SUPPLIKA TAL-MADONNA TA' POMPEI

O Sultana Kbira tal-Paċi, O Verġni Mbierka Sultana tas-Sema u ta' l-art, għall-Isem Tiegħek jifirħu l-anġli u l-qaddisin u jitriegħed l-ispirtu tal-ħażen; O Sultana Mbierka tar-Rużarju Mqaddes, Inti għażiltna fost uliedek biex tixtered id-devozzjoni lejk minn Pompei; aħna ninxteħtu quddiemek f'dan il-jum ta' festa. F'dan il-jum bdew ir-rebħiet tiegħek fuq l-istess art li qabel kienet mimlija b'tempji pagani; bid-dmugħ f'għajnejna nistqarrulek li nħobbuk: aħna foqra nafdaw fik.

O Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, lejn il-familji tagħna, lejn pajjiżna u lejn id-dinja kollha; ħares lejn il-Knisja; ikollok ħniena minna fid-dwejjaq tagħna u fin-niket ta' ħajjitna.

Ommna Marija, itlob għalina quddiem Ibnek, u irbaħ lejk bil-ħniena l-qlub tal-midinbin. Huma ħutna għeżież. huma uliedek; għalihom ukoll Ġesu' xerred demmu; qegħdin inikktulek il-qalb tiegħek bla tebgħa. Urina li inti s-Sultana tal-paċi u l-Omm tal-ħniena.

Sliem għalik, Marija.

Nistqarru, O Marija, li aħna wliedek, qegħdin insallbu f'qalbna lil Ibnek Ġesu' bi dnubietna u ninfdu lil qalbek bis-sejf ta' dnubna.

Nistqarru wkoll li aħna jistħoqqilna l-kastig. Iżda ftakar, O Marija, li fuq lqajt l-aħħar xewqat tiegħu x'ħin kien qiehħed imut li bihom għażlek biex tkun Ommna, Omm il-midimbin.

O Omm l-aktar twajba, ikollok ħniena minna, minn ruħna, mill-familja tagħna, minn qrabatna, mill-mejtin tagħna, mill-egħdewwa tagħna, minn ħafna li għalkemm isejħu lilhom infushom insara, qegħdin joffendu l-Qalb Imqaddsa ta' Ibnek. Nitolbuk ħenn għall-ġnus li tbegħdu mit-triq it-tajba, għall-Ewropa u għad-dinja kollha biex terġa' lura niedma lejn Qalbek.
Ikollok ħniena minn kulħadd, Omm tal-ħniena.

Sliem għalik, Marija.

O Marija, jistħoqqilna illi tidħol għalina Ġesu' poġġa f'idejk il-kobor tal-grazzji kollha tiegħu u tal-ħniena tiegħu. Marija nkurunata, inti illi qiegħda fuq il-lemin ta' Ibnek u ssaltan ma' Ibnek fuq is-smewwiet kollha; lilek l-art kollha u l-ħolqien kollu jqimu. Inti illi bil-grazzja tista' tgħinna. U jekk inti ma jistħoqqilniex il-ħarsien tiegħek, il-qalb tiegħek ta' Omm ma tħallix illi tara 'l uliedha mitlufa. Il-Bambin Ġesu' illi naraw fuq ħoġrok u l-Kuruna tar-Rużarju illi naraw f'idejk jimlewna bil-fiduċja. U aħna nafdaw ruħna kollha fik; nintelqu fi ħdanek bħalma jagħmlu t-tfal dgħajfa int illi int l-aktar ħelwa y għalhekk nistennew ħerqana l-grazzji tiegħek.

Ammen

O Regina nitolbuk l-aħħar grazzja illi int f’din il-ġurnata l-aktar solenni ma ticħadilniex.  Agħti lilna lkoll l-imħabba tiegħek li ma tispicca qat u b’mod specjali l-barka ta’ Omm.

Aħna mhux se nitilquk sakemm tberikna.  Bierek, O Marija, f’dan il-mument il-Qdusija tiegħu l-Papa.  Mar-rebħiet kbar tar-Rużarju agħti r-rebħa lir-Reliġjon u lir-reliġjużi u l-paci lis-so=jetà’.  Bierek lill-Isqfijiet tagħna, lill-qassisin.  Bierek ukoll lil dawk kollha li jħeġġu d-devozzjoni lejn ir-Rużarju Mqaddes.

O Rużarju Mqaddes ta’ marija, katina ħelwa li tgħaqqadna ma’ Alla, rabta ta’ mħabba li tgħaqqadna ma’ l-Anġli.

Torri ta’ Salvazzjoni minn kull ħażen.  Port żgur fit-taqlib ta’ ħajjitna u għalik nerfgħu l-aħħar bewsa ta’ mħabba tagħna.

U l-aħħar caqliq ta’ xoftejna jkun it-tifħir ta’ ismek, O Reġina tar-Rużarju ta’ Pompei, O Ommna kollok imħabba, O Omm tal-ħniena u faraġ ta’ l-imnikktin.

Infaħħruk għal dejjem

Ammen

 

Stampa t-test kollu ...