 71.

[11] Ġwanni XXIII, Ittra enċiklika Pacem in terris87.

[12] Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Rifuġjat 2018, 15 ta’ Awwissu 2017.

[13] Lhud 13:2.

[14] Salm 146:9.

[15] Dewt 10:18-19.

[16] Efes 2:19.

[17] “20 Punt ta’ Azzjoni Pastorali u “20 Punt ta’ Azzjoni għall-Pattijiet Globali” (2017); ara wkoll Dokument ONU A/72/528.

[18] Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Immigrant u tar-Rifuġjat 2004, 6.

[19] Ġak 3:18.

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta