Is-Seba`Kelmiet tal-Mislub

Talba għall-Mewta Tajba

(Kitba Kardinal Valeri)

 

O Ġes, il-Kelma ta`Alla magħmula bniedem, li għall-fidwa

tagħna għoġbok titwieled ġo għar, tgħix ħajtek fil-faqar u fit-tbatija,

U tmut taħt il-ħruxija tas-Salib.

 

Fis-siegħa ta` mewti għid, nitolbok, lil Alla Missierek: `Missier, aħfirlu! `.

Għid lil Ommok l-għażiża: `Ara dan huwa Ibnek:

Għid lil ruħi: `Illum tkun il-ġenna miegħi`,

O Alla tiegħi, Alla tiegħi, terħinix f`dik is-siegħa.

`Għandi l-għatx`. Iva O Alla tiegħi, ruħi għandha l-għatx għalik.

Int li inti l-għajn tal-ilma ħaj. Ħajti tgħaddi bħal dell.

Ftit ieħor u `kollox ikun mitmum.

 

Għalhekk, Feddej tiegħi li jistħoqqlok kull qima,

minn dan il-waqt għal dejjem ta` dejjem `

`Fidejk jien nerħi ruħi!

Mulej Ġes, ilqa`lil ruħi.  Ammen.