IL-KTIEB TAS-SALMI

L-EWWEL KTIEB

1. L-hena veru tal-bniedem

[S:1:1] Hieni l-bniedem
li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena,
li ma jiqafx fi triq il-ħatjin,
li ma joqgħodx fil-laqgħat taż-żeblieħa;
[S:1:2] imma fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu,
lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu.
[S:1:3] Hu bħal siġra mħawwla ħdejn nixxigħat ta' l-ilma
li tagħmel il-frott fi żmienha,
u l-weraq tagħha ma jidbielx;
hu jirnexxi f'kull ma jagħmel.

[S:1:4] Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk;
iżda huma bħal tibna li jtajjarha r-riħ.
[S:1:5] Għalhekk il-ħżiena ma jifilħux għall-ħaqq,
ma joqogħdux il-ħatja fil-ġemgħat tat-tajbin.
[S:1:6] Għax triq it-tajbin il-Mulej jafha;
imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn.

2. Is-saltna universali tal-Messija

[S:2:1] Għaliex jixxewwxu l-ġnus,
u l-popli jreddnu għal xejn?
[S:2:2] Is-slaten ta' l-art iqumu,
u l-kbarat jiftiehmu bejniethom
kontra l-Mulej u l-Midluk tiegħu:
[S:2:3] "Ħa nkissru l-ktajjen tagħhom,
u ntajjru minn fuqna l-irbit tagħhom!"

[S:2:4] Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom,
il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom.
[S:2:5] Mbagħad ikellimhom bil-herra,
bil-qilla tiegħu jkexkixhom:
[S:2:6] "Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi,
fuq Sijon, l-għolja mqaddsa tiegħi!"

[S:2:7] Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej;
hu qalli: "Ibni int, jien illum nissiltek.
[S:2:8] Itlobni, u l-ġnus nagħtik b'wirtek,
u truf l-art bi priża tiegħek.
[S:2:9] B'virġa tal-ħadid int tkissirhom,
bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. "
[S:2:10] U issa, slaten, ifhmu sewwa;
twiddbu, intom li taħkmu l-art.
[S:2:11] Aqdu lill-Mulej bil-biża',
u bir-rogħda riġlejh busu,
[S:2:12] li ma jagħdabx u intom tinqerdu,
għax malajr tixgħel il-qilla tiegħu.
Hienja dawk kollha li jistkennu fih!

3. Tama fit-tiġrib

[S:3:1] Salm ta' David, meta ħarab minn quddiem
ibnu Absalom.
[S:3:2] Kemm kotru, Mulej, l-għedewwa tiegħi!
Ħafna huma dawk li qamu għalija;
[S:3:3] ħafna huma dawk li jgħidu fuqi:
"M'hemmx salvazzjoni għalih f'Alla!"
[S:3:4] Imm'int, Mulej, tarka madwari,
inti l-ġieħ tiegħi, int terfagħli rasi.
[S:3:5] Jien b'leħen għoli l-Mulej insejjaħ;
hu jweġibni mill-għolja mqaddsa tiegħu.
[S:3:6] Immur nimtedd u norqod,
u nqum, għax il-Mulej iżommni.
[S:3:7] Ma nibżax minn poplu sħiħ
li jinġema' madwari kontrija.
[S:3:8] Qum, Mulej, salvani, Alla tiegħi!
Int tajt bil-ħarta lill-għedewwa tiegħi kollha,
lill-ħżiena kissirtilhom snienhom.
[S:3:9] Tiegħek, Mulej, ir-rebħa;
il-barka tiegħek fuq il-poplu tiegħek.

4. L-hena tat-tama f'Alla

[S:4:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti
tal-korda. Salm ta' David.

[S:4:2] Weġibni, meta nsejjaħlek,
Alla tal-ġustizzja tiegħi;
oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq,
ħenn għalija u isma' talbi.
[S:4:3] Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu
qalbkom?
Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?
[S:4:4] Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi;
jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.
[S:4:5] Triegħdu bil-biża', u la tidinbux;
aħsbu f'qalbkom billejl, u isktu!

[S:4:6] Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu,
u ittamaw fil-Mulej.
[S:4:7] Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?"
Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek.
[S:4:8] Int nissilt l-hena f'qalbi,
aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.
[S:4:9] Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem,
għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.

5. Talba għall-għajnuna kontra l-ħażen

[S:5:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq il-flawti.
Salm ta' David.

[S:5:2] Mulej, agħti widen għal kliemi;
agħti kas tat-tnehid tiegħi.
[S:5:3] Isma' l-għajat tat-talb tiegħi,
Sultan tiegħi u Alla tiegħi,
għax lilek jiena nitlob.
[S:5:4] Mulej, fil-għodu int tisma' leħni,
fil-għodu nressaqlek talbi, u nistenna.
[S:5:5] Għax int m'intix Alla li tħobb il-ħażen;
il-ħażin ma jsibx postu għandek.
[S:5:6] Ma jiqfux il-kburin quddiem għajnejk;
int tobgħod kull min jagħmel id-deni.
[S:5:7] Int teqred min jitkellem bil-gideb.
Nies qattiela u qarrieqa jistmellhom il-Mulej.
[S:5:8] Imma jien għat-tjieba kbira tiegħek
nista' nidħol ġewwa darek;
ninxteħet quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek,
mimli bil-biża' tiegħek.
[S:5:9] Mexxini, Mulej, fis-sewwa tiegħek
minħabba l-għedewwa tiegħi;
wittili t-triq tiegħek quddiemi.
[S:5:10] Is-sewwa m'huwiex fuq fommhom,
qalbhom bil-ħażen mimlija;
ħalqhom bħal qabar miftuħ,
imellsu biss bi lsienhom.
[S:5:11] Ħa jieħdu, o Alla, il-ħlas li ħaqqhom;
ħa jaqgħu bit-tnassis tagħhom.
Warrabhom għall-ħafna ħtijiet tagħhom, għax kontrik
ħaduha.
[S:5:12] Ħa jifirħu dawk li jafdaw fik, u jithennew
għal dejjem;
ħarishom, u bik jithennew dawk li jħobbu 'l ismek.
[S:5:13] Għax int tbierek il-ġust, Mulej;
int tħaddnu bħal tarka bi tjubitek.

6. Talba fil-periklu tal-mewt

[S:6:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti
tal-korda. Fuq"Is-Seminit". Salm ta' David.

[S:6:2] Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek;
la twiddibnix fis-saħna tiegħek.
[S:6:3] Ħenn għalija, Mulej, għaliex inħossni mifni;
fejjaqni, Mulej, għaliex għadmi mfarrak;
[S:6:4] ruħi mħawwda għall-aħħar.
Mulej, int kemm se ddum ma tismagħni?
[S:6:5] Dur lejja, Mulej, u eħlisni;
salvani f'ġieħ it-tjieba tiegħek.
[S:6:6] Għax ħadd mill-mejtin ma jiftakar fik;
min ifaħħrek f'art l-imwiet?
[S:6:7] Nfnejt bit-tnehid tiegħi,
kull lejl nibki fuq friexi,
bid-dmugħ inxarrab soddti.
[S:6:8] Għajnejja bil-biki tgħarrqu,
u nfnew minħabba l-għedewwa tiegħi.
[S:6:9] Tbiegħdu minni, intom li tagħmlu l-ħażen,
għax sama' l-Mulej il-biki tiegħi.
[S:6:10] Sama' l-Mulej it-tħannin tiegħi;
jilqa' l-Mulej it-talba tiegħi.
[S:6:11] Jistħu u jinfixlu għall-aħħar l-għedewwa
tiegħi kollha,
u minnufih jerġgħu lura mħawwda.

7. Sejħa tal-ġusti lill-Imħallef Divin

[S:7:1] Għanja ta' David, li għanna lill-Mulej minħabba
f'Kus ta' Benjamin.

[S:7:2] Mulej, Alla tiegħi, fik il-kenn tiegħi;
salvani minn kull min iħabbatni, u eħlisni,
[S:7:3] li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattgħuni,
u ma jkunx hemm min jeħlisni.

[S:7:4] Mulej, Alla tiegħi, jekk dan jien għamilt,
jekk ħatja ta' xi ħażen huma idejja,
[S:7:5] jekk b'deni għall-ġid ħallast lil ħabibi,
jew għal xejn b'xejn ħarbatt l-għadu tiegħi,
[S:7:6] ħa jqum l-għadu kontrija u jirbaħni,
ma' l-art taħt riġlejh jitfagħni,
u ġieħi fit-trab ikasbarli.

[S:7:7] Qum, Mulej, bil-qilla tiegħek,
ieqaf kontra s-saħna ta' l-għedewwa tiegħi;
stenbaħ, u agħmilli l-ħaqq li int ordnajt.
[S:7:8] Ħa jinġemgħu l-ġnus madwarek;
fuqhom int toqgħod fil-għoli.
[S:7:9] Mulej, int li tagħmel ħaqq mill-popli,
agħmel ħaqq minni, Mulej, skond is-sewwa tiegħi
u skond it-tjubija li hemm fija.
[S:7:10] Ħa jintemm il-ħażen tal-ħżiena,
u jitwettaq il-bniedem sewwa.
Int li tgħarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust.
[S:7:11] It-tarka tiegħi hu Alla,
li jsalva 'l min hu qalbu safja.
[S:7:12] Alla hu mħallef ġust,
Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen.
[S:7:13] Tassew li l-għadu jiġi u jsinn is-sejf,
l-ark jissikka u jimmirah.
[S:7:14] Diġą ħejja l-armi tal-mewt,
il-vleġeġ għamilhom għodda mikwija.
[S:7:15] Arah, l-għadu jnissel il-ħażen,
jitqal bil-qerq u jiled il-gideb.
[S:7:16] Fetaħ bir u ħaffru sewwa;
iżda jaqa' fil-ħofra li għamel hu.
[S:7:17] Fuq rasu taqa' l-ħsara li għamel;
fuqu tinżel id-dnewwa tiegħu.
[S:7:18] Nrodd ħajr lill-Mulej għall-ġustizzja tiegħu;
ngħanni isem il-Mulej, isem l-Għoli.

8. Il-kobor ta' Alla u d-dinjitą tal-bniedem

[S:8:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-Gittit".
Salm ta' David.

[S:8:2] Mulej, Sid tagħna,
kemm hu kbir ismek fl-art kollha!
Int qegħedt is-sebħ tiegħek 'il fuq mis-smewwiet.
[S:8:3] Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih
fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib;
int, li bnejt sur kontra l-għedewwa,
biex iġġib fix-xejn l-għadu u 'l min iqum kontrik.
[S:8:4] Nħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk,
il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom!
[S:8:5] X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih,
bin il-bniedem, biex taħseb fih?
[S:8:6] Ftit inqas mill-allat għamiltu,
bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu,
[S:8:7] qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta' idejk!
Kollox taħt riġlejh qegħedtlu:
[S:8:8] in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem
tax-xagħri;
[S:8:9] l-għasafar ta' l-ajru u l-ħut tal-baħar,
dak kollu li jterraq fil-baħar.

[S:8:10] Mulej, Sid tagħna,
kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

9 (9A). Radd il-ħajr għar-rebħa fuq l-għedewwa

[S:9:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-għanja
"Mut-labben". Salm ta' David.

[S:9:2] Nfaħħrek, Mulej, b'qalbi kollha;
nxandar għeġubijietek kollha!
[S:9:3] Nifraħ u nithenna bik;
ngħanni lil ismek, int Alla l-għoli.
[S:9:4] Xħin jiġu lura l-għedewwa tiegħi,
jitfixklu u jgħibu quddiemek.
[S:9:5] Għax int ħadt f'idejk id-dritt u l-kawża tiegħi,
ta' mħallef ġust qgħadt fuq it-tron tiegħek.
[S:9:6] Ċanfart il-ġnus u qridt il-ħżiena;
ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem.
[S:9:7] Ntemmu l-għedewwa mħarbtin għal dejjem;
bliethom qridtilhom, u tifkirithom intilfet magħhom.
[S:9:8] Imma l-Mulej isaltan għal dejjem,
iwaqqaf għall-ħaqq it-tron tiegħu.
[S:9:9] Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
jiġġudika l-popli bis-sewwa.
[S:9:10] Ikun il-Mulej kenn għal min hu mgħakkes,
kenn għalih fi żmien id-dwejjaq.
[S:9:11] Fik jittama min jagħraf lil ismek,
għax int, Mulej, ma titlaqx 'il min ifittxek.
[S:9:12] Għannu lill-Mulej li joqgħod f'Sijon,
xandru fost il-popli l-għemejjel tiegħu.
[S:9:13] Hu, li jitħallas mid-demm, jiftakar fihom,
ma jinsiex għajat l-imsejknin.
[S:9:14] Ħenn għalija, Mulej; ara n-niket tiegħi;
inti rfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt;
[S:9:15] biex inxandar tifħirek kollu
f'bibien il-belt ta' Sijon;
biex nifraħ minħabba l-ħelsien tiegħek.
[S:9:16] Waqgħu l-ġnus fil-ħofra li ħaffru;
fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom.
[S:9:17] Għarraf il-Mulej lilu nnifsu u għamel il-ħaqq,
b'għemil idejh inqabad il-ħażin.
[S:9:18] Jinżlu l-ħżiena f'qiegħ l-art,
il-ġnus kollha li jinsew 'l Alla.
[S:9:19] Għax l-imsejken ma jintesiex għal dejjem,
it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiergħa.
[S:9:20] Qum, Mulej! Ma jirbaħx il-bniedem!
Ħa jidhru l-ġnus għall-ħaqq quddiemek.
[S:9:21] Itfa', Mulej, it-twerwir fuqhom,
ħa jagħrfu l-ġnus li bnedmin huma.

10 (9B). Talba għall-għajnuna kontra l-għadu

[S:10:1] Għaliex, Mulej, int hekk imbiegħed?
Għaliex tinħeba waqt il-bżonn?
[S:10:2] Fi kburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar,
jaqbdu fin-nases li nasablu.

[S:10:3] Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu,
fir-regħba tiegħu jisħet u jżeblaħ lill-Mulej.
[S:10:4] Fi kburitu jkasbar lill-Mulej, u f'xejn ma
jfittxu;
u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu.
[S:10:5] Jirnexxi dejjem fi triqtu,
xejn ma jilħquh il-ġudizzji tiegħek,
bl-għedewwa tiegħu jiddieħak.
[S:10:6] Jgħid f'qalbu: "Ma niċċaqlaqx!
Minn nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni!"

[S:10:7] Saħta, qerq u dnewwa fuq fommu;
għawġ u ħsara fuq ilsienu.
[S:10:8] Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja,
fil-moħbi joqtol nies bla ħtija;
għajnejh ifittxu lill-imsejken.
[S:10:9] Jgħasses fil-moħbi bħal iljun fil-bejta;
jgħasses biex lill-fqajjar jaħtaf,
jaqbdu u jkaxkru fix-xibka.
[S:10:10] Jitbaxxa, ma' l-art jinxteħet;
l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu.
[S:10:11] Jgħid bejnu u bejn ruħu: "Alla nesa;
ħeba wiċċu, ma jħarisx iżjed. "

[S:10:12] Qum, Mulej! Erfa' idek, o Alla!
La tinsihomx lill-imsejknin.
[S:10:13] Għax għandu l-ħażin ikasbrek, o Alla,
u jaħseb li int ma tfittxux?
[S:10:14] Int tara, tabilħaqq, l-għawġ u l-ħsara,
u taħseb biex f'idejk teħodhom.
F'idejk jintelaq l-imsejken;
ta' l-iltim int sirt l-għajnuna.
[S:10:15] Kisser int driegħ il-ħażin u l-midneb,
ilħaqlu ħżunitu sakemm ma ssiblux iżjed.

[S:10:16] Sultan hu l-Mulej għal dejjem ta' dejjem;
nqerdu l-ġnus minn artu.
[S:10:17] It-talba ta' l-imsejknin smajtha, Mulej;
int taqtgħalhom ix-xewqa ta' qalbhom,
[S:10:18] biex tagħti raġun lill-iltim u l-maħqur;
u bniedem ta' l-art ma jbeżżax aktar.

11(10). Tama sħiħa f'Alla

[S:11:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David.

Fil-Mulej hu l-kenn tiegħi;
mela kif tgħiduli: "Aħrab bħal għasfur lejn l-għolja;
[S:11:2] għax, ara, il-midinbin qed jiġbdu l-qaws,
u jqabbdu mal-watar il-vleġġa,
biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja.
[S:11:3] Jekk is-sisien jinqalbu,
il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?"
[S:11:4] Il-Mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu,
il-Mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu;
għajnejh fuq il-bnedmin jitfa',
bi xfar għajnejh jiflihom.

[S:11:5] Jgħarbel il-Mulej il-ġust u l-ħażin;
hu jobgħod 'il min iħobb id-dnewwa.
[S:11:6] Xita ta' ġamar u kubrit jitfa' fuq il-ħżiena;
riħ jikwi jkun is-sehem li ħaqqhom.
[S:11:7] Għax ġust hu l-Mulej, u jħobb il-ġustizzja;
wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa.

12. Kontra l-ilsna ħżiena

[S:12:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Is-Seminit".
Salm ta' David.

[S:12:2] Għajnuna, Mulej, għax m'hawnx aktar
twajbin;
għabu s-sinċiera minn fost il-bnedmin.
[S:12:3] Wieħed lil ieħor bil-gideb ikellem;
b'xufftejn qarrieqa, b'żewġt iqlub jitkellmu.
[S:12:4] Jaqta' l-Mulej ix-xufftejn qarrieqa,
kull ilsien li jitkellem bil-kburija,
[S:12:5] dawk li jgħidu: "Saħħitna fi lsienna,
kliem xufftejna magħna; min hu sidna?"

[S:12:6] "Minħabba t-tgħakkis tal-fqajrin
u l-krib ta' l-imsejknin,
jien issa se nqum," jgħid il-Mulej,
"nqum biex neħilsu, kif hu jixtieq."
[S:12:7] Kliem il-Mulej kliem safi,
fidda mgħoddija min-nar,
seba' darbiet imsoffija mit-trab.

[S:12:8] Int, Mulej, tieħu ħsiebna
tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem.
[S:12:9] Għax il-ħżiena ma' kullimkien juru ruħhom,
aktar ma titgħolla d-dnewwa fost il-bnedmin.

13 (12). Talba fin-niket minħabba l-għadu

[S:13:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:13:2] Mulej, għal dejjem se tinsieni?
Kemm se ddum taħbi wiċċek minni?

[S:13:3] Kemm se ndum b'qalbi ttaqtaq,
bl-imrar kuljum f'qalbi?
Kemm se jdum jintrefa' l-għadu fuqi?

[S:13:4] Ħares u weġibni, Mulej, Alla tiegħi,
agħti d-dawl lil għajnejja,
li ma naqax fir-raqda tal-mewt;
[S:13:5] li ma jgħidx l-għadu tiegħi: "Għelibtu!",
li ma jifirħux l-għedewwa għax jarawni nogħtor.
[S:13:6] Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma,
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek.
Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli.

14 (13). Lment minħabba l-ħażen

[S:14:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David.

Jgħid l-iblah f'qalbu: "M'hemmx Alla!"
Tħassru l-bnedmin, għamlu ħwejjeġ ta' min
jistmellhom,
m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa.
[S:14:2] Il-Mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin,
biex jara jekk hemmx min hu għaqli,
min ifittex lil Alla.
[S:14:3] Lkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu;
ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed.
[S:14:4] Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,
dawk li qatt ma jsejjħu l-Mulej,
li jaħtfu l-poplu tiegħi, kif wieħed jaħtaf il-ħobż?
[S:14:5] Biża' kbir waqa' fuqhom,
għax Alla hu ma' nisel il-ġust.
[S:14:6] Intom tidħku bil-ħsieb ta' l-imsejken;
imma l-Mulej hu l-kenn tiegħu.
[S:14:7] Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael?
Meta jerġa' jqajjem il-Mulej il-poplu tiegħu,
jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael.

15 (14). Min jista' jgħix ma' Alla

[S:15:1] Salm ta' David.

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?
Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?
[S:15:2] Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb,
min jgħid is-sewwa f'qalbu;
[S:15:3] min ma jqassasx bi lsienu,
ma jagħmilx deni lil ġaru,
u ma jgħajjarx lil għajru;
[S:15:4] min ma jistmax lill-bniedem ħażin,
imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej;
min iwiegħed u jżomm kelmtu;
[S:15:5] min jislef u ma jitlobx imgħax,
u ma jixxaħħamx kontra min hu bla ħtija.
Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek.

16 (15). Alla l-aqwa ġid u hena

[S:16:1] Miktam. Ta' David.

Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn.
[S:16:2] Jien għedt lill-Mulej: "Int Sidi,
m'għandix ġid ieħor ħliefek."
[S:16:3] It-twajbin huma l-kbar f'din l-art;
fihom hi l-għaxqa kollha tiegħi.
[S:16:4] L-hemm tagħhom ikattru
dawk li jaħtru allat oħra.
Lil dawn ma nsawwabx id-demm b'sagrifiċċju,
anqas isimhom ma nsemmi b'xufftejja.
[S:16:5] Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi,
inti żżomm f'idejk xortija.
[S:16:6] Il-kejl tani art li tgħaxxaq:
messni sehem tassew għal qalbi.
[S:16:7] Mbierek lill-Mulej li tani l-fehma;
mqar billejl qalbi tgħallimni.
[S:16:8] Nżomm il-Mulej dejjem quddiemi,
għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek.
[S:16:9] Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi,
u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.

[S:16:10] Għax int ma titlaqnix fl-imwiet,
ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.
[S:16:11] Int tgħallimni t-triq tal-ħajja;
hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,
hemm l-għaxqa għal dejjem f'lemintek.

17 (16). Sejħa lil Alla kontra l-persekuturi

[S:17:1] Talba. Ta' David.

Isma', Mulej, il-kawża ġusta tiegħi,
ilqa' l-għajta tiegħi,
agħti widen għat-talb tiegħi;
bla qerq huma xufftejja.
[S:17:2] Mingħandek toħroġ il-ġustizzja għalija,
għajnejk jaraw is-sewwa.
[S:17:3] Jekk qalbi tiflili, jekk billejl iżżurni,
jekk inti ġġarrabni, ma ssib ebda qerq fija.
[S:17:4] Ma żbaljajtx bi kliemi, kif jagħmlu n-nies;
ħarist ruħi bi kliemek minn triqat il-ħżiena.
[S:17:5] Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek,
qatt ma għotru riġlejja.

[S:17:6] Nsejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla;
ressaq widintek lejja, isma' kliemi.
[S:17:7] Uri t-tjieba tiegħek ta' l-għaġeb;
int li teħles mill-għedewwa
lil min jittama fil-leminija tiegħek.
[S:17:8] Bħal ħabba ta' l-għajn ħarisni,
għad-dell ta' ġwenħajk kenninni
[S:17:9] mill-ħżiena li jagħfsu fuqi,
mill-għedewwa qattiela li jdawwruni.

[S:17:10] Għalqu qalbhom għall-ħniena,
minn fommhom joħroġ kliem kburi.
[S:17:11] Jiġu għal fuqi, minn kull naħa għalquni,
ħarsithom fuqi, biex ma' l-art jitfgħuni.
[S:17:12] Huma bħal iljun imxennaq għall-priża,
bħal ferħ ta' ljun moħbi wara l-mansab.
[S:17:13] Qum, Mulej, oħroġ għall-għadu u ġarrfu;
eħlisli ħajti minn id il-ħażin.
[S:17:14] B'sejfek, Mulej, b'idek mill-bnedmin eħlisni,
mill-bnedmin li ħajjet din l-art sehemhom.
Ħa jimtlew bil-ġid tiegħek,
ħa jieklu sax-xaba' wliedhom,
u jibqgħalhom xi jħallu liż-żgħar tagħhom!
[S:17:15] Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek;
meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.

18 (17). Tifħir u ħajr wara r-rebħa

[S:18:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David, il-qaddej
tal-Mulej, li qal il-kliem ta' din l-għanja lill-Mulej
dakinhar li hu ħelsu minn id l-għedewwa kollha
tiegħu u minn Sawl.

[S:18:2] Hu qal: Nħobbok, Mulej, qawwa tiegħi!
[S:18:3] Il-Mulej blata tiegħi,fortizza u ħellies tiegħi,
Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi,
qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi!
[S:18:4] Nsejjaħ il-Mulej, li hu ta' min ifaħħru,
u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi.

[S:18:5] Mwieġ tal-mewt ħakmuni,
widien tal-biża' werwruni,
[S:18:6] ħbula ta' l-imwiet dawwruni,
xbiek tal-mewt inqaleb fuqi.
[S:18:7] Fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt,
tlabt l-għajnuna 'l Alla tiegħi;
hu sama' leħni mit-tempju tiegħu,
f'widnejh waslet l-għajta tiegħi.

[S:18:8] Tqanqlet u theżhżet l-art,
triegħdu s-sisien tal-muntanji,
u tqanqlu bis-saħna tal-korla tiegħu.
[S:18:9] Duħħan ħareġ minn imnifsejh,
u nar li jħarbat minn fommu,
minnu jarmi ilsna tan-nar.
[S:18:10] Feraq is-smewwiet u niżel,
bi ċpar iswed taħt riġlejh.
[S:18:11] Fuq kerubin rikeb u tar,
niżel b'ħeffa fuq ġwienaħ ir-riħ.
[S:18:12] Bid-dlam insatar bħal b'libsa,
sħab iswed u magħqud l-għarix tiegħu.
[S:18:13] Mid-dija ta' quddiemu sħab joħroġ,
silġ u ilsna tan-nar.
[S:18:14] Riegħed il-Mulej mis-smewwiet,
l-Għoli semma' leħnu.
[S:18:15] Telaq il-vleġeġ tiegħu u xerridhom,
għamel il-beraq u ħarrabhom.
[S:18:16] U dehru qigħan il-baħar,
nkixfu s-sisien ta' l-art,
mat-theddida tiegħek, Mulej,
man-nefħa ta' mnifsejk.
[S:18:17] Mill-għoli medd idu u ħatafni,
ħariġni minn baħar ta' ilma.
[S:18:18] Mill-għedewwa b'saħħithom ħelisni,
mill-għedewwa li jifilħu aktar minni.
[S:18:19] Ġew fuqi f'siegħa ħażina,
iżda l-Mulej waqaf miegħi.
[S:18:20] Ħariġni 'l barra fil-wisa';
ħelisni, għax lili jħobbni.
[S:18:21] Ħallasni l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi,
raddli skond is-safa ta' idejja.
[S:18:22] Għax jien żammejt triqat il-Mulej,
ma tbegħidtx bid-dnub minn Alla tiegħi.
[S:18:23] Quddiemi huma d-digrieti kollha tiegħu;
ma warrabtx minni l-preċetti tiegħu.
[S:18:24] Bla tebgħa kont quddiemu,
mill-ħtija ħarist lili nnifsi.
[S:18:25] Raddli l-Mulej skond il-ġustizzja tiegħi,
skond is-safa ta' idejja li ra b'għajnejh.
[S:18:26] Ma' min hu tajjeb inti timxi bit-tajjeb,
ma' min hu bla ħtija inti timxi bla ħtija;
[S:18:27] ma' min hu safi inti timxi bis-safa,
ma' min jgħawweġ timxi bil-għaqal.
[S:18:28] Għax inti ssalva l-poplu fqajjar,
u l-għajnejn kburin tbaxxihom.
[S:18:29] Inti tixgħel, Mulej, il-musbieħ tiegħi;
Alla tiegħi jdawwal id-dlam tiegħi.
[S:18:30] Bik jien negħleb il-qtajja' ta' l-għedewwa;
bl-għajnuna ta' Alla tiegħi nirbaħ is-swar!

[S:18:31] Dritta hi t-triq ta' Alla;
safja hi l-kelma tal-Mulej.
Tarka huwa Alla għal kull min jistkenn fih.
[S:18:32] Għax min hu Alla ħlief Jaħweh?
Min hu blata ħlief Alla tagħna?
[S:18:33] Hu Alla, li ħażżimni bil-qawwa;
fetaħli triq dritta quddiemi.
[S:18:34] Bħal taċ-ċriev jagħmilli riġlejja,
fuq l-għoljiet fis-sod iqegħedni.
[S:18:35] Idejja jħarriġli għat-taqbida;
ark tal-bronż jiġbdu dirgħajja.

[S:18:36] Int tajtni t-tarka tas-salvazzjoni tiegħek,
lemintek għenitni, l-għajnuna tiegħek kabbritni.
[S:18:37] Int wessajtli t-triq quddiemi,
u ma tfixklux riġlejja.
[S:18:38] Neħodha għal wara l-għedewwa u
nilħaqhom,
ma nerġax lura qabel neqridhom.
[S:18:39] Nagħtihom daqqa, ma jqumux iżjed minnha;
jaqgħu mirbuħa taħt riġlejja.
[S:18:40] Int tħażżimni bil-qawwa għat-taqbida,
taħti titfa' 'l dawk li jqumu għalija.

[S:18:41] Iġġiegħel l-għedewwa jaħarbu quddiemi;
jien neqred 'il dawk li jobogħduni.
[S:18:42] Jgħajjtu għall-għajnuna, u ħadd ma
jgħinhom;
lill-Mulej isejjħu, u ma jweġibhomx.
[S:18:43] Bħat-trab itir mar-riħ nagħmilhom,
bħat-tajn tat-triqat ngħaffeġ fuqhom.
[S:18:44] Int teħlisni minn poplu ġellied,
fuq il-ġnus inti tqegħedni;
u poplu, li ma nafux, jaqdini.
[S:18:45] Malli jisimgħu bija, joqogħdu għalija;
il-barranin jinxteħtu sa l-art quddiemi.
[S:18:46] Il-barranin jaqgħu mifnija,
joħorġu mwerwra mill-fortizza tagħhom.
[S:18:47] Ħaj il-Mulej! Mbierek hu, il-blata tiegħi!
Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!
[S:18:48] Alla, li għenni biex tħallast mill-għedewwa,
li qegħedli l-ġnus taħt riġlejja!
[S:18:49] Int teħlisni mill-għedewwa tiegħi,
tqegħedni fuq min jaħbat għalija,
teħlisni min-nies vjolenti.
[S:18:50] Għalhekk infaħħrek fost il-ġnus, Mulej,
u ngħanni t-tifħir ta' ismek.
[S:18:51] Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu,
juri mħabbtu mal-midluk tiegħu;
ma' David u nislu għal dejjem.

19 (18). Alla awtur tal-ħolqien u l-liġi

[S:19:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:19:2] Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla,
għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.
[S:19:3] Jum lil ieħor jagħti l-aħbar,
lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif.
[S:19:4] Ma hemmx aħbar u anqas kliem,
ma hemmx leħen li ma jinstemax.
[S:19:5] Ma' l-art kollha jasal leħenhom,
mad-dinja kollha jixtered kliemhom.
Lix-xemx għamlilha għarix fihom;
[S:19:6] u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu,
ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha,
[S:19:7] minn truf is-smewwiet hi toħroġ,
sat-truf l-oħra d-dawran tagħha;
xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha.
[S:19:8] Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja;
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, u tgħallem lil min
ma jafx.
[S:19:9] Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb;
il-kmandament tal-Mulej safi, u jdawwal l-għajnejn.
[S:19:10] Il-biża' tal-Mulej sinċier, u jibqa' għal
dejjem;
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox;
[S:19:11] egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin,
oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda.
[S:19:12] Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek;
ħlas tajjeb għandu min iħarishom.
[S:19:13] In-nuqqas min jista' jagħrfu?
Minn dak li ma nafx bih saffini.
[S:19:14] U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek,
tħalliha qatt taħkimni.
Mbagħad inkun bla ħtija
u ħieles minn dnub kbir.

[S:19:15] Ħa jkunu milqugħa quddiemek
kliem fommi u ħsieb qalbi,
Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi.

20 (19). Talba għas-sultan fi żmien il-gwerra

[S:20:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:20:2] Jisimgħek il-Mulej fi żmien in-niket;
iħarsek l-isem ta' Alla ta' Ġakobb!
[S:20:3] Mit-tempju mqaddes tiegħu jibgħatlek
l-għajnuna,
u minn Sijon jagħtik is-saħħa.
[S:20:4] Jiftakar fl-offerti tiegħek kollha,
u jilqa' bil-qalb is-sagrifiċċju tiegħek.
[S:20:5] Jagħtik dak li tixtieq qalbek,
u jtemm ħsibijietek kollha.

[S:20:6] Naqbżu bil-ferħ għar-rebħa tiegħek,
ngħollu l-bnadar f'isem Alla tagħna.
Jagħtik il-Mulej kull ma titolbu!
[S:20:7] Jien issa naf li l-Mulej
irebbaħ lis-sultan, il-midluk tiegħu,
u jwieġbu mis-sema mqaddes tiegħu
bir-rebħa qawwija tal-leminija tiegħu.
[S:20:8] Xi wħud fil-karrijiet, oħrajn fiż-żwiemel,
imma aħna f'isem il-Mulej Alla l-qawwa tagħna.
[S:20:9] Huma jixxenglu u jaqgħu;
imma aħna b'saħħitna, weqfin fuq riġlejna.
[S:20:10] Mulej, salva s-sultan;
weġibna meta nsejjħulek.

21 (20). Radd il-ħajr u talb għas-sultan

[S:21:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:21:2] Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan;
kemm jithenna bir-rebħa tiegħek!
[S:21:3] Ix-xewqa ta' qalbu int qtajthielu,
ma ċħadtlux it-talba ta' fommu.
[S:21:4] Għax inti lqajtu bil-barka u r-riżq,
kuruna ta' deheb fin qegħedtlu fuq rasu.
[S:21:5] Il-ħajja talbek, u int tajthielu,
għomor twil minn żmien għal żmien.
[S:21:6] Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu;
ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu.
[S:21:7] Lilu tagħti barkiet għal dejjem,
tferrħu u thennih bis-sebħ ta' wiċċek.
[S:21:8] Għalhekk is-sultan fil-Mulej jittama,
għall-ħniena ta' l-Għoli qatt ma jitħarrek.
[S:21:9] Tilħaq idek l-għedewwa kollha tiegħek,
tilħaq lemintek 'il min jobogħdok.
[S:21:10] Malli int tidher, forn tan-nar tagħmilhom.
Fil-qilla tiegħu jiblagħhom il-Mulej, u n-nar
jeqridhom.
[S:21:11] Nisilhom mill-art int teqred,
'l uliedhom minn fost il-bnedmin.
[S:21:12] Għax riedu jagħmlu l-ħsara lilek;
nasbu d-deni, iżda ma rnexxilhomx.
[S:21:13] Għax inti ġġegħelhom jaħarbu,
xħin timmira l-qaws kontrihom.
[S:21:14] Tkabbar, Mulej, bil-qawwa tiegħek!
Ħa ngħannu u nfaħħru s-saħħa tiegħek.

22 (21). Tbatijiet u rebħ tal-Messija

[S:22:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-għanja "Iċ-ċerva
tas-sebħ". Salm ta' David.

[S:22:2] Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?
Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix,
ma tajtx widen għall-għajat tiegħi!
[S:22:3] Alla tiegħi, ngħajjat binhar u ma tweġibx,
ngħajjat billejl u ma nsibx mistrieħ.
[S:22:4] Imma int tgħammar fis-santwarju,
u lilek ifaħħar Iżrael!
[S:22:5] Fik ittamaw missirijietna,
fik ittamaw, u inti ħlisthom.
[S:22:6] Lejk għajjtu, u inti ħlisthom;
fik ittamaw u ma tfixklux.
[S:22:7] Jien dudu ta' l-art, u mhux bniedem,
żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu.
[S:22:8] Dawk kollha li jarawni jidħku bija,
jgħajjbuni, iħarrku rashom u jgħidu:
[S:22:9] "F'idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu!
Ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq!"

[S:22:10] Imma int minn ġuf ommi lqajtni;
fi ħdan ommi fis-sod qegħedtni.
[S:22:11] Fuqek qegħduni sa minn twelidi;
int Alla tiegħi sa minn ġuf ommi.
[S:22:12] La titbegħidx minni, għax qrib hu t-taħbit,
u m'hawn ħadd biex jgħinni.

[S:22:13] Qatgħa gniedes daru miegħi;
barrin qawwija ta' Basan għalquni,
[S:22:14] b'ħalqhom miftuħ għal fuqi,
bħal iljun li jaħtaf u jgħajjat.
[S:22:15] Ninsab bħall-ilma msawwab,
għandi għadmi maqlugħ kollu;
qalbi hi bħal xemgħa,
iddub ġewwa fija.
[S:22:16] Ħalqi niexef bħal xaqqufa,
lsieni mwaħħal ma' ħnieki;
ninsab mitfugħ fuq trab il-mewt.
[S:22:17] Qabda klieb daru għalija;
ġemgħa nies ħżiena rassewni.
Taqqbuli idejja u riġlejja;
[S:22:18] nista' ngħodd għadmi kollu.
B'għajnejhom fuqi jħarsu lejja.
[S:22:19] Ħwejġi jaqsmu bejniethom;
jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi.
[S:22:20] Mulej, la titbegħidx minni;
qawwa tiegħi, fittex għinni!
[S:22:21] Eħlisli mis-sejf lil ħajti,
u mill-klieb lil ħajti l-għażiża.
[S:22:22] Minn ħalq l-iljun salvani,
minn qarn il-gniedes lili msejken.
[S:22:23] Nxandar ismek lil ħuti;
nfaħħrek f'nofs il-ġemgħa.

[S:22:24] Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu;
sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb;
ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael.
[S:22:25] Għax ma warrabx minnu l-imsejken,
ma stmellx in-niket tiegħu;
anqas wiċċu ma ħeba minnu,
imma semgħu meta sejjaħlu.
[S:22:26] Għalhekk nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa
kbira;
nrodd il-wegħdiet tiegħi quddiem dawk li jibżgħu
minnu.
[S:22:27] Jieklu l-fqajrin u jixbgħu;
ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh.
Ħa tgħix qalbhom għal dejjem!
[S:22:28] Jiftakru t-truf kollha ta' l-art,
u jerġgħu lura lejn il-Mulej;
u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.

[S:22:29] Għax tal-Mulej hi s-saltna;
hu fuq il-ġnus isaltan.
[S:22:30] Lilu jqimu l-bnedmin, li jmutu;
quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab.
U għalih tgħix ruħi,
[S:22:31] lilu jaqdi n-nisel tiegħi.
[S:22:32] Ixandru 'l Sidi lin-nisel li għad jiġi,
ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled:
"Dan għamlu l-Mulej!"

23 (22). Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi

[S:23:1] Salm ta' David.

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,
xejn ma jonqosni;
[S:23:2] f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;
[S:23:3] hemm hu jrejjaqni.
Imexxini fit-triq tas-sewwa
minħabba l-isem tiegħu.

[S:23:4] Mqar jekk nimxi f'wied mudlam,
ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.
Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,
huma jwennsuni.

[S:23:5] Int tħejji mejda għalija
quddiem l-għedewwa tiegħi.
Biż-żejt tidlikli rasi,
u l-kalċi tiegħi tfawwarli.
[S:23:6] Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena
il-jiem kollha ta' ħajti.
U ngħammar f'dar il-Mulej
sakemm indum ħaj!

24 (23). Id-daħla trijonfali ta' l-arka fit-tempju

[S:24:1] Salm ta' David.

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha,
id-dinja u kull ma jgħix fiha.
[S:24:2] Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,
u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha.

[S:24:3] Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej,
min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
[S:24:4] Min għandu idejh indaf u qalbu safja,
min ma jagħtix ruħu għall-frugħa,
u anqas ma jaħlef bil-qerq.
[S:24:5] Dan ikollu barka mingħand il-Mulej,
u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu.
[S:24:6] Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh;
li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb.
[S:24:7] Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta'
dejjem,
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!
[S:24:8] Min hu dan is-Sultan tal-glorja?
Hu l-Mulej setgħan u qawwi,
il-Mulej qawwi fit-taqbida.
[S:24:9] Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta'
dejjem,
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!
[S:24:10] Min hu dan is-Sultan tal-glorja?
Hu l-Mulej ta' l-eżerċti:
dan hu s-Sultan tal-glorja!

25 (24). Talba għall-għajnuna u l-maħfra

[S:25:1] Ta' David.

Lejk jien nerfa' ruħi, Mulej, Alla tiegħi.
[S:25:2] Fik jien nittama, ma jkollix għax nitħawwad;
ma jifirħux l-għedewwa tiegħi minħabba fija.
[S:25:3] Kull min jittama fik ma jkollux għax
jitħawwad;
jitħawwad min malajr jonqsok mill-kelma.
[S:25:4] Triqatek, Mulej, għarrafni,
il-mogħdijiet tiegħek għallimni.
[S:25:5] Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.
Għalik nixxennaq il-jum kollu.
[S:25:6] Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek,
għax huma minn dejjem, Mulej.
[S:25:7] Tiftakarx fil-ħtijiet u d-dnubiet ta' żgħożiti:
inti tajjeb, Mulej; ftakar fija skond it-tjieba tiegħek.

[S:25:8] Tajjeb u sewwa l-Mulej;
għalhekk juri triqtu lill-ħatja.
[S:25:9] Imexxi l-imsejkna fis-sewwa,
jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu.
[S:25:10] Il-mogħdijiet tal-Mulej kollhom tjieba u
fedeltą
għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu.
[S:25:11] Minħabba l-isem tiegħek, Mulej,
aħfirli ħżuniti, kbira kemm hi kbira.
[S:25:12] Min hu dak li għandu l-biża' tal-Mulej?
Lilu hu juri t-triq li għandu jagħżel.
[S:25:13] Fil-ġid hu jgħammar,
uliedu jiksbu l-art.
[S:25:14] Midħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu,
lilhom jgħarraf il-patt tiegħu.
[S:25:15] Għajnejja dejjem fil-Mulej,
għax hu mix-xbiek jaqlagħli riġlejja.
[S:25:16] Dur lejja u kun twajjeb miegħi,
għax jiena fqajjar u waħdi.
[S:25:17] Serraħli qalbi mid-dwejjaq,
min-niket tiegħi eħlisni.
[S:25:18] Ara n-niket u d-diqa tiegħi,
u aħfirli ħtijieti kollha.
[S:25:19] Ara kemm kotru l-għedewwa tiegħi,
x'mibegħda qawwija għandhom għalija.
[S:25:20] Ħarisli ħajti u eħlisni;
la nistkenn fik, m'għandix għax ninfixel.
[S:25:21] Is-sewwa u d-dritt iħarsuni,
għax jien fik ittamajt.
[S:25:22] Eħles, o Alla, lil Iżrael,
mid-dwejjaq tiegħu kollha!

26 (25). Talba ta' l-innoċenti

[S:26:1] Ta' David.

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej!
Bla ħtija l-imġiba tiegħi,
sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi.
[S:26:2] Ġarrabni, Mulej, u għarbilni,
iflili moħħi u qalbi.
[S:26:3] Tjubitek quddiem għajnejja,
mxejt skond is-sewwa tiegħek.
[S:26:4] Ma qgħadtx man-nies giddieba,
ma sseħibtx ma' nies qarrieqa.
[S:26:5] Nobgħod il-ġemgħa tal-ħżiena,
ma nagħmilhiex mal-midinbin.

[S:26:6] Naħsel fis-safa idejja,
u ndur madwar l-artal tiegħek, Mulej,
[S:26:7] biex ngħannilek ir-radd ta' ħajr,
u nxandar għeġubijietek kollha.
[S:26:8] Mulej, nħobb id-dar ta' l-għamara tiegħek,
il-post fejn jgħammar sebħek.

[S:26:9] Tgħoddnix man-nies midinba,
anqas ma' min ixerred id-dmija;
[S:26:10] dawk li għandhom f'idejhom il-ħażen,
u f'leminthom rigali qarrieqa.
[S:26:11] Iżda jien nimxi bla ħtija;
eħlisni int, u ħenn għalija.
[S:26:12] Jien b'riġli wieqaf fil-wita;
fil-ġemgħat, Mulej, lilek inbierek.

27 (26). Fiduċja kbira f'Alla

[S:27:1] Ta' David.

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi;
minn min għandi nibża'?
Il-Mulej hu l-kenn tiegħi;
quddiem min għandi nitwerwer?
[S:27:2] Meta jqumu għalija l-ħżiena,
biex jaħtfuni u jikluni,
dawk li għandhom għalija, l-għedewwa tiegħi,
huma jitfixklu u jaqgħu.
[S:27:3] Mqar jekk eżerċtu jqum għalija,
xejn ma tibża' qalbi;
mqar jekk gwerra tqum kontrija,
jiena nibqa' qalbi qawwija.
[S:27:4] Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,
ħaġa waħda nfittex:
li ngħammar f'dar il-Mulej
tul il-jiem kollha ta' ħajti;
biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej
jien u nħares lejn it-tempju tiegħu.
[S:27:5] Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu
meta nsib ruħi fil-għawġ;
jistorni fis-satra ta' daru,
fuq blata fl-għoli jqegħedni.
[S:27:6] U issa tintrefa' rasi
fuq l-għedewwa ta' madwari.
U jien noffri fit-tempju tiegħu
sagrifiċċju b'għajat ta' ferħ.
Ngħanni u nfaħħar il-Mulej!
[S:27:7] Isma', Mulej, leħen l-għajta tiegħi,
ħenn għalija u weġibni.
[S:27:8] "Ejja," għedt f'qalbi, "fittex 'il wiċċu";
jien wiċċek infittex, Mulej.
[S:27:9] La taħbix wiċċek minni,
la twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek.
Inti l-għajnuna tiegħi;
tħallinix u titlaqnix,
Alla tas-salvazzjoni tiegħi.
[S:27:10] Għalkemm telquni missieri u ommi,
il-Mulej jilqagħni għandu.
[S:27:11] Urini, Mulej, it-triq tiegħek,
mexxini minn mogħdija dritta
minħabba l-għedewwa tiegħi.
[S:27:12] Titlaqnix għax-xewqa ta' l-għedewwa
tiegħi;
għaliex xhieda qarrieqa qamu kontrija,
li l-qerq jarmu man-nifs tagħhom.
[S:27:13] Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej
f'art il-ħajjin.
[S:27:14] Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek;
ittama fil-Mulej.

28 (27). Talb u radd il-ħajr

[S:28:1] Ta' David.

Lilek, Mulej, nsejjaħ;
blata tiegħi, la tittarraxx għalija.
Jekk int tibqa' sieket miegħi,
inkun nixbah lil min jinżel fil-ħofra.
[S:28:2] Isma' leħen it-tnehid tiegħi
meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek,
kull meta nerfa' idejja
lejn is-santwarju mqaddes tiegħek.
[S:28:3] Tiġbornix man-nies ħżiena,
ma' dawk li jagħmlu l-ħażen,
li kliem ta' sliem jgħidu lil għajrhom,
u qalbhom bil-qerq mimlija.
[S:28:4] Ħallashom skond għemilhom,
skond l-għemejjel ħżiena tagħhom;
skond dak li għamlu idejhom,
roddilhom il-ħlas li ħaqqhom.
[S:28:5] Għax ma jaħsbux f'dak li għamel il-Mulej,
dak li għamlu idejh.
Hu jeqridhom u ma jqajjimhomx iżjed!
[S:28:6] Mbierek il-Mulej,
għax sama' leħen it-tnehid tiegħi.
[S:28:7] Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi,
fih ittamat qalbi;
ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi;
nroddlu ħajr bil-għana tiegħi.
[S:28:8] Il-Mulej hu s-saħħa tal-poplu tiegħu,
kenn tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu.
[S:28:9] Salva l-poplu tiegħek, bierek 'il wirtek,
kun ir-ragħaj tagħhom, erfagħhom għal dejjem!

29 (28). Il-Mulej, sid tat-tempesti

[S:29:1] Salm ta' David.

Agħtu lill-Mulej, ulied Alla,
agħtu lill-Mulej glorja u qawwa.
[S:29:2] Agħtu lill-Mulej il-glorja ta' ismu,
qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu.
[S:29:3] Leħen il-Mulej fuq l-ibħra;
Alla tal-glorja jriegħed,
il-Mulej fuq l-ibħra kotrana.
[S:29:4] Leħen il-Mulej bil-qawwa,
leħen il-Mulej bil-glorja.
[S:29:5] Leħen il-Mulej ikisser iċ-ċedri;
ikisser il-Mulej iċ-ċedri tal-Libanu.
[S:29:6] Iġiegħel il-Libanu jaqbeż bħal għoġol,
is-Sirjon bħal ferħ ta' gendus selvaġġ.
[S:29:7] Leħen il-Mulej itajjar ilsna tan-nar.
[S:29:8] Leħen il-Mulej jheżheż id-deżert;
jheżheż il-Mulej id-deżert ta' Kades.
[S:29:9] Leħen il-Mulej jobrom il-ballut,
u jżarma l-foresti;
u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: Glorja!
[S:29:10] Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar;
isaltan il-Mulej għal dejjem.
[S:29:11] Il-Mulej jagħti l-qawwa lill-poplu tiegħu;
ibierek il-Mulej bis-sliem il-poplu tiegħu!

30 (31). Radd il-ħajr għall-ħelsien mill-mewt

[S:30:1] Salm. Innu għad-Dedikazzjoni tat-Tempju.
Ta' David.

[S:30:2] Ngħollik, Mulej, għax erfajtni,
u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.
[S:30:3] Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek;
sejjaħtlek, u int fejjaqtni.
[S:30:4] Mulej, tellajtli mill-mewt 'il ruħi,
ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra.
[S:30:5] Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,
faħħru l-isem imqaddes tiegħu.
[S:30:6] Għax ftit iddum is-saħna tiegħu,
iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.
Fil-għaxija jidħol il-biki,
fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ.
[S:30:7] Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi:
"Żgur li qatt ma niċċaqlaq! "
[S:30:8] Mulej, bil-pjaċir tiegħek
fuq muntanja qawwija qegħedtni;
mbagħad ħbejt wiċċek minni,
u jien tħawwadt għalkollox.
[S:30:9] Lilek sejjaħt, Mulej;
lil Sidi tlabt il-ħniena.

[S:30:10] X'tieħu int jekk inkun mejjet,
jekk jiena ninżel fil-qabar?
Se jfaħħrek forsi t-trab?
Se jxandar il-fedeltą tiegħek?
[S:30:11] Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;
kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.

[S:30:12] Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi,
neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni.
[S:30:13] Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda;
Mulej, Alla tiegħi, nfaħħrek għal dejjem!

31(30). Talba fil-hemm u ħajr għall-ħelsien

[S:31:1] Għal mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:31:2] Fik, Mulej, jien nistkenn;
ma jkolli qatt għax nirgħex.
Fil-ġustizzja tiegħek salvani,
[S:31:3] agħtini widen u fittex eħlisni.
Kun blata tal-kenn għalija,
fortizza qawwija ta' salvazzjoni.

[S:31:4] Inti l-blata u l-fortizza tiegħi;
f'ġieħ ismek mexxini u wassalni.
[S:31:5] Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija,
għax inti l-qawwa tiegħi.

[S:31:6] F'idejk jien nerħi ruħi;
int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa.
[S:31:7] Int tobgħod 'il min iqim allat fiergħa;
imma jien fil-Mulej nittama.

[S:31:8] Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek,
int, li rajt l-hemm tiegħi,
li għaraft id-diqa ta' qalbi.
[S:31:9] Ma tlaqtnix f'idejn l-għedewwa,
imma qegħedtli fil-wisa' riġlejja.
[S:31:10] Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fil-hemm,
nfnew għajnejja minħabba d-dwejjaq,
ruħi wkoll u l-ġewwieni tiegħi.
[S:31:11] Nfniet ħajti bl-għali,
u bl-ilfiq is-snin ta' ħajti;
minħabba fil-hemm naqsitni saħħti,
u tmermer għadmi kollu.

[S:31:12] Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha,
jien sirt ħaġa ta' min ikasbarha;
jitwerwru l-ġirien tiegħi,
u min jafni jibża' minni.
Dawk li jarawni barra jaħarbu minni.
[S:31:13] Nsewni bħal wieħed mejjet,
sirt bħal ġarra mkissra.
[S:31:14] Għax smajt l-għajdut tal-kotra fuqi;
biża' minn kullimkien madwari.
Jiftiehmu bejniethom kontrija,
jonsbuni biex jeħduli ħajti.

[S:31:15] Imma jien fik nittama,
Mulej; jien ngħidlek: "Alla tiegħi int!"
[S:31:16] F'idejk hi xortija,
eħlisni minn id l-għedewwa,
minn id dawk li jeħduha kontrija.
[S:31:17] Uri d-dawl ta' wiċċek lill-qaddej tiegħek;
fit-tjieba tiegħek eħlisni.
[S:31:18] Mulej, tħallinix ninfixel,
lili li qed insejjaħlek;
ħa jinfixlu l-ħżiena,
u jinżlu mbikkma f'art l-imwiet!
[S:31:19] Ħa jisktu x-xufftejn giddieba,
li jmaqdru u jkasbru l-ġust bil-kburija!

[S:31:20] Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej,
li inti rfajt għal min jibża' minnek,
li int ħejjejt għal min jafda fik,
quddiem il-bnedmin kollha!
[S:31:21] Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom
kontra t-tnassis tal-bnedmin;
fl-għarix tiegħek taħbihom
kontra t-tqassis ta' l-ilsna.
[
S:31:22] Mbierek il-Mulej li minn belt qawwija
għamel miegħi għeġubijiet ta' tjieba.
[S:31:23] Jien għedt fil-fixla li kelli:
"Ninsab maqtugħ minn taħt għajnejk."
Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi
meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek.
[S:31:24] Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha.
Lit-twajbin iħarishom il-Mulej,
imma jpattiha sewwa lil min jimxi bil-kburija.
[S:31:25] Issaħħu u qawwu qalbkom,
intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej.

32 (31). L-hena ta' min jaqla' l-maħfra

[S:32:1] Ta' David. Maskil.

[S:32:2] Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura,
li għandu d-dnub tiegħu mistur!
Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej,
u ma għandu ebda qerq f'qalbu!
[S:32:3] Jien bqajt sieket, u nfena ġismi,
jiena u nokrob il-jum kollu.
[S:32:4] Għax lejl u nhar it-toqol ta' idek fuqi;
saħħti nfniet bħal bis-sħana tas-sajf.
[S:32:5] Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek,
u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx.
Jien għedt: "Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti."
U int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi.

[S:32:6] Għalhekk kull min hu twajjeb
lilek jitlob fi żmien in-niket.
Jekk ifuru ilmijiet kotrana, lilu qatt ma jilħquh.
[S:32:7] Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni,
iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek.
[S:32:8] Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu;
nwissik, u nżomm għajnejja fuqek.
[S:32:9] Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bagħal,
li bil-lġiem u r-riedni trażżanhom,
biex jirnexxilek tiġbidhom lejk.
[S:32:10] Ħafna huma t-tbatijiet tal-ħżiena;
iżda min jittama fil-Mulej jitħaddan bil-ħniena.
[S:32:11] Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej;
għajjtu bil-ferħ, intom ilkoll ta' qalbkom safja.

33 (32). Tifħir lis-setgħa u l-provvidenza ta' Alla

[S:33:1] Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej;
jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa.
[S:33:2] Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra;
għannulu fuq l-arpa b'għaxar kordi.
[S:33:3] Għannulu għanja ġdida;
doqqulu bis-sengħa u b'leħen qawwi.
[S:33:4] Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej,
kollox bil-fedeltą huwa għamel.
[S:33:5] Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;
bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art.
[S:33:6] Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet,
u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.
[S:33:7] Bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar,
u l-ibħra kbar fi mħażen.
[S:33:8] Ħa tibża' mill-Mulej l-art kollha;
jitbeżża' minnu kull min jgħammar fid-dinja.
[S:33:9] Għax hu tkellem, u hi saret;
hu ordna, u hi twaqqfet.
[S:33:10] Il-Mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus,
ifixkel il-ħsibijiet tal-popli.
[S:33:11] Imma l-fehma tal-Mulej tibqa' għal dejjem,
minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu.
[S:33:12] Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu,
il-poplu li hu għażel b'wirtu.
[S:33:13] Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej,
u jara l-bnedmin kollha;
[S:33:14] mill-post fejn jgħammar jistħarreġ fuq
dawk kollha li jgħixu fuq l-art.
[S:33:15] Hu jsawwar il-qalb ta' kull wieħed,
u jagħraf għemilhom kollu
[S:33:16] Ma jagħmel xejn is-sultan bl-eżerċtu
tiegħu kollu,
anqas ma jeħlisha l-gwerrier bil-ħila kollha tiegħu.
[S:33:17] Xejn ma jiswa ż-żiemel għar-rebħa,
b'saħħtu kollha 'l ħadd ma jeħles.
[S:33:18] Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li
jibżgħu minnu,
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,
[S:33:19] Biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,
u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.
[S:33:20] Ruħna tixxennaq għall-Mulej,
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.
[S:33:21] Fih jinsab l-hena ta' qalbna,
fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna.
[S:33:22] Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,
kif fik hi t-tama tagħna.

34 (33). Tifħir lil Alla difensur tal-ġustizzja

[S:34:1] Ta' David, meta għamilha ta' iblah quddiem
Abimelek u dan keċċieh, u hu telaq.

[S:34:2] Kull ħin inbierek il-Mulej;
tifħiru dejjem fuq fommi.
[S:34:3] Bil-Mulej tiftaħar ruħi;
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.
[S:34:4] Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;
ħa ngħollu ismu flimkien.
[S:34:5] Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,
minn kull biża' tiegħi ħelisni.
[S:34:6] Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,
u ma jkollkomx għax tistħu.
[S:34:7] Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu.
[S:34:8] L-anġlu tal-Mulej jgħasses
madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.

[S:34:9] Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;
hieni l-bniedem li jistkenn fih.
[S:34:10] Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu;
xejn ma jonqsu min jibża' minnu.
[S:34:11] Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ;
min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.

[S:34:12] Ejjew uliedi, isimgħu lili;
jiena l-biża' tal-Mulej ngħallimkom.
[S:34:13] Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,
u jixtieq jara għomru kollu riżq?

[S:34:14] Ħares ilsienek mill-ħażen,
u xufftejk minn kliem il-qerq.
[S:34:15] Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,
fittex is-sliem u imxi warajh.

[S:34:16] Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti,
u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom.
[S:34:17] Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,
biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.
[S:34:18] Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej
jismagħhom;
mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom.
[S:34:19] Qrib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma,
jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija.

[S:34:20] Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa,
iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej.
[S:34:21] Iħarislu għadmu kollha,
ebda waħda ma titkissirlu.

[S:34:22] Il-ħażin ħżunitu teqirdu;
min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija.
[S:34:23] Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;
kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti.

35 (34). Talba tal-ġust ippersegwitat

[S:35:1] Ta' David.

Ħudha, Mulej, ma' min jeħodha miegħi,
tqabad ma' min jitqabad kontrija.

[S:35:2] Aqbad it-tarka, il-kbira u ż-żgħira,
u qum biex tagħtini l-għajnuna.
[S:35:3] Xejjer il-lanza u islet is-sejf
għal dawk li jagħmlu għalija.
Għidli: "Jiena s-salvazzjoni tiegħek!"
[S:35:4] Jitfixklu u jistħu
dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.
Jerġgħu lura mifxula
dawk li ħsiebhom kif jagħmluli l-ħsara.
[S:35:5] Ħa jkunu bħal karfa mar-riħ,
mkeċċija mill-anġlu tal-Mulej.
[S:35:6] Tkun triqithom dlam u żliq;
u l-anġlu tal-Mulej isuqhom.
[S:35:7] Għal xejn b'xejn nasbuli xibka,
għal xejn ħaffruli ħofra.
[S:35:8] Tiġi fuqhom qerda għal għarrieda,
taħkimhom ix-xibka li nasbu,
jaqgħu fil-ħofra li ħaffru.
[S:35:9] Imma jien fil-Mulej nifraħ,
nitgħaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu.
[S:35:10] Saħansitra għadmi kollu jgħid:
"Min hu bħalek, Mulej!
Int teħles l-imsejken minn min hu aqwa minnu,
l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh."
[S:35:11] Iqumu xiehda qarrieqa,
jistaqsuni dak li ma nafx;
[S:35:12] bid-deni għall-ġid iħallsuni;
qerduli ruħi.
[S:35:13] Iżda meta huma kienu morda,
jien kont nilbes l-ixkora;
kont ngħakkes bis-sawm lili nnifsi,
u nitlob b'rasi mgħaddsa fi ħdani.
[S:35:14] Bħal ħbiebi, bħal ħuti mxejt magħhom;
bħal min jagħli għal ommu nxtħett fin-niket.
[S:35:15] Meta wqajt jien, nġemgħu flimkien jifirħu,
ngħaqdu flimkien kontrija.
Bla ma naf għaliex jaħbtu għalija,
bla heda jtertquni.
[S:35:16] Mal-ħżiena jkasbruni u jiddieħku bija,
jgħażgħżu snienhom kontrija.

[S:35:17] Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares?
Eħlisni mill-qerda tagħhom,
eħlisli mill-iljuni ħajti l-għażiża.
[S:35:18] Niżżik ħajr qalb ġemgħa kbira,
qalb kotra ta' nies infaħħrek.

[S:35:19] Tħallix l-għedewwa qarrieqa
jithennew minħabba fija;
anqas 'il dawk li għal xejn jobogħduni
jegħmżu 'l xulxin kontrija.
[S:35:20] Għax huma ma jitkellmux bis-sliem;
mqar kontra nies kwieti
kliem ta' qerq jaqilgħu.
[S:35:21] Ħalqhom jiftħu beraħ fuqi:
"Arah!", jgħidu ferħana."Hawn hu taħt għajnejna!"
[S:35:22] Int rajtu dan, Mulej; la tibqax sieket;
Sidi, titbegħidx minni.
[S:35:23] Stenbaħ u qum biex tagħtini raġun,
biex taqbeż għall-kawża tiegħi,
Alla tiegħi u Sid tiegħi.
[S:35:24] Skond il-ġustizzja tiegħek agħtini li ħaqqni,
Mulej, Alla tiegħi;
tħallihomx jifirħu minħabba fija.
[S:35:25] Ħalli ma jgħidux f'qalbhom: "Qtajna
xewqitna!"
Ħalli ma jgħidux: "Ġibnieh fix-xejn."

[S:35:26] Ħa jistħu u jinfixlu lkoll flimkien
dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.
Jitgħabbew bl-għajb u bil-mistħija
dawk li jitkabbru minħabba fija.
[S:35:27] Jifirħu u jithennew dawk li jgħożżu
l-ġustizzja tiegħi;
u jgħidu dejjem: 'Kbir il-Mulej,
li jgħożż is-sliem tal-qaddej tiegħu!"
[S:35:28] Mbagħad ixandar ilsieni l-ġustizzja tiegħek,
il-jum kollu t-tifħir tiegħek.

36 (35). Il-ħażen tal-midneb u t-tjieba ta' Alla

[S:36:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David, il-qaddej
tal-Mulej.

[S:36:2] Il-ħażen ifesfes lill-ħażin f'qiegħ qalbu;
m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh.
[S:36:3] Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu,
li Alla ma jsibx fih ħtija x'jistmell.
[S:36:4] Kliem fommu kollu qerq u gideb,
ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid.
[S:36:5] Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq,
triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin.
[S:36:6] Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek,
sas-sħab il-fedeltą tiegħek.
[S:36:7] M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek,
baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek;
bnedmin u bhejjem int tgħinhom, Mulej!
[S:36:8] Kemm hi għażiża t-tjieba tiegħek, o Alla!
Għad-dell ta' ġwenħajk jistkennu wlied il-bnedmin.
[S:36:9] Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek,
tisqihom ix-xmara ta' l-hena tiegħek.
[S:36:10] Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja,
fid-dawl tiegħek naraw id-dawl.
[S:36:11] Żomm it-tjieba tiegħek ma' min jagħrfek,
il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja.
[S:36:12] Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi,
ma titfagħnix 'il barra id il-ħażin.
[S:36:13] Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen,
ntefgħu 'l isfel u ma jistgħux iqumu.

37(36). Il-premju tat-tajbin u l-kastig tal-ħżiena

[S:37:1] Ta' David.

La tagħdabx minħabba l-ħżiena,
la tgħirx għal dawk li jagħmlu d-deni;
[S:37:2] għax bħall-ħaxix malajr jidbielu,
u bħan-nibbieta malajr jinxfu.
[S:37:3] Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb;
għammar fl-art, u tgħix b'moħħok mistrieħ;
[S:37:4] qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek,
u jagħtik dak li tixtieq qalbek.

[S:37:5] Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek,
afda fih, u jagħmel hu.
[S:37:6] Hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek,
u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar.
[S:37:7] Serraħ rasek fil-Mulej u ttama fih;
tinkeddx minħabba f'min jirnexxi
u f'min jimxi bil-ħżunija.
[S:37:8] Ħallik mill-korla u la tirrabjax;
tinkedd xejn, għax deni jiswielek.
[S:37:9] Għax il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra;
min jittama fil-Mulej jikseb l-art.
[S:37:10] Ftit ieħor, u l-ħażin ma jkunx aktar;
għad tħares fejn kien u ma ssibux.
[S:37:11] Imma l-ġwejdin għad jirtu l-art,
u bi sliem kotran jitgħaxxqu.
[S:37:12] Jonsob il-ħażin għall-bniedem ġust,
u jgħażgħeż snienu kontra tiegħu,
[S:37:13] imma l-Mulej bil-ħażin jidħak,
għax jara li wasal żmienu.
[S:37:14] Jisiltu s-sejf il-ħżiena
u jiġbdu l-ark tagħhom,
biex joqtlu l-imsejken u l-fqajjar,
u joqtlu 'l min jimxi sewwa.
[S:37:15] Imma sejfhom jinfdilhom qalbhom,
u l-ark tagħhom jitkisser.
[S:37:16] Aħjar il-ftit li għandu l-ġust
mill-ġid kotran tal-ħżiena;
[S:37:17] għax dirgħajn il-ħażin jitkissru,
imma l-Mulej iżomm il-ġusti.

[S:37:18] Fi ħsieb il-Mulej il-ħajja tat-tajbin,
u wirthom jibqa' għal dejjem.
[S:37:19] Ma jitfixklux f'siegħa ħażina,
u jixbgħu fi żmien il-ġuħ.
[S:37:20] Imma l-ħżiena għad jintilfu;
l-għedewwa tal-Mulej jintemmu bħal ġmiel ir-raba',
u jgħibu kif jgħib id-duħħan.
[S:37:21] Jissellef il-ħażin u ma jroddx;
imma l-ġust iħenn u jagħti.

[S:37:22] Dawk li l-Mulej ibierek jiksbu l-art;
imma dawk li hu jisħet jitqaċċtu 'l barra.
[S:37:23] Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem,
iwettqu u jitgħaxxaq bi triqtu.
[S:37:24] Jekk jaqa', ma jmurx għal tulu fl-art,
għax il-Mulej iżommlu idu.

[S:37:25] Kont żagħżugħ, u issa xjeħt,
u qatt ma rajt il-ġust minsi,
jew uliedu jittallbu ħobżhom.
[S:37:26] Dejjem iħenn u jislef bil-qalb,
u wliedu jgħixu bil-barka.

[S:37:27] Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb,
biex tibqa' tgħammar għal dejjem.
[S:37:28] Għax il-Mulej iħobb is-sewwa,
u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu;
hu jħarishom għal dejjem,
imma wlied il-ħżiena jeqridhom.
[S:37:29] Il-ġusti jirtu l-art,
u jgħammru fiha għal dejjem.

[S:37:30] Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf,
u lsienu jgħid is-sewwa.
[S:37:31] Il-liġi ta' Alla tiegħu għal qalbu,
ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu.
[S:37:32] Il-ħażin jgħasses għall-ġust,
u jfittex li jneħħilu ħajtu.
[S:37:33] Imma l-Mulej ma jitilqux f'idejh,
ma jħallihx jaqa' taħt il-ħaqq tiegħu.

[S:37:34] Ittama fil-Mulej u ħares triqtu,
hu jerfgħek biex tikseb l-art;
mbagħad tara l-ħżiena meqruda.
[S:37:35] Jien rajt wieħed ħażin jitkabbar
jinfirex qisu ċedru tal-Libanu.
[S:37:36] Rġajt għaddejt, u ma rajtux;
fittixtu, u ma sibtux.

[S:37:37] Ħares lejn min hu tajjeb, ara l-bniedem
sewwa;
għax ulied iħalli min iħobb is-sliem.
[S:37:38] Imma l-midinbin flimkien jinqerdu;
ulied il-ħżiena jitqaċċtu 'l barra.
[S:37:39] Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej;
hu l-kenn tagħhom fi żmien l-għawġ.
[S:37:40] Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena,
isalvahom għax fih jistkennu.

38 (37). Talba ta' midneb maħkum mill-mard

[S:38:1] Salm ta' David. B'tifkira.

[S:38:2] Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek,
la twiddibnix fis-saħna tiegħek!
[S:38:3] Għax il-vleġeġ tiegħek daħlu fija,
u idek tagħfas fuqi.
[S:38:4] Xejn m'hu sħiħ f'ġismi minħabba l-għadab
tiegħek;
m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti.
[S:38:5] Għax dnubieti telgħu 'l fuq minn rasi,
bħal toqol kbir għalija jagħfsu fuqi.
[S:38:6] Irejjħu u jdennu l-ġrieħi tiegħi,
ħtija tal-bluha tiegħi.
[S:38:7] Ninsab milwi u mifni għall-aħħar;
il-jum kollu ngħaddih fid-dwejjaq.
[S:38:8] Għax qabadni ħruq f'ġenbejja,
u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi.
[S:38:9] Mifni nħossni u mfarrak għalkollox;
ngħajjat minħabba t-tferfir ta' qalbi.
[S:38:10] Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi;
it-tnehid tiegħi m'hux moħbi minnek.
[S:38:11] Qalbi tħabbat, saħħti ħallietni,
id-dawl ta' għajnejja wkoll naqasni.
[S:38:12] Ħbiebi u sħabi mill-mard tiegħi jitgerrxu;
qrabati jżommu 'l bogħod minni.
[S:38:13] Xibka ħejjewli dawk li jonsbuli ħajti,
iqassu fuqi dawk li jixtiquli d-deni,
il-ħin kollu l-qerq inassu.
[S:38:14] Imma jien bħal trux li ma jismax;
bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu.
[S:38:15] Nagħmilha ta' wieħed li ma jismax,
bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid.
[S:38:16] Għax fik, Mulej, jien nittama;
int li twieġeb, Sid u Alla tiegħi.
[S:38:17] Jien għedt: "Ma jifirħux minħabba fija,
ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jogħtor."
[S:38:18] Għax jien wasalt biex naqa',
u tbatijieti dejjem quddiem għajnejja.

[S:38:19] Ħtijieti jien nistqarrhom;
nitħasseb fuq id-dnub tiegħi.
[S:38:20] Tqawwew dawk li għal xejn b'xejn
huma kontrija;
żdiedu dawk li għal xejn jobogħduni;
[S:38:21] dawk li jrodduli għall-ġid id-deni;
dawk li jiqfuli għax nimxi sewwa.
[S:38:22] La tħallinix, Mulej;
Alla tiegħi, titbegħidx minni.
[S:38:23] Fittex agħtini l-għajnuna,
Sidi, is-salvazzjoni tiegħi.

39 (38). Ħajjitna qasira u kollha frugħa

[S:39:1] Għall-mexxej tal-kor. Għal Ġedutun.
Salm ta' David.

[S:39:2] Jien għedt: "Irrid nara kif nimxi,
biex ma nagħmilx dnubiet
bi lsieni; nqiegħed fuq fommi sarima,
sakemm idum il-ħażen quddiemi."
[S:39:3] Għalaqt ħalqi u bqajt sieket,
żammejt il-kwiet, u xejn ma swieli,
l-uġigħ tiegħi aktar ħraxli.
[S:39:4] Tħeġġet qalbi ġewwa fija;
għall-ħsieb biss, nar tkebbes fija.
Nħall imbagħad ilsieni, u jien għedt:
[S:39:5] "Għarrafni, Mulej, it-tmiem tiegħi,
u kemm hu twil żmien il-jiem tiegħi,
ħa nkun naf kemm xejn ma niswa.
[S:39:6] Ara, tul xibrejn għamiltli jiemi,
żmien ħajti qisu xejn quddiemek.
Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem.
[S:39:7] Bħal dell jgħaddi l-bniedem,
għalxejn joqgħod jitħabat,
jaħżen il-ġid bla ma jaf min għad jiġbru.
[S:39:8] U issa, Mulej, jien x'nistenna?
Fik biss hija t-tama tiegħi.
[S:39:9] Eħlisni minn ħtijieti kollha,
titlaqnix għaż-żebliħ ta' l-iblah.
[S:39:10] Niskot jien, ma niftaħx ħalqi,
għax dan hu għemil tiegħek.
[S:39:11] Warrab minni d-daqqiet tiegħek;
mifni jien bis-swat ta' idejk.

[S:39:12] B'kastig tal-ħażen int tgħakkes il-bniedem,
bħal kamla tgħarraqlu ġmielu.
Tassew, daqsxejn ta' nifs kull bniedem.
[S:39:13] Isma', Mulej, it-talba tiegħi,
agħti widen għall-għajta tiegħi,
tibqax trux għad-dmugħ tiegħi.
Għax jien m'hux ħlief mistieden għandek,
barrani, bħal missirijieti kollha.
[S:39:14] Warrab ħarstek minn fuqi, biex nieħu
n-nifs,
qabel ma nitlaq u nintemm għalkollox."

40 (39). Radd il-ħajr u talba għall-għajnuna

[S:40:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:40:2] Ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej;
hu niżel ħdejja u sama' l-għajta tiegħi.
[S:40:3] Minn bir waħxi tellagħni,
minn qalb il-ħama u t-tajn;
fuq il-blat qegħedli riġlejja,
u saħħaħli l-mixi tiegħi.
[S:40:4] Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,
għanja ta' tifħir lil Alla tagħna.
Ħafna jaraw u jimtlew bil-biża' tiegħu,
u jittamaw fil-Mulej.
[S:40:5] Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej
it-tama tiegħu,
u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.
[S:40:6] Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej,
Alla tiegħi;
ta' l-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;
ħadd ma jħabbatha miegħek!
Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;
iżda huma ħafna biex insemmihom.

[S:40:7] Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti;
imma widnejja inti ftaħtli;
ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.
[S:40:8] Mbagħad jien għedt: "Hawn jien, ġej.
Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi
[S:40:9] li nagħmel ir-rieda tiegħek.
Alla tiegħi, dan jogħġobni;
il-liġi tiegħek ġewwa qalbi."

[S:40:10] Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira;
xufftejja ma żammejthomx magħluqa.
Mulej, dan inti tafu.
[S:40:11] Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek;
il-fedeltą u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom;
ma ħbejtx it-tjieba u l-fedeltą tiegħek
lill-ġemgħa kbira.

[S:40:12] Int, Mulej, la ċċaħħadnix mill-ħniena
tiegħek;
it-tjieba u l-fedeltą tiegħek iħarsuni għal dejjem!
[S:40:13] Għax għalquni minn kull naħa ħsarat li ma
jingħaddux;
ħakmuni ħtijieti u ma nistax nara;
huma aktar mix-xagħar ta' rasi;
għandi qalbi maqtugħa.

[S:40:14] Ħa jogħġbok, Mulej, teħlisni;
Mulej, fittex għinni.

[S:40:15] Ħa jistħu u jinfixlu lkoll flimkien
dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.
Ħa jerġgħu lura mħawwda
dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.
[S:40:16] Jitbellhu bil-mistħija tagħhom
dawk li jiddieħku bija.

[S:40:17] Jithennew u jifirħu bik
dawk kollha li jfittxuk;
jgħidu dejjem: "Kbir il-Mulej!"
dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.
[S:40:18] Imma jien, fqajjar u msejken,
għandi 'l Sidi jaħseb fija.
Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi;
iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi!

41 (40). Radd il-ħajr għall-fejqan mill-mard

[S:41:1] Għall-mexxej tal-Kor. Salm ta' David.

[S:41:2] Hieni min jaħseb fil-fqir u d-dgħajjef;
f'jum l-għawġ jeħilsu l-Mulej.
[S:41:3] Il-Mulej iħarsu, jagħtih il-ħajja u jhennih
fuq l-art;
ma jitilqux għar-rieda ta' l-għedewwa tiegħu.
[S:41:4] Il-Mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mard;
ifejjqu mill-mard meta jkun mixħut.
[S:41:5] Jien għedt: "Ħenn għalija, Mulej;
fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek."
[S:41:6] L-għedewwa jixtiquli d-deni u jgħidu:
"Meta se jmut u jintemm ismu?"
[S:41:7] Min jiġi jżurni jgħid kliem fieragħ;
jixtieq isir jaf aħbarijiet ħżiena,
biex ixandarhom kif joħroġ barra.
[S:41:8] Dawk kollha li jobogħduni jfesfsu
bejniethom kontrija;
jaħsbu dak li hu ħażin għalija,
[S:41:9] "Marda mill-agħar ġiet fuqu;
ma jqumx iżjed mnejn hu mixħut!"
[S:41:10] Mqar ħabibi, li fih kont nafda,
li kiel minn ħobżi, ntrefa' kontrija.
[S:41:11] Imma int, Mulej, ħenn għalija u qajjimni,
u nkun nista' nagħtihom li ħaqqhom.
[S:41:12] Minn dan nagħraf li int kuntent bija,
li l-għadu ma jifraħx minħabba fija.
[S:41:13] U lili inti żżommni, għax jien bla ħtija,
u tqegħedni għal dejjem quddiemek.
[S:41:14] Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael,
minn dejjem għal dejjem. Amen! Amen!

IT-TIENI KTIEB

42 (41). Xewqa kbira għat-tempju ta' Alla

[S:42:1] Għall-mexxej tal-kor. Maskil. Ta' wlied Koraħ.

[S:42:2] Bħalma għażżiela tixxennaq
għan-nixxigħat ta' l-ilma,
hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla.
[S:42:3] Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj;
meta niġi u nara wiċċ Alla?
[S:42:4] Id-dmugħ lejl u nhar kien l-ikel tiegħi,
meta l-jum kollu kienu jgħiduli:
"Fejn hu Alla tiegħek?"
[S:42:5] Dan niftakar, u nħoss qalbi tinħall ġewwa
fija,
kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ
sad-dar ta' Alla,
fost għajta ta' ferħ u ta' radd il-ħajr,
qalb folla ferħana.
[S:42:6] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,
u titħawwad ġewwa fija?
Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;
[S:42:7] hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!
Tintelaq ruħi ġo fija;
għalhekk fik niftakar
minn art il-Ġordan u mill-Ħermon
u mill-muntanja ta' Misgħar.
[S:42:8] Minn irdum għal irdum jidwu
l-ħsejjes qawwija ta' l-ilmijiet tiegħek;
l-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek
għaddew minn fuqi.
[S:42:9] Lejl u nhar il-Mulej jurini l-ħniena tiegħu;
jien ngħanni u nitlob lil Alla l-ħaj.
[S:42:10] Ngħid lil Alla, il-blata tiegħi:
"Għaliex tlaqtni?
Għax għandi ngħix imdejjaq
taħt it-tagħkis ta' l-għadu?"
[S:42:11] Kull meta jgħajjruni l-għedewwa tiegħi,
qishom qed ikissruli għadmi;
meta jgħiduli l-ħin kollu:
"Fejn hu Alla tiegħek?"
[S:42:12] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,
u titħawwad ġewwa fija?
Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;
hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

43 (42). Tnehid għall-ħelsien u x-xewqa għat-tempju

[S:43:1] Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej,
u min-nies bla tjieba ddefendi l-kawża tiegħi;
min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni.
[S:43:2] Inti l-kenn tiegħi, o Alla;
għaliex warrabtni?
Għax għandi ngħix imdejjaq
taħt it-tagħkis ta' l-għadu?
[S:43:3] Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek;
huma jmexxuni;
iwassluni sa l-għolja mqaddsa tiegħek
u sa l-għerejjex tiegħek.
[S:43:4] U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla,
ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.
U nroddlok ħajr biċ-ċetra,
o Alla, Alla tiegħi.

[S:43:5] Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi,
u titħawwad ġewwa fija?
Ittama f'Alla, għax jien nibqa' nfaħħru;
hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

44 (43). Talba għall-qawmien ta' Iżrael mirbuħ

[S:44:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Maskil.

[S:44:2] O Alla, b'widnejna aħna smajna,
qaluhulna missirijietna,
dak li int għamilt fi żmienhom,
[S:44:3] li għamilt b'idek fiż-żmien l-imgħoddi.
Il-ġnus keċċejt, u lilhom ħawwilt f'arthom;
il-popli għakkist, u lilhom frixt bħal friegħi.

[S:44:4] Ma kienx b'sejfhom li huma ħadu l-art,
jew bi driegħhom li kisbu r-rebħa;
kienet il-leminija tiegħek u d-driegħ tiegħek,
u d-dija ta' wiċċek, għax int ħabbejthom.
[S:44:5] Inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi,
li tajt ir-rebħa lil Ġakobb.

[S:44:6] Bik nitfgħu lura l-għedewwa tagħna,
f'ismek nirfsu fuq dawk li jqumu għalina.

[S:44:7] Għax mhux fl-ark tiegħi jien nafda,
anqas is-sejf tiegħi ma jrebbaħni.
[S:44:8] Imma int teħlisna mill-għedewwa tagħna,
u tfixkel 'il dawk li jobogħduna.
[S:44:9] F'Alla niftaħru l-ħin kollu;
ismek infaħħru għal dejjem.
[S:44:10] Imma issa warrabtna u ċekkintna,
ma għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna.
[S:44:11] Ġagħaltna nduru lura minn quddiem
l-għadu;
dawk li jobogħduna ħatfulna ħwejjiġna.
[S:44:12] Tlaqtna bħal nagħaġ għall-qatla,
u fost il-ġnus xerridtna.
[S:44:13] Begħt il-poplu tiegħek għal ħaġa żgħira;
ma qlajtx wisq mill-bejgħ tiegħu.
[S:44:14] Waqqajtna għaż-żebliħ tal-ġirien tagħna,
għaċ-ċajt u t-tkasbir ta' dawk ta' madwarna.
[S:44:15] Ġibtna fi lsien il-ġnus,
u l-popli jħarsu lejna u jħarrku rashom.
[S:44:16] L-għajb tiegħi quddiemi l-jum kollu,
il-mistħija tgħattili wiċċi,
[S:44:17] għall-kliem ta’ żebliħ u tkasbir,
Quddiem l-għadu li jitħallas minni.
[S:44:18] Dan kollu ġralna, għalkemm ma nsejniekx,
għalkemm ma ksirniex il-patt tiegħek.
[S:44:19] Ma dorniex mill-fehma tagħna,
anqas ħarġu minn triqtek riġlejna.
[S:44:20] Imma int sħaqtna f'art il-klieb selvaġġi,
u b'dell il-mewt għattejtna.
[S:44:21] Li kieku nsejna isem Alla tagħna,
jew ftaħna idejna quddiem xi alla barrani,
[S:44:22] ma kienx Alla b'dan jintebaħ,
hu li jagħraf x'hemm moħbi fil-qalb?
[S:44:23] Minħabba fik joqtluna l-jum kollu,
jgħodduna bħal nagħaġ għall-qatla.
[S:44:24] Qum! Għax int rieqed, Sid tiegħi?
Stenbaħ! La twarrabniex għal dejjem.
[S:44:25] Għaliex taħbi wiċċek minna?
Għaliex tinsa d-dwejjaq u t-tagħkis tagħna?
[S:44:26] Għax fit-trab ninsabu mitluqa,
mixħuta ma' l-art minn tulna.
[S:44:27] Qum! Ejja biex tgħinna!
Eħlisna, f'ġieħ it-tjieba tiegħek!

45 (44). Għanja għat-tieġ tal-Messija-Sultan

[S:45:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Il-Ġilji".
Ta' wlied Koraħ. Maskil. Għanja ta' mħabba.

[S:45:2] Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ;
ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan;
lsieni pinna ta' kittieb ħafif.

[S:45:3] Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin,
msawwba l-ħlewwa fuq xufftejk;
għalhekk bierkek Alla għal dejjem.

[S:45:4] Tħażżem, qalbieni, b'sejfek fuq ġenbek;
ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek!
[S:45:5] Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq;
turik lemintek ħwejjeġ ta' l-għaġeb!
[S:45:6] Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, taħtek jaqgħu l-popli;
jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan.
[S:45:7] It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta' dejjem;
xettru tas-sewwa hu x-xettru ta' saltnatek!
[S:45:8] Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen;
għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,
b'żejt il-hena aktar minn sħabek.

[S:45:9] Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, kollha
fwieħa lbiesek.
Mill-palazzi ta' l-avorju jferrħek id-daqq tal-kordi.
[S:45:10] Bniet is-slaten joħorġu jilqgħuk;
f'lemintek is-sultana mżejjna b'deheb ta' Ofir.
[S:45:11] Isma', binti, ħares u agħti widen,
insa 'l ġensek u 'l dar missierek.
[S:45:12] Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek;
u int, għax hu sidek, agħtih qima.
[S:45:13] In-nies ta' Tir bir-rigali jiġu,
il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek.
[S:45:14] Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar,
minsuġ bid-deheb ilbiesha.
[S:45:15] Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet
warajha,
it-tfajliet li jingħatawlha bi sħabha.
[S:45:16] Jittieħdu b'għajat ta' ferħ u hena;
jidħlu fil-palazz tas-sultan.
[S:45:17] Flok missirijietek jilħqu wliedek;
inti tqegħedhom kapijiet fuq l-art kollha.
[S:45:18] Nfakkar ismek minn nisel għal nisel;
ifaħħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem!

46 (45). Alla l-kenn u l-qawwa tagħna

[S:46:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ.
Fuq"Għalamōt". Għanja.

[S:46:2] Kenn u qawwa hu Alla għalina,
għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq.
[S:46:3] Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed,
jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs ta' baħar;
[S:46:4] anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu,
jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu.
Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!
[S:46:5] Hemm xmara li s-swieqi tagħha
iferrħu l-belt ta' Alla,
l-għamara qaddisa ta' l-Għoli.
[S:46:6] Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx;
jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ.
[S:46:7] Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet,
iddewwbet l-art, malli samma' leħnu.
[S:46:8] Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!
[S:46:9] Ejjew, araw x'għamel il-Mulej,
għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art.
[S:46:10] Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art;
l-ark jaqsam u l-lanza jkisser,
jaħraq it-tarki bin-nar, u jgħid:
[S:46:11] "Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla,
għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!"
[S:46:12] Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna,
fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!

47 (46). Il-Mulej sultan tal-popli kollha

[S:47:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Salm.

[S:47:2] Popli kollha, ċapċpu idejkom,
għajjtu b'leħen ta' ferħ lil Alla!
[S:47:3] Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża',
sultan kbir fuq l-art kollha.
[S:47:4] Irażżan il-popli taħtna,
il-ġnus iqiegħed taħt riġlejna.
[S:47:5] Hu jagħżlilna l-wirt tagħna,
il-kburija ta' Ġakobb, il-maħbub tiegħu.
[S:47:6] Tela' Alla b'għajat ta' ferħ,
il-Mulej bid-daqq tat-trombi.
[S:47:7] Għannu lil Alla, għannu,
għannu lis-sultan tagħna, għannu.
[S:47:8] Għax Alla s-sultan ta' l-art kollha:
għannulu bis-sengħa għanja sabiħa.
[S:47:9] Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,
joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu.
[S:47:10] Jinġemgħu l-kbarat tal-popli
mal-poplu ta' Alla ta' Abraham.
Għax ta' Alla huma l-kapijiet ta' l-art;
hu fl-għoli fuq kulħadd.

48 (47). Radd il-ħajr għall-ħelsien ta' Ġerusalemm

[S:48:1] Għanja. Salm ta' wlied Koraħ.

[S:48:2] Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna
fil-belt ta' Alla tagħna.
L-għolja qaddisa tiegħu,
[S:48:3] għolja mill-isbaħ,
l-għaxqa ta' l-art kollha.
L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat-tramuntana;
hi l-belt tas-sultan il-kbir.

[S:48:4] Alla fil-fortizzi tagħha
wera ruħu bħal sur qawwi.
[S:48:5] Ara, is-slaten ingħaqdu,
mxew ilkoll flimkien;
[S:48:6] kif rawha, baqgħu mistagħġba,
tfixklu u ħarbu.
[S:48:7] Hemm qabdithom rogħda kbira,
u wġigħ bħal dak tal-ħlas.
[S:48:8] Bir-riħ tal-lvant int tfarrak
l-iġfna ta' Tarsis.

[S:48:9] Kif smajna, hekk rajna
f'belt il-Mulej ta' l-eżerċti,
fil-belt ta' Alla tagħna.
Alla jżommha sħiħa għal dejjem!
[S:48:10] Naħsbu, o Alla, fuq it-tjieba tiegħek
f'nofs it-tempju tiegħek.
[S:48:11] Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek,
sa truf l-art jasal.
Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija.

[S:48:12] Tithenna l-għolja ta' Sijon,
jifirħu l-bliet ta' Ġuda,
minħabba l-ġudizzji tiegħek.
[S:48:13] Duru ma' Sijon, duru dawra magħha,
araw kemm-il torri għandha.
[S:48:14] Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha,
duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha,
biex ixxandru lin-nisel ta' wrajkom:
[S:48:15] Dan hu Alla! Alla tagħna għal dejjem ta'
dejjem.
Hu jmexxina għal dejjem!

49 (48). Il-frugħa ta' l-għana ta' l-art

[S:49:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' wlied Koraħ. Salm.

[S:49:2] Isimgħu dan, popli kollha;
agħtu widen, intom ilkoll li tgħixu fid-dinja;
[S:49:3] kemm iż-żgħar u l-kbar tal-poplu,
kemm il-għonja u kemm il-fqar.
[S:49:4] Fommi jitkellem l-għerf,
u nxandar il-fehmiet ta' qalbi.

[S:49:5] Nagħti widen għal kliem l-għerf;
se nfisser fuq iċ-ċetra l-kliem tqil tiegħi.
[S:49:6] Għax għandi nibża' mill-jiem ħżiena,
meta jdur għalija l-ħażen ta' dawk li jonsbuni?
[S:49:7] F'ġidhom it-tama tagħhom;
jiftaħru bil-kotra ta' l-għana tagħhom.
[S:49:8] Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu,
jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu.
[S:49:9] Għoli wisq il-prezz ta' ħajtu,
qatt ma jkun biżżejjed,
[S:49:10] biex wieħed jgħix għal dejjem
u ma jara qatt il-qabar.
[S:49:11] Jara mqar l-għorrief imutu,
l-iblah u l-belhieni lkoll jintemmu,
u lil ta' wrajhom iħallu ġidhom.
[S:49:12] Qabarhom hu darhom għal dejjem,
għamara tagħhom minn nisel għal nisel,
għalkemm għamlu isem f'artijiethom.
[S:49:13] Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ,
qisu bħall-bhejjem li jintemmu.
[S:49:14] Din xortih min jittama fih innifsu;
hekk jintemm min jitgħaxxaq bi frugħatu.
[S:49:15] Bħan-nagħaġ lejn l-imwiet mexjin,
l-mewt tkun ir-ragħaj tagħhom;
dritt lejn il-qabar jinżlu,
jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta' xejn.
[S:49:16] Imma lili Alla jifdili ħajti,
mis-setgħa ta' l-imwiet żgur jaħtafni.
[S:49:17] Tibżax meta xi ħadd jistagħna,
meta joktor il-ġieħ ta' daru.
[S:49:18] Għax xejn ma jieħu f'mewtu,
ġieħu ma jinżilx warajh.
[S:49:19] Mqar jekk f'ħajtu jħoss ruħu hieni,
u jgħid li jfaħħruh għax jgħaddiha tajjeb;
[S:49:20] imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirijietu,
li qatt aktar ma jaraw id-dawl.
[S:49:21] Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ,
qisu bħall-bhejjem li jintemmu.

50 (49). Is-sagrifiċċji li jogħġbu lil Alla

[S:50:1] Salm. Ta' Asaf,

Alla, il-Mulej Alla, tkellem u sejjaħ l-art.
Minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel,
[S:50:2] minn Sijon, il-ġmiel tagħha,
Alla wera d-dija tiegħu.
[S:50:3] Ġej Alla tagħna, ma jibqax sieket;
quddiemu nar li jeqred,
madwaru tempesta qalila.
[S:50:4] Hu jsejjaħ is-smewwiet mill-għoli
u l-art, biex jagħmel ħaqq mill-poplu tiegħu:
[S:50:5] "Iġimgħu 'l ħbiebi quddiemi,
li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju."
[S:50:6] U jħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu,
għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq.
[S:50:7] "Isma', poplu tiegħi, għax se nitkellem,
Iżrael, għax se nixhed kontrik.
Jiena Alla, Alla tiegħek.
[S:50:8] Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi.
[S:50:9] Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek,
jew gidjien mill-imrieħel tiegħek.
[S:50:10] Għax tiegħi huma l-bhejjem tax-xagħri,
eluf huma l-bhejjem fuq l-għoljiet tiegħi.
[S:50:11] Jien nagħraf it-tjur kollha ta' l-ajru,
taħt għajnejja kull ma jimxi fir-raba'.

[S:50:12] Li kont bil-ġuħ, m'hux se ngħid lilek,
għax tiegħi l-art u kull ma fiha.
[S:50:13] Huwa jien se niekol laħam il-gniedes,
jew nixrob id-demm tal-gidjien?
[S:50:14] Agħti 'l Alla sagrifiċċju ta' radd il-ħajr,
u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek.
[S:50:15] Mbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq;
jien neħilsek, u int tweġġaħni."
[S:50:16] Lill-ħażin, imma, Alla jgħidlu:
"Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,
u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,
[S:50:17] int, li tobgħod it-twiddib,
u tixħet kliemi wara dahrek?
[S:50:18] Jekk tiltaqa' ma' ħalliel, tissieħeb miegħu;
sehmek taqsam maż-żienja.
[S:50:19] Fommok ftaħt għall-ħażen,
u lsienek il-qerq jinseġ.
[S:50:20] Kontra ħuk toqgħod tpaċpaċ,
kontra bin ommok tqassas.
[S:50:21] Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;
forsi ħsibt li jiena bħalek.
Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek.
[S:50:22] Ifhmuha sewwa, intom li tinsew 'l Alla,
li ma naħtafkomx, u ħadd ma jeħliskom.
[S:50:23] Min iroddli sagrifiċċju ta' radd il-ħajr,
dan isebbaħni;
lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla."

51 (50). Il-qalb niedma u sogħbiena

[S:51:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David,
[S:51:2] meta Natan il-profeta ġie għandu għax hu
kien resaq lejn Batseba.

[S:51:3] Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.
[S:51:4] Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;
naddafni mid-dnub tiegħi.
[S:51:5] Għax jien nagħrafhom ħtijieti;
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.
[S:51:6] Kontrik biss jiena dnibt,
u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.
Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek,
u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek.
[S:51:7] Ara, jiena ssawwart fil-ħtija,
u fid-dnub nisslitni ommi.
[S:51:8] Int li tħobb il-qalb sinċiera,
għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi.
[S:51:9] Roxxni bl-ilma, u nissaffa;
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad.
[S:51:10] Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena,
biex għadmi, li int sħaqt, jithenna.
[S:51:11] Dawwar wiċċek minn ħtijieti;
ħassar ħżuniti kollha.
[S:51:12] Oħloq fija qalb safja, o Alla,
u spirtu qawwi ġedded fija.
[S:51:13] La twarrabnix minn quddiemek;
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek.
[S:51:14] Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,
u bi spirtu qalbieni wettaqni.

[S:51:15] Lill-midinbin ngħallem triqatek,
u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.
[S:51:16] Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla,
Alla tas-salvazzjoni tiegħi;
u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.
[S:51:17] Iftaħli xufftejja, Sidi,
u fommi jxandar it-tifħir tiegħek.
[S:51:18] Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju;
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx.
[S:51:19] Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb
niedma;
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.
[S:51:20] Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek;
erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm.
[S:51:21] Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa,
sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma;
mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek.

52 (51). L-ilsien qarrieq

[S:52:1] Għall-mexxej tal-kor. Maskil. Ta' David,
[S:52:2] meta Duweg ta' Edom ġie għand Sawl u
qallu: "David wasal f'dar Aħimelek."

[S:52:3] Xi trid tiftaħar, bniedem b'saħħtek,
bi ħżunitek kontra t-twajjeb?
[S:52:4] Dejjem ħsiebek kif tagħmel id-deni,
lsienek bħal xafra taqta', ja qarrieq!
[S:52:5] Tħobb il-ħażen aktar mit-tajjeb,
u l-gideb aktar mis-sewwa.
[S:52:6] Tħobb kull xorta ta' kliem ta' ħsara,
lsien qarrieq!
[S:52:7] Imma Alla jxejjnek għal dejjem,
jaħtfek u jaqilgħek 'il barra minn għamartek,
jeqirdek minn art il-ħajjin.
[S:52:8] Il-ġusti mbagħad iħarsu miblugħa,
jidħku bih u jgħidu:
[S:52:9] "Araw il-bniedem li m'għamilx 'l Alla
fortizza tiegħu,
imma ttama fl-għana kbir tiegħu,
qiegħed f'ġidu l-qawwa tiegħu!"

[S:52:10] Imma jien, bħal siġra taż-żebbuġ
li tħaddar fid-dar ta' Alla,
nittama fit-tjieba ta' Alla
għal dejjem ta' dejjem.
[S:52:11] Nfaħħrek għal dejjem għax dan int
għamiltu;
nxandar ismek quddiem ħbiebek, għax hu tajjeb.

53 (52). Il-bniedem mingħajr Alla

[S:53:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Maħalat". Maskil.
Ta' David.

[S:53:2] Jgħid l-iblah f'qalbu: "M'hemmx Alla!"
Tħassru l-bnedmin, għamlu ħwejjeġ ta' min
jistmellhom;
m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa.
[S:53:3] Alla mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin,
biex jara jekk hemmx min hu għaqli,
min ifittex lil Alla.
[S:53:4] Lkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu;
ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed.

[S:53:5] Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,
dawk li qatt ma jsejjħu lil Alla?
li jaħtfu l-poplu tiegħi kif wieħed jaħtaf il-ħobż,
u lil Alla ma jsejjħux?
[S:53:6] Biża' kbir waqa' fuqhom,
bla ma kellhom għalfejn;
għax Alla kissrilhom għadamhom
lil dawk li dawwruk;
tħawwdu, għax Alla telaqhom.
[S:53:7] Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael?
Meta jerġa' jqajjem Alla l-poplu tiegħu,
jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael.

54. Talba għall-ħelsien mill-għedewwa

[S:54:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti
tal-korda. Maskil. Ta' David, [S:54:2] meta n-nies
ta' Żif ġew jgħidu lil Sawl: "David moħbi fostna."
[S:54:3] B'ismek, o Alla, salvani;
agħmilli ħaqq bil-qawwa tiegħek.
[S:54:4] Isma', o Alla, it-talba tiegħi;
agħti widen għal kliem fommi.
[S:54:5] Għax nies kburin qamu kontrija,
nies kefrin jonsbuli ħajti;
ma jżommux 'l Alla quddiem għajnejhom.

[S:54:6] Ara, Alla l-għajnuna tiegħi;
il-Mulej hu dak li jżommni.
[S:54:7] Hu jdawwar id-deni għal fuq l-għedewwa
tiegħi.
Għall-fedeltą tiegħek eqridhom, Mulej!
[S:54:8] Minn qalbi noffrilek is-sagrifiċċju;
nrodd ħajr lil ismek, għax hu tajjeb.
[S:54:9] Għax minn kull hemm ħelisni l-Mulej;
jitpaxxew għajnejja bl-għedewwa mirbuħa.

55 (54). Ħabib fost l-għedewwa

[S:55:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti
tal-korda. Maskil. Ta' David.

[S:55:2] Agħti widen, o Alla, għat-talba tiegħi,
titwarrabx mit-talb umli tiegħi.
[S:55:3] Ismagħni u weġibni,
m'għandix mistrieħ fid-dwejjaq tiegħi!

[S:55:4] Nirtogħod bil-biża' għall-ħoss ta'
l-għedewwa,
minħabba l-għajat tal-ħżiena;
għax huma jġibu fuqi l-ħsara,
fl-għadab tagħhom jeħduha kontrija.
[S:55:5] Qalbi tinfena ġewwa fija,
biża' tal-mewt waqa' fuqi.
[S:55:6] Biża' u tregħid jiġu fuqi,
u twerwir jaħkimni.
[S:55:7] U ngħid: "M'hux li kelli l-ġwienaħ bħal
ħamiema,
biex intir u mmur nistrieħ!
[S:55:8] Kont 'il bogħod immur niġġerra,
u fid-deżert insib fejn noqgħod.

[S:55:9] Kont malajr insib fejn nistkenn
mir-riħ qawwi u r-riefnu."

[S:55:10] Eqridhom, Sidi, ħawwdilhom kliemhom,
għax dnewwa u ġlied fil-belt qiegħed nara.
[S:55:11] Lejl u nhar jiġġerrew fuq il-ħitan tagħha,
fiha m'hemmx ħlief ħsara u dwejjaq.
[S:55:12] Il-ħerba tinsab ġo nofsha,
moħqrija u qerq ma jwarrbux mill-misraħ tagħha.
[S:55:13] M'huwiex xi għadu dak li jċanfarni;
li kien hekk, kont nissaporti.
M'hux xi wieħed kontrija dak li jkasbarni;
li kien hekk, kont ninħeba minnu.
[S:55:14] Imma int, wieħed bħali,
sieħbi u ħabib tal-qalb,
[S:55:15] li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek,
ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla.

[S:55:16] Ħa taqa' l-mewt fuqhom,
ħa jinżlu ħajjin fl-imwiet, għax
il-ħażen jgħammar fosthom.

[S:55:17] Imma jien lil Alla nsejjaħ,
u l-Mulej isalvani.
[S:55:18] Fil-għaxija, fil-għodu u f'nofsinhar
nokrob u nitniehed;
u hu jisma' l-leħen tiegħi.
[S:55:19] Jeħlisli 'l ħajti fis-sliem
mill-ġlied li qajjmu kontrija,
għax ħafna huma li ħabtu għalija.
[S:55:20] Alla jismagħni u jrażżanhom,
hu li qiegħed fuq it-tron minn dejjem;
għax huma ma jridux jindmu,
ma għandhomx il-biża' ta' Alla.

[S:55:21] Idu rafa' kontra ħbiebu,
kiser il-ftehim tiegħu.
[S:55:22] Aktar mill-butir hu ħelu fommu,
imma qalbu bil-ġlied mimlija.
Aktar miż-żejt hu artab kliemu,
imma hu bħal sejf mislut.

[S:55:23] Ħalli xortik f'idejn il-Mulej,
u hu jgħinek u jwieżnek;
hu qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel.

[S:55:24] U int, o Alla, itfagħhom
fil-ħofra tat-telfien.
Nies tad-demm u tal-qerq,
ma jgħixux nofs ħajjithom!
Imma jien fik nittama.

56 (55). Alla magħna fit-tiġrib

[S:56:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-ħamiema
tal-ballut imbiegħed". Miktam. Ta' David, meta
nqabad mill-Filistin f'Gatt.


[S:56:2] Ħenn għalija, o Alla, għax qegħdin ikasbruni,
il-jum kollu jagħmlu għalija u jagħfsu fuqi.
[S:56:3] Il-jum kollu jkasbruni l-għedewwa tiegħi,
għax ħafna huma dawk li jeħduha miegħi.

[S:56:4] Fik, Alla l-Għoli, jien nittama,
meta jkolli għal xiex nibża'.
[S:56:5] Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu;
f'Alla nafda, m'għandix għax nibża';
x'jista' jagħmilli l-bniedem?

[S:56:6] Il-jum kollu jqassu u jgħidu fuqi,
ħsiebhom biss kif jagħmluli l-ħsara.
[S:56:7] Jinġemgħu flimkien u jistaħbew, jgħassu
l-mixi tiegħi,
bit-tama li jneħħuli ħajti.

[S:56:8] Għall-ħażen tagħhom ħallashom int, o Alla;
bl-għadab tiegħek xejjen il-popli.
[S:56:9] Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi;
iġma' fi flixkun id-dmugħ tiegħi.
M'huwiex dan fil-ktieb tiegħek?

[S:56:10] Mbagħad jerġgħu lura l-għedewwa tiegħi,
meta jiena nsejjaħlek.
Dan jien naf, li Alla hu miegħi.
[S:56:11] Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu;
bl-għajnuna tal-Mulej infaħħar kelmtu.
[S:56:12] F'Alla nitma, m'għandix għax nibża';
x'jista' jagħmilli l-bniedem?

[S:56:13] O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek;
għalhekk inroddlok sagrifiċċji ta' tifħir.
[S:56:14] Għax mill-mewt int ħlistli 'l ħajti
u 'l riġli mill-waqgħa,
biex nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.

57 (56). Min jafda f'Alla ma jibża' minn xejn

[S:57:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"La teqridx".
Miktam. Ta' David meta ħarab minn quddiem Sawl
u nħeba fl-għar.

[S:57:2] Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija,
għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi;
għad-dell ta' ġwenħajk nistkenn,
sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi.
[S:57:3] Nsejjaħ lil Alla l-Għoli,
lil Alla, li jieħu ħsiebi.
[S:57:4] Jibgħat mis-sema u jsalvani;
jitfa' l-għajb fuq min jgħaffiġni;
jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltą tiegħu.

[S:57:5] Ninsab mimdud qalb l-iljuni,
li jaħtfu lill-bnedmin;
snienhom lanez u vleġeġ,
u lsienhom sejf misnun.

[S:57:6] Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla!
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!

[S:57:7] Xibka ħejjewli fil-mogħdija;
għal ftit ma waqajtx fiha.
Ħofra ħaffruli quddiemi,
iżda huma waqgħu fiha.

[S:57:8] Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi;
ħa ngħanni u ninseġ għanja:
[S:57:9] "Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra!
Ħa nqajjem sbiħ il-jum!"
[S:57:10] Nfaħħrek, Sidi, fost il-popli,
ngħannilek fost il-ġnus;
[S:57:11] għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek,
sas-sħab il-fedeltą tiegħek.

[S:57:12] Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla!
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!

58 (57). Kundanna ta' l-imħallfin ħżiena

[S:58:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "La teqridx".
Ta' David. Miktam.

[S:58:2] Intom, kbarat, qegħdin tagħmlu ħaqq sewwa?
Qegħdin tiġġudikaw sewwa l-bnedmin?
[S:58:3] Le, anzi f'qalbkom il-ħażin taħsbu,
fuq l-art dnewwa jxerrdu idejkom.
[S:58:4] Minn ġuf ommhom il-ħżiena qabdu triq
ħażina,
minn twelidhom żbaljaw dawk li jgħidu l-gideb.

[S:58:5] Għandhom semm bħal dak tas-serp,
bħal tal-lifgħa truxa, li ssodd widnejha,
[S:58:6] biex ma tismax is-sejħa tas-saħħar,
mqar jekk isaħħar b'sengħa kbira.

[S:58:7] O Alla, farrkilhom snienhom f'ħalqhom,
kisser dras il-frieħ ta' l-iljun, Mulej.
[S:58:8] Ħa jgħibu bħal ilma li jintrema,
bħal ħaxix jintrifsu u jinxfu.
[S:58:9] Ikunu bħal bebbuxu li jinxef u jintemm,
bħal tarbija barra minn żmienha li ma tarax ix-xemx.
[S:58:10] Qabel ma tinħass is-sħana tax-xewk jaqbad,
ħajjin ikaxkarhom bis-saħna ta' għadbu.

[S:58:11] Jifraħ il-ġust xħin jara l-ħaqq iseħħ,
saqajh jaħsel fid-demm tal-ħżiena.
[S:58:12] U kulħadd jgħid: "Tassew hemm ħlas
tajjeb għall-ġust;
Tassew li hemm Alla jagħmel ħaqq fuq l-art."

59 (58). Talba għall-ħelsien mill-għedewwa

[S:59:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "La teqridx."
Miktam. Ta' David, meta Sawl bagħat in-nies
jgħassulu f'daru biex joqtlu.

[S:59:2] Eħlisni mill-għedewwa, o Alla tiegħi,
ħarisni minn dawk li jqumu għalija.
[S:59:3] Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen,
salvani min-nies qattiela.

[S:59:4] Għax huma jinħbew biex jonsbuli ħajti,
nies qalila jinġemgħu kontrija;
u dan, Mulej, bla tort u bla ħtija tiegħi.
[S:59:5a] Għalkemm jien bla ħtija,
huma jiġru u jlestu għalija.

[S:59:6a] Imma int, Mulej ta' l-eżerċti, Alla ta' Iżrael,
[S:59:5b] qum, ejja u ara b'għajnejk.
[S:59:6b] Stenbaħ biex tħallas il-ġnus kollha;
la tħennx għal min jagħmel il-ħażen bil-qerq.

[S:59:7] Jersqu kull filgħaxija, jinbħu bħal klieb,
jiġġerrew 'l hawn u 'l hemm mal-belt.
[S:59:8] Arahom, kliemhom ibaqbaq fuq fommhom,
kliem li jniggeż fuq xufftejhom.
"Min se jismagħna?" huma jgħidu.
[S:59:9] Imma int, Mulej, tidħak bihom,
il-ġnus kollha biċ-ċajt teħodhom.

[S:59:10] Qawwa tiegħi, jiena lilek nistenna,
għax inti, Alla, fortizza tiegħi.
[S:59:11] Alla tiegħi, mħabba tiegħi, jiġi jilqagħni;
jurini Alla l-għedewwa tiegħi mirbuħa.

[S:59:12] Eqridhom, o Alla, biex ma jinsiekx
il-poplu tiegħi,
ferrixhom u xejjinhom bil-qawwa tiegħek;
int, Sidi, it-tarka tagħna!
[S:59:13] Għal dnub fommhom u għal kliem
xufftejhom
jinqabdu fi kburithom;
għall-kliem ta' saħta u ta' gideb jinsteħtu.
[S:59:14] Temmhom b'qilltek, temmhom biex ma
jkunux iżjed,
biex kulħadd jagħraf li Alla jaħkem fuq Ġakobb
sa trufijiet l-art.

[S:59:15] Jersqu kull filgħaxija, jinbħu bħal klieb,
jiġġerrew 'l hawn u 'l hemm mal-belt.
[S:59:16] Jiġġerrew u jimirħu biex isibu x'jieklu;
u jekk ma jixbgħux, tismagħhom jinbħu.
[S:59:17] Iżda jien ngħanni lill-qawwa tiegħek;
għax int sirt fortizza għalija,
kenn tiegħi f'jum id-dwejjaq.
[S:59:18] Qawwa tiegħi, lilek ferħan ngħanni;
għax inti, Alla, fortizza tiegħi,
Alla tiegħi, mħabba tiegħi!

60 (59). Fiduċja f'Alla wara t-telfa

[S:60:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Susān Għedūt".
Miktam. Ta' David. Għat-tagħlim.
[S:60:2] Meta David ħadha kontra Aram-Naħarajm
u kontra Aram-Soba; u meta Ġowab, hu u ġej lura,
qatel tnax-il elf min-nies ta' Edom f'Wied il-Melħ.

[S:60:3] O Alla, inti warrabtna u kissirtna,
ħadabt għalina; erġa' dur lejna!
[S:60:4] Int heżhiżt l-art u xaqqaqtha;
sewwi l-qsim tagħha, għax saret ħerba.
[S:60:5] Urejt l-iebes lill-poplu tiegħek,
sqejtna nbid li jsakkar.

[S:60:6] Waqqaft stendard għal dawk li jibżgħu
minnek,
biex lejh jaħarbu u jitbiegħdu mill-ark,
[S:60:7] biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek;
għinna bil-leminija tiegħek u weġibni!

[S:60:8] Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu:
"Ferħan nieħu b'sehmi lil Sikem,
nagħmel oqsma mill-wied ta' Sukkot.
[S:60:9] Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manassi,
Efrajm hu l-elmu ta' rasi,
u Ġuda x-xettru tiegħi.
[S:60:10] Mowab lenbija fejn ninħasel,
fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi,
fuq Filistja nifraħ rebbieħ!"
[S:60:11] Min se jwassalni fil-belt bis-swar?
Min se jeħodni sa Edom?
[S:60:12] M'hux int, o Alla, li warrabtna,
u li m'għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna?
[S:60:13] Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu;
għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem.
[S:60:14] Bl-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna;
hu li jisħaq l-għedewwa tagħna.

61(60). Talba ta' wieħed itturufnat

[S:61:1] Għall-mexxej tal-kor. Bl-istrumenti tal-korda.
Ta' David.

[S:61:2] Isma', o Alla, l-għajta tiegħi,
agħti widen għat-talba tiegħi.
[S:61:3] Minn truf l-art lilek insejjaħ,
meta nkun qalbi maqtugħa;
minn hemm inti mexxini
lejn il-fortizza fuq l-għolja.
[S:61:4] Għax int sirt kenn għalija,
torri qawwi quddiem l-għadu.
[S:61:5] M'hux li kont ngħix f'għamartek għal dejjem,
nistkenn għas-satra ta' ġwenħajk!
[S:61:6] Għax int, o Alla, smajt il-wegħda tiegħi,
u tajtni l-wirt ta' min iqim lil ismek.
[S:61:7] Lis-sultan kattarlu ż-żmien ta' ħajtu;
ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel.
[S:61:8] Isaltan quddiem Alla għal dejjem.
Agħmel li jħarsuh it-tjieba u l-fedeltą.
[S:61:9] Hekk infaħħar ismek għal dejjem,
jien u nrodd kuljum il-wegħdiet tiegħi.

62 (61). It-tama tagħna f'Alla wieħed

[S:62:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Ġedutun." Salm.
Ta' David.
[S:62:2] F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi:
mingħandu tiġini s-salvazzjoni.
[S:62:3] Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.

[S:62:4] Kemm se ddumu teħduha kontra wieħed
waħdu,
biex taqilbuh ilkoll flimkien,
bħal ċint qed jiġġarraf, bħal ħajt qed jaqa'?
[S:62:5] Ħsiebhom biss biex iwaqqgħuh mill-għoli
tiegħu;
iħobbu l-gideb; b'fommhom ibierku, imma
f'qalbhom jisħtu.

[S:62:6] F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi,
għax mingħandu tiġini t-tama.
[S:62:7] Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.
[S:62:8] F'Alla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi,
hu l-blata qawwija tiegħi, u l-kenn tiegħi f'Alla.


[S:62:9] Ittama fih f'kull żmien, o poplu;
iftħu qalbkom quddiemu.
Alla hu kenn għalina!

[S:62:10] Duħħan biss huma l-bnedmin,
gidba huma wlied il-bniedem.
Fil-miżien 'il fuq jogħlew,
eħfef mid-duħħan ilkoll flimkien.

[S:62:11] Isserrħux raskom bis-serq,
tittamawx fi ħwejjeġ maħtufa;
mqar jekk joktor l-għana,
torbtux qalbkom miegħu.

[S:62:12] Ħaġa waħda qal Alla,
jien dawn it-tnejn tgħallimt:
li "l-qawwa hi ta' Alla",
[S:62:13] u li "tiegħek, Sidi, hi t-tjieba".
Għax int tagħti 'l kulħadd skond għemilu.

63 (62). Xewqa kbira għal Alla

[S:63:1] Salm. Ta' David, meta kien fid-deżert ta' Ġuda.

[S:63:2] Alla, Alla tiegħi int; lilek ħerqan infittex.
Ruħi bil-għatx għalik,
għalik imxennaq jiena,
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.
[S:63:3] Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes
tiegħek,
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.
[S:63:4] Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja,
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

[S:63:5] Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha;
ngħolli idejja u nsejjaħ ismek.
[S:63:6] Bħal b'ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela,
u jgħannilek fommi b'xufftejn ferrieħa,
[S:63:7] meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar,
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.
[S:63:8] Għax int kont għajnuna għalija,
għad-dell ta' ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
[S:63:9] Miegħek tingħaqad ruħi,
int tweżinni bil-leminija tiegħek.

[S:63:10] Dawk li jfittxu jneħħuli ħajti
jinżlu fil-qiegħnett ta' l-art.
[S:63:11] Taħt is-setgħa tas-sejf jaqgħu,
isiru ikel għall-klieb selvaġġi.

[S:63:12] Imma s-sultan f'Alla jifraħ;
jiftaħar kull min jaħlef bih;
imma jintebaq fomm il-giddieba.

64 (63). Il-kastig ta' l-ilsna ħżiena

[S:64:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:64:2] Isma', o Alla, leħen it-tnehid tiegħi;
mill-biża' ta' l-għadu ħarisli ħajti.
[S:64:3] Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena,
mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen,
[S:64:4] dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom,
jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ,
[S:64:5] biex mill-moħba jolqtu 'l min hu bla ħtija,
jolqtuh għal għarrieda, bla biża' ta' xejn.

[S:64:6] Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom,
jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi,
u jgħidu: "Min se jarana?"
[S:64:7] Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa.
Min jifhem moħħ u qalb il-bniedem?

[S:64:8] Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom;
f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi.
[S:64:9] Minħabba lsienhom isiru ħerba;
kull min jarahom iħarrek rasu.
[S:64:10] U lkoll jintlew bil-biża’ ta’ Alla, u
għemilu jxandru,
u jifhmu sewwa kull ma għamel.

[S:64:11] Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn;
jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja.

65 (64). Radd il-ħajr għall-ġid tas-sema

[S:65:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David. Għanja.

[S:65:2] Tifħir lilek jistħoqq, o Alla, f'Sijon;
lilek inroddu l-wegħda,
[S:65:3] int, li tisma' talbna.
[S:65:4] Quddiemek jersaq kull bniedem,
minħabba fi ħtijietu.
Kbar wisq għalina dnubietna;
iżda inti taħfirhomlna.
[S:65:5] Hieni l-bniedem li inti tagħżel
u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek.
Bil-ġid ta' darek nixbgħu
fit-tempju mqaddes tiegħek.
[S:65:6] Ta' l-għaġeb kif tweġibna bil-ġustizzja
tiegħek,
o Alla tas-salvazzjoni tagħna.
Int tama ta' min jgħix fi truf l-art
u fi gżejjer fl-ibħra mbiegħda.

[S:65:7] Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b'qawwietek,
int imħażżem bis-saħħa.
[S:65:8] Int issikket l-għajat ta' l-ibħra,
l-ħsejjes ta' l-imwieġ tagħhom,
u t-tixwix tal-popli.
[S:65:9] U jibżgħu dawk li jgħammru fi truf l-art
quddiem l-għeġubijiet tiegħek.
Il-lvant u l-punent
inti timliehom bil-ferħ.

[S:65:10] Inti żżur l-art u ssaqqiha,
u tagħniha bil-ġid tiegħek.
Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma;
il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom.
[S:65:11] Hekk int tħejjiha:
issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha,
bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ.

[S:65:12] Fawwart is-sena bi tjubitek,
triqatek bil-ġid joqtru.
[S:65:13] Joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert,
u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet.
[S:65:14] Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel,
il-widien jinksew bil-qamħ;
jgħajjtu lkoll u jgħannu bil-ferħ!

66 (65). Ferħ, tifħir u ħajr

[S:66:1] Għall-mexxej tal-kor. Għanja. Salm.

Għajjtu bil-ferħ lil Alla,
bnedmin tad-dinja kollha;
[S:66:2] għannu s-sebħ ta' ismu,
xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.
[S:66:3] Għidu lil Alla: "Kemm int tal-biża' f'għemilek!
Għall-kobor tal-qawwa tiegħek
jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek.
[S:66:4] L-art kollha tagħtik qima,
tgħannilek u tgħanni lil ismek."

[S:66:5] Ejjew, araw l-għemejjel ta' Alla;
tal-biża' f'għemilu fost il-bnedmin.
[S:66:6] Biddel il-baħar f'art niexfa,
għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.
Għalhekk, nifirħu bih!
[S:66:7] Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem;
b'għajnejh fuq il-ġnus jgħasses;
ma jerfgħux rashom in-nies xewwiexa.

[S:66:8] Bierku, popli, lil Alla tagħna,
semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.
[S:66:9] Hu li jżommna fost il-ħajjin,
u ma jħallix riġlejna jogħtru.

[S:66:10] Għax int, o Alla, ġarrabtna,
għaddejtna mill-prova bħall-fidda.
[S:66:11] Ħallejtna naqgħu fix-xibka,
issikkajtilna bi ħżiem ġenbejna.
[S:66:12] Ħallejt in-nies jirkbu fuq rasna,
għaddejtna min-nar u mill-ilma;
iżda mbagħad ħriġtna fil-wisa'.

[S:66:13] Nidħol f'darek bil-vittmi maħruqa,
ntemm il-wegħdiet li għamiltlek;
[S:66:14] il-wegħdiet li tennew xufftejja,
u fommi wiegħed fl-hemm tiegħi.
[S:66:15] Sagrifiċċji ta' bhejjem imsemmna,
duħħan ifuħ ta' ħrief maħruqa,
mogħoż u gniedes inħejjilek.

[S:66:16] Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom,
intom ilkoll li tibżgħu minn Alla,
ngħidilkom x'għamel miegħi.
[S:66:17] Lilu sejjaħ fommi,
tifħiru kien fuq ilsieni.
[S:66:18] Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi,
ma kienx jismagħni Alla Sidi.
[S:66:19] Iżda Alla tassew semagħni,
ta widen għat-talba tiegħi.
[S:66:20] Mbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi;
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!


67 (66). Ħa jfaħħru l-popli lil Alla

[S:67:1] Għall-mexxej tal-kor. Bl-istrumenti tal-korda.
Salm. Għanja.

[S:67:2] Iħenn għalina Alla, u jberikna;
idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu!
[S:67:3] Biex jingħarfu fuq l-art triqatek,
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek.
[S:67:4] Ifaħħruk il-popli, o Alla,
ifaħħruk il-popli kollha.
[S:67:5] Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ,
għax trieġi l-popli bis-sewwa,
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom.
[S:67:6] Ifaħħruk il-popli, o Alla,
ifaħħruk il-popli kollha.
[S:67:7] L-art tat il-frott tagħha;
iberikna Alla, Alla tagħna!
[S:67:8] Iberikna Alla, u tibża' minnu
l-art kollha minn tarf għall-ieħor!

68 (67). Il-Mulej jidħol rebbieħ f'Sijon

[S:68:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David. Għanja.

[S:68:2] Iqum Alla! Jixxerrdu l-għedewwa tiegħu;
jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh.
[S:68:3] Bħalma d-duħħan mar-riħ jixtered,
bħalma jdub ix-xama' quddiem in-nar,
hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla.
[S:68:4] Imma l-ġusti jithennew quddiem Alla,
jifirħu u jaqbżu bil-ferħ.

[S:68:5] Għannu lil Alla, faħħru ismu,
wittu t-triq lil dak li ġej riekeb fuq is-sħab.
Tgħaxxqu fil-Mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu.
[S:68:6] Missier l-iltiema u difensur tar-romol,
hekk hu Alla fl-għamara mqaddsa tiegħu.
[S:68:7] Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom,
u lill-ħabsin bir-riżq joħroġhom;
imma s-suppervi telaqhom jgħammru fid-deżert
jikwi.
[S:68:8] O Alla, int u ħiereġ quddiem il-poplu tiegħek,
int u tiela' mid-deżert,
[S:68:9] triegħdet l-art, u sa s-smewwiet inħallu
quddiem Alla tas-Sinaj,
quddiem il-Mulej, Alla ta' Iżrael.
[S:68:10] Xita bil-kotra inti bgħatt, o Alla,
fuq l-art, wirt tiegħek,
u meta kienet bil-għatx inti ħjejtha.

[S:68:11] Il-poplu tiegħek għammar fiha,
fi tjubitek, o Alla, għall-fqajjar ħejjejtha.
[S:68:12] Il-Mulej Sidi jagħti ordni,
u ħafna huma n-nisa li jagħtu l-bxara:

[S:68:13a] "Ħarbu, ħarbu s-slaten bl-eżerċti!
[S:68:14a] X'intom titnikkru qalb l-imrieħel?

[S:68:13b] In-nisa tad-dar qegħdin jaqsmu l-priża,
[S:68:14b] sbieħ bħal ħamiema bi ġwienaħ
bħall-fidda,
[S:68:14c] b'rixha mżejjen b'deheb safrani.
[S:68:15] Meta Alla li jista' kollox ferrex is-slaten,
xita ta' silġ niżlet fuq Salmon."

[S:68:16] Għolja ta' Alla hi l-għolja ta' Basan,
għolja b'ħafna qċaċet hi l-għolja ta' Basan.
[S:68:17] Imma għax tħares bl-għira, għolja ta'
ħafna qċaċet,
lejn l-għolja li Alla għażel b'għamartu?
Fiha għoġbu joqgħod il-Mulej għal dejjem.
[S:68:18] L-imriekeb tal-Mulej eluf ta' eluf;
bihom ġie Sidi mis-Sinaj għas-santwarju.
[S:68:19] Int tlajt fil-għoli, bl-ilsiera warajk,
bnedmin int ħadt b'għotjiet tiegħek,
mqar dawk li ma ridux joqogħdu għalik, Mulej Alla.
[S:68:20] Mbierek Sidi l-Mulej minn jum għal ieħor!
Jieħu ħsiebna Alla, is-salvatur tagħna.

[S:68:21] Alla tagħna hu Alla li jsalvana;
il-Mulej Sidna mill-mewt jeħlisna.
[S:68:22] Alla jfarrak l-għedewwa tiegħu,
ikisser ir-ras ta' min jimxi bil-ħażen.
[S:68:23] Qal Sidi l-Mulej: "Minn Basan inġibhom,
lura nġibhom minn qiegħ il-baħar,
[S:68:24] biex tgħaddas riġlek f'demmhom,
u l-għedewwa tiegħek jikluhom il-klieb."

[S:68:25] Tfaċċa d-dħul tiegħek, o Alla, fis-santwarju,
id-dħul ta' Alla tiegħi, is-sultan tiegħi.
[S:68:26] L-għannejja quddiem, l-istrumenti wara,
f'nofshom it-tfajliet bit-tanburlin:
[S:68:27] "Bierku 'l Alla fil-laqgħat tagħkom;
bierku l-Mulej fil-ġemgħat ta' Iżrael."
[S:68:28] Quddiem miexi Benjamin, l-iżgħar fost
it-tribł,
il-kapijiet ta' Ġuda bi ħġarhom,
il-kapijiet ta' Żebulun, il-kapijiet ta' Naftali.
[S:68:29] Ibgħat, o Alla, il-qawwa tiegħek,
wettaq, o Alla, dik il-qawwa li ħaddimt għalina.
[S:68:30] Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm,
għalik is-slaten iġibu l-għotjiet.
[S:68:31] Ċanfar dik il-bhima fil-qasab tan-Nil,
dawk il-popli, bħal qabda gniedes bl-għoġiela
tagħhom,
sa ma jumiljaw ruħhom u jiġuk b'rigali tal-fidda;
ferrex il-popli li jħobbu l-gwerer.

[S:68:32] Ħa jiġu l-kbarat mill-Eġittu;
tiftaħ l-Etjopja idejha lejn Alla.

[S:68:33] Slaten ta' l-art, għannu lil Alla,
faħħru bid-daqq lil Sidi l-Mulej:
[S:68:34] lil dak li jirkeb fuq is-smewwiet,
fuq is-smewwiet ta' dejjem.

Arawh! Se jsamma' leħnu, leħen qawwi:
[S:68:35] "Agħrfu l-qawwa ta' Alla!"
Fuq Iżrael il-kobor tiegħu;
fis-smewwiet il-qawwa tiegħu.
[S:68:36] Tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu!
Hu Alla ta' Iżrael,
li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu.

Mbierek Alla!

69 (68). Tnehid f'hemm kbir

[S:69:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-Ġilji".
Ta' David.

[S:69:2] Salvani, o Alla,
għax l-ilma laħaq sa griżmejja.

[S:69:3] Sibt ruħi mgħaddas f'ħama fond;
ma hemmx fejn inserraħ riġlejja.
Sibt ruħi f'ilma għoli;
il-mewġ qed ikaxkarni.
[S:69:4] Ma niflaħx ngħajjat iżjed,
griżmejja nħanqu;
tgħammxu għajnejja,
jien u nistenna 'l Alla tiegħi.
[S:69:5] Dawk li għal xejn jobogħduni
huma iżjed mix-xagħar ta' rasi;
dawk li bil-gideb jixluni
huma b'saħħithom aktar minn għadmi;
ġagħluni nrodd dak li ma sraqtx.

[S:69:6] Int, o Alla, taf bil-bluha tiegħi;
ħtijieti m'humiex moħbija minnek.
[S:69:7] Ma jinfixilx minħabba fija min jittama fik,
Mulej ta' l-eżerċti;
ma jistħix minħabba fija min ifittex lilek,
Alla ta' Iżrael.

[S:69:8] Għax minħabba fik qiegħed nilqa' t-tmaqdir,
u l-mistħija tiksili wiċċi.
[S:69:9] Sirt barrani għal ħuti;
ulied ommi ma jagħrfunix.
[S:69:10] Għax il-ħeġġa għal darek fnietni,
it-tagħjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi.
[S:69:11] Għakkist bis-sawm lili nnifsi,
u swieli biss biex żebilħuni.
[S:69:12] L-ixkora li tfajt fuqi bi lbiesi
ġibdet fuqi t-tpaċpiċ tagħhom.
[S:69:13] Jgħidu fuqi bilqiegħda f'bieb il-belt;
jixorbu l-inbid u jgħannu fuqi.

[S:69:14] Imma jien lilek nitlob, Mulej;
meta jogħġbok, o Alla, weġibni,
fil-kobor ta' tjubitek
u skond il-wegħda tas-salvazzjoni tiegħek.
[S:69:15] Aqlagħni mill-ħama u ma nibqax nieżel;
ħarisni minn min jobgħodni
u eħlisni mill-ilma fond.
[S:69:16] Tħallix iġorrni l-ilma,
jew jiblagħni d-dagħbien,
u jingħalaq fuqi l-bir!

[S:69:17] Weġibni, Mulej, għax mill-aħjar tjubitek;
dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek.
[S:69:18] Taħbix wiċċek mill-qaddej tiegħek;
fittex weġibni, għax ninsab fil-hemm.

[S:69:19] Ersaq qrib lejja u ifdini;
eħlisni minħabba l-għedewwa tiegħi.
[S:69:20] Int taf bit-tkasbir u l-mistħija u l-għajb
tiegħi;
quddiemek huma l-għedewwa kollha tiegħi.

[S:69:21] It-tagħjir qasamli qalbi u fnieni;
fittixt min jagħdirni, u ma sibt 'il ħadd;
u min ifarraġni, u ma kelli 'l ħadd.
[S:69:22] Tawni b'ikel il-velenu;
sqewni l-ħall meta kont bil-għatx.
[S:69:23] Tkun il-mejda tagħhom xibka quddiemhom,
u sħabhom stess in-nassa tagħhom.
[S:69:24] Jiddallmu għajnejhom biex ma jarawx,
jirtogħdu f'ġenbejhom għal dejjem.

[S:69:25] Ixħet fuqhom il-qilla tiegħek;
jaħkimhom l-għadab imħeġġeġ tiegħek.
[S:69:26] Isiru ħerba l-għamajjar tagħhom;
ħadd ma jgħammar fl-għerejjex tagħhom.
[S:69:27] Lil min int sawwatt jagħmlu għalih,
u jxandru t-tbatija ta' min inti lħaqt.
[S:69:28] Agħtihom kastig fuq ieħor;
ma jilħqux is-salvazzjoni tiegħek.
[S:69:29] Jitħassru mill-ktieb tal-ħajjin;
ma jinkitbux man-nies sewwa.
[S:69:30] Imma jiena msejken u batut;
terfagħni, o Alla, is-salvazzjoni tiegħek!
[S:69:31] Nfaħħar l-isem ta' Alla bl-għana,
nkabbru b'għana ta' radd il-ħajr.
[S:69:32] Dan jogħġob lill-Mulej aktar minn offerta
ta' gendus,
jew ta' barri bil-qrun u dwiefer ħierġa.

[S:69:33] Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu;
u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.
[S:69:34] Għax jisma' l-fqajrin il-Mulej,
ma jistmellx l-imjassrin tiegħu.
[S:69:35] Ifaħħruh is-sema u l-art,
l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom.
[S:69:36] Għax Alla jsalva 'l Sijon,
u jibni l-bliet ta' Ġuda;
u huma jerġgħu lura u jgħammru fiha.
[S:69:37] Jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu;
dawk li jħobbu lil ismu joqogħdu fiha.

70 (69). Karba fin-niket

[S:70:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David. B'tifkira.

[S:70:2] O Alla, ejja eħlisni!
Mulej, fittex għinni!
[S:70:3] Ħa jistħu u jinfixlu
dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.
Ħa jerġgħu lura mħawwda
dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.
[S:70:4] Ħa jerġgħu lura kollhom mistħija
dawk li jiddieħku bija.
[S:70:5] Jithennew u jifirħu bik
dawk kollha li jfittxuk;
jgħidu dejjem: "Kbir hu Alla,"
dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.
[S:70:6] Imma jien, fqajjar u msejken;
o Alla, fittex għinni!
Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi:
iddumx ma tgħinni, Mulej!

71 (70). Talba ta' wieħed imdaħħal fiż-żmien

[S:71:1] Fik, Mulej, jien nistkenn;
ma jkolli qatt għax ninfixel.
[S:71:2] Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni;
agħtini widen u fittex eħlisni.

[S:71:3] Kun sur ta' kenn għalija;
int wegħedt li tiġi dejjem issalvani,
għax blata u fortizza int għalija.
[S:71:4] Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin,
minn id il-qarrieq u l-kiefer.

[S:71:5] Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi;
Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti.
[S:71:6] Fuqek serraħt sa minn twelidi,
sa minn ġuf ommi inti ħadtni;
inti dejjem it-tifħir tiegħi.
[S:71:7] Ħafna huma li stagħġbu bija,
iżda inti l-kenn qawwi tiegħi.

[S:71:8] Mimli fommi b'tifħirek,
u b'sebħek il-jum kollu.
[S:71:9] Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija;
titlaqnix meta tħallini saħħti.

[S:71:10] Għax fuqi jitkellmu l-għedewwa tiegħi;
dawk li jonsbuli ħajti flimkien ifesfsu.
[S:71:11] "Alla nsieh!", huma jgħidu,
"Għalih! Aqbduh! Ħadd ma jeħilsu."

[S:71:12] O Alla, toqgħodx 'il bogħod minni;
Alla tiegħi, fittex għinni.
[S:71:13] Ħa jistħu u jinfnew dawk li jixluni;
jimtela biż-żebliħ u l-għajb minn iridli d-deni.

[S:71:14] Imma jien nibqa' dejjem nittama,
u nkattar tifħirek kollu.
[S:71:15] Fommi jxandar il-ġustizzja tiegħek,
il-jum kollu l-għemejjel ta' l-għajnuna tiegħek,
għalkemm jien stess ma nafx kif ngħoddhom.

[S:71:16] Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, Mulej
Sidi,
biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar.
[S:71:17] O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni;
u jien s'issa għadni nxandar għeġubijietek.
[S:71:18] Mqar meta nixjieħ u jibjad xagħri,
la tinsinix, o Alla;
sakemm inxandar għemil idejk lil kull nisel,
il-qawwa tiegħek lil kull min għad jiġi.

[S:71:19] M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek
o Alla!
Ħwejjeġ kbar int għamilt; min hu bħalek o Alla!
[S:71:20] Minn għawġ kbir u qalil int għaddejtni;
iżda int terġa' tagħtini l-ħajja,
minn qiegħ l-art terġa' ttellagħni.
[S:71:21] Kattarli l-kobor tiegħi;
erġa' agħtini l-faraġ tiegħek.

[S:71:22] U jiena nfaħħrek bl-arpa
għall-fedeltą tiegħek, Alla tiegħi;
ngħannilek biċ-ċetra, Qaddis ta' Iżrael.
[S:71:23] Jifirħu xufftejja jien u ngħannilek;
tifraħ ruħi, li inti fdejtli.
[S:71:24] U lsieni l-jum kollu jitħaddet
fuq il-ġustizzja tiegħek,
għax waqa' fl-għajb u l-mistħija
min iridli d-deni.

72 (71). Is-saltna tal-Messija

[S:72:1] Ta' Salamun.

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,
[S:72:2] biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,
u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek.

[S:72:3] Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu,
tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja.
[S:72:4] Hu jħares id-dritt ta' l-imsejknin tal-poplu,
isalva l-fqajrin u jrażżan 'il min jgħakkishom.
[S:72:5] Ħa jdum kemm iddum ix-xemx;
kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien.

[S:72:6] Jinżel bħax-xita fuq ir-raba' maħsud,
bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx.
[S:72:7] Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja,
u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.
[S:72:8] Isaltan minn baħar sa baħar,
u mix-Xmara sa truf l-art.

[S:72:9] Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu;
dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu.
[S:72:10] Is-slaten ta' Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh
ir-rigali,
is-slaten ta' Seba u ta' Saba għotjiet iġibulu.
[S:72:11] Iqimuh is-slaten kollha,
il-ġnus kollha lilu jaqdu.

[S:72:12] Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,
u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu.
[S:72:13] Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;
il-ħajja tal-fqajrin isalva.
[S:72:14] Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija;
demmhom għażiż quddiem għajnejh.

[S:72:15] Ħa jgħix is-sultan għal dejjem,
jingħata lilu deheb ta' Saba!
Ħa jitolbu għalih dejjem,
u jberkuh il-jum kollu!
[S:72:16] Ikun kotran il-qamħ fuq l-art,
jogħla sal-qċaċet ta' l-għoljiet.
Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu,
iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba'.
[S:72:17] Ismu jibqa' jissemma għal dejjem;
idum ismu sakemm iddum ix-xemx!
Bih jitbierku l-ġnus kollha ta' l-art;
il-popli kollha jsejjħulu hieni.

[S:72:18] Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael,
li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb.
[S:72:19] Mbierek għal dejjem ismu msebbaħ;
timtela l-art kollha b'sebħu!
Amen! Amen!

[S:72:20] Tmiem it-talb ta' David, bin Ġesse.

IT-TIELET KTIEB

73 (72). Ħsibijiet fuq il-frugħa tal-ġid tal-ħżiena

[S:73:1] Salm ta' Asaf.

Tassew twajjeb hu Alla ma' min hu sewwa,
ma' dawk li għandhom qalbhom safja.
[S:73:2] Iżda jien għal ftit ma għotrux riġlejja,
għal ftit ma żlaqtx fil-mixi tiegħi.
[S:73:3] Għax ġietni l-għira għall-kburin,
xħin rajt il-ħżiena jimxu 'l quddiem.

[S:73:4] Għax dawn ma għandhom ebda tbatija,
qawwijin u sħaħ f'ġisimhom.
[S:73:5] M'għandhomx taħbit bħall-bnedmin
tad-dinja;
m'humiex imsawwtin ma' wlied Adam.
[S:73:6] Bħal ħannieqa ġawhar iżżejjinhom kburithom;
tgħattihom bħal libsa d-dnewwa tagħhom.
[S:73:7] Mis-simna tagħhom toħroġ ħżunithom,
qalbhom tfawwar bi ħsibijiet fiergħa.
[S:73:8] Jiddieħku u bil-qerq jitkellmu;
kollhom imkabbra jheddu bil-moħqrija.

[S:73:9] Sa kontra s-sema jqassu;
lsienhom ma' l-art kollha jlaħħaq.
[S:73:10] Għalhekk magħhom iżomm il-poplu tiegħi,
u jixrob kliemhom bħall-ilma.
[S:73:11] U jgħidu: "X'jista' jaf Alla?
Huwa l-Għoli jaf b'xi ħaġa?"
[S:73:12] Dawn, ara, huma l-ħżiena:
moħħhom dejjem mistrieħ,
u jistagħnu dejjem.

[S:73:13] Mela għal xejn żammejt qalbi safja,
u ħsilt idejja b'sinjal ta' ndafa.
[S:73:14] Xorta waħda kuljum ġejt imsawwat,
u kull filgħodu ħadt il-kastig.

[S:73:15] Kieku għedt li hekk għandi nitkellem,
kont niċħad ir-razza ta' wliedek.
[S:73:16] Fittixt kif għandi nifhimha,
u sibtha wisq bi tqila.
[S:73:17] Mbagħad dħalt fit-tempju ta' Alla,
u għaraft sewwa x'inhu t-tmiem tal-ħżiena.
[S:73:18] Tassew li int fuq art tiżloq tqegħedhom,
u fit-tiġrif twaqqagħhom.

[S:73:19] Ara, kif tħarbtu f'daqqa waħda;
kif għebu u ntemmu bil-biża'!
[S:73:20] Bħal ħolma ta' min jistenbaħ, Mulej Sidi,
hekk int, malli tqum, ma tqishom xejn.
[S:73:21] Meta kienet tinkedd qalbi
u kont ninfena ġewwa fija,
[S:73:22] kemm kont iblah, xejn ma fhimt,
bħal bhima jien kont quddiemek.

[S:73:23] Imma jiena dejjem miegħek;
inti żżommni minn idi l-leminija;
[S:73:24] skond il-ħsieb tiegħek tmexxini,
mbagħad fis-sebħ tilqagħni.

[S:73:25] Lil min għandi fis-sema ħliefek?
U meta għandi lilek, x'jonqosni fuq l-art?
[S:73:26] Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi;
Alla l-qawwa ta' qalbi u sehmi għal dejjem.

[S:73:27] Għax kull min jitbiegħed minnek jintilef;
int teqred 'il kull min jinfired minnek.
[S:73:28] Iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla;
f'Sidi l-Mulej qegħedt il-kenn tiegħi;
u nxandar l-għemejjel tiegħek kollha.

74 (73). Lment għall-ħerba tat-tempju

[S:74:1] Maskil. Ta' Asaf,

Għaliex, o Alla, warrabtna għal dejjem?
Għaliex tħeġġeġ qilltek kontra n-nagħaġ
tal-merħla tiegħek?
[S:74:2] Ftakar fil-ġemgħa li ksibt għalik mill-qedem,
it-tribł li int fdejt biex ikun wirtek;
ftakar f'Sijon, li fuqha bnejt l-għamara tiegħek.
[S:74:3] Itla' sal-post li sar ħerba waħda:
kollox qered l-għadu fis-santwarju.

[S:74:4] Għajjtu l-għedewwa fil-post tal-laqgħat
tiegħek;
hemm waħħlu l-istendardi tar-rebħa tagħhom.
[S:74:5] Bħal dawk li jxejjru l-mannara fl-għoli
biex iqaċċtu s-siġar minn qalb il-bosk,
[S:74:6] hekk huma kissru l-bibien tat-tempju,
bl-imterqa u l-mazza farrkuhom.

[S:74:7] Taw in-nar lis-santwarju tiegħek;
kasbru għalkollox l-għamara tiegħek.
[S:74:8] Qalu f'qalbhom: "Ħa nfarrkuhom għalkollox!"
Ħarqu kull post imqaddes ta' Alla f'artna.
[S:74:9] Ma għadniex naraw sinjali mis-sema,
m'hawnx iżjed profeti;
ħadd fostna ma jaf kemm se ndumu hekk.

[S:74:10] Kemm se jdum iżebilħek l-għadu, o Alla?
Se jibqa' jkasbarlek ismek għal dejjem?
[S:74:11] Għaliex qiegħed iżżomm idek lura?
Għax taħbi f'ħobbok il-leminija tiegħek?
[S:74:12] Iżda int, Alla, sultan tiegħi sa mill-qedem;
int tikseb ir-rebħa fl-art kollha.

[S:74:13] Int fridt b'qawwietek il-baħar,
u sħaqt irjus id-draguni ta' l-ilma.
[S:74:14] Int farrakt l-irjus tal-Levjatan,
u tajtu b'ikel lil klieb il-baħar.
[S:74:15] Int ftaħt għejun u widien,
u nixxift xmajjar dejjem għaddejja.
[S:74:16] Tiegħek il-jum u tiegħek il-lejl;
il-kwiekeb u x-xemx int għamilthom.
[S:74:17] Int ħażżejt it-truf kollha ta' l-art;
is-sajf u x-xitwa inti ħlaqthom.
[S:74:18] Ftakar, Mulej, kif qiegħed ikasbrek l-għadu,
kif il-boloh qegħdin iżebilħu ismek.
[S:74:19] Titlaqx lill-bhejjem lil min ifaħħrek;
tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek.
[S:74:20] Żomm quddiem għajnejk il-patt tiegħek,
għax l-art mimlija dlamijiet u dnewwa.
[S:74:21] Tħallix l-imgħakkes fil-mistħija,
biex il-fqajjar u l-imsejken ifaħħru ismek.
[S:74:22] Qum, o Alla, aqbeż għall-kawża tiegħek;
ftakar kif l-iblah qiegħed ikasbrek il-ħin kollu.

[S:74:23] Tagħlaqx widnejk għall-għajat ta'
l-għedewwa tiegħek
għall-ħsejjes bla heda ta' min jeħodha miegħek.

75 (74). Alla hu l-imħallef

[S:75:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "La teqridx".
Salm ta' Asaf.

[S:75:2] Lilek infaħħru, o Alla, lilek infaħħru;
ismek inxandru, għemilek ta' l-għaġeb inħabbru.
[S:75:3] "Meta jasal il-waqt li jien għażilt,
jien nagħmel ħaqq bis-sewwa.
[S:75:4] Jekk titriegħed l-art u kull ma fiha,
jiena nżomm sħaħ il-pilastri tagħha."

[S:75:5] Lill-kburin ngħidilhom: "La titkabbrux?"
u lill-ħżiena: "La terfgħux raskom."
[S:75:6] Terfgħux kontra s-sema raskom;
titkabbrux ma' Alla bi kliemkom.

[S:75:7] Għax ebda għajnuna ma ssibu,
la mil-lvant, la mill-punent,
la mit-tramuntana u lanqas minn nofsinhar;
[S:75:8] għax Alla hu l-imħallef:
lil wieħed iniżżlu, lil ieħor jgħollih.

[S:75:9] Il-Mulej għandu f'idu bieqja,
bi nbid qawwi, mħawwar tajjeb;
minnha jisqihom sa l-aħħar qatra:
il-ħżiena kollha ta' l-art jixorbuha.

[S:75:10] Iżda jien għal dejjem nifraħ;
ngħanni lil Alla ta' Ġakobb.
[S:75:11] L-irjus kollha tal-ħżiena jitkissru;
u jintrefgħu l-irjus tal-ġusti.

76 (75). Tifħir lil Alla wara r-rebħa

[S:76:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti
tal-korda. Salm ta' Asaf. Għanja.

[S:76:2] Magħruf hu Alla f'Ġuda,
kbir hu ismu f'Iżrael.
[S:76:3] F'Salem hemm l-għarix tiegħu,
u l-għamara tiegħu f'Sijon.
[S:76:4] Hemm hu kisser il-vleġeġ ta' l-ark,
it-tarka, is-sejf u l-armi tal-gwerra.
[S:76:5] Int kollok dija u glorja,
aktar mill-aqwa muntanji.
[S:76:6] L-irġiel ta' qalbhom qawwija
tilfu l-priża tagħhom;
il-gwerriera qalbiena waqgħu f'raqda,
idejhom tmewwtulhom.
[S:76:7] Għall-għajta tiegħek, Alla ta' Ġakobb,
f'ħedla jaqgħu r-rikkieba u ż-żwiemel.
[S:76:8] Tal-biża' int; int, min jiqaflek,
meta tqum fuq tiegħek, Mulej?
[S:76:9] Mis-smewwiet semmajt il-ħaqq tiegħek;
twerwret l-art u tbikkmet,
[S:76:10] meta Alla qam biex jagħmel il-ħaqq,
biex isalva l-imsejkna kollha ta' l-art.

[S:76:11] Mqar fil-korla tiegħek il-bnedmin ifaħħruk;
u kull min jeħles mill-għadab tiegħek ifaħħrek.
[S:76:12] Wiegħdu u roddu lill-Mulej, Alla tagħkom;
ta' madwaru lkoll iġibulu d-doni,
lilu, li hu tal-biża';
[S:76:13] lil dak li jifni l-kbarat,
u jnissel il-biża' fis-slaten ta' l-art.

77 (76). Ilment u tama fl-hemm

[S:77:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Ġedutun".
Salm ta' Asaf.

[S:77:2] B'leħen qawwi 'l Alla nsejjaħ,
nsejjaħ 'l Alla biex jismagħni.
[S:77:3] Fid-diqa tiegħi lil Sidi nfittex;
ma negħjiex billejl nerfa' idi u nitlob;
ma tridx taf b'faraġ qalbi.
[S:77:4] Niftakar f'Alla u nitniehed;
jien u naħseb, tinfena qalbi.
[S:77:5] Nżomm miftuħa xfar għajnejja;
jiena mħawwad u ma nistax nitkellem.
[S:77:6] Naħseb fiż-żmien l-imgħoddi,
niftakar fis-snin ta' qabel;
[S:77:7] billejl nitħaddet f'qalbi,
naħseb u nixtarr ġewwa fija.

[S:77:8] Tgħid għal dejjem se jwarrabna Sidna?
M'hux se jibqa' jurina mħabbtu?
[S:77:9] Waqfet għal dejjem it-tjieba tiegħu?
M'hux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor?
[S:77:10] Nesa Alla juri ħniena magħna?
Jew ħeba ħnientu fl-għadab tiegħu?

[S:77:11] Ikolli ngħid: "Dan hu l-għali tiegħi:
li Alla l-Għoli biddel għemil lemintu."
[S:77:12] Mbagħad niftakar f'għemilek, Mulej;
naħseb fl-għeġubijiet li għamilt fl-imgħoddi.
[S:77:13] Naħseb f'kull ma int għamilt;
nixtarr l-għemejjel kbar tiegħek.

[S:77:14] Qaddisa triqtek, o Alla!
Liema alla hu kbir bħal Alla tagħna?
[S:77:15] Int Alla li tagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb,
li turi qawwietek fost il-popli.
[S:77:16] Bi driegħek fdejt il-poplu tiegħek,
l-ulied ta' Ġakobb u ta' Ġużeppi.

[S:77:17] Rawk l-ilmijiet, o Alla,
rawk l-ilmijiet u twerwru;
u sa qiegħ il-baħar triegħed.
[S:77:18] Mis-sħab niżlet ix-xita,
u s-smewwiet triegħdu;
leħħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek.
[S:77:19] Il-ħsejjes tar-ragħad tiegħek waħda
f'waħda,
il-beraq dawwal id-dinja;
triegħdet u theżhżet l-art.

[S:77:20] Triqtek fuq il-baħar,
fuq l-ibħra l-kbar il-mixja tiegħek;
u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek.
[S:77:21] Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek,
b'id Mosč u Aron.

78 (77). Tagħlim mill-istorja ta' Iżrael

[S:78:1] Maskil. Ta' Asaf.

Poplu tiegħi, agħtu widen għal-liġi tiegħi,
iftħu widnejkom għal kliem fommi.
[S:78:2] Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-għerf;
nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem.
[S:78:3] Dak li smajna u tgħallimna,
dak li qalulna missirijietna,
[S:78:4] aħna ma naħbuhx lil uliedhom,
iżda nxandruh lin-nisel ta' warajhom:
tifħir il-Mulej u l-qawwa tiegħu,
u l-għeġubijiet li għamel.

[S:78:5] Waqqaf drawwa b'tifkira għall-poplu ta'
Ġakobb,
għamel liġijiet għal Iżrael;
u ordna lil missirijietna
biex jgħallmuhom lil uliedhom,
[S:78:6] ħalli jkun jafhom in-nisel ta' warajhom;
u l-ulied li jitwieldu minnhom
jgħarrfuhom ukoll lil uliedhom,
[S:78:7] biex f'Alla jqiegħdu t-tama tagħhom;
ma jinsewx l-għemejjel ta' Alla,
iżda jħarsu l-kmandamenti tiegħu;
[S:78:8] u ma jkunux bħal missirijiethom,
nies ta' ras iebsa li b'xejn ma tisma',
li qalbhom kienet bla mistrieħ,
u ruħhom lejn Alla infidila.
[S:78:9] Ulied Efrajm, mħarrġa fl-ark,
treġġgħu lura f'jum it-taqbida;
[S:78:10] ma ħarsux il-patt ta' Alla,
ma ridux jimxu fuq il-liġi tiegħu.
[S:78:11] Nsew l-għemejjel tiegħu
u l-għeġubijiet li kien uriehom:
[S:78:12] l-għeġubijiet li għamel quddiem
missirijiethom
f'art l-Eġittu, fir-raba' ta' Sogħan.
[S:78:13] Feraq il-baħar biex għaddiehom minnu,
l-ilmijiet bħal ħitan waqqaf;
[S:78:14] mexxiehom bi sħaba binhar,
u b'ħuġġieġa ta' dawl billejl.
[S:78:15] Xaqqaq il-blat fid-deżert,
sqiehom bħal b'baħar ta' l-ilma;
[S:78:16] ħareġ il-gliegel mill-blata,
ġerra bħax-xmajjar l-ilma.

[S:78:17] Iżda huma kontrih komplew dinbu,
qamu kontra Alla fid-deżert.
[S:78:18] Ġarrbu lill-Għoli f'qalbhom,
billi talbuh l-ikel li xtaqu.
[S:78:19] Tkellmu kontra Alla, u qalu:
"Jista' Alla jħejji mejda fid-deżert?
[S:78:20] Hu ħabat il-blat, u l-ilma ħareġ,
widien ta' l-ilma gelglu;
ma jistax jagħti ħobż ukoll,
jew iħejji laħam għall-poplu tiegħu?"
[S:78:21] Għal dan il-kliem għadab il-Mulej;
tkebbes in-nar għal Ġakobb,
u s-saħna tiegħu xegħlet għal Iżrael.
[S:78:22] Għax huma ma emmnux lil Alla,
ma ttamawx fl-għajnuna tiegħu.

[S:78:23] Imma hu ordna s-sħab fl-għoli,
u fetaħ bwieb is-smewwiet;
[S:78:24] u xita ta' manna bagħtilhom x'jieklu,
tahom il-qamħ mis-sema.
[S:78:25] Kull wieħed kiel il-ħobż tal-qalbenin,
ikel bix-xaba' bagħtilhom.
[S:78:26] Tella' r-riħ ilvant fis-smewwiet,
ħareġ ir-riħ isfel b'qawwietu.
[S:78:27] Xita ta' laħam bħat-trab bagħtilhom,
għasafar bħar-ramel tal-baħar;
[S:78:28] u waqqagħhom f'nofs it-tined tagħhom,
madwar l-għerejjex fejn kienu jgħammru.
[S:78:29] Huma kielu u xebgħu għalkollox,
għax hu tahom kemm kienu xtaqu.

[S:78:30] Anqas laħqu temmew xewqithom,
kienu għadhom bl-ikel f'ħalqhom,
[S:78:31] xħin il-Mulej raġa' inkorla għalihom;
qatlilhom l-aħjar nies tagħhom,
iż-żgħażagħ ta' Iżrael ma' l-art xeħtilhom.
[S:78:32] B'danakollu baqgħu jidinbu,
ma emmnux fl-għeġubijiet tiegħu.
[S:78:33] U temm ħajjithom f'nifs wieħed,
is-snin tagħhom b'mewt għal għarrieda.
[S:78:34] Mbagħad kienu jfittxuh meta kien
jeqridhom,
kienu jindmu u jfittxu 'l Alla bil-ħerqa;
[S:78:35] kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom,
Alla l-Għoli l-feddej tagħhom.
[S:78:36] Imma kienu jqarrqu bih bi kliemhom,
kienu jigdbulu bi lsienhom.
[S:78:37] Għax qalbhom ma kinitx sewwa miegħu,
ma kinux fidili mal-patt tiegħu.

[S:78:38] Iżda hu kien iħenn u jaħfrilhom il-ħtija,
ma kienx jasal biex jeqridhom;
ħafna drabi kien iżomm il-korla,
ma kienx jixgħel qilltu kollha.
[S:78:39] Kien jiftakar li bnedmin huma,
bħal żiffa li tgħaddi u ma terġax lura.

[S:78:40] Kemm-il darba qamu kontrih fid-deżert,
kemm-il darba nikktuh fl-art niexfa!
[S:78:41] Kienu jerġgħu jġarrbu lil Alla,
u jħeġġu l-korla tal-Qaddis ta' Iżrael.
[S:78:42] Ma kinux jiftakru f'għemil idejh,
fil-jum li fdiehom mill-għadu,
[S:78:43] meta għamel il-mirakli fl-Eġittu,
l-għeġubijiet fir-raba' ta' Sogħan.

[S:78:44] Bidel f'demm ix-xmajjar tagħhom,
ma setgħux jixorbu min-nixxigħat tagħhom.
[S:78:45] Bagħtilhom dubbien li qeridhom,
u żrinġijiet li ħarbtuhom.
[S:78:46] Telaq għad-dud l-uċuħ tar-raba',
u għall-ġradijiet ix-xogħol ta' idejhom.
[S:78:47] Ħarbtilhom bis-silġ id-dwieli tagħhom,
u s-siġar tat-tin bil-ġlata.
[S:78:48] Qered bis-silġ il-bhejjem tagħhom,
u bis-sajjetti l-imrieħel tagħhom.

[S:78:49] Fetaħ għal fuqhom qawwet qilltu,
is-saħna, l-għadab u l-hemm.
Bagħtilhom l-anġli tal-ħsara,
[S:78:50] u witta t-triq għall-għadab tiegħu.
Ma ħafrilhomx il-mewt,
imma telaqhom għall-pesta.
[S:78:51] Qatel l-ulied il-kbar fl-Eġittu,
l-ewwel frott ta' rġulithom fl-għerejjex ta' Ħam.
[S:78:52] U ħareġ bħal nagħaġ il-poplu tiegħu,
bħal merħla fid-deżert mexxiehom.
[S:78:53] Qegħedhom fiż-żgur, u ma beżgħux;
imma l-għedewwa tagħhom għattiehom il-baħar.
[S:78:54] U daħħalhom fl-art imqaddsa tiegħu,
fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu.
[S:78:55] Keċċa l-ġnus minn quddiemhom,
u arthom qassam b'wirt lil Iżrael,
fi djarhom daħħal il-poplu tiegħu.

[S:78:56] Ġarrbu u kiddu lil Alla l-Għoli,
ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu.
[S:78:57] Reġgħu lura u naqsu bħal missirijiethom,
għawwġu triqthom bħal ark li jqarraq bik.
[S:78:58] Regħxuh fuq l-għoljiet tagħhom,
kebbsulu l-għira bl-idoli tagħhom.

[S:78:59] Sama' b'dan Alla, u nxtegħel bl-għadab,
u warrab għalkollox lil Iżrael.
[S:78:60] Telaq is-santwarju ta' Silo,
l-għarix fejn kien jgħammar fost il-bnedmin.
[S:78:61] Ħalla f'idejn l-għadu l-arka tiegħu,
fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu.
[S:78:62] Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu,
ħadha bl-aħrax kontra wirtu.

[S:78:63] In-nar qered liż-żgħażagħ tagħhom,
siket l-għana taż-żwieġ għax-xbejbiet tagħhom.
[S:78:64] Il-qassisin tagħhom mis-sejf intlaqtu,
u ma setgħux jibkuhom ir-romol tagħhom.
[S:78:65] Qam imbagħad Sidi l-Mulej bħal minn raqda,
bħal gwerrier li jqum minn sakra.
[S:78:66] Laqat fuq wara l-għedewwa tiegħu,
tefagħhom fl-għajb għal dejjem.
[S:78:67] U warrab id-dar ta' Ġużeppi,
ma għażilx it-tribł ta' Efrajm;
[S:78:68] iżda għażel it-tribł ta' Ġuda,
u l-għolja ta' Sijon li kien iħobb.
[S:78:69] Hemm bena s-santwarju tiegħu bħall-ogħla
smewwiet,
bnieh fis-sod bħall-art għal dejjem.

[S:78:70] Għażel lil David, qaddej tiegħu,
ħadu minn qalb l-imrieħel;
[S:78:71] minn wara n-nagħaġ bil-ħrief tagħhom
ġiebu,
biex jirgħa 'l Ġakobb il-poplu tiegħu,
u lil Iżrael il-wirt tiegħu.
[S:78:72] Hu kien jirgħahom b'qalb safja,
bil-ħila ta' idejh mexxiehom.

79 (78). Lment għall-ħerba ta' Ġerusalemm

[S:79:1] Salm ta' Asaf.

O Alla, daħlu l-ġnus f'wirtek,
niġġsu t-tempju mqaddes tiegħek,
għamlu 'l Ġerusalemm ħerba waħda.
[S:79:2] Taw l-iġsma tal-qaddejja tiegħek
b'ikel lit-tjur ta' l-ajru;
taw laħam ħbiebek lill-bhejjem ta' l-art.
[S:79:3] Xerrdulhom demmhom bħal ilma madwar
Ġerusalemm;
u ma kienx hemm min jidfinhom.

[S:79:4] Waqajna għaċ-ċajt mal-ġirien tagħna,
għad-daħk u ż-żebliħ għal ta' madwarna.
[S:79:5] Mulej, għal dejjem se tibqa' inkurlat magħna?
Se tibqa' mkebbsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek?
[S:79:6] Sawwab qilltek fuq il-ġnus li ma jagħrfukx,
fuq is-saltniet li ma jsejjħux ismek.
[S:79:7] Għax huma belgħu l-poplu ta' Ġakobb,
u ħarbtu l-art fejn jgħammar.

[S:79:8] Tiftakrilniex il-ħtijiet ta' l-imgħoddi;
fittex ejja u lqagħna bi ħnientek,
għax ninsabu mifnija għall-aħħar.
[S:79:9] Għinna, o Alla, Salvatur tagħna,
f'ġieħ is-sebħ ta' l-isem tiegħek;
eħlisna u aħfrilna dnubietna,
minħabba l-isem tiegħek.

[S:79:10] Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus:
"Fejn hu Alla tagħhom?"
Ħa jkunu jafu l-ġnus quddiem għajnejna
li int titħallas tad-demm li xerrdu tal-qaddejja tiegħek.
[S:79:11] Ħa jasal quddiemek ilfiq l-imjassrin;
fil-kobor ta' qawwietek
salva 'l dawk li huma għall-mewt.

[S:79:12] Dawwar għal seba' darbiet għal fuq
il-ġnus ta' madwarna
it-tkasbir li tefgħu fuqek, Sidna.

[S:79:13] U aħna, il-poplu tiegħek u l-merħla
tal-mergħa tiegħek,
niżżuk ħajr għal dejjem;
minn żmien għal żmien inxandru tifħirek.

80 (79). Talba tal-mirbuħin

[S:80:1] Lill-mexxej tal-kor. Fuq "Il-Ġilji".
Xhieda. Ta' Asaf. Salm.

[S:80:2] O Ragħaj ta' Iżrael, agħti widen,
int li tmexxi bħal merħla 'l Ġużeppi.
Int li qiegħed fuq il-kerubini,
[S:80:3] iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manassi.
Qajjem il-qawwa tiegħek,
u ejja ħa ssalvana.
[S:80:4] Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti;
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi.
[S:80:5] Mulej, Alla ta' l-eżerċti,
kemm se ddum tinkorla minkejja t-talb tal-poplu
tiegħek?
[S:80:6] Tmajthom il-ħobż magħġun bid-dmugħ,
sqejthom id-dmugħ bix-xaba'.
[S:80:7] Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna,
l-għedewwa tagħna jiddieħku bina.
[S:80:8] Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti;
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi.
[S:80:9] Int qlajt dielja mill-Eġittu,
warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha.
[S:80:10] Ħejjejt l-art għaliha;
hi xenxlet għeruqha u mliet l-art.
[S:80:11] Tgħattew l-għoljiet bid-dell tagħha,
bħaċ-ċedri l-kbar il-friegħi tagħha.
[S:80:12] Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha,
sax-Xmara ż-żraġen tagħha.
[S:80:13] Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha,
u kull min jgħaddi jqaċċat minnha?
[S:80:14] Iħarbatha l-ħanżir selvaġġ,
il-bhejjem tar-raba' jirgħu fiha.
[S:80:15] Erġa' ejja, Alla ta' l-eżerċti;
ħares mis-sema, u ara,
u żur 'il din id-dielja.
[S:80:16] Ħu ħsieb dak li ħawwlet lemintek,
ir-rimja li int kabbart għalik.

[S:80:17] Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta' wiċċek
dawk li tawha n-nar u qaċċtuha.
[S:80:18] Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta' lemintek,
fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.
[S:80:19] Aħna ma nitbegħdux minnek;
roddilna l-ħajja, u aħna nsejjħu ismek.
[S:80:20] Reġġagħna għal li konna, Alla ta' l-eżerċti;
itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek, u nkunu salvi.

81 (79). L-għanja tal-Festa ta' l-Għerejjex

[S:81:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "L-Imgħasar".
Ta' Asaf.

[S:81:2] Għannu bil-ferħ lil Alla, qawwa tagħna,
għajjtu bil-ferħ lil Alla ta' Ġakobb!
[S:81:3] Għollu leħen l-għana, doqqu t-tnabar,
doqqu ċ-ċetra ħelwa ma' l-arpa.
[S:81:4] Doqqu t-tromba mal-qamar ġdid,
mal-qamar mimli f'jum il-festa tagħna.
[S:81:5] Għax dan hu kmandament għal Iżrael,
din liġi ta' Alla ta' Ġakobb.
[S:81:6] Dan l-ordni hu tah lil Ġużeppi,
huwa u ħiereġ minn art l-Eġittu.
Kliem li ma nafux qiegħed nisma':
[S:81:7] "Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq dahrek,
ħlistlek idek mill-irfigħ tal-qoffa.
[S:81:8] Fid-dwejjaq sejjaħtli, u jiena ħlistek;
b'leħen moħbi, bħal f'ragħda, weġibtek;
ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek.
[S:81:9] Ismagħni, poplu tiegħi, ħa nlumek:
Iżrael, m'hux li kont tismagħni!
[S:81:10] Ma jkollokx alla ieħor f'nofskom,
tinxteħitx quddiem alla barrani.
[S:81:11] Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,
li tellajtek mill-art ta' l-Eġittu.
Iftaħ ħalqek u jien nimlihulek.
[S:81:12] Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni,
Iżrael ma riedx jaf bija.
[S:81:13] Għalhekk tlaqthom għall-ebusija ta'
qalbhom,
biex imxew skond il-fehmiet tagħhom.
[S:81:14] Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni,
jekk Iżrael jimxi fi triqati,
[S:81:15] minnufih inniżżel l-għedewwa tagħhom,
idi ndawwar fuq dawk li huma kontrihom.
[S:81:16] Dawk li jobogħduhom jersqu jitkaxkru
quddiemhom;
din tkun xortihom għal dejjem.
[S:81:17] U lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar,
nxebbagħhom bl-għasel mill-blat."

82 (81). L-Imħallef fuq l-imħallfin

[S:82:1] Salm ta' Asaf.

Alla joqgħod fil-laqgħa ta' l-allat,
f'nofs l-allat jaqta' s-sentenza:
[S:82:2] "Kemm se ddumu taqtgħu l-ħaqq bil-ħażen,
u tħarsu lejn wiċċ il-ħżiena?
[S:82:3] Agħmlu l-ħaqq mal-miskin u l-iltim;
mal-magħkus u l-fqir agħmlu s-sewwa.
[S:82:4] Eħilsu d-dgħajjef u l-fqajjar,
minn id il-ħżiena salvawhom."

[S:82:5] La jafu u lanqas jifhmu, fid-dlam qegħdin
jimxu;
u s-sisien kollha ta' l-art qed jitheżhżu.

[S:82:6] Jien għedt li allat intom,
ulied l-Għoli lkoll kemm intom.
[S:82:7] Imma bħal kull bniedem intom tmutu,
bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu.

[S:82:8] Qum, o Alla, agħmel ħaqq mill-art;
għax tiegħek huma l-ġnus kollha!

83 (82). Kontra l-ġemgħa ta' l-għedewwa

[S:83:1] Għanja. Salm ta' Asaf.

[S:83:2] O Alla, la torqodx,
tiqafx u tiskotx, o Alla!
[S:83:3] Għax, ara, qamu l-għedewwa tiegħek,
dawk li jobogħduk refgħu rashom.
[S:83:4] Jiftiehmu bejniethom kontra l-poplu tiegħek, jingħaqdu kontra l-poplu l-għażiż tiegħek.
[S:83:5] U jgħidu: "Ejjew, ħa nwarrbuhom minn fost
il-ġnus;
ma jissemmiex iżjed isem Iżrael!"
[S:83:6] Huma ngħaqdu fehma waħda,
u għamlu patt bejniethom kontra tiegħek.
[S:83:7] Ir-razez ta' Edom u l-Ismagħelin,
Mowabin u Ħagarin,
[S:83:8] Gebal, Għammon u Għamalek,
il-Filistja man-nies ta' Tir;
[S:83:9] Assur ukoll ingħaqad magħhom,
saru d-driegħ qawwi ta' wlied Lot.
[S:83:10] Imxi magħhom kif imxejt ma' Midjan u
ma' Sisera,
ma' Ġabin ħdejn il-wied ta' Kison,
[S:83:11] li nqerdu ħdejn Għajn-dor,
saru bħal demel ta' l-art.

[S:83:12] Agħmel lill-kbarat tagħhom bħal Għoreb
bħal Żeb;
bħal Żebaħ u Salmunna lill-kapijiet tagħhom ilkoll.
[S:83:13] Għax ilkoll kienu qalu: "Ħa nieħdu taħt
idejna
l-aħjar oqsma tal-poplu ta' Alla."

[S:83:14] Alla tiegħi, agħmilhom bħal tromba tar-riħ,
bħal karfa li ttir maż-żiffa,
[S:83:15] bħal nar li l-bosk iqabbad,
bħal ħuġġieġa li tkebbes l-għoljiet.

[S:83:16] Hekk ilħaqhom bit-tempesta tiegħek,
werwirhom bir-riefnu tiegħek.
[S:83:17] Iksilhom wiċċhom bil-mistħija,
li jaslu biex ifittxu ismek, Mulej.
[S:83:18] Jistħu u jinfixlu darba għal dejjem,
jitħawwdu sa ma jintilfu.
[S:83:19] Biex jagħrfu li Jaħweh hu ismek,
li int waħdek l-Għoli fuq l-art kollha.

84 (83). Xewqa kbira għat-tempju

[S:84:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "L-Imgħasar".
Salm ta' wlied Koraħ.

[S:84:2] Kemm hi għażiża d-dar tiegħek,
Mulej ta' l-eżerċti!
[S:84:3] Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju
tal-Mulej;
ngħanni ferħan b'ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.
[S:84:4] Sa l-għasfur isib fejn jgħammar,
u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek;
hemm hi tqiegħed iż-żgħar tagħha,
Mulej ta' l-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi!
[S:84:5] Henjin dawk li jgħammru f'darek;
huma jfaħħruk għal dejjem.
[S:84:6] Henjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom,
li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ
għat-tempju.
[S:84:7] Huma u għaddejja minn wied niexef,
ibiddluh f'nixxiegħa ta' ilma;
u x-xita bikrija tbiddlu f'għadajjar.
[S:84:8] Jimxu u aktar jissaħħu,
sa ma jidhru quddiem Alla f'Sijon fuq l-allat.
[S:84:9] Mulej, Alla ta' l-eżerċti, isma' talbi;
agħti widen, Alla ta' Ġakobb.
[S:84:10] Ħares, o Alla, lejn it-tarka tagħna,
ħares lejn is-sultan, il-midluk tiegħek.
[S:84:11] Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek
aħjar minn elf jum f'post ieħor;
aħjar noqgħod fuq l-għatba ta' dar Alla tiegħi
milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena.
[S:84:12] Għax xemx u tarka l-Mulej Alla,
ħniena u ġieħ hu jagħti lilna.
Ebda ġid ma jiċħad il-Mulej
lil min jimxi bis-sewwa.
[S:84:13] Mulej ta' l-eżerċti,
hieni l-bniedem li jittama fik!

85 (84). Talba għall-qawmien ta' Iżrael

[S:85:1] Lill-mexxej tal-kor. Salm ta' wlied Koraħ.

[S:85:2] Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek;
reġġajt 'il Ġakobb lura mill-jasar.
[S:85:3] Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek;
ħfirtilhom dnubiethom kollha.
[S:85:4] Reġġajt lura l-qilla tiegħek;
taffejt is-saħna tal-korla tiegħek.

[S:85:5] Reġġagħna għal li konna, Alla
tas-salvazzjoni tagħna,
warrab minn fuqna l-qilla tiegħek.
[S:85:6] Se tibqa' għal dejjem tinkorla għalina?
Se tibqa' għal dejjem tagħdab kontrina?
[S:85:7] M'hux int li terġa' tagħtina l-ħajja,
biex jifraħ bik il-poplu tiegħek?
[S:85:8] Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

[S:85:9] Ħa nisma' xi jgħid Alla;
il-Mulej is-sliem ixandar,
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu,
u għal dawk li jafdaw fih.
[S:85:10] Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu
għal dawk li jibżgħu minnu,
biex jgħammar is-sebħ f'artna.
[S:85:11] It-tjieba u l-fedeltą jiltaqgħu,
il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu.
[S:85:12] Il-fedeltą mill-art tinbet,
u l-ġustizzja mis-sema tixref.

[S:85:13] Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,
u artna tagħti l-frott tagħha.
[S:85:14] Il-ġustizzja quddiemu timxi,
u s-sliem fuq il-passi tiegħu.

86 (85). Talba fin-niket

[S:86:1] Talba. Ta' David.

Agħtini widen, Mulej, u weġibni,
għaliex jiena msejken u fqajjar.
[S:86:2] Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb,
salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama.

[S:86:3] Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi,
għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.
[S:86:4] Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek,
għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi.
[S:86:5] Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer,
kollok tjieba għal kull min isejjaħlek.

[S:86:6] Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi,
isma' l-leħen ta' l-ilfiq tiegħi.
[S:86:7] F'jum in-niket tiegħi nsejjaħlek,
għax inti żgur tweġibni.
[S:86:8] Ħadd m'hu bħalek fost l-allat, Mulej,
u xejn bħall-għemil tiegħek.
[S:86:9] Il-ġnus kollha, li għamilt, jiġu jinxteħtu
quddiemek,
u jsebbħu ismek, Sidi.
[S:86:10] Għax kbir int, u għemejjel ta' l-għaġeb
tagħmel;
int waħdek Alla!
[S:86:11] Urini, Mulej, triqatek,
biex nimxi fis-sewwa tiegħek;
agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża' ta' ismek.
[S:86:12] B'qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi,
u nsebbaħ ismek għal dejjem.
[S:86:13] Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi,
int ħlistni minn qiegħ l-imwiet.
[S:86:14] O Alla, nies kburin qamu għalija,
ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti;
huma nies li ma jagħtux kasek.
[S:86:15] Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb,
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltą.
[S:86:16] Ħares lejja u ħenn għalija,
agħti qawwa lill-qaddej tiegħek,
salva l-iben tal-qaddejja tiegħek.
[S:86:17] Urini sinjal ta' tjubitek,
ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi;
għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni.

87 (86). Sijon, omm il-popli

[S:87:1] Salm ta' wlied Koraħ. Għanja.

Il-Mulej bena 'l Sijon fuq l-għoljiet imqaddsa;
[S:87:2] hu jħobb il-bibien tagħha
aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakobb.

[S:87:3] O belt ta' Alla,
ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek:
[S:87:4] "Ngħodd 'il Raħab u 'l Babilonja
ma' dawk li jagħrfuni.
Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja,
dawn twieldu hemm!"
[S:87:5] U għal Sijon jingħad:
"Lkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha!
U Alla l-Għoli nnifsu jwettaqha f'postha."
[S:87:6] Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli:
"Dan twieled hemm!"
[S:87:7] U jgħannu, huma u jiżfnu,
dawk kollha li jgħammru fik.

88 (87). Krib u lmenti fin-niket

[S:88:1] Għanja. Salm ta' wlied Koraħ. Għall-mexxej
tal-kor. Fuq "Fi żmien il-mard"(?). Maskil. Ta' Ħeman,
l-Eżraħi.

[S:88:2] Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat,
billejl jien nitniehed quddiemek.
[S:88:3] Ħa tasal it-talba tiegħi għandek,
agħti widen għat-talba tiegħi.
[S:88:4] Għax ruħi mimlija bil-hemm,
ejn il-qabar qed toqrob ħajti.
[S:88:5] Jien magħdud ma' min nieżel fil-ħofra,
sirt qisni bniedem bla saħħa.
[S:88:6] Fost il-mejtin hu friexi,
bħall-maqtulin mimduda fil-qabar,
li fihom ma tiftakarx iżjed
u m'humiex aktar taħt idejk.

[S:88:7] Inti xħettni f'qiegħ il-ħofra,
fid-dlamijiet, f'qiegħ l-art.
[S:88:8] Fuqi tagħfas il-qilla tiegħek,
fuqi tfajt l-imwieġ kollha tiegħek.

[S:88:9] Ħadtli 'l ħbiebi 'l bogħod minni,
għamiltni ħaġa ta' għajb għalihom;
ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ;
[S:88:10] għajnejja mdallma bil-għali.
Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ,
lejk immidd idejja.

[S:88:11] Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin,
jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk?
[S:88:12] Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek,
jew f'post it-telfien il-fedeltą tiegħek?
[S:88:13] Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek,
jew f'art il-minsija l-ġustizzja tiegħek?
[S:88:14] Imma jien, Mulej, lejk ngħajjat,
fil-għodu għandek tasal it-talba tiegħi.
[S:88:15] Għaliex, Mulej, twarrabni,
u taħbi wiċċek minni?

[S:88:16] Msejken jien, u qisni mejjet sa minn
żgħożiti,
nħossni mifni, mgħobbi bil-biża' tiegħek.
[S:88:17] Għaddiet minn fuqi l-qilla tiegħek,
fnietni l-imġiba tiegħek tal-biża'.

[S:88:18] Kuljum bħall-ilma jdawwruni,
flimkien minn kull naħa jagħlquni.
[S:88:19] Int bigħedt minni l-ħbieb u l-qraba,
sħabi huma d-dlamijiet.

89 (88). Iżrael u l-wegħda ta' Alla lil David

[S:89:1] Maskil. Ta' Etan, l-Eżraħi.

[S:89:2] It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni;
f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltą tiegħek.
[S:89:3] Għax jien għedt: "Tjubitek tibqa' sħiħa għal
dejjem;
bħas-smewwiet int wettaqt il-fedeltą tiegħek."
[S:89:4] "Għamilt patt mal-magħżul tiegħi,
ħlift lil David, il-qaddej tiegħi:
[S:89:5] 'Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem,
li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek.' "

[S:89:6] Ifaħħru s-smewwiet għeġubijietek,Mulej,
u l-fedeltą tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin.
[S:89:7] Għax min hemm fis-sema daqs il-Mulej?
Min jixbah lill-Mulej fost dawk li hemm fis-sema?
[S:89:8] Tal-biża' Alla fil-laqgħa tal-qaddisin,
kbir u tal-biża' fuq dawk kollha ta' madwaru.

[S:89:9] Mulej, Alla ta' l-eżerċti, min hu bħalek?
Int qawwi, Mulej, u kollok fedeltą.
[S:89:10] Int taħkem fuq il-baħar imqalleb;
meta jqumu l-imwieġ int trażżanhom.
[S:89:11] Int tisħaq 'il Raħab bħal midrub għall-mewt;
bi driegħek setgħani tferrex l-għedewwa tiegħek.

[S:89:12] Tiegħek is-smewwiet u tiegħek l-art,
id-dinja b'kull ma fiha int waqqaftha.
[S:89:13] It-Tramuntana u n-Nofsinhar inti ħlaqthom;
b'ismek jifirħu t-Tabor u l-Ħermon.
[S:89:14] Driegħ kollu qawwa hu driegħek,
b'saħħitha idek, merfugħa lemintek.
[S:89:15] Fuq id-dritt u l-ġustizzja mibni t-tron
tiegħek;
tjieba u fedeltą jgħaddu quddiemek.
[S:89:16] Hieni l-poplu li jaf jgħajjat bil-ferħ,
li jimxi, Mulej, fid-dawl ta' wiċċek.
[S:89:17] B'ismek jithennew il-jum kollu,
u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu.
[S:89:18] Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom;
għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli.
[S:89:19] Għax il-Mulej it-tarka tagħna;
il-Qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna.
[S:89:20] Dhert fl-imgħoddi lil ħbiebek u għedtilhom:
"Jien qegħedt il-kuruna fuq ras wieħed qalbieni;
ħtart żagħżugħ u għollejtu fuq il-poplu.
[S:89:21] Sibt 'il David, qaddej tiegħi,
biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu;
[S:89:22] tkun idi dejjem miegħu,
u nsaħħu wkoll bi driegħi.
[S:89:23] Ma jgħakksux l-għadu tiegħu;
ma jbaxxihx il-bniedem ħażin.
[S:89:24] Nxejjen quddiemu l-għedewwa tiegħu,
u nsawwat lil min jobogħdu.
[S:89:25] Miegħu jkunu l-fedeltą u t-tjieba tiegħi;
b'ismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu.
[S:89:26] Is-setgħa ta' idejh nifrex fuq il-baħar;
fuq ix-xmajjar taħkem il-leminija tiegħu.
[S:89:27] Hu jsejjaħli: Int missieri u Alla tiegħi,
fortizza u salvazzjoni tiegħi!
[S:89:28] U jiena nagħmlu l-iben il-kbir tiegħi,
l-ogħla fost is-slaten ta' l-art.
[S:89:29] It-tjieba tiegħi nżommha fuqu għal dejjem,
u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ.
[S:89:30] Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem;
it-tron tiegħu jkun bħall-jiem tas-sema.
[S:89:31] Jekk uliedu jħallu l-liġi tiegħi,
u ma jimxux skond il-preċetti tiegħi;
[S:89:32] jekk huma jiksru l-liġijiet tiegħi,
u ma jħarsux il-kmandamenti tiegħi,
[S:89:33] jien nikkastiga ħtijiethom bil-virga,
u bis-swat il-ħażen tagħhom.
[S:89:34] Iżda ma nwarrabx tjubiti minnu;
ma niksirx il-kelma li tajtu.
[S:89:35] Ma nonqosx mill-patt tiegħi;
ma nerġax lura minn kelmti.

[S:89:36] Ħlift bi qdusiti darba għal dejjem,
żgur li b'David ma nqarraqx.
[S:89:37] Nislu għal dejjem jibqa';
it-tron tiegħu bħax-xemx quddiemi.
[S:89:38] Bħall-qamar jibqa' għal dejjem;
it-tron tiegħu aktar sod mis-sema."

[S:89:39] Imma int warrabt is-sultan midluk tiegħek;
għadabt għalih u begħedtu minnek.
[S:89:40] Ħassart il-patt mal-qaddej tiegħek;
kasbart ma' l-art il-kuruna tiegħu.
[S:89:41] Ġarraft il-ħitan tiegħu kollha;
għamilt ħerba mis-swar tiegħu.
[S:89:42] Kull min jgħaddi minn ħdejh jisirqu;
sar iż-żebliħ tal-ġirien tiegħu.

[S:89:43] Qajjimt il-leminija ta' l-għedewwa tiegħu,
ferraħt 'il dawk kollha li huma kontrih.
[S:89:44] Reġġajtlu lura s-sejf misnun tiegħu;
ma waqaftx miegħu fit-taqbida.
[S:89:45] Kissirtlu x-xettru ta' ġieħu;
ma' l-art tfajtlu t-tron tiegħu.
[S:89:46] Qassartlu ż-żmien ta' żgħożitu,
u ksejtu bil-mistħija.

[S:89:47] Mulej, se tibqa' għal dejjem tinħeba minna?
Se jibqa' ħuġġieġa nar l-għadab tiegħek?
[S:89:48] Ftakar li ftit huma jiem ħajti.
Għal daqshekk int ħlaqtu l-bniedem?
[S:89:49] Min hu li jgħix u ma jarax il-mewt?
Min jeħlisha mis-setgħa ta' l-imwiet?
[S:89:50] Fejn hi, Sidi, it-tjieba tiegħek ta' dari?
Fejn hi l-fedeltą li biha ħlift lil David?
[S:89:51] Ftakar, Sidi, kif inhu mkasbar il-qaddej
tiegħek;
kif qed nilqa' ġo fija ż-żebliħ tal-popli,
[S:89:52] iż-żebliħ li qed jagħmlulna l-għedewwa
tiegħek, Mulej,
li qed ikasbru kull ħjiel tas-sultan midluk tiegħek.
[S:89:53] Mbierek il-Mulej għal dejjem!
Amen! Amen!

IR-RABA’ KTIEB

90 (89). Ix-xejn tal-bniedem quddiem Alla

[S:90:1] Talba ta' Mosč, il-bniedem ta' Alla.

Mulej, int kont għalina
kenn minn nisel għal nisel.
[S:90:2] Qabel ma twieldu l-muntanji,
qabel ma tnisslu l-art u d-dinja,
minn dejjem ta' dejjem int, o Alla!
[S:90:3] Int traġġa' l-bnedmin lejn it-trab,
u tgħidilhom: "Erġgħu lura, intom bnedmin!"
[S:90:4] Elf sena huma għalik
bħal jum ta' lbieraħ li għadda,
jew bħal sahra tal-lejl.

[S:90:5] Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma.
Huma bħall-ħaxix li jinbet fil-għodu;
[S:90:6] fil-għodu jwarrad u jħaddar,
fil-għaxija jidbiel u jinxef.

[S:90:7] Ninsabu mifnija bil-qilla tiegħek,
mibluha minħabba l-għadab tiegħek.
[S:90:8] Int ġibt quddiem għajnejk ħtijietna,
dnubietna l-moħbija fid-dawl ta' wiċċek.

[S:90:9] Jiemna kollha jgħibu minħabba qilltek,
jintemmu bħal tnehida s-snin ta' ħajjitna.
[S:90:10] Żmien ħajjitna hu b'kollox sebgħin sena;
l-iżjed tmenin, jekk inkunu f'saħħitna;
u l-biċċa l-kbira taħbit u niket;
malajr jgħaddu, u aħna mmorru magħhom.
[S:90:11] Min jista' jifhem il-qawwa ta' qilltek?
Min jista' jqis il-biża' ta' għadbek?
[S:90:12] Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna,
sabiex aħna nimxu bil-għaqal.

[S:90:13] Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum?
Ħenn għall-qaddejja tiegħek.
[S:90:14] Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek,
biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha.
[S:90:15] Ferraħna daqs kemm għakkistna,
għas-snin li fihom rajna l-ħsara.
[S:90:16] Ħa jidher għemilek quddiem il-qaddejja
tiegħek,
u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom.
[S:90:17] Ħa tkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna!
Wettqilna inti x-xogħol ta' idejna,
wettaq, iva, xogħol idejna.

91 (90). Taħt il-ħarsien ta' Alla

[S:91:1] Int li tgħix għall-kenn ta' l-Għoli,
li tgħammar għad-dell ta' dak li jista' kollox,
[S:91:2] għid lill-Mulej:
"Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int,
Alla tiegħi, jien fik nittama."
[S:91:3] Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab,
u mill-mard tal-mewt.
[S:91:4] Bir-rix tiegħu jgħattik,
u taħt ġwenħajh tistkenn,
għax tarka u kurazza l-fedeltą tiegħu.
[S:91:5] Ma tibżax mill-biża' tal-lejl,
anqas minn vleġġa li tittajjar binhar,
[S:91:6] minn pesta li tixtered fid-dlam,
jew minn marda li ġġib ħerba f'nofsinhar.

[S:91:7] Elf ruħ jaqgħu maġenbek,
u għaxart elef fuq lemintek.
Imma lejk id-deni ma jersaqx,
għax tarka u kurazza l-fedeltą tiegħu.

[S:91:8] Int dan tarah biss b'għajnejk,
tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.
[S:91:9] Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek,
għamilt l-Għoli għamara tiegħek.

[S:91:10] Ebda deni ma jiġrilek,
ebda ħsara ma tersaq lejn darek.
[S:91:11] Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek,
u jħarsuk fi triqatek kollha.
[S:91:12] Fuq idejhom jerfgħuk,
li ma taħbatx ma' xi ġebla riġlek.
[S:91:13] Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi,
ferħ ta' ljun u serp int tirfes.

[S:91:14] La tħabbeb miegħi, jien neħilsu;
la għaraf ismi, jiena nħarsu.
[S:91:15] Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu;
miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu,
neħilsu u nerfagħlu ġieħu;
[S:91:16] u b'għomor twil nimlieh,
nurih is-salvazzjoni tiegħi.

92 (90). L-għanja tal-ġust

[S:92:1] Salm. Għanja għal jum is-Sibt.

[S:92:2] Tajjeb li nfaħħru l-Mulej,
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli,
[S:92:3] Nxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek,
u billejl il-fedeltą tiegħek,
[S:92:4] fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa,
u bid-daqq taċ-ċetra.

[S:92:5] Għax inti, Mulej, ferraħtni b'għemilek;
għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ.
[S:92:6] Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek,
kemm huma għolja ħsibijietek!
[S:92:7] Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx,
u l-iblah ma jifhimhomx.
[S:92:8] Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena,
u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,
lkoll għad jinqerdu għal dejjem.
[S:92:9] Imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli.

[S:92:10] Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej,
l-għedewwa tiegħek jintilfu;
jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen.
[S:92:11] Imma lili daqs gendus saħħaħtni,
żejt ifuħ sawwabtli fuqi.
[S:92:12] Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi,
widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija.

[S:92:13] Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar,
bħal ċedru tal-Libanu jikber.
[S:92:14] Mħawwlin f'dar il-Mulej,
iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna.
[S:92:15] Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu,
kollhom ħajja u ħdura,
[S:92:16] biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi,
u ebda qerq ma jinsab fih.

93 (92). Alla sultan kbir

[S:93:1] Il-Mulej isaltan; il-kobor libes,
libes il-Mulej u tħażżem bil-qawwa.
Iżomm sħiħa d-dinja; qatt ma titħarrek.
[S:93:2] Mwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn
dejjem;
minn dejjem ta' dejjem int.

[S:93:3] Jgħollu x-xmajjar, Mulej,
jgħollu x-xmajjar leħinhom,
jgħollu x-xmajjar il-ħsejjes tagħhom.
[S:93:4] Aqwa mill-ħsejjes ta' l-ilma kotran,
aqwa mill-imwieġ tal-baħar,
qawwi l-Mulej fl-għoli.
[S:93:5] Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod
fuqhom;
qdusija lil darek tixraq, Mulej,
sa kemm itul iż-żmien.

94 (93). Alla jaf jitħallas

[S:94:1] Mulej, Alla li taf titħallas,
Alla li taf titħallas, tfaċċa!
[S:94:2] Qum, mħallef tad-dinja,
roddilhom li ħaqqhom lill-kburin.
[S:94:3] Kemm se jdumu l-ħżiena, Mulej,
kemm se jdumu l-ħżiena jifirħu?
[S:94:4] Kliem kburi joħroġ minn fommhom;
kull min jagħmel il-ħażen jiftaħar.
[S:94:5] Huma jkasbru, Mulej, lill-poplu tiegħek,
u jgħakksu lill-poplu ta' wirtek.
[S:94:6] Joqtlu l-armla u l-barrani,
u l-mewt jagħtu lill-iltiema;
[S:94:7] u jgħidu: "Ma jarax il-Mulej;
ma jintebaħx Alla ta' Ġakobb."

[S:94:8] Ifhmuha, intom nies boloh fost il-poplu!
Nies bla moħħ, meta se tintebħu?
[S:94:9] Forsi min għamel il-widnejn ma jismax?
Jew min sawwar l-għajnejn ma jarax?
[S:94:10] Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma
jrażżanx?
Jew m'għandux għerf min jgħallem lill-bniedem?
[S:94:11] Jagħraf il-Mulej il-ħsibijiet tal-bniedem,
u jaf li m'humiex ħlief frugħa.

[S:94:12] Hieni l-bniedem li int twiddbu, Mulej,
li tgħallmu l-liġi tiegħek,
[S:94:13] biex isserrħu f'jiem l-għawġ,
sa ma jitħaffer il-qabar għall-ħati.
[S:94:14] Għax il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu,
ma jħallix il-poplu, il-wirt tiegħu.
[S:94:15] Għax il-ħaqq jerġa' jsir bil-ġustizzja,
u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja.

[S:94:16] Min se jaqbeż għalija kontra l-ħżiena?
Min se jżomm miegħi kontra min jagħmel il-ħażen?
[S:94:17] Li kieku l-Mulej ma tanix l-għajnuna,
għal ftit ma dħaltx fis-skiet tal-mewt.
[S:94:18] Biżżejjed ngħid: "Qiegħed jiżloq riġli,"
biex tjubitek, Mulej, tweżinni.
[S:94:19] Meta joktor l-hemm ġo qalbi,
il-faraġ tiegħek ihennili ruħi.
[S:94:20] Jistgħu mħallfin ħżiena jissieħbu miegħek,
li jagħmlu l-qerq taħt il-libsa tal-liġi?
[S:94:21] Jiftiehmu bejniethom kontra l-ħajja
tal-ġust,
u jikkundannaw in-nies bla ħtija.

[S:94:22] Iżda l-Mulej hu fortizza għalija,
u Alla tiegħi l-blata tal-kenn tiegħi.
[S:94:23] Hu jdawwar għal fuqhom ħżunithom,
għall-ħażen tagħhom jeqridhom;
jeqridhom il-Mulej Alla tagħna!

95 (94). Sejħa għat-tifħir lil Alla u għall-indiema

[S:95:1] Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!
[S:95:2] Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,
ngħannulu b'għajat ta' ferħ.
[S:95:3] Għax Alla kbir hu l-Mulej,
sultan kbir fuq l-allat kollha.
[S:95:4] F'idejh huma qigħan l-art,
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.
[S:95:5] Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
tiegħu l-art, għax b'idejh saret.
[S:95:6] Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
[S:95:7] Għaliex hu Alla tagħna,
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!
[S:95:8] "La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,
bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,
[S:95:9] meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
għalkemm raw dak li jien għamilt.
[S:95:10] Għal erbgħin sena domt nistmellu dan
in-nisel;
u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,
u triqati ma jagħrfux.'
[S:95:11] Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

96 (95). Tifħir lis-Sultan tad-dinja

[S:96:1] Għannu lill-Mulej għanja ġdida;
għannu lill-Mulej fl-art kollha!
[S:96:2] Għannu lill-Mulej, bierku ismu!
Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu.
[S:96:3] Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.

[S:96:4] Għax kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna,
tal-biża' aktar mill-allat kollha.
[S:96:5] Għax kollha frugħa l-allat tal-popli;
Jaħweh hu li għamel is-smewwiet!
[S:96:6] Ġmiel u sebħ huma quddiemu,
qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu.

[S:96:7] Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli,
agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa;
[S:96:8] agħtu lill-Mulej is-sebħ ta' ismu!
Ġibulu l-offerti, u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
[S:96:9] inxteħtu quddiem il-Mulej b'tiżjin qaddis;
triegħdu quddiemu, nies kollha ta' l-art!
[S:96:10] Għidu fost il-ġnus: "Il-Mulej isaltan!"
Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek;
hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa.

[S:96:11] Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih,
[S:96:12] ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih,
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk
[S:96:13] quddiem il-Mulej, għax ġej,
għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa tiegħu.

97 (96). Is-setgħa u l-kobor ta' Alla Sultan

[S:97:1] Il-Mulej isaltan! Ħa taqbeż l-art bil-ferħ,
u jifirħu l-ħafna gżejjer!
[S:97:2] Sħab u dlam hemm madwaru;
is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu.
[S:97:3] In-nar jimxi quddiemu,
u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu.
[S:97:4] Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja;
tara dan l-art u titriegħed.
[S:97:5] Bħax-xama' jdubu l-muntanji quddiem
il-Mulej,
quddiem is-Sid ta' l-art kollha.

[S:97:6] Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu;
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu.
[S:97:7] Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli,
li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom;
u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha.
[S:97:8] Tisma' dan u tifraħ Sijon,
jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta' Ġuda,
minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej.
[S:97:9] Għax int, Mulej, inti l-Għoli,
'il fuq mill-art kollha, ogħla ħafna mill-allat.

[S:97:10] Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen,
iħares il-ħajja ta' ħbiebu,
jeħlishom minn idejn il-ħżiena.
[S:97:11] Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust,
u l-hena għal qalb in-nies sewwa.
[S:97:12] Ifirħu, ġusti, fil-Mulej,
u faħħru l-isem qaddis tiegħu.

98 (97). Ferħ u tifħir wara r-rebħa

[S:98:1] Salm.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
għax għamel ħwejjeġ ta' l-għaġeb.
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu,
u d-driegħ imqaddes tiegħu.
[S:98:2] Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu,
f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.
[S:98:3] Ftakar fit-tjieba u l-fedeltą tiegħu
mal-poplu ta' Iżrael.
L-art kollha, minn tarf għall-ieħor,
rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna.

[S:98:4] Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha,
infexxu fil-hena, ifirħu u għannu!
[S:98:5] Għannu lill-Mulej biċ-ċetra,
biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta' l-għana,
[S:98:6] bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti;
għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan!

[S:98:7] Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih,
id-dinja u kull ma jgħammar fiha.
[S:98:8] Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom,
u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ
[S:98:9] quddiem il-Mulej, għax ġej
biex jagħmel ħaqq mill-art;
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa.

99 (98). Alla sultan ġust

[S:99:1] Il-Mulej isaltan; jitkexkxu l-ġnus!
Fuq il-kerubini t-tron tiegħu; ħa titheżheż l-art!
[S:99:2] Kbir il-Mulej f'Sijon;
hu jaħkem fuq il-popli kollha.
[S:99:3] Ħa jfaħħru ismek, kbir u tal-biża',
għax hu qaddis u qawwi.
[S:99:4] Int sultan li tħobb il-ġustizzja u waqqaft
is-sewwa;
id-dritt u s-sewwa tagħmel ma' Ġakobb.
[S:99:5] Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna,
inxteħtu quddiem mirfes riġlejh, għax hu qaddis!
[S:99:6] Mosč u Aron fost il-qassisin tiegħu,
u Samwel fost dawk li jsejjħu ismu,
kienu jsejjħu l-Mulej, u hu jweġibhom.
[S:99:7] F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom;
kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tahom.
[S:99:8] Mulej, Alla tagħna, inti smajthom;
int Alla li tagħder kont għalihom;
iżda tħallast ta' l-imġiba ħażina tagħhom.
[S:99:9] Għollu bit-tifħir lill-Mulej, Alla tagħna,
u inxteħtu quddiem l-għolja mqaddsa tiegħu;
għax qaddis hu l-Mulej, Alla tagħna!

100 (99). Sejħa għat-tifħir fit-tempju

[S:100:1] Salm. Għal radd il-ħajr.

Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, nies kollha ta' l-art,
[S:100:2] aqdu bil-ferħ lill-Mulej,
idħlu quddiemu b'għana ferrieħi.
[S:100:3] Kunu afu li Jaħweh hu Alla,
hu ħalaqna, u aħna tiegħu,
aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.
[S:100:4] Idħlu b'għana ta' ħajr mill-bibien tiegħu,
bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
roddulu ħajr u bierku ismu!
[S:100:5] Għax twajjeb il-Mulej,
għal dejjem it-tjieba tiegħu;
minn żmien għal żmien il-fedeltą tiegħu.

101 (100). L-imġiba tajba tal-mexxejja tal-poplu

[S:101:1] Salm ta' David.

Ngħanni u nxandar it-tjieba u l-ġustizzja;
lilek, Mulej, irrid ngħanni.
[S:101:2] Irrid nimxi bl-għaqal fit-triq il-perfetta;
meta sa tiġi għandi?
Nġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari;
[S:101:3] ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem
għajnejja.
Nobgħod 'il min jagħmel il-ħażen,
u ma norbotx qalbi miegħu.

[S:101:4] Qalb imħassra nżommha 'l bogħod minni;
il-ħażin ma rridx naf bih.
[S:101:5] Min iqassas bil-moħbi fuq għajru,
lil dan jien neqirdu.
Min għajnejh merfugħa u qalbu mkabbra,
ma nistax inġerrgħu.

[S:101:6] Nżomm għajnejja fuq it-twajbin ta' l-art,
biex dawn joqogħdu miegħi.
Min jimxi fit-triq il-perfetta,
dan hu li jaqdini.
[S:101:7] Ma jgħammarx f'dari min jimxi bil-qerq;
ma jżommx quddiemi min jitkellem bil-gideb.
[S:101:8] Għodwa wara l-oħra neqred il-ħżiena
kollha ta' l-art,
biex inwarrab mill-belt tal-Mulej
'il kull min jagħmel il-ħażen.

102 (101). Krib u talb fl-hemm

[S:102:1] Talba ta' wieħed imnikket, li fit-telqa
tiegħu jiftaħ qalbu mdejjqa quddiem il-Mulej.

[S:102:2] Mulej, isma' t-talba tiegħi,
ħa tasal għandek l-għajta tiegħi.
[S:102:3] Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi;
ressaq widintek lejja, meta nsejjaħlek fittex weġibni!
[S:102:4] Għax jiemi bħal duħħan jgħibu;
u għadmi bħal ħuġġieġa jaqbad.
[S:102:5] Nixfet qalbi bħal ħaxix maqtugħ;
ninsa niekol sa l-ħobż tiegħi.
[S:102:6] Bl-ilfiq qawwi tiegħi
sirt għadma u ġilda.
[S:102:7] Qisni xi tajra fix-xagħri;
sirt bħal kokka qalb xi ħerba.
[S:102:8] Nibqa' mqajjem u nitniehed,
bħal għasfur waħdu fuq bejt.
[S:102:9] Il-jum kollu jgħajjruni l-għedewwa tiegħi,
jixegħlu għalija u jidgħu bija.
[S:102:10] Niekol l-irmied bħal ħobż,
u x-xorb tiegħi bid-dmugħ inħallat,
[S:102:11] minħabba l-għadab u s-saħna tiegħek,
għax inti rfajtni, u mbagħad tlaqtni.
[S:102:12] Jiemi qed jonqsu bħad-dell ta' filgħaxija;
u jien bħal ħaxix qiegħed ninxef.

[S:102:13] Imma int, Mulej, għal dejjem tibqa';
minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek.
[S:102:14] Inti tqum u tħenn għal Sijon,
għax hu ż-żmien u l-waqt li tħenn.
[S:102:15] Għax għażiż għall-qaddejja tiegħek
il-ġebel tagħha;
tiġihom ħasra mit-trab tagħha.

[S:102:16] Ħa jkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek,
Mulej,
u s-slaten kollha ta' l-art il-biża' tas-sebħ tiegħek,
[S:102:17] meta l-Mulej jerġa' jibni lil Sijon,
u jidher fis-sebħ tiegħu.
[S:102:18] U jisma' t-talb tal-mitluqin,
ma jistmellx it-talb tagħhom.

[S:102:19] Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi,
u poplu ġdid għad ifaħħar lill-Mulej.
[S:102:20] Il-Mulej iħares 'l isfel
mill-għoli tas-santwarju tiegħu,
u jittawwal mis-sema lejn l-art,
[S:102:21] biex jisma' l-krib ta' l-ilsiera,
biex jeħles 'il dawk li huma għall-mewt.
[S:102:22] U hekk jixxandar f'Sijon isem il-Mulej,
u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu,
[S:102:23] meta l-popli flimkien jinġemgħu,
u saltniet biex jaqdu l-Mulej.
[S:102:24] Neħħieli saħħti f'nofs it-triq,
qassarli ż-żmien ta' ħajti.
[S:102:25] Jien ngħidlu: "Alla tiegħi,
la teħodnix f'nofs ħajti,
la darba żmienek idum għal dejjem.
[S:102:26] L-art int waqqaftha sa mill-bidu;
għemil idejk huma s-smewwiet.
[S:102:27] Huma jgħaddu, imma int tibqa';
bħal libsa huma lkoll jiqdiemu,
tbiddilhom bħal libsa u jintemmu.
[S:102:28] Imma int li int tibqa';
bla tmiem huma s-snin tiegħek.
[S:102:29] Ulied il-qaddejja tiegħek ikollhom
darhom;
nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek."

103 (102). L-imħabba u l-ħniena ta' Alla

[S:103:1] Ta' David.

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!
B'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.
[S:103:2] Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej,
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek.
[S:103:3] Hu li jaħfer dnubietek kollha;
ifejjaq il-mard tiegħek kollu;
[S:103:4] jifdi lil ħajtek mill-qabar;
iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena;
[S:103:5] ixabba' bil-ġid snin ħajtek,
u bħal ta' l-ajkla tiġġedded żgħożitek.
[S:103:6] Il-Mulej jagħmel is-sewwa,
u l-ħaqq mal-maħqurin kollha.
[S:103:7] Hu għarraf lil Mosč l-ħsieb tiegħu,
l-għemejjel tiegħu lil ulied Iżrael.
[S:103:8] Ħanin u twajjeb il-Mulej,
idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
[S:103:9] Ma joqgħodx jitlewwem magħna,
u anqas jinkorla għal dejjem.
[S:103:10] Ma mexiex magħna skond ma ħaqqhom
ħtijietna;
ma ħallasniex skond ma ħaqqha ħżunitna.

[S:103:11] Daqskemm huma s-smewwiet 'il fuq
mill-art,
hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża' minnu;
[S:103:12] daqs kemm hu mbiegħed il-lvant
mill-punent,
hekk hu jbiegħed minna ħtijietna.
[S:103:13] Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,
hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża' tiegħu.

[S:103:14] Għax hu jaf kif aħna magħġuna,
jiftakar li aħna trab.
[S:103:15] Bħall-ħaxix il-ħajja tal-bniedem,
bħall-fjur tar-raba', hekk jikber.
[S:103:16] Tgħaddi ż-żiffa minn fuqu, u jispiċċa,
u ħadd aktar ma jagħraf fejn kien.

[S:103:17] Imma t-tjieba tal-Mulej minn dejjem
għal dejjem
ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu,
u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom;
[S:103:18] ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu,
u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom.
[S:103:19] Waqqaf il-Mulej it-tron tiegħu fis-sema,
u saltnatu fuq kollox taħkem.

[S:103:20] Bierku l-Mulej, anġli tiegħu kollha,
setgħana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu,
malli tisimgħu leħen il-kelma tiegħu.
[S:103:21] Bierku l-Mulej, eżerċti tiegħu kollha,
qaddejja tiegħu, li tagħmlu r-rieda tiegħu.
[S:103:22] Bierku l-Mulej, għemejjel tiegħu kollha,
kullimkien fis-saltna tiegħu.
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!

104 (103). Tifħir lil Alla l-ħallieq

[S:104:1] Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej!
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!
Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes,
[S:104:2] bid-dawl, bħal b'mantell, inti mkebbeb.
Inti frixt is-smewwiet bħal tinda,
[S:104:3] waqqaft fuq l-ilma l-għamajjar għolja
tiegħek.
Inti tagħmel is-sħab mirkeb tiegħek,
fuq ġwienaħ ir-riħ tiġġerra.
[S:104:4] L-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek,
u l-ilsna tan-nar qaddejja tiegħek.

[S:104:5] Int waqqaft l-art fuq is-sisien tagħha,
b'mod li qatt ma titħarrek;
[S:104:6] bl-ibħra, bħal b'libsa, inti ksejtha;
u l-ilmijiet waqfu fuq qċaċet l-għoljiet.

[S:104:7] Malli inti ċċanfarhom, jaħarbu;
malli jriegħed leħnek, jitkexkxu.
[S:104:8] Ma' l-għoljiet jogħlew, fil-widien jinżlu;
posthom, li int tajthom, jieħdu.
[S:104:9] Ma jaqbżux it-tarf li int ħażżiżtilhom,
biex qatt aktar ma jerġgħu jgħattu l-art.
[S:104:10] L-għejun tiftħilhom għal ġol-widien,
u huma jiġru qalb l-għoljiet.
[S:104:11] Jisqu l-bhejjem kollha tar-raba',
u l-ħmir selvaġġi jaqtgħu l-għatx tagħhom.
[S:104:12] Ħdejhom jgħammru l-għasafar ta' l-ajru,
minn qalb il-friegħi jsemmgħu l-għana tagħhom.
[S:104:13] Inti ssaqqi l-muntanji mill-imħażen għolja
tiegħek,
u tixba' l-art bil-frott ta' għemilek.
[S:104:14] Inti tnibbet il-ħdura għall-bhejjem,
u l-ħxejjex li bihom jinqeda l-bniedem,
biex joħroġ il-ħobż mill-art,
[S:104:15] nbid li jferraħ qalb il-bniedem,
żejt li jsebbħilhom wiċċhom,
u ħobż li jsaħħilhom qalbhom.

[S:104:16] Jixbgħu bl-ilma s-siġar tal-Mulej,
iċ-ċedri tal-Libanu li hu ħawwel.
[S:104:17] Fihom ibejjtu l-għasafar,
iċ-ċikonja tgħammar fil-qċaċet tagħhom.
[S:104:18] Fl-għoljiet il-kbar joqogħdu ċ-ċriev,
l-irdum jagħti l-kenn lill-fniek tax-xagħri.
[S:104:19] Il-qamar int għamilt biex juri ż-żmien,
u lix-xemx urejtha xħin għandha tinżel.
[S:104:20] Titfa' d-dlam, u jsir il-lejl;
fih jiġġerrew il-bhejjem kollha tal-bosk.
[S:104:21] Frieħ l-iljun jgħajjtu biex jaħtfu,
jittallbu mingħand Alla l-ikel tagħhom.
[S:104:22] Malli titla' x-xemx jinġabru,
fl-għerien tagħhom jitgeddsu.
[S:104:23] U l-bniedem joħroġ għax-xogħol,
u jibqa' jaħdem sa filgħaxija.

[S:104:24] Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek,
Mulej!
Kollha bl-għerf għamilthom;
Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek.
[S:104:25] Dan il-baħar ta' kobor u wisa' bla tarf,
li fih jimraħ ħut bla għadd;
bhejjem żgħar u bhejjem kbar.
[S:104:26] Id-dgħajjes jimxu fuq il-mewġ tiegħu,
fih jitliegħeb il-Levjatan, li int għamilt.

[S:104:27] Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha
li tagħtihom ikilhom f'waqtu.
[S:104:28] Inti tagħtihom, u huma jiġbru;
tiftaħ idejk, u jixbgħu bil-ġid.
[S:104:29] Jekk taħbi wiċċek, huma jinfixlu;
jekk teħdilhom nifishom, imutu,
u lejn it-trab jerġgħu jmorru.
[S:104:30] Malli tibgħat in-nifs tiegħek, jinħolqu,
u inti ġġedded il-wiċċ ta' l-art.

[S:104:31] Jibqa' sebħ il-Mulej għal dejjem!
Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu!
[S:104:32] Kif hu jħares lejn l-art titheżheż;
kif imiss l-għoljiet, idaħħnu.
[S:104:33] Ngħanni lill-Mulej tul ħajti kollha,
ndoqq lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.
[S:104:34] Ħa togħġbu l-għanja tiegħi,
għax jiena fil-Mulej l-hena tiegħi.

[S:104:35] Jintemmu minn fuq l-art il-midinbin, u
jgħibu l-ħżiena.
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej.

Hallelujah!

105 (104). It-tjieba ta' Alla ma' Iżrael

[S:105:1] Faħħru l-Mulej u xandru ismu,
għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu.
[S:105:2] Għannulu u doqqulu,
xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.
[S:105:3] Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu;
tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej.
[S:105:4] Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa
tiegħu,
fittxu 'l wiċċu l-ħin kollu.
[S:105:5] Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel,
fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu.

[S:105:6] Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu,
ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,
[S:105:7] Jaħweh hu Alla tagħna!
Ma' l-art kollha l-ġudizzji tiegħu!
[S:105:8] Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu,
fil-kelma li ta għal elf nisel,
[S:105:9] fil-patt li għamel ma' Abraham,
fil-wegħda li ħalef lil Iżakk,
[S:105:10] li ġedded lil Ġakobb b'liġi,
lil Iżrael b'patt għal dejjem,
[S:105:11] meta qal: "Lilek nagħti l-art ta' Kangħan,
bħala sehem wirtkom."
[S:105:12] Ftit kienu għadhom jgħoddu,
ma kinux ħlief ftit barranin f'dik l-art,
[S:105:13] jiġġerrew minn ġens għal ieħor,
minn saltna għal għand poplu ieħor.
[S:105:14] Hu ma ħalla 'l ħadd jaħqarhom;
slaten rażżan minħabba fihom:
[S:105:15] "Tmissux 'il dawk li huma kkonsagrati lili,
tagħmlux deni lill-profeti tiegħi."

[S:105:16] Mbagħad bagħat il-ġuħ fuq l-art,
qerdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba' tagħhom.
[S:105:17] Kien bagħat qabilhom raġel,
'il Ġużeppi, mibjugħ bi lsir.
[S:105:18] Rabtulu riġlejh bil-ktajjen,
dawwrulu l-ħadid ma' għonqu,
[S:105:19] sakemm seħħ dak li kien ħabbar,
u l-kelma tal-Mulej rebbieħ ħarġitu.

[S:105:20] Is-sultan bagħat iħollu,
dak li jaħkem il-popli ħelsu.
[S:105:21] Għamlu sid fuq id-dar tiegħu,
ħallielu f'idejh ġidu kollu,
[S:105:22] biex jgħallem hu stess lill-kbarat,
u juri l-għerf lill-kapijiet tiegħu.

[S:105:23] Mbagħad Iżrael niżel fl-Eġittu,
Ġakobb għex barrani fl-art ta' Ħam.
[S:105:24] U kattar ħafna l-poplu tiegħu,
saħħu aktar mill-għedewwa tiegħu.
[S:105:25] Dawwrilhom qalbhom biex jobogħdu
l-poplu tiegħu,
biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu.

[S:105:26] Bagħat lil Mosč, il-qaddej tiegħu,
u lil Aron, li hu kien għażel.
[S:105:27] Wera bihom għeġubijietu,
ħwejjeġ ta' l-għaġeb fl-art ta' Ħam.
[S:105:28] Bagħat id-dlam, u dalam;
iżda huma webbsu rashom għal kliemu.
[S:105:29] Biddlilhom l-ilma f'demm,
qerdilhom il-ħut tagħhom.
[S:105:30] Arthom imtliet biż-żrinġijiet,
sa ġol-kmamar tas-slaten tagħhom.
[S:105:31] Mal-kelma tiegħu ġew qtajja' ta' dubbien,
u nemus ma' arthom kollha.
[S:105:32] Tahom is-silġ minflok ix-xita;
ilsna tan-nar ileħħu f'arthom.
[S:105:33] Laqtilhom id-dwieli u s-siġar tat-tin,
qerdilhom is-siġar tar-raba' tagħhom.
[S:105:34] Mal-kelma tiegħu ġew il-ġradijiet,
ġradijiet żgħar li ħadd ma jgħoddhom.
[S:105:35] U belgħu l-ħxejjex kollha f'arthom,
kielu l-frott tar-raba' tagħhom.
[S:105:36] Qatel l-ulied il-kbar kollha ta' arthom,
l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom.
[S:105:37] Ħariġhom mgħobbija bil-fidda u d-deheb,
ħadd ma kien għajjien fit-tribł tagħhom.
[S:105:38] Ferħu l-Eġizzjani bit-tluq tagħhom,
għax fuqhom kien waqa' l-biża' tagħhom.
[S:105:39] Firex sħaba biex ikenninhom,
xegħel in-nar għad-dawl billejl.

[S:105:40] Talbuh u bagħtilhom is-summien;
temagħhom sax-xaba' bil-ħobż mis-sema.
[S:105:41] Xaqqaq blata u minnha ħareġ l-ilma,
li ġera mad-deżert bħal xmara.
[S:105:42] Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu,
u f'Abraham, il-qaddej tiegħu.

[S:105:43] U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu,
b'għajat ta' ferħ lill-magħżulin tiegħu.
[S:105:44] U tahom artijiet il-ġnus,
u xogħol il-popli wirtuh huma,
[S:105:45] biex iħarsu l-kmandamenti tiegħu,
u jżommu l-liġijiet tiegħu.

Hallelujah!

106 (105). Stqarrija tal-poplu ta' Alla

[S:106:1] Hallelujah!

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!
[S:106:2] Min jista' jsemmi l-għemejjel kbar
tal-Mulej,
jew isemma' t-tifħir tiegħu kollu?
[S:106:3] Hieni min jimxi bid-dritt,
min jagħmel dejjem is-sewwa.
[S:106:4] Ftakar fija, Mulej,
fi mħabbtek għall-poplu tiegħek;
aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek,
[S:106:5] biex nara l-ġid tal-magħżulin tiegħek,
biex nifraħ għall-ferħ ta' ġensek,
u niftaħar mal-poplu ta' wirtek.
[S:106:6] Aħna dnibna, bħal missirijietna,
waqajna fil-ħtija, għamilna l-ħażen.
[S:106:7] Missirijietna fl-Eġittu
ma għarfux l-għeġubijiet tiegħek,
ma ftakrux fit-tjieba kbira tiegħek;
u ħaduha kontra Alla l-Għoli ħdejn il-Baħar
tal-Qasab.
[S:106:8] Iżda hu salvahom minħabba f'ismu,
biex juri l-qawwa tiegħu.
[S:106:9] Ċanfar lill-Baħar tal-Qasab, u dan nixef;
mexxiehom f'qiegħ il-baħar bħal f'deżert.
[S:106:10] Salvahom minn id dawk li jobogħduhom;
fdiehom minn id l-għedewwa tagħhom.
[S:106:11] L-ilma għatta lil dawk li għakksuhom;
anqas wieħed ma baqa' minnhom.
[S:106:12] Mbagħad emmnu fi kliemu,
u għana ta' tifħir għannewlu.
[S:106:13] Iżda malajr insew għemilu;
mank stennew li jseħħ ħsiebu.
[S:106:14] U qabdithom kilba bla lġiem fid-deżert,
u ġarrbu lil Alla fix-xagħri,
[S:106:15] u tahom kull ma talbuh,
anzi fgahom bl-ikel sa mnifsejhom.

[S:106:16] Ġiethom l-għira għal Mosč fl-għerejjex,
u għal Aron, il-qaddis tal-Mulej.
[S:106:17] Nfetħet l-art u belgħet 'il Datan,
u għalqet taħtha 'l Abiram u 'l sħabu.
[S:106:18] Ħaraq in-nar il-ġemgħa tan-nies tagħhom,
nqerdu l-ħżiena fil-ħuġġieġa tan-nar.
[S:106:19] Għamlu għoġol ħdejn il-Ħoreb,
qiemu xbieha tal-metall imdewweb.
[S:106:20] Bidlu 'l Alla, il-glorja tagħhom,
ma' xbieha ta' gendus jiekol il-ħaxix.
[S:106:21] U nsew 'l Alla, li salvahom,
li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu,
[S:106:22] għeġubijiet fl-art ta' Ħam,
ħwejjeġ tal-biża' fil-Baħar tal-Qasab.
[S:106:23] Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom,
li ma kienx għal Mosč, il-magħżul tiegħu,
li waqaf fis-selħa tas-sur quddiemu,
biex iberrdu u ma jeqridhomx.
[S:106:24] Mbagħad maqdru l-art li tgħaxxaq,
għax ma emmnux fil-kelma tiegħu.
[S:106:25] Qagħdu jgergru fl-għerejjex tagħhom,
ma ridux jisimgħu leħen il-Mulej.
[S:106:26] Għalhekk rafa' idu kontrihom,
b'ħalfa li jmiddhom fid-deżert,
[S:106:27] li fost il-ġnus ixerred 'l uliedhom
u ma' l-artijiet iferrixhom.
[S:106:28] Huma ngħataw lil Bagħal-pegħor,
kielu mill-vittmi maqtula lill-allat mejta.
[S:106:29] Irrabjawh bl-imġiba tagħhom,
u marda kerha faqqgħet fosthom.
[S:106:30] Qam imbagħad Fineħas u tħallas,
u l-kastig waqaf għalkollox.
[S:106:31] Dan swielu għall-ġid tiegħu,
minn nisel għal nisel, għal dejjem.
[S:106:32] Nkurlawh ukoll ħdejn l-ilma ta' Meriba,
mqar Mosč weħel minħabba fihom;
[S:106:33] għax huma tellfulu sabru,
u qal dak li ġie fi lsienu.
[S:106:34] Huma ma qerdux il-popli,
kif il-Mulej kien qalilhom;
[S:106:35] imma tħalltu mal-ġnus,
u tgħallmu d-drawwiet tagħhom.
[S:106:36] Taw qima lill-idoli tagħhom,
li saru bħal nassa għalihom.
[S:106:37] Qatlu b'sagrifiċċji lix-xjaten
lil uliedhom subjien u bniet.
[S:106:38] Xerrdu demm bla ħtija,
demm uliedhom subjien u bniet,
li ssagrifikaw lill-idoli ta' Kangħan;
u l-art tniġġset bid-dmija.
[S:106:39] Hekk tħassru bl-għemejjel tagħhom,
u żnew bl-imġiba tagħhom.
[S:106:40] Għalhekk inkorla l-Mulej għall-poplu
tiegħu,
u stmell il-wirt tiegħu.
[S:106:41] U telaqhom f'idejn il-ġnus,
ħakmuhom dawk li jobogħduhom.
[S:106:42] Għakksuhom l-għedewwa tagħhom,
u kellhom joqogħdu taħt idejhom.
[S:106:43] Ħafna drabi hu ħelishom,
iżda huma webbsu rashom miegħu,
u ġġarrfu bil-ħażen tagħhom.
[S:106:44] Iżda hu ħares lejn l-hemm tagħhom,
xħin sama' t-tnehid tagħhom.
[S:106:45] Ftakar fil-patt tiegħu magħhom;
u fit-tjieba kbira tiegħu ħenn għalihom.
[S:106:46] U għamel li jsibu l-ħniena
minn dawk kollha li kienu jassruhom.
[S:106:47] Salvana, Mulej, Alla tagħna,
u iġmagħna minn fost il-ġnus,
biex inroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek
u niftaħru bit-tifħir tiegħek.
[S:106:48] Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael,
minn dejjem għal dejjem!
Ħa jgħid il-poplu kollu: "Amen!"

Hallelujah!

IL-ĦAMES KTIEB

107 (106). Alla jsalvana minn kull periklu

[S:107:1] Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:107:2] Ħa jgħidu hekk il-mifdijin tal-Mulej,
dawk li hu fdiehom mill-ħakma ta' l-għadu;
[S:107:3] ġabarhom minn ħafna artijiet,
mil-lvant u l-punent, mit-tramuntana u
n-nofsinhar.
[S:107:4] Kienu jiġġerrew fid-deżert, u
jterrqu fix-xagħri;
belt fejn jgħammru ma sabux.
[S:107:5] Bil-għatx u bil-ġuħ,
saħħithom bdiet tħallihom.
[S:107:6] Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom,
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
[S:107:7] U qabbadhom it-triq it-tajba,
biex imorru f'belt fejn jgħammru.

[S:107:8] Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu,
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
[S:107:9] Għaliex hu jxabba' lil min hu bil-għatx,
u jimla bil-ġid lil min hu bil-ġuħ.
[S:107:10] Kienu fid-dlam u f'dell il-mewt,
miżmuma fl-għaks u l-ktajjen,
[S:107:11] għax ħaduha kontra l-kelma ta' Alla,
u warrbu l-ħsieb ta' l-Għoli.
[S:107:12] Għalhekk b'xogħol iebes għakkishom;
waqgħu mitluqa bla ma sabu għajnuna.

[S:107:13] Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom,
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
[S:107:14] U ħariġhom mid-dlam u minn dell l-mewt,
u kisser il-ktajjen tagħhom.

[S:107:15] Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu,
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
[S:107:16] Kisser il-bwieb tal-bronż,
u qaċċat l-istaneg tal-ħadid.
[S:107:17] Nfnew minħabba l-imġiba ħażina tagħhom;
sofrew minħabba ħżunithom.

[S:107:18] L-ikel kien jiġihom ħażin;
kienu waslu sa wara bieb il-mewt.

[S:107:19] Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom,
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
[S:107:20] Bagħat il-kelma tiegħu u fejjaqhom,
u ħelishom mit-telfien.

[S:107:21] Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu,
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
[S:107:22] U joffrulu sagrifiċċji ta' radd il-ħajr,
u jxandru l-għemejjel tiegħu b'għana ferrieħi.
[S:107:23] Dawk li jbaħħru fuq l-iġfna,
li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf,
[S:107:24] raw l-opri tal-Mulej
u l-għeġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar.
[S:107:25] Hu ordna u qajjem riefnu,
li qanqal imwieġ il-baħar.

[S:107:26] Għolew sas-smewwiet u niżlu sa qiegħ
il-baħar;
qalbhom bdiet tferfer bil-biża'.
[S:107:27] Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies
fis-sakra,
u s-sengħa tagħhom xejn ma switilhom.
[S:107:28] Għajjtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom,
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.

[S:107:29] U bidel ir-riefnu f'żiffa,
u sikket mewġ il-baħar.
[S:107:30] Huma ferħu għax ibbnazza;
u hu wassalhom sal-port li xtaqu.

[S:107:31] Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu,
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin.
[S:107:32] Ikabbruh fil-ġemgħa tal-poplu,
u jfaħħruh fil-laqgħa tal-kbarat.

[S:107:33] Hu jbiddel ix-xmajjar f'deżert,
u n-nixxigħat f'art niexfa.
[S:107:34] Art tajba jibdilha f'art mielħa,
minħabba l-ħażen ta' dawk li jgħixu fiha.

[S:107:35] Hu jbiddel id-deżert f'għadajjar,
u l-art niexfa f'nixxigħat ta' l-ilma.
[S:107:36] Hemmhekk lill-imġewwħin jagħtihom fejn
jgħammru;
u huma jibnu l-belt fejn joqogħdu.

[S:107:37] Jiżirgħu r-raba' u jħawwlu d-dwieli,
u jiġbru ħafna frott.
[S:107:38] Hu jberikhom u joktru ħafna,
ma jnaqqsilhomx l-imrieħel tagħhom.

[S:107:39] Jekk jiġu li jonqsu u jintelqu,
magħkusa mill-hemm u mill-għali,
[S:107:40] hu jixħet it-tmaqdir fuq il-kbarat,
u jitlaqhom jiġġerrew f'deżert bla triqat.

[S:107:41] Imma joħroġ mill-hemm lill-imsejkna,
u jkattrilhom bħal merħla 'l nieshom.
[S:107:42] Jaraw dan it-twajbin u jifirħu,
u l-ħżiena kollha jagħlqu ħalqhom.
[S:107:43] Min hu bil-għaqal iżomm dan f'moħħu,
u jifhem it-tjieba tal-Mulej.

108 (107). Talba għar-rebħa

[S:108:1] Għanja. Salm ta' David.

[S:108:2] Sħiħa qalbi, o Alla!
Ħa ngħanni u ninseġ għanja:
[S:108:3] Qum, ruħ tiegħi, qum arpa u ċetra!
Ħa nqajjem sbiħ il-jum!
[S:108:4] Nfaħħrek, Mulej, fost il-popli,
ngħannilek fost il-ġnus;
[S:108:5] għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek,
sas-sħab il-fedeltą tiegħek.
[S:108:6] Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla!
Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha,
[S:108:7] biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek;
għinna bil-leminija tiegħek u weġibna!

[S:108:8] Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu:
"Ferħan nieħu b'sehmi lil Sikem,
nagħmel oqsma mill-wied ta' Sukkot.
[S:108:9] Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manassi,
Efrajm hu l-elmu ta' rasi,
u Ġuda x-xettru tiegħi.
[S:108:10] Mowab lenbija fejn ninħasel,
fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi,
fuq Filistja nifraħ rebbieħ!"

[S:108:11] Min se jwassalni sal-belt bis-swar?
Min se jeħodni sa Edom?
[S:108:12] M'hux int, o Alla, li warrabtna,
u li m'għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna?
[S:108:13] Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu;
għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem,
[S:108:14] Bl-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna;
hu li jisħaq l-għedewwa tagħna.

109 (108). Talba kontra min ixerred il-kalunji

[S:109:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

O Alla, li jiena nfaħħar, tibqax sieket!
[S:109:2] Għax nies ħżiena u qarrieqa fetħu
fommhom kontrija;
tkellmu u gidbu fuqi.
[S:109:3] Bi kliem il-mibegħda dawwruni,
għal xejn b'xejn ħaduha kontrija.
[S:109:4] Għad li jien ħabbejthom, huma jixluni;
imma jiena bqajt nitlob.
[S:109:5] Iħallsuni għall-ġid bid-deni,
u għal imħabbti bil-mibegħda.
[S:109:6] Qegħedlu fuqu bniedem ħażin,
ħa jkollu min jixlih fuq lemintu.
[S:109:7] Quddiem il-ħaqq ħa joħroġ ħati,
u t-talba tiegħu titqies bi dnub.

[S:109:8] Ftit ikunu l-jiem ta' ħajtu,
ħaddieħor jeħodlu xogħlu.
[S:109:9] Ikunu wliedu ltiema,
u martu armla.

[S:109:10] Jiġġerrew u jittallbu wliedu,
jitkeċċew min djarhom imħarbta.
[S:109:11] Jeħodlu kull ma għandu minn silfu,
jaħtaflu l-barrani qligħ xogħlu.

[S:109:12] Ħadd ma juri tjieba miegħu,
ħadd ma jħenn għall-iltiema tiegħu.
[S:109:13] Jinqata' darba għal dejjem nislu,
f'nisel wieħed jitħassar ismu.

[S:109:14] Titfakkar il-ħtija ta' missirijietu,
u dnub ommu ma jintesiex:
[S:109:15] ikunu dejjem quddiem il-Mulej,
u tinqered mill-art it-tifkira tiegħu.

[S:109:16] Għax ma ħasibx biex jagħmel il-ħniena,
imma ħabbat l-imsejken u l-fqajjar,
biex joqtol 'il min hu qalbu maqsuma.
[S:109:17] Is-saħta ħabb; u s-saħta tinżel fuqu;
u l-barka li ma ħabbx titbiegħed minnu!

[S:109:18] Hu libes is-saħta bħal libsa;
ħa tidħollu bħall-ilma f'ġismu,
u bħal żejt f'għadmu!
[S:109:19] Tkunlu bħal libsa li tkebbu,
u bħal ħżiem li dejjem iħażżmu.
[S:109:20] Hekk iħallas il-Mulej lil dawk li jixluni,
lil dawk li jgħidu l-ħażin fuqi.

[S:109:21] Imma int, Mulej Sidi, aqbeż għalija f'ġieħ
ismek,
eħlisni fil-ħniena u t-tjieba tiegħek.
[S:109:22] Għax jiena msejken u fqajjar,
u qalbi muġugħa ġewwa fija.

[S:109:23] Qiegħed ngħib bħal dell li jgħaddi,
mtajjar qisni ġrad.
[S:109:24] Bis-sawm dgħajfa rkubbtejja,
niexef ġismi u magħlub.
[S:109:25] Fuqi waqa' t-tmaqdir tagħhom,
iħarsu lejja u jħarrku rashom.
[S:109:26] Għinni, Mulej, Alla tiegħi;
salvani fit-tjieba tiegħek.
[S:109:27] Ħa jagħraf li dan hu għemil tiegħek,
li dan, Mulej, int għamiltu.
[S:109:28] Jisħtuni huma, imma int tberikni;
ħa jqumu l-għedewwa u jistħu,
imma jifraħ il-qaddej tiegħek.
[S:109:29] Jitgħattew bit-tmaqdir dawk li jixluni,
jitkebbu bħal b'mantell bil-mistħija.

[S:109:30] Niżżi ħajr ħafna lill-Mulej,
f'ġemgħa kbira ta' nies infaħħru.
[S:109:31] Għax hu joqgħod fuq il-lemin tal-fqajjar,
biex isalvah minn dawk li jaqtgħuhielu għall-mewt.

110 (109). Il-Messija, sultan u qassis rebbieħ

[S:110:1] Salm ta' David.

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi:
"Oqgħod fuq leminti,
sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek
mirfes taħt riġlejk."

[S:110:2] Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat
il-Mulej minn Sijon:
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek.
[S:110:3] Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq
l-għoljiet imqaddsa,
sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.

[S:110:4] Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih:
"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!"

[S:110:5] Sidi fuq lemintek,
jidrob is-slaten f'jum qilltu.
[S:110:6] Jagħmel ħaqq mill-ġnus,
kullimkien bil-mejtin jimtela;
ifarrak l-irjus fil-wesgħa ta' l-art.
[S:110:7] Mill-wied jixrob fi triqtu,
għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu.

111 (110). Kbir u twajjeb il-Mulej

[S:111:1] Hallelujah!

Nrodd ħajr lill-Mulej b'qalbi kollha,
fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura.
[S:111:2] Kbar huma l-għemejjel tal-Mulej;
ifittxuhom dawk kollha li jitgħaxxqu bihom.
[S:111:3] Kollu ġmiel u kobor għemil il-Mulej;
għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.
[S:111:4] Waqqaf tifkira bl-għeġubijiet tiegħu;
twajjeb u ħanin il-Mulej.
[S:111:5] Hu jagħti l-għajxien lil min jibża' minnu,
jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
[S:111:6] Wera lill-poplu tiegħu l-qawwa ta' għemilu,
meta qassam lilhom art il-ġnus.
[S:111:7] Is-sewwa u l-ħaqq għemil idejh;
ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu,
[S:111:8] mwettqa għal dejjem ta' dejjem,
magħmula bis-sewwa u bid-dritt.
[S:111:9] Bagħat jifdi lill-poplu tiegħu,
waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu.
Qaddis u tal-biża' hu ismu!
[S:111:10] Il-bidu ta' l-għerf hu l-biża' tal-Mulej:
tassew bil-għaqal kull min jimxi bih,
għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu!

112 (111). Sliem u ġid tal-bniedem sewwa

[S:112:1] Hallelujah!

Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej,
li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!
[S:112:2] Setgħan fuq l-art ikun nislu;
nisel it-tajbin ikun imbierek.
[S:112:3] Ġid u għana jkunu f'daru;
għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.

[S:112:4] Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin;
twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa.
[S:112:5] Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef,
li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

[S:112:6] Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel;
għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu.
[S:112:7] Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina;
qalbu qawwija bit-tama tal-Mulej.
[S:112:8] Qalbu qawwija, m'għandux mniex jibża',
sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu.
[S:112:9] Iqassam u jagħti lill-foqra;
għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu;
rasu merfugħa bil-ġieħ.

[S:112:10] Jarah il-ħażin u jinkedd,
jgħażgħaż snienu u jtertaq qalbu.
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.

113 (112). Alla l-Għoli jħares lejn iż-żgħar

[S:113:1] Hallelujah!

Faħħru, qaddejja tal-Mulej,
faħħru isem il-Mulej.
[S:113:2] Ikun isem il-Mulej imbierek,
minn issa u għal dejjem!

[S:113:3] Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha
ikun imfaħħar isem il-Mulej!
[S:113:4] Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej,
ogħla mis-smewwiet hu sebħu.

[S:113:5] Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna,
li qiegħed fl-għoli?
[S:113:6] Hu li jħares 'l isfel,
lejn is-smewwiet u lejn l-art.

[S:113:7] Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken,
u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar,
[S:113:8] biex mal-kbarat iqiegħdu,
mal-kbarat tal-poplu tiegħu.
[S:113:9] Il-mara bla wlied iqegħedha f'darha,
jagħmilha omm ferħana b'uliedha.

Hallelujah!

114 (113A). L-għanja ta' l-Għid

[S:114:1] Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu,
Ġakobb minn poplu ta' lsien barrani,
[S:114:2] Ġuda sar is-santwarju tiegħu,
Iżrael is-saltna tiegħu.
[S:114:3] Il-baħar rah u ħarab,
il-Ġordan raġa' lura.
[S:114:4] Qabżu bħal kbiex il-muntanji,
u bħal ħrief il-għoljiet.
[S:114:5] Xi ġralek, baħar, biex taħrab?
Xi ġralek, Ġordan, biex terġa' lura?
[S:114:6] Xi ġralkom, muntanji, biex taqbżu bħal
kbiex,
u intom, għoljiet, biex taqbżu bħal ħrief?
[S:114:7] Triegħed, art, quddiem is-Sid,
quddiem Alla ta' Ġakobb,
[S:114:8] li jbiddel il-blat f'għadira,
iż-żonqor f'għajn ta' ilma.

115 (113B). Il-Mulej waħdu hu Alla

[S:115:1] Mhux lilna, Mulej, mhux lilna,
iżda lil ismek sebbaħ,
għat-tjieba u l-fedeltą tiegħek.
[S:115:2] Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus:
"Fejn hu Alla tagħhom?"
[S:115:3] Fis-smewwiet hu Alla tagħna;
hu jagħmel kull ma jogħġbu.

[S:115:4] Fidda u deheb huma l-allat tagħhom,
xogħol ta' idejn il-bniedem.
[S:115:5] Għandhom il-fomm, u ma jitkellmux;
għandhom l-għajnejn, u ma jarawx;
[S:115:6] għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux;
għandhom l-imnieħer, u ma jxommux;
[S:115:7] għandhom l-idejn, u ma jmissux;
għandhom ir-riġlejn, u ma jimxux;
ebda leħen ma joħroġ minn fommhom.
[S:115:8] Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom,
u dawk kollha li jittamaw fihom.
[S:115:9] Iżrael ittama fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:10] Dar Aron ittamaw fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:11] Dawk li jibżgħu mill-Mulej ittamaw
fil-Mulej;
hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.
[S:115:12] Il-Mulej jiftakar fina u jberikna;
ibierek 'il dar Iżrael,
ibierek 'il dar Aron.
[S:115:13] Ibierek 'il dawk li jibżgħu mill-Mulej,
kemm iż-żgħar u kemm il-kbar.
[S:115:14] Ikattarkom ħafna l-Mulej,
lilkom u 'l uliedkom.
[S:115:15] Mberkin intom mill-Mulej,
li għamel is-sema u l-art.
[S:115:16] Is-smewwiet huma s-smewwiet tal-Mulej;
imma l-art hu taha lill-bnedmin.
[S:115:17] M'humiex il-mejtin li jfaħħru l-Mulej,
anqas ħadd minn dawk li jmorru fis-skiet;
[S:115:18] imma aħna li nbierku l-Mulej,
minn issa u għal dejjem.

Hallelujah!

116 (114+115). Fiduċja sħiħa fil-Mulej

[S:116:1] Nħobb il-Mulej, għax sama'
leħen it-tħannin tiegħi;
[S:116:2] għaliex hu tani widen
fil-jum li fih sejjaħtlu.
[S:116:3] Il-ħbula tal-mewt dawwruni,
l-irbit ta' l-Imwiet ħakimni;
fin-niket u l-hemm sibt ruħi.
[S:116:4] Imma isem il-Mulej sejjaħt:
"Mulej, nitolbok, salvani!"
[S:116:5] Ħanin il-Mulej, u ġust;
twajjeb hu Alla tagħna.
[S:116:6] Iħares id-dgħajfa l-Mulej;
jien kont magħkus, u hu ħelisni.
[S:116:7] Erġa', ruħ tiegħi, għall-mistrieħ tiegħek,
għax il-Mulej għamillek il-ġid.
[S:116:8] Għax mill-mewt ħelisli 'l ħajti,
lil għajnejja mid-dmugħ u 'l riġlejja mit-tfixkil.
[S:116:9] Jien nimxi quddiem il-Mulej
f'art il-ħajjin.
[S:116:10] Bqajt nemmen, mqar meta għedt:
"Jiena mdejjaq ħafna!"
[S:116:11] Jien għedt fin-niket tiegħi:
"Qarrieq hu kull bniedem."
[S:116:12] Xi nrodd lill-Mulej
għall-ġid kollu li għamel miegħi?
[S:116:13] Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni,
u isem il-Mulej insejjaħ.
[S:116:14] Ntemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi,
quddiem il-poplu tiegħu kollu.
[S:116:15] Għażiża f'għajnejn il-Mulej
hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.
[S:116:16] Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek,
jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek.
Int ħallejtli l-irbit tiegħi.
[S:116:17] Lilek noffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr,
u isem il-Mulej insejjaħ.
[S:116:18] Ntemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi,
quddiem il-poplu tiegħu kollu,
[S:116:19] fil-btieħi ta' dar il-Mulej,
ġo nofsok, Ġerusalemm!

Hallelujah!

117 (116). Il-popli jfaħħru lil Alla

[S:117:1] Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha,
sebbħuh, intom popli lkoll!
[S:117:2] Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna,
il-fedeltą tal-Mulej tibqa' għal dejjem.

Hallelujah!

118 (118). Purċissjoni trijonfali

[S:118:1] Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!
[S:118:2] Ħa jgħidu wlied Iżrael:
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."
[S:118:3] Ħa tgħid dar Aron:
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."
[S:118:4] Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej:
"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."
[S:118:5] Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi;
u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'.
[S:118:6] La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża';
x'jista' jagħmilli l-bniedem?
[S:118:7] Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi,
u nħares b'wiċċi minn quddiem lejn l-għedewwa
tiegħi.
[S:118:8] Aħjar tiskenn fil-Mulej
milli tittama fil-bnedmin.
[S:118:9] Aħjar tiskenn fil-Mulej
milli tittama fil-kbarat.
[S:118:10] Il-ġnus kollha dawwruni;
imma f'isem il-Mulej irbaħthom.
[S:118:11] Dawwruni, minn kull naħa rassewni;
imma f'isem il-Mulej irbaħthom.
[S:118:12] Bħan-naħal daru miegħi,
bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu;
imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

[S:118:13] B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa';
imma l-Mulej tani l-għajnuna.
[S:118:14] Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej;
hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi.
[S:118:15] Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex
tat-tajbin:
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila!
[S:118:16] Il-leminija tal-Mulej 'il fuq merfugħa,
il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila.
[S:118:17] Ma mmutx, imma nibqa' ngħix,
u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.
[S:118:18] Ħaqarni tassew il-Mulej,
iżda ma telaqnix għall-mewt.
[S:118:19] Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja;
ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej.
[S:118:20] Dan hu bieb il-Mulej;
il-ġusti jidħlu minnu.
[S:118:21] Niżżik ħajr talli weġibtni
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi.
[S:118:22] Il-ġebla li warrbu l-bennejja
saret il-ġebla tax-xewka.
[S:118:23] Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:
ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna.
[S:118:24] Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;
ħa nifirħu u nithennew fih!
[S:118:25] Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana!
Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!
[S:118:26] Mbierek minn ġej f'isem il-Mulej!
Nberkukom minn dar il-Mulej.
[S:118:27] Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna.
Tqassmu f'purċissjoni bil-friegħi f'idejkom sa ħdejn
l-artal.

[S:118:28] Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr;
Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.

[S:118:29] Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

119 (118). Il-ġmiel tal-Liġi ta' Alla

Alef
[S:119:1] Henjin dawk li triqthom bla ħtija,
li jimxu fil-liġi tal-Mulej.
[S:119:2] Henjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu,
u li jfittxuh b'qalbhom kollha.
[S:119:3] Huma ma jagħmlux ħażen,
imma jimxu fit-triqat tal-Mulej.
[S:119:4] Int tajt il-preċetti tiegħek,
biex inħarsuhom bir-reqqa.
[S:119:5] Ħa jżomm sħiħ il-mixi tiegħi
fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek!
[S:119:6] Mbagħad ma jkollix għax nistħi,
la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha.
[S:119:7] Mbagħad infaħħrek b'qalb safja.
Meta nitgħallem id-digrieti ġusti tiegħek.
[S:119:8] Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek;
la tħallinix għalkollox!

Bet
[S:119:9] Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu?
Billi jħares il-kelma tiegħek.
[S:119:10] B'qalbi kollha jiena nfittxek;
tħallinix nitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek.
[S:119:11] Jien żammejt kelmtek f'qalbi,
biex ma nidneb qatt kontrik.
[S:119:12] Mbierek int, Mulej!
Għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:13] B'xufftejja jiena nxandar
id-digrieti kollha ta' fommok.
[S:119:14] Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek,
daqs kieku kelli l-għana kollu.
[S:119:15] Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb,
u nżomm għajnejja fuq triqatek.
[S:119:16] Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitgħaxxaq,
qatt ma ninsa l-kelma tiegħek.

Gimel
[S:119:17] Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek,
agħtini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek.
[S:119:18] Iftaħli għajnejja,
biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.
[S:119:19] Barrani jien fuq l-art;
taħbix minni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:20] Tinfena qalbi l-ħin kollu
bix-xewqa tad-digrieti tiegħek.
[S:119:21] Il-kburin inti ċċanfarhom;
misħut min jitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek.
[S:119:22] Neħħi minn fuqi t-tagħjir u tkasbir
tagħhom,
għax jiena nħares il-preċetti tiegħek.
[S:119:23] Mqar jekk il-kbarat joqogħdu jqassu fuqi,
fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej
tiegħek.
[S:119:24] Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi,
huma jagħtuni l-parir tajjeb.

Dalet
[S:119:25] Mixħuta fit-trab hi ruħi;
aħjini int skond kelmtek.
[S:119:26] Triqati wrejtek, u int weġibtni;
għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:27] Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek,
biex naħseb fuq għeġubijietek.
[S:119:28] Jiena nfejt bin-niket;
erfagħni int skond kelmtek.
[S:119:29] Biegħed minni triq il-gideb;
agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek.
[S:119:30] Jiena għażilt it-triq tas-sewwa;
ħtart għalija d-digrieti tiegħek.
[S:119:31] Nżomm sħiħ mal-preċetti tiegħek;
Mulej, tħallinix naqa' fil-mistħija.
[S:119:32] Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek,
għax int saħħaħtli qalbi.

He
[S:119:33] Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti
tiegħek;
jiena rrid nibqa' fiha sa l-aħħar.
[S:119:34] Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek
u nagħmilha b'qalbi kollha.
[S:119:35] Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti
tiegħek,
għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.
[S:119:36] Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek,
u mhux lejn ir-regħba.
[S:119:37] Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa;
agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek.
[S:119:38] Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej
tiegħek,
li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek.
[S:119:39] Warrab minni l-għajb li nibża' minnu,
għax tajbin huma d-digrieti tiegħek.
[S:119:40] Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti
tiegħek;
fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja.
[S:119:41] Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej,
u s-salvazzjoni tiegħek skond il-wegħda tiegħek.
[S:119:42] Mbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni,
għax jien nafda fil-kelma tiegħek.

Waw
[S:119:43] Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa,
għax jien fid-digrieti tiegħek nittama.
[S:119:44] Nħares il-liġi tiegħek għal dejjem,
u għal dejjem ta' dejjem.
[S:119:45] U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi,
għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek.
[S:119:46] U nitkellem fuq il-preċetti tiegħek
quddiem is-slaten, u ma nistħix.
[S:119:47] Nitgħaxxaq bil-kmandamenti tiegħek,
li jiena ħabbejt.
[S:119:48] Nerfa' idejja lejn il-kmandamenti tiegħek,
u naħseb fuq il-preċetti tiegħek.

Żajin
[S:119:49] Ftakar fil-kelma li tajt lill-qaddej tiegħek,
li biha inti ttamajtni.
[S:119:50] Dan hu l-faraġ fin-niket tiegħi:
li l-wegħda tiegħek tagħtini l-ħajja.
[S:119:51] Jiddieħku bija l-kburin għall-aħħar;
imma jiena ma nitbigħedx mil-liġi tiegħek.
[S:119:52] Niftakar fid-digrieti tiegħek ta' dari;
fihom, Mulej, jiena nsib il-faraġ tiegħi.
[S:119:53] Nagħdab għall-aħħar minħabba l-ħżiena
li jitilqu l-liġi tiegħek.
[S:119:54] L-għanja tiegħi l-kmandamenti tiegħek,
f'dan il-post fejn jien barrani.
[S:119:55] Billejl f'ismek niftakar, Mulej,
u nħares il-liġi tiegħek.
[S:119:56] Din hi l-barka li messet lili:
li jiena nħares il-preċetti tiegħek.

Ħet
[S:119:57] Jien għedt, Mulej: "Dan hu sehmi,
li nħares il-kelma tiegħek."
[S:119:58] Quddiemek nitlob b'qalbi kollha;
ħenn għalija skond il-wegħda tiegħek.
[S:119:59] Jien qist sewwa l-mixi tiegħi,
u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek.
[S:119:60] Ngħaġġel u ma nitnikkirx,
biex inħares il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:61] Il-ħbula tal-ħżiena dawramejt għalquni,
imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek.
[S:119:62] F'nofs il-lejl inqum infaħħrek
minħabba d-digrieti ġusti tiegħek.
[S:119:63] Nissieħeb ma' kull min għandu l-biża'
tiegħek,
ma' dawk li jħarsu l-preċetti tiegħek.
[S:119:64] Mimlija, Mulej, l-art bit-tjieba tiegħek;
għallimni l-kmandamenti tiegħek.

Tet
[S:119:65] Ġid għamilt mal-qaddej tiegħek,
Mulej, skond il-kelma tiegħek.
[S:119:66] Fehma tajba u għerf għallimni,
għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek.
[S:119:67] Qabel ma għakkistni, jien kont fl-iżball;
imma issa nħares il-kelma tiegħek.
[S:119:68] Twajjeb int, u l-ġid tagħmel;
għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:69] Jixluni l-kburin bil-gideb;
imma jien b'qalbi kollha nħares il-preċetti tiegħek.
[S:119:70] Smina bil-ħażen bħax-xaħam qalbhom;
imma jien bil-liġi tiegħek nitgħaxxaq.
[S:119:71] Swieli ta' ġid li għakkistni,
għax tgħallimt il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:72] Aħjar għalija l-liġi ta' fommok
mill-eluf ta' flejjes tad-deheb u l-fidda.

Jod
[S:119:73] Idejk għamluni u sawwruni;
fehemni u għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:74] Jarani u jifraħ min għandu l-biża' tiegħek,
għax jiena ttamajt fil-kelma tiegħek.
[S:119:75] Jien naf, Mulej, li ġusti d-digrieti tiegħek;
u li skond is-sewwa għakkistni.
[S:119:76] Tkun it-tjieba tiegħek il-faraġ tiegħi,
skond il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek,
[S:119:77] Tiġi fuqi tjubitek, biex ikolli l-ħajja;
għax il-liġi tiegħek hi l-għaxqa tiegħi.
[S:119:78] Jistħu l-kburin, li bil-qerq jaħqruni;
imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek.
[S:119:79] Ħa jduru lejja dawk li jibżgħu minnek,
dawk li jagħrfu l-preċetti tiegħek.
[S:119:80] Tkun qalbi bla ħtija fil-kmandamenti
tiegħek,
biex ma jkollix għax nistħi.

Kof
[S:119:81] Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek;
jien nittama fil-kelma tiegħek.
[S:119:82] Għejew għajnejja jistennew il-wegħda
tiegħek;
u jien jistaqsi: "Meta se tfarraġni?"
[S:119:83] Sirt qisni ġild imnixxef fid-duħħan;
imma ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:84] Kemm se jdum jistenna l-qaddej tiegħek?
Meta se tagħmel ħaqq minn dawk li jħabbtuni?
[S:119:85] Ħaffru l-kburin ħofra għalija,
dawk li ma jimxux skond il-liġi tiegħek.
[S:119:86] Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha;
għinni int, meta bil-qerq iħabbtuni.
[S:119:87] Għal ftit ma qerdunix minn din l-art;
imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek.
[S:119:88] Fit-tjieba tiegħek agħtini l-ħajja;
u jiena nħares il-preċetti ta' fommok.

Lamed
[S:119:89] Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek;
hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet.
[S:119:90] Minn nisel għal nisel il-fedeltą tiegħek;
fuq l-art waqqaftha, u żammet fis-sod.
[S:119:91] B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sa llum;
għax kollox hu għall-qadi tiegħek.
[S:119:92] Li ma sibtx l-hena fil-liġi tiegħek,
kont nintemm fin-niket tiegħi.
[S:119:93] Ma ninsa qatt il-preċetti tiegħek,
għax bihom int tagħtini l-ħajja.
[S:119:94] Tiegħek jien; salvani int!
Jiena nfittex il-preċetti tiegħek.
[S:119:95] Jgħassuli l-ħżiena biex jeqirduni;
imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek.
[S:119:96] Jien rajt it-tmiem ta' kull ma jgħaddi;
imma bla tarf il-kmandamenti tiegħek.

Mem
[S:119:97] Kemm inħobbha l-liġi tiegħek!
Il-jum kollu ħsiebi fiha.
[S:119:98] Il-kmandament tiegħek għal dejjem
miegħi,
jagħmilni egħref mill-għedewwa tiegħi.
[S:119:99] Jien nifhem aktar mill-imgħallmin tiegħi
kollha,
għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek.
[S:119:100] Aktar mix-xjuħ jien bil-għaqal,
għax inħares il-preċetti tiegħek.
[S:119:101] Minn kull triq ħażina nwarrab riġlejja,
biex inħares il-kelma tiegħek.
[S:119:102] Mid-digrieti tiegħek qatt ma nitbiegħed,
għax int kont li għallimthomli.
[S:119:103] Kemm hi ħelwa l-wegħda tiegħek!
Oħla mill-għasel għal fommi.
[S:119:104] Jien ksibt id-dehen bil-preċetti tiegħek;
għalhekk nobgħod kull triq qarrieqa.

Nun
[S:119:105] Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek,
u dawl fil-mogħdija tiegħi.
[S:119:106] Ħlift, u rrid inżomm kelmti,
li nħares id-digrieti ġusti tiegħek.
[S:119:107] Ninsab imnikket għall-aħħar, Mulej;
agħtini l-ħajja skond il-kelma tiegħek.
[S:119:108] Ilqa', Mulej, il-qima ta' fommi,
u għallimni d-digrieti tiegħek.
[S:119:109] Ħajti dejjem fit-tiġrif,
imma qatt ma ninsa l-liġi tiegħek.
[S:119:110] Il-ħżiena nasbuli x-xibka,
imma jien ma warrabtx mill-preċetti tiegħek.
[S:119:111] Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem;
huma l-għaxqa ta' qalbi.
[S:119:112] Nħajjar 'il qalbi biex tħares
il-kmandamenti tiegħek,
għal dejjem u sa l-aħħar.

Samek
[S:119:113] In-nies ta' żewġt iqlub nobgħodhom;
imma l-liġi tiegħek inħobbha.
[S:119:114] Inti l-kenn u t-tarka tiegħi;
fil-kelma tiegħek jien nittama.
[S:119:115] Tbiegħdu minni, intom nies ħżiena,
biex inħares il-kmandamenti ta' Alla tiegħi.
[S:119:116] Żommni skond il-wegħda tiegħek, biex
nibqa' ħaj;
tħallix bla temma t-tama tiegħi.
[S:119:117] Għinni int, u jiena nsalva;
u ħsiebi jkun dejjem fil-kmandamenti tiegħek.
[S:119:118] Int tistmell 'il kull min jitbiegħed
mill-kmandamenti tiegħek,
għax qarrieqa l-fehma tagħhom.
[S:119:119] Bħal skart għalik il-ħżiena ta' l-art;
għalhekk inħobb il-preċetti tiegħek.
[S:119:120] Jitkexkex ġismi bil-biża' tiegħek;
mid-digrieti tiegħek nibża'.

Għajn
[S:119:121] Jien għamilt il-ħaqq u s-sewwa;
titlaqnix f'idejn dawk li jaħqruni.
[S:119:122] Serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid;
tħallix li l-kburin jgħakksuni.
[S:119:123] Għejew għajnejja jistennew is-salvazzjoni
tiegħek,
u l-wegħda tal-ġustizzja tiegħek.
[S:119:124] Imxi mal-qaddej tiegħek skond it-tjieba
tiegħek,
għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:125] Qaddej tiegħek jien; agħtini d-dehen,
biex nagħraf il-preċetti tiegħek.
[S:119:126] Issa l-waqt li tindaħal, Mulej,
għax kisru l-liġi tiegħek.
[S:119:127] Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek,
aktar mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin.
[S:119:128] Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti
tiegħek,
u nobgħod kull triq qarrieqa.

Pe
[S:119:129] Ta' l-għaġeb huma l-preċetti tiegħek,
għalhekk tħarishom qalbi.
[S:119:130] It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl,
ifiehem lil min ma jafx.
[S:119:131] Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ,
għax nixxennaq għall-kmandamenti tiegħek.
[S:119:132] Dur lejja u ħenn għalija,
kif dejjem tagħmel ma' min iħobb 'l ismek.
[S:119:133] Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skond
il-wegħda tiegħek,
u ebda deni ma jaħkem fuqi.
[S:119:134] Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem,
u nħares il-preċetti tiegħek.
[S:119:135] Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek,
għallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:136] Id-dmugħ bħal wied iġelben minn
għajnejja,
għax ma jħarsux il-bnedmin il-liġi tiegħek.

Sade
[S:119:137] Ġust int, Mulej;
u sewwa d-digrieti tiegħek.
[S:119:138] Bil-ġustizzja għamilt il-preċetti tiegħek,
u b'fedeltą mill-akbar.
[S:119:139] Tifnini l-ħeġġa tiegħi,
għax insew kelmtek l-għedewwa tiegħi.
[S:119:140] Il-wegħda tiegħek jien ippruvajtha;
għalhekk iħobbha l-qaddej tiegħek.
[S:119:141] Għalkemm jien żgħir u mżeblaħ,
ma ninsiex il-preċetti tiegħek.
[S:119:142] Ġustizzja ta' dejjem hi l-ġustizzja
tiegħek,
u sewwa l-liġi tiegħek.
[S:119:143] Għalkemm id-diqa u n-niket waqgħu
fuqi,
il-kmandamenti tiegħek baqgħu l-għaxqa tiegħi.
[S:119:144] Ġustizzja ta' dejjem il-preċetti tiegħek;
agħtini d-dehen biex ikolli l-ħajja.

Kof
[S:119:145] B'qalbi kollha ngħajjatlek; weġibni, Mulej;
irrid inħares il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:146] Lilek insejjaħ: salvani int;
u nħares il-preċetti tiegħek.
[S:119:147] Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna;
u fi kliemek jien nittama.
[S:119:148] B'għajnejja miftuħa tul is-sahriet tal-lejl,
jien noqgħod naħseb fuq il-wegħda tiegħek.
[S:119:149] Isma' leħni, Mulej, fit-tjieba tiegħek;
u żommni ħaj skond id-digrieti tiegħek.
[S:119:150] Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen,
dawk li tbiegħdu mil-liġi tiegħek.
[S:119:151] Imm'inti ħdejja, Mulej;
sewwa huma l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:152] Jien ili naf mill-preċetti tiegħek
li għal dejjem int waqqafthom.

Rex
[S:119:153] Ħares lejn in-niket tiegħi, u eħlisni,
għax jien ma nsejtx il-liġi tiegħek.
[S:119:154] Iddefendi l-kawża tiegħi, u ifdini;
agħtini l-ħajja skond il-wegħda tiegħek.
[S:119:155] 'Il bogħod mill-ħżiena s-salvazzjoni,
għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:156] Kbira l-ħniena tiegħek, Mulej;
agħtini l-ħajja skond id-digrieti tiegħek.
[S:119:157] Ħafna li jagħmlu għalija u jħabbtuni;
imma jien ma nitbigħedx mill-preċetti tiegħek.
[S:119:158] Nara 'l dawk li ħallewk u nistkerrahhom,
għax ma jħarsux il-kelma tiegħek.
[S:119:159] Ara, kif inħobb il-preċetti tiegħek, Mulej;
agħtini l-ħajja skond it-tjieba tiegħek.
[S:119:160] Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek;
għal dejjem id-digrieti tal-ġustizzja tiegħek.

Sin
[S:119:161] Il-kbarat għal xejn b'xejn jagħmlu għalija,
imma minn kelmtek tibża' qalbi.
[S:119:162] Ferħan jien minħabba l-wegħda tiegħek,
bħal min isib xi priża kbira.
[S:119:163] Il-qerq nobogħdu u nistkerrhu,
imma l-liġi tiegħek inħobbha.
[S:119:164] Seba' darbiet kull jum infaħħrek
għad-digrieti ġusti tiegħek.
[S:119:165] Sliem bil-kotra għal min iħobb il-liġi
tiegħek;
ma hemm ebda tfixkil għalihom.
[S:119:166] Nistenna s-salvazzjoni tiegħek, Mulej;
u nħares il-kmandamenti tiegħek.
[S:119:167] Ruħi tħares il-preċetti tiegħek;
u jiena nħobbhom ħafna.
[S:119:168] Nħares il-preċetti u l-kmandamenti
tiegħek;
quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha.

Taw
[S:119:169] Ħa tasal quddiemek, Mulej, l-għajta
tiegħi;
agħtini d-dehen skond il-kelma tiegħek.
[S:119:170] Ħa jasal quddiemek it-tħannin tiegħi;
eħlisni skond il-wegħda tiegħek.
[S:119:171] Jinfexxu xufftejja fit-tifħir tiegħek,
għax int tgħallimni l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:172] Ixandar ilsieni l-wegħda tiegħek,
għax kollha ġusti l-kmandamenti tiegħek.
[S:119:173] Ħa tkun idek l-għajnuna tiegħi,
għax jien ħtart il-preċetti tiegħek.
[S:119:174] Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek, Mulej;
il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi.
[S:119:175] Ħa nibqa' ħaj, biex infaħħrek!
Ikunu d-digrieti tiegħek l-għajnuna tiegħi!
[S:119:176] Jien ħriġt mit-triq bħal nagħġa mitlufa;
fittex il-qaddej tiegħek,
għax jien ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek.

120 (119). Lment kontra l-ilsna qarrieqa

[S:120:1] Għanja tat-Telgħat.

Fid-dwejjaq tiegħi l-Mulej sejjaħt;
u hu weġibni.
[S:120:2] Mulej, eħlisni mix-xufftejn giddieba u
mill-ilsna qarrieqa.
[S:120:3] X'se tieħu b'dan, u x'se jiswielek, lsien
qarrieq?
[S:120:4] Vleġeġ misnuna ta' wieħed b'saħħtu,
u ġamar tal-ġummar.
[S:120:5] Msejken jien, li ngħix barrani f'Mesek;
li ngħammar fl-għerejjex ta' Kedar!
[S:120:6] Ili ngħix biżżejjed
ma' dawk li jobogħdu s-sliem.
[S:120:7] Jien sliem irrid; imma malli nitkellem,
nsibhom lesti għall-ġlied.

121 (120). Il-Mulej jgħasses fuqna

[S:121:1] Għanja tat-Telgħat.

Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet;
mnejn se tiġini l-għajnuna?
[S:121:2] L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej,
li għamel is-sema u l-art.
[S:121:3] Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor;
ma jongħosx dak li jħarsek.
[S:121:4] Ara, la jongħos u lanqas jorqod
dak li jħares lil Iżrael.
[S:121:5] Il-Mulej hu dak li jħarsek;
il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek.
[S:121:6] Ma tolqtokx ix-xemx binhar,
anqas il-qamar billejl.
[S:121:7] Iħarsek il-Mulej minn kull deni;
hu jħarislek ħajtek.
[S:121:8] Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek,
minn issa u għal dejjem.

122 (121). Pellegrinaġġ għal Ġerusalemm

[S:122:1] Għanja tat-Telgħat. Ta' David.

Fraħt meta qaluli:
"Sejrin f'dar il-Mulej!"
[S:122:2] Diġą qegħdin riġlejna
fi bwiebek, Ġerusalemm!
[S:122:3] Ġerusalemm, mibnija bħal belt,
magħquda ħaġa waħda.
[S:122:4] Lejha t-tribujiet jitilgħu,
it-tribujiet tal-Mulej,
biex, skond il-liġi ta' Iżrael,
ifaħħru isem il-Mulej.
[S:122:5] Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq,
it-tronijiet tad-dar ta' David.

[S:122:6] Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm:
"Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!
[S:122:7] Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan
tiegħek,
u l-ġid fil-palazzi tiegħek!"

[S:122:8] Minħabba ħuti u ħbiebi,
ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik?"
[S:122:9] Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna,
nixtieq illi jkollok il-ġid.

123 (122). Fiduċja f'Alla fit-tiġrib

[S:123:1] Għanja tat-Telgħat.

Lejk nerfa' għajnejja,
int li tgħammar fis-smewwiet.
[S:123:2] Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id
sidhom;
bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;
hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna,
sa ma jkollu ħniena minna.

[S:123:3] Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina,
għax mitmugħa sax-xaba' bit-tagħjir.
[S:123:4] Mxebbgħa għall-aħħar ruħna
biż-żebliħ ta' l-għonja, bit-tagħjir tal-kburin.

124 (123). Alla waħdu jeħles il-poplu

[S:124:1] Għanja tat-Telgħat. Ta' David.

Li ma kienx il-Mulej magħna
- ħa jgħid hekk Iżrael –
[S:124:2] li ma kienx il-Mulej magħna,
meta qamu għalina n-nies,
[S:124:3] ħajjin kienu jibilgħuna,
meta nxtegħlu bl-għadab għalina.
[S:124:4] L-ilma kien jgħerriqna,
il-wied kien jgħaddi minn fuqna;
[S:124:5] minn fuqna kien jgħaddi
mewġ ta' l-ilma qawwi.
[S:124:6] Mbierek il-Mulej,
li ma telaqniex priża għal snienhom.
[S:124:7] Ħajjitna bħal għasfur ħelset mix-xbiek
tan-nassaba.
Ix-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna.
[S:124:8] L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej,
li għamel is-sema u l-art.

125 (124). Alla jħares lill-poplu

[S:125:1] Għanja tat-Telgħat.

Min jittama fil-Mulej hu bħall-għolja ta' Sijon,
li qatt ma titħarrek, imma fis-sod għal dejjem.
[S:125:2] Bħalma l-għoljiet iduru madwar
Ġerusalemm,
hekk il-Mulej madwar il-poplu tiegħu,
minn issa u għal dejjem.
S:125:3] Ma jitħalliex ix-xettru tal-ħżiena
fuq l-art, wirt il-ġusti,
biex ma jiġrix li l-ġusti
imiddu idejhom għall-ħażen.

[S:125:4] Agħmel il-ġid, Mulej, lit-tajbin
u lil dawk ta' qalbhom safja.
[S:125:5] Imma 'l dawk li jgħawwġu triqthom
jitlaqhom il-Mulej ma' dawk li jagħmlu l-ħażen.
Sliem għal Iżrael!

126 (125). Il-ferħ tal-meħlusin

[S:126:1] Għanja tat-Telgħat.

Meta l-Mulej reġġa' lura l-imjassra ta' Sijon,
konna qisna mitlufa f'ħolma;
[S:126:2] mbagħad bid-daħk imtela fommna,
u bl-għajat ta' ferħ ilsienna.
Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus:
"Kbir f'għemilu l-Mulej magħhom!"
[S:126:3] Kbir f'għemilu l-Mulej magħna!
U aħna bil-ferħ imtlejna.

[S:126:4] Biddel, Mulej, xortina
bħall-widien tan-Negeb!
[S:126:5] Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ
jaħsdu bl-għana ta' ferħ.

[S:126:6] Huma u sejrin, imorru jibku,
iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.
Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b'għana ta' ferħ,
iġorru l-qatet f'idejhom.

127 (126). L-ulied don u barka ta' Alla

[S:127:1] Għanja tat-Telgħat. Ta' Salamun.

Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar,
għalxejn jitħabtu l-bennejja.
Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt,
għalxejn jishar l-għassies.
[S:127:2] Ma jiswielkom xejn li tbakkru,
jew li ddumu ma tistrieħu
u li tieklu ħobż it-tbatija;
għax sa fl-irqad hu jipprovdi lill-għeżież tiegħu.
[S:127:3] Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied,
ħlas tiegħu hu frott il-ġuf.
[S:127:4] Bħal vleġeġ f'id il-ġellied,
hekk huma wlied iż-żgħożija.
[S:127:5] Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija
bihom!
Ma jinfixilx meta jiltaqa' ma' l-għedewwa
f'bieb il-belt.

128 (127). Familja tajba u hienja

[S:128:1] Għanja tat-Telgħat.

Hieni kull min jibża' mill-Mulej,
kull min jimxi fit-triqat tiegħu!
[S:128:2] Mix-xogħol ta' idejk inti tiekol;
hieni int, u riżqek tajjeb!
[S:128:3] Martek tkun bħal dielja għammiela
fl-irkejjen ta' darek;
uliedek bħal xitel taż-żebbuġ
madwar il-mejda tiegħek.

[S:128:4] Ara, kif ikun imbierek il-bniedem
li jibża' mill-Mulej!
[S:128:5] Ibierkek il-Mulej minn Sijon!
Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm
tul ħajtek kollha!
[S:128:6] Jalla tara wlied uliedek!
Sliem għal Iżrael!

129 (128). Kontra l-għedewwa ta' Iżrael

[S:129:1] Għanja tat-Telgħat.

Ħabbtuni ħafna sa minn żgħożiti
- ħa jgħid hekk Iżrael –
[S:129:2] ħabbtuni ħafna sa minn żgħożiti,
imma ma rnexxilhomx jegħlbuni.
[S:129:3] Bil-moħriet għaddew minn fuq dahri,
raddiet twal bis-swat għamluli.
[S:129:4] Imma ġust hu l-Mulej,
u qatta' minn fuqi l-irbit tal-ħżiena.

[S:129:5] Ħa jinfixlu u jmorru lura
dawk kollha li jobogħdu 'l Sijon.
[S:129:6] Ikunu bħall-ħaxix tal-bjut,
li jinxef qabel ma jikber,
[S:129:7] li bih il-ħassād ma jimliex idu,
lanqas ħdanu min jorbot il-qatet.
[S:129:8] U ma jgħidux dawk li jkunu għaddejja:
"Il-barka ta' Alla fuqkom!
Nberkukom f'isem il-Mulej!"

130 (129). Talba għall-maħfra tad-dnubiet

[S:130:1] Għanja tat-Telgħat.

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej:
[S:130:2] isma', Sidi, il-leħen tiegħi!
Ħa jkunu widnejk miftuħa,
jiena u nitolbok bil-ħniena.

[S:130:3] Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej,
Sidi, min jista' jżomm sħiħ?
[S:130:4] Imma għandek hemm il-maħfra,
biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek.
[S:130:5] Jien lill-Mulej nistenna,
ruħi f'kelmtu tittama.
[S:130:6] Tistenna ruħi lil Sidi,
aktar milli l-għassiesa s-sebħ.

Aktar milli l-għassiesa s-sebħ,
[S:130:7] jistenna Iżrael lill-Mulej!
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba,
u l-fidwa għandu bil-kotra.
[S:130:8] Hu li jifdi lil Iżrael
minn ħtijietu kollha.

131 (130). Umiltą u fiduċja

[S:131:1] Għanja tat-telgħat. Ta' David.

Mulej, ma tkabbritx qalbi,
anqas ma ntrefgħu għajnejja;
jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar,
jew wara ħwejjeġ ogħla minni.

[S:131:2] Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ,
bħal tarbija f'ħoġor ommha;
bħal tarbija miftuma,
hekk hi ruħi ġewwa fija.

[S:131:3] Ittama, Iżrael, fil-Mulej,
minn issa u għal dejjem!

132. Il-wegħda ta' Alla lil David

[S:132:1] Għanja tat-Telgħat.

Ftakar, Mulej, f'David
u fl-hemm tiegħu kollu.

[S:132:2] Ftakar kif hu ħalef lill-Mulej,
u wiegħed lil Alla, il-Qawwi ta' Ġakobb:

[S:132:3] "Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari,
ma nitlax fuq il-friex ta' soddti,
[S:132:4] ma nagħlaqx għajnejja u norqod
u anqas nagħlaq xfar għajnejja bin-ngħas,
[S:132:5] sa ma nsib post għall-Mulej,
għamara għal Alla, il-Qawwi ta' Ġakobb."
[S:132:6] Araw, smajna bl-arka f'Efrata,
sibnieha fir-raba' ta' Ġagħar.
[S:132:7] Ħa nidħlu fl-għamara tiegħu,
ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh!

[S:132:8] Qum u ejja, Mulej, lejn il-mistrieħ tiegħek,
int u l-arka tal-qawwa tiegħek.
[S:132:9] Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek,
jgħajjtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek.
[S:132:10] Minħabba f'David, il-qaddej tiegħek,
twarrabx wiċċ is-sultan, il-midluk tiegħek.

[S:132:11] Il-Mulej ħalef wegħda lil David,
u żgur li ma jerġax lura minnha:
"Wieħed min-nisel tiegħek
jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek.

[S:132:12] Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi
u l-preċetti li jien nagħtihom,
uliedhom ukoll għal dejjem
joqogħdu fuq it-tron tiegħek."

[S:132:13] Għax il-Mulej għażel 'il Sijon,
u xtaqha tkun id-dar tiegħu:
[S:132:14] "Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem!
Fiha rrid noqgħod, għax ħabbejtha!

[S:132:15] Bil-barka nimla l-ħażniet tagħha,
bil-ħobż inxabba' l-foqra tagħha.
[S:132:16] Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha,
bil-ferħ jgħajjtu l-ħbieb tagħha.

[S:132:17] Hemm inqajjem qawwa lil David,
inħejji mnara għas-sultan, il-midluk tiegħi.
[S:132:18] Bil-mistħija nlibbes l-għedewwa tiegħu,
imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu."

133 (132). Tifħir lill-imħabba ta' l-aħwa

[S:133:1] Għanja tat-Telgħat. Ta' David.

Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa,
li l-aħwa jgħammru flimkien!

[S:133:2] Bħal żejt mill-aħjar imsawwab fuq ir-ras,
li jinżel mal-leħja tiegħu,
li jinżel mal-leħja ta' Aron,
sa fuq l-għonq ta' ħwejġu.
[S:133:3] Hu bħan-nida tal-Ħermon,
li tinżel fuq l-għoljiet ta' Sijon;
għax hemm il-Mulej jagħti l-barka,
hemm jagħti l-ħajja għal dejjem.

134 (133). L-aħħar tislima lit-tempju

[S:134:1] Għanja tat-Telgħat.

Ejjew, bierku l-Mulej,
qaddejja kollha tal-Mulej,
intom li toqogħdu f'dar il-Mulej.
[S:134:2] Erfgħu idejkom lejn it-tempju,
u bierku l-Mulej fil-ljieli.
[S:134:3] Ibierkek il-Mulej minn Sijon,
hu li għamel is-sema u l-art!

135 (134). Tifħir lil Alla għall-għeġubijiet tiegħu

[S:135:1] Hallelujah!

Faħħru isem il-Mulej,
faħħruh, qaddejja tal-Mulej,
[S:135:2] intom li qegħdin f'dar il-Mulej,
fil-wesgħat ta' madwar it-tempju ta' Alla tagħna.
[S:135:3] Faħħru l-Mulej, għax hu tajjeb,
għannu lil ismu, għax hu sabiħ.
[S:135:4] Għax għażel il-Mulej 'il Ġakobb,
lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu.

[S:135:5] Naf tassew li kbir il-Mulej;
fuq l-allat kollha Alla Sidna.
[S:135:6] Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu
fis-smewwiet u fuq l-art,
fil-baħar u f'qiegħ l-ibħra kollha.
[S:135:7] Hu jtella' s-sħab minn truf l-art,
jibgħat il-beraq u x-xita,
joħroġ l-irjieħ mill-imħażen tiegħu.

[S:135:8] Hu darab l-ulied il-kbar ta' l-Eġittu,
kemm bnedmin u kemm bhejjem.
[S:135:9] Sinjali u għeġubijiet għamel f'nofsok, Eġittu,
u laqtu l-Fargħun u l-qaddejja tiegħu kollha.
Qered ‘il Sihon, sultan ta’ l-Amurrin,
Lil Għog, sultan ta’ Basan,
U s-saltniet kollha ta’ Kangħan.
[S:135:10] Hu darab ġnus bla għadd,
u qered slaten qawwija.
[S:135:11] Qered ‘il Siħon, sultan ta’ l-Amurrin,
Lil Għog, sultan ta’ Basan,
U s-saltniet kollha ta’ Kangħan.
[S:135:12] U l-art tagħhom qassamha b'wirt,
b'wirt lil Iżrael, il-poplu tiegħu.

[S:135:13] Mulej, għal dejjem idum ismek!
Mulej, minn żmien għal żmien il-fama tiegħek!
[S:135:14] Għax il-Mulej jagħmel ħaqq mal-poplu
tiegħu,
juri ħniena mal-qaddejja tiegħu.
[S:135:15] L-idoli tal-ġnus m'humiex ħlief deheb u
fidda,
xogħol ta' id il-bniedem:
[S:135:16] għandhom il-fomm, u ma jitkellmux;
għandhom l-għajnejn, u ma jarawx;
[S:135:17] għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux;
anqas nifs ma għandhom fi mnifsejhom.
[S:135:18] Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom,
u dawk kollha li jittamaw fihom.

[S:135:19] Bierek, Iżrael, il-Mulej;
bierek, dar Aron, il-Mulej;
[S:135:20] bierek, dar Levi, il-Mulej;
bierku l-Mulej, intom li tibżgħu mill-Mulej.
[S:135:21] Mbierek il-Mulej minn Sijon, hu li
joqgħod f'Ġerusalemm!

Hallelujah!

136 (135). Litanija ta' radd il-ħajr

[S:136:1] Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:2] Roddu ħajr lil Alla fuq l-allat,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:3] Roddu ħajr lis-Sid tas-sidien,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:4] Hu waħdu għamel għeġubijiet kbar,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:5] Hu li għamel is-smewwiet bil-ħsieb,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:6] Li firex l-art fuq l-ilmijiet,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:7] Li għamel id-dawl il-kbar,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:8] Għamel ix-xemx biex taħkem fuq il-jum,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:9] Il-qamar u l-kwiekeb biex jaħkmu fuq
il-lejl
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:10] Hu darab l-Eġizzjani f'uliedhom il-kbar,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:11] U ħareġ lil Iżrael minn ġo nofshom,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:12] Ħariġhom b'id qawwija u bi driegħ
merfugħ,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:13] Hu feraq fi tnejn il-Baħar tal-Qasab,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:14] U għadda lil Iżrael minn ġo nofshom,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:15] Ġarraf il-Fargħun u l-eżerċtu tiegħu
fil-Baħar tal-Qasab,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:16] Hu mexxa fid-deżert il-poplu tiegħu,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:17] U xejjen slaten qawwija,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:18] Qered slaten kbar,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:19] Qered lil Siħon, sultan ta' l-Amurrin,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:20] U 'l Għog, sultan ta' Basan,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:21] U l-art tagħhom qassamha b'wirt,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:22] B'wirt lil Iżrael, qaddej tiegħu,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:23] Meta konna magħkusin ftakar fina,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:24] U ħelisna mill-għedewwa tagħna,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
[S:136:25] Lil kulħadd hu jagħti l-ikel,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

[S:136:26] Roddu ħajr lil Alla tas-smewwiet,
għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

137 (136). Għanja ta' l-itturufnat

[S:137:1] F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja,
hemm qgħadna bilqiegħda u bkejna,
aħna u niftakru f'Sijon.
[S:137:2] Mas-siġar tal-luq tagħha,
dendilna ċ-ċetri tagħna.

[S:137:3] Għax hemm, dawk li jassruna,
talbuna ngħannulhom xi għanja;
dawk li hemm għakksuna
stennew minna għana ta' ferħ:
"Għannulna mill-għana ta' Sijon."

[S:137:4] Kif nistgħu ngħannu l-għana tal-Mulej
f'art barranija?
[S:137:5] Tibbiesli idi l-leminija,
jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalemm!
[S:137:6] Jeħilli lsieni mas-saqaf ta' ħalqi,
jekk ma niftakarx fik,
jekk ma nżommx 'il Ġerusalemm
'il fuq minn kull ferħ tiegħi!
[S:137:7] Ftakar, Mulej, x'qalu wlied Edom
f'jum il-waqgħa ta' Ġerusalemm,
meta bdew jgħidu: "Ġarrfuha, ġarrfuha
sal-pedamenti tagħha!"
[S:137:8] Ja Belt tal-Babilonja, int għad tinqered!
Hieni min iħallsek għal kull ma għamiltilna!
[S:137:9] Hieni min jaħtaflek it-trabi tiegħek
u jsabbathomlok mal-blat!

138 (137). Innu ta' radd il-ħajr

[S:138:1] Ta' David.

Nroddlok ħajr, Mulej, b'qalbi kollha,
għaliex int smajt kliem fommi.
quddiem l-allat irrid ngħannilek.
[S:138:2] B'wiċċi fl-art ninxteħet
quddiem is-santwarju tiegħek,
u nroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltą tiegħek,
għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox.
[S:138:3] Meta sejjaħtlek, int weġibtni,
kattarli l-qawwa f'ruħi.
[S:138:4] Iroddulek ħajr, Mulej, is-slaten kollha
ta' l-art,
għaliex semgħu l-kliem ta' fommok.
[S:138:5] U jgħannu l-imġiba tal-Mulej,
għax kbir hu sebħ il-Mulej.
[S:138:6] Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar;
u, għalkemm fl-għoli, jagħraf mill-bogħod.
[S:138:7] Jekk insib ruħi fl-għali,
inti tħarisli ħajti;
terfa' idek kontra l-għedewwa tiegħi,
u l-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom.
[S:138:8] Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi.
It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa' għal dejjem;
la titlaqx għemil idejk!

139 (138). Alla jinsab kullimkien

[S:139:1] Lill-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni;
[S:139:2] int taf meta noqgħod u meta nqum,
int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.
[S:139:3] Int tagħraf il-mixi u l-waqfien tiegħi;
triqati kollha inti tafhom sewwa.
[S:139:4] Nkun għadni anqas lissint il-kelma,
meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha.
[S:139:5] Dawramejt inti tħaddanni,
u tqegħedli idek fuqi.
[S:139:6] L-għerf tiegħek ta' l-għaġeb, ma nwassalx
għalih;
għoli wisq, u ma nlaħħaqx miegħu.
[S:139:7] Fejn immur 'il bogħod mill-ispirtu tiegħek?
Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek?
[S:139:8] Jekk nitla' fis-smewwiet, hemm int;
jekk nimtedd f'qiegħ l-art, int hemm ukoll.
[S:139:9] Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ,
u mmur ngħammar fi truf il-baħar,
[S:139:10] hemm ukoll tilħaqni idek,
u taqbadni l-leminija tiegħek.
[S:139:11] Jekk ngħid: "Ħa jaħbini d-dlam,
ħa jkunli d-dawl lejl madwari,"
[S:139:12] anqas id-dlam ma hu mudlam;
għalik il-lejl jiddi bħan-nhar;
id-dlam bħad-dawl għalik.

[S:139:13] Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi,
u f'ġuf ommi inti nsiġtni.
[S:139:14] Nroddlok ħajr, għax b'mod ta' l-għaġeb
għamiltni:
ta' l-għaġeb huma l-għemejjel tiegħek.
U 'l ruħi inti tafha tajjeb.
[S:139:15] Ma kienx moħbi għadmi minnek,
meta kont qiegħed insir fis-satra
u nintiseġ fil-qigħan ta' l-art.
[S:139:16] Raw għajnejk l-għemejjel tiegħi:
kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek;
u jiemi kienu ġa magħduda
meta ebda wieħed ma kien għad hemm.

[S:139:17] Kemm huma tqal ħsibijietek għalija, o Alla!
Kemm hu bla tarf l-għadd tagħhom!
[S:139:18] Li kelli ngħoddhom, huma aktar mir-ramel;
xħin nasal fl-aħħar, nkun għadni fil-bidu miegħek.
[S:139:19] M'hux li kont teqred il-ħżiena, o Alla!
M'hux li l-qattiela jitbiegħdu minni!
[S:139:20] Nies li b'qerq kontrik jeħduha,
li għalxejn kontrik iqumu.
[S:139:21] Kemm nobgħodhom, Mulej, lil dawk li
jobogħduk,
kemm nistmellhom lil dawk li jqumu kontrik!
[S:139:22] B'mibegħda mill-akbar nobgħodhom,
għalija huma għedewwa tiegħi.

[S:139:23] Għarbilni, o Alla, u agħraf qalbi;
iflini, u kun af ħsibijieti.
[S:139:24] Ara iniex miexi fi triq ħażina,
u mexxini fit-triq ta' dejjem.

140 (139). Talba għall-ħelsien mill-ħżiena

[S:140:1] Lill-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

[S:140:2] Eħlisni, Mulej, mill-bnedmin ħżiena,
min-nies tad-dnewwa ħarisni,
[S:140:3] li f'qalbhom inisslu ħsibijiet ħżiena,
li jqajjmu l-ġlied kuljum.
[S:140:4] Lsienhom daqs tas-serp isinnu,
semm ta' lifgħa taħt xufftejhom.

[S:140:5] Żommni, Mulej, minn idejn il-ħżiena,
min-nies tad-dnewwa ħarisni,
li ħsiebhom hu li jfixkluni.
[S:140:6] Nies kburin ħejjewli nassa,
firxuli l-ħbula bħal xibka,
u tul it-triq nasbu għalija.

[S:140:7] Jien għedt lill-Mulej: "Int Alla tiegħi;
isma', Mulej, leħen it-tħannin tiegħi."
[S:140:8] Sidi Mulej, fortizza tas-salvazzjoni tiegħi,
inti l-għata ta' rasi f'jum it-taqbida.

[S:140:9] Taqtgħalhomx xewqithom, Mulej,
lill-ħżiena,
tħallihomx jilħqu l-għanijiet tagħhom.
[S:140:10] Ma jerfgħux rashom dawk li jdawwruni;
ħa jaħkimhom il-qerq ta' xufftejhom.
[S:140:11] Ixħet fuqhom ġamar jaqbad,
itfagħhom fi bjar mnejn qatt ma jqumu.
[S:140:12] Ma jgħammrux fl-art in-nies ta' lsien
ħażin;
id-deni jwassal għall-qerda n-nies tad-dnewwa.

[S:140:13] Jien naf li l-Mulej jagħmel ħaqq ma'
l-imsejken,
u jagħti raġun lill-fqajjar.
[S:140:14] Iva, il-ġusti jfaħħru ismek;
u t-tajbin jgħammru quddiemek.

141 (140). Talba għall-ħarsien mill-ħażen

[S:141:1] Salm ta' David.

Lilek, Mulej, nsejjaħ; fittex għinni!
Isma' leħni, jiena u nsejjaħlek.
[S:141:2] Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek;
ikunu idejja merfugħa 'l fuq
bħas-sagrifiċċju fil-għaxija.
[S:141:3] Qegħedli, Mulej, lġiem fuq fommi,
agħmilli l-għassa ma' bieb xufftejja.
[S:141:4] Tħallix li qalbi ddur lejn ħwejjeġ ħżiena
biex jiena nagħmel dak li hu ħażin;
tħallix li nissieħeb ma' nies ħżiena,
u anqas induq l-ikel bnin tagħhom.
[S:141:5] Ħa jsawwatni l-ġust u jċanfarni,
għax dan jagħmlu mqanqal mit-tjieba.
Imma żejt il-midneb ma jidliklix rasi;
jien nibqa' nitlob kontra ħżunithom.
[S:141:6] Fuq il-blat jitwaddbu l-kapijiet tagħhom;
mbagħad jitgħallmu li sabiħ hu kliemi.
[S:141:7] Bħall-frak u l-laqx ma' l-art imxerred,
hekk jitferrex għadamhom f'daħlet qiegħ l-art.
[S:141:8] Imma lejk, Mulej Sidi, jiena ndawwar
għajnejja,
fik nistkenn, la tħallinix nintrema.
[S:141:9] Ħarisni mix-xibka li firxu għalija,
min-nassa ta' dawk li jagħmlu l-ħażen.
[S:141:10] Ħa jaqgħu l-ħżiena fix-xbiek tagħhom,
waqt li jiena waħdi neħlisha.

142 (141). Krib u tnehid fl-hemm

[S:142:1] Maskil. Ta' David meta kien fl-għar. Talba.

[S:142:2] B'leħen qawwi lill-Mulej insejjaħ,
b'leħen qawwi lill-Mulej nitlob.
[S:142:3] Nressaq quddiemu t-tnehid tiegħi,
id-dwejjaq tiegħi quddiemu nqiegħed.
[S:142:4] Xħin ruħi ġo fija tinfena,
int tkun taf minn xiex għaddej.
Fit-triq li fiha nimxi,
huma ħbew nassa għalija.
[S:142:5] Nħares fuq il-lemin u nara
li m'hemm ħadd min jagħti kasi,
m'hemmx mnejn nista' naħrab,
m'hemm ħadd min jieħu ħsiebi.
[S:142:6] Lilek, Mulej, nsejjaħ;
ngħidlek: "Inti l-kenn tiegħi,
inti sehmi f'art il-ħajjin.
[S:142:7] Agħti widen għall-għajta tiegħi,
għax ninsab mitluq għall-aħħar.
Eħlisni minn dawk li daru għalija,
għax huma aqwa minni.
[S:142:8] Mill-ħabs oħroġni, biex inrodd ħajr lil
ismek.
Madwari jduru l-ġusti, għax int timxi tajjeb miegħi."

143 (142). Talba umli u niedma

[S:143:1] Salm ta' David.

Mulej, isma' t-talba tiegħi,
agħtini widen, nitolbok bil-ħniena;
weġibni minħabba l-fedeltą u l-ġustizzja tiegħek.
[S:143:2] Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek,
għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek.

[S:143:3] Għax l-għadu għamel għalija,
ma' l-art tefagħni taħt riġlejh;
fid-dlam xeħetni ngħammar,
bħal min imut għal dejjem,
[S:143:4] ruħi tinfena minn ġewwa,
qalbi titniehed ġewwa fija.
[S:143:5] Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi,
naħseb f'kull ma int għamilt,
għemil idejk dejjem fi ħsiebi.
[S:143:6] Lejk immidd idejja,
ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek.

[S:143:7] Fittex weġibni, Mulej!
Ruħi tinsab bla saħħa.
La taħbix wiċċek minni,
li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar.
[S:143:8] Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek,
għax fik jien nittama.
Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi,
għax lejk jien nerfa' ruħi.
[S:143:9] Eħlisni mill-għedewwa, Mulej,
għax inti l-kenn tiegħi.

[S:143:10] Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek,
għax int Alla tiegħi.
L-ispirtu tajjeb tiegħek
imexxini fuq art watja.
[S:143:11] F'ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja,
oħroġni mill-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek.
[S:143:12] Fit-tjieba tiegħek xejjen l-għedewwa
tiegħi,
eqred 'il dawk kollha li huma kontrija;
għax jiena l-qaddej tiegħek.

144 (143). Rebħ, ġid u sliem

[S:144:1] Ta' David.

Mbierek il-Mulej, il-blata tiegħi,
li jħarriġli idejja għat-taqbida
u subgħajja għat-taqtigħa.
[S:144:2] Tjieba tiegħi u qawwa tiegħi,
kenn tiegħi u ħellies tiegħi,
tarka tiegħi, fih jien nistkenn;
hu li jrażżan il-popli taħti.

[S:144:3] Mulej, x'inhu l-bniedem biex taħseb fih,
jew bin il-bniedem biex tiftakar fih?
[S:144:4] Bħal daqsxejn ta' nifs hu l-bniedem;
bħal dell li jgħaddi huma jiemu.
[S:144:5] Ofroq, Mulej, is-smewwiet tiegħek, u inżel;
miss l-għoljiet, u huma jdaħħnu.
[S:144:6] Agħmel il-beraq u xerridhom;
faqqa' s-sajjetti u ħarrabhom.
[S:144:7] Midd idek mill-għoli,aħtafni mill-ilma
kotran;
eħlisni minn id il-barrani,
[S:144:8] li b'fommu jgħid il-gideb,
u b'lemintu jixhed il-qerq.

[S:144:9] O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek,
fuq arpa ta' għaxar kordi ngħannihielek.
[S:144:10] Int li tagħti r-rebħa lis-slaten,
li teħles lil David, il-qaddej tiegħek.
[S:144:11] Mis-sejf tal-ħażin ħarisni;
eħlisni minn id il-barrani,
li b'fommu jgħid il-gideb,
u b'lemintu jixhed il-qerq.
[S:144:12] Ħa jkunu wliedna f'żgħożithom
bħal xitel imlaħħaq sewwa;
uliedna l-bniet bħal kolonni minquxa,
iżejjnu l-irkejjen tal-palazzi.
[S:144:13] Ħa jkunu l-imħażen tagħna mfawwra,
u jagħtu kull xorta ta' ġid.
L-imrieħel bl-eluf iwelldu,
għaxriet ta' eluf fir-raba' tagħna;
[S:144:14] ħa jkunu mgħobbija il-bhejjem tagħna.
Ebda selħa fis-swar,
ħadd ma jaqa' lsir,
ma jkunx hemm biki fil-pjazez tagħna.
[S:144:15] Hieni l-poplu li għandu dan kollu!
Hieni l-poplu li Jaħweh hu Alla tiegħu!

145 (144). Alla kbir u tajjeb

[S:145:1] Tifħir. Ta' David.

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan,
u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem.
[S:145:2] Kuljum irrid inbierkek,
u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem.

[S:145:3] Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru bil-bosta,
bla tarf il-kobor tiegħu.
[S:145:4] Nisel lil nisel isebbaħ għemilek,
u s-setgħa tiegħek ixandru.
[S:145:5] Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru,
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu.
[S:145:6] Il-qawwa ta' l-għemejjel tiegħek tal-biża'
jxandru;
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet.
[S:145:7] It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru,
jgħajjtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek.

[S:145:8] Twajjeb u ħanin il-Mulej,
idum biex jagħdab u kollu tjieba.
[S:145:9] Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej,
tjubitu fuq kull ma għamel.
[S:145:10] Kull ma għamilt iroddlok ħajr,Mulej;
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.
[S:145:11] Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu,
[S:145:12] biex jgħarrfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek,
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.
[S:145:13] Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.

Ta' kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha,
twajjeb f'dak kollu li għamel.
[S:145:14] Iwieżen il-Mulej 'il kull min se jaqa',
iqajjem 'il kull min hu mitluq.
[S:145:15] Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej,
u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu.
[S:145:16] Int tiftaħ idek,
u xxabba' 'l kulħadd bil-ġid.

[S:145:17] Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha,
twajjeb f'dak kollu li għamel.
[S:145:18] Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu,
lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.
[S:145:19] Jaqtgħalhom xewqthom 'il dawk li jibżgħu
minnu,
jisma' l-għajta tagħhom, u jsalvahom.
[S:145:20] Iħares il-Mulej lil ħbiebu kollha,
imma lill-ħżiena jeqridhom.

[S:145:21] Tifħir il-Mulej ixandar fommi;
u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu
għal dejjem ta' dejjem!

146 (147). Tama f'Alla waħdu

[S:146:1] Hallelujah!

Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej!
[S:146:2] Nfaħħar il-Mulej tul ħajti kollha;
għanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.
[S:146:3] La tittamawx fil-kbarat,
għax il-bniedem ma jsalvakomx.
[S:146:4] Malli toħroġ ruħu, lejn l-art jerġa' jmur;
jintemmu dakinhar ħsibijietu.
[S:146:5] Hieni min f'Alla ta' Ġakobb isib
l-għajnuna tiegħu,
min għandu t-tama fil-Mulej, Alla tiegħu,
[S:146:6] li għamel is-sema, l-art u l-baħar,
u kull ma jinsab fihom;
hu li jżomm kelmtu għal dejjem,
[S:146:7] li jagħmel ħaqq lill-maħqurin,
u jagħti l-ħobż lill-imġewwħin.
Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin;
[S:146:8] il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;
il-Mulej li jerfa' lill-milwijin;
il-Mulej li jħobb lill-ġusti;
[S:146:9] il-Mulej li jħares lill-barranin;
hu li jżomm lill-iltim u lill-armla,
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

[S:146:10] Il-Mulej isaltan għal dejjem;
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel.

Hallelujah!

147 (146+147). Il-Mulej benefattur ta' Iżrael

[S:147:1] Hallelujah!

Faħħru l-Mulej, għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna;
għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu.

[S:147:2] Jibni 'l Ġerusalemm il-Mulej,
jiġma' l-imxerrdin ta' Iżrael.
[S:147:3] Hu jfejjaq il-qlub maqsuma,
hu jorbot il-ġrieħi tagħhom.
[S:147:4] Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb;
kollha jsejjħilhom b'isimhom.
[S:147:5] Kbir Sidna l-Mulej, u ta' qawwa kbira;
bla tarf id-dehen tiegħu.
[S:147:6] Jerfa' l-imsejknin il-Mulej,
u jniżżel sa l-art il-ħżiena.

[S:147:7] Għannu lill-Mulej innu ta' radd il-ħajr;
doqqu fuq l-arpa lil Alla tagħna.
[S:147:8] Hu li jiksi bis-sħab is-smewwiet,
iħejji għall-art ix-xita,
u jnibbet il-ħaxix fuq l-għoljiet.
[S:147:9] Hu jipprovdi lill-bhejjem l-għalf tagħhom,
u lill-frieħ taċ-ċawl meta jgħajjtu.
[S:147:10] Ma jitgħaxxaqx bis-saħħa taż-żiemel,
anqas b'riġlejn l-irġiel b'saħħithom.
[S:147:11] Jitgħaxxaq il-Mulej b'min għandu l-biża'
tiegħu,
u b'min jittama fit-tjieba tiegħu.

[S:147:12] Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej;
faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon!

[S:147:13] Hu jsaħħaħ l-istaneg ta' bwiebek,
u jbierek ġewwa fik 'l uliedek.
[S:147:14] Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek,
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.
[S:147:15] Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu;
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.

[S:147:16] Jibgħat is-silġ bħas-suf;
ixerred bħar-rmied il-ġlata.
[S:147:17] Jitfa' s-silġ bħal frak tal-ħobż;
u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu.
[S:147:18] Isamma' kelmtu, u jinħall is-silġ;
jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma!

[S:147:19] Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb,
l-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.

[S:147:20] Ma għamel hekk ma' ebda poplu;
lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.

Hallelujah!

148. Il-ħlejjaq kollha jfaħħru lill-Ħallieq

[S:148:1] Hallelujah!

Faħħru l-Mulej mis-smewwiet,
faħħruh fl-ogħla smewwiet!
[S:148:2] Faħħruh, anġli tiegħu kollha,
faħħruh, eżerċti tiegħu kollha!

[S:148:3] Faħħruh, intom xemx u qamar,
faħħruh, kwiekeb kollha li tiddu!
[S:148:4] Faħħruh, smewwiet l-aktar għolja,
u intom ilmijiet ta' fuq is-smewwiet!

[S:148:5] Ħa jfaħħru dawn kollha isem il-Mulej:
għax hu kkmanda, u huma nħolqu;
[S:148:6] hu waqqafhom għal dejjem ta' dejjem;
tahom ordni li qatt ma tgħaddi.
[S:148:7] Faħħru l-Mulej minn fuq l-art,
mostri tal-baħar u abbissi kollha.
[S:148:8] In-nar u s-silġ, il-borra u ċ-ċpar,
l-irwiefen, li jisimgħu kelmtu,
[S:148:9] il-muntanji u l-għoljiet kollha,
is-siġar tal-frott u ċ-ċedri kollha,
[S:148:10] il-bhejjem selvaġġi u l-annimali kollha,
il-bhejjem li jitkaxkru u l-għasafar li jtiru,
[S:148:11] is-slaten ta' l-art u l-ġnus kollha,
il-kbarat u l-imħallfin kollha ta' l-art,
[S:148:12] iż-żgħażagħ u x-xbejbiet ukoll,
ix-xjuħ flimkien mat-tfal:
[S:148:13] ħa jfaħħru isem il-Mulej,
għax ismu waħdu l-għoli,
sebħu 'l fuq mill-art u s-sema!

[S:148:14] Hu għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu;
dan hu t-tifħir għal ħbiebu kollha,
għal ulied Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu.

Hallelujah!

149. Għanja tar-rebħa

[S:149:1] Hallelujah!

Għannu lill-Mulej għanja ġdida:
fil-ġemgħa ta' ħbiebu t-tifħir tiegħu!
[S:149:2] Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu,
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom!
[S:149:3] Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu,
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!
[S:149:4] Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu,
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.

[S:149:5] Bil-glorja jithennew ħbiebu,
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!
[S:149:6] It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom,
u sjuf b'żewġt ixfar f'idejhom,
[S:149:7] biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus,
u jagħtu l-kastig lill-popli,
[S:149:8] jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom,
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,
[S:149:9] jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom;
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.

Hallelujah!

150. L-aħħar hallelujah

[S:150:1] Hallelujah!

Faħħru 'l Alla fit-tempju mqaddes tiegħu,
faħħruh fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu!
[S:150:2] Faħħruh għall-għemejjel kbar tiegħu,
faħħruh għall-kobor tiegħu bla tarf!
[S:150:3] Faħħruh bid-daqq tat-tromba,
faħħruh bl-arpa u ċ-ċetra!
[S:150:4] Faħħruh bit-tanbur u biż-żfin,
faħħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar!
[S:150:5] Faħħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali,
faħħruh bid-damdim taċ-ċimbali!
[S:150:6] Kull ma jieħu nifs,ħa jfaħħar il-Mulej!

Hallelujah!