OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2018

JANNAR 2018

8. Il-Papa f’Santa Marta qal li d-disprezz lejn id-dgħajjef huwa ħidma tax-Xitan

9. Il-qrubija ta' Ġesù.

12 It-talb Nisrani huwa talb kuraġġuż.

26. Il-Knisja hi mara u omm.

29. Ir-regola tad-deheb.

30. L-atteġġjamenti li għandu jkollu r-ragħaj veru: qrubija lejn il-poplu u tenerezza.

 

FRAR 2018

1. Il-ħsieb tal-mewt jeħlisna mill-illużjoni li aħna sidjien taż-żmien.

5. it-talb tal-adorazzjoni.

8. Il-midneb jista' jsir qaddis, imma l-korrott le.

12. Il-paċenzja hija djalogu mal-limitazzjonijiet tagħna.

13. Il-laqgħa ta' missier ta' Knisja ma' Pietru.

16. Irridu nsumu bil-koerenza.

26. Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati.

27. Il-konfessinarju mhux post ta’ theddid imma post tal-maħfra tal-Missier.

 

MARZU 2018

5. Il-konverżjoni tal-ħsieb.

6. Alla jaħfrilna dment li aħna naħfru lill-oħrajn.

15. Le għat-tixħim. It-Talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja.

20. Inħarsu lejn Kristu Kurċifiss biex ngħelbu d-deżert li hemm ġo fina.

22. Alla jħobbna bħal omm u missier.

 

APRIL 2018

12. Żmien ta’ ferħ.

13. Id-dinja tgħajjat għal-libertà filwaqt li aktar qed issir ilsiera.

16. Għall-Fidi u mhux għall-Interessi.

17. Il-Profeta dejjem hu bniedem ta’ Tama.

19. Ma nistgħux nagħmlu evanġelizzazzjoni jekk nibqgħu mwaħħlin mal-pultruna.

24. Qatt m’għandna nkunu lsiera tal-kliem jew magħluqin għall-Ispirtu s-Santu.

26. Mingħajr imħabba u servizz il-Knisja ma timxix ’il quddiem.

27. Fis-sema Ġesù jaħdem u jitlob għalina.

30. Niftħu għajnejna mill-kurżitajiet li ttina d-dinja virtwali.

 

MEJJU 2018

03. Il-fidi ngħadduha bl-imħabba u x-xhieda.

04. L-isqfijiet għandhom jiddefendu lill-fidili minn min jifxilhom.

08. Ma niddjalogawx max-xitan għax hu l-akbar giddieb.

14. Id-destin tagħna huwa li ngħixu bħala ħbieb ta' Ġesù.

15. Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera

17. L-għaqda vera hi t-triq ta’ Ġesù

18. Ir-ragħaj ma joqgħodx jitlef iż-żmien ifittex li jilħaq

21. Il-Knisja hi mara u omm bħal Marija

24. L-inġustizzja tal-isfruttament tal-ħaddiema hi dnub mejjet

25. Is-sbuħija tal-koppja hi li tixbaħ lil Alla

28. Niċħdu l-ħafna ‘biċċiet’ ta’ ħajja komda, il-veru ferħ nisrani huwa l-paċi

29. Il-proposti tad-dinja jxekklu l-libertà

 

ĠUNJU 2018

01. Ix-xitan jeqred id-dinijità u jġib il-ġuħ u l-jasar.

07. L-Insara li tilfu l-memorja ma jiltaqgħux ma’ Ġesù.

08. It-triq tal-imħabba li jgħallimna Ġesù huma l-opri tal-ħniena.

11. L-evanġelizzaturi ma jistgħux ikunu imprendituri jew moħħhom biex jilħqu.

12. Ix-xhieda tan-nisrani hi li jkun melħ u dawl għall-oħrajn.

14. L-Insult joqtol il-futur. Mill-għira ngħaddu għall-ħbiberija.

15. L-isfruttament tal-mara hu dnub kontra Alla.

17. L-umiltà Nisranija mhix masokiżmu imma mħabba.

18. Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunji.

19. In-Nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu.

 

SETTEMBRU 2018

03. Quddiem min ifittex l-iskandlu, skiet u talb.

04. F'qalb il-bniedem hemm battalja eterna bejn tajjeb u ħażin.

06. Nakkużaw lilna nfusna mhux lill-oħrajn.

10. In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax żewġ uċuh.

11. L-akkużatur il-kbir donnu qabad mal-Isqfijiet.

13. L-istil tan-nisrani hu l-ħniena.

14. Is-Salib jgħallimna ma nibżgħux mit-telfiet għax wara hemm ir-rebħa.

18. Ragħaj umli li jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob.

20. Ix-Xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba.

21. Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin.

 

OTTUBRU 2018

02. L-anġli kustodji huma l-bieb li kuljum iressaqna lejn it-traxxendenza.

05. Gwaj għall-Insara li lil Ġesù jħalluh il-Knisja.

08.  Il-lajċi u r-rgħajja m'għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom.

09. In-Nisrani veru jinnamra mal-Mulej.

11. Ġesù jgħallimna li fit-talb niffittaw lil Alla.

12. Attenti mix-xjaten edukati.

16. Attenti mill-Insara li juru ruħhom riġidi u perfetti.

18. Qalbna trid tkun maqtugħa mill-flus u tieħu paċenzja fil-persekuzzjonijiet u fis-solitudni.

19. L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.

23. It-tama hi konkreta tfisser li tgħix biex tiltaqa’ ma’ Ġesù.

25. L-ewwel pass biex nersqu lejn Ġesù hu li nagħrfu li aħna midinbin.

26. Il-paċi hi mixja ta’ umiltà, ħlewwa u ġenerożità - il-Papa Franġisku.

 

NOVEMBRU 2018

05. Ngħidu le għall-egoiżmu interessat, il-piki u l-ftaħir gwerer biss iġibu.

06. Ġesu jistedinna għall-ikla tas-saltna, noqgħodu attenti li ma ngħidulux le.

08. Xhieda tfisser li tkisser drawwa biex turi l-ħniena.

09. M’għandniex nagħmlu lista tal-prezzijiet għas-Sagramenti.

12. L-isqof hu qaddej mhux prinċep.

15. Il-Knisja tikber fis-silenzju mingħajr ma tagħti spettaklu.

26. Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar tiftaħ il-qlub. Noqogħdu attenti mill-konsumiżmu.

27. Għaqli naħsbu fit-tmiem, tkun laqgħa ta’ ħniena ma’ Alla.

29. Qed tintemm ċiviltà msejħa kristjana imma li fil-fatt hi pagana.

30. Li nħabbru lil Kristu mhuwiex ‘marketing’ iżda jfisser ħajja koerenti.

 

DIĊEMBRU 2018

03. L-Avvent m’għandux jieħu l-bixra mondana imma għandu jkun żmien li fih insaffu l-fidi tagħna.

04. Infittxu l-paċi tal-qalb, fil-familja, fid-dinja, mingħajr ma nqassu jew imweġġgħu.

06. Il-Mulej hu l-blata li għandna nibnu fuqha.

10. Inħejju ruħna għall-Milied bil-kuraġġ li ttina l-fidi.

11. Inħallu lil Alla jfarraġna bħalma għamlu l-martri.

18. San Ġużepp kien bniedem konkret.

20. It-Tħabbira tal-Anġlu rrivoluzzjonat l-istorja.