OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2017

 

JANNAR 2017

09. In-Nisrani għandu jqiegħed lil Ġesù bħala ċ-ċentru ta’ ħajtu u tal-għażliet li jagħmel kuljum.

10. Ġesù kellu l-awtorità għax kien qaddej.

12. Fi qlubna hemm dak li aħna llum, dak li jirregola ħajjitna.

13. Biex nimxu wara Ġesù jeħtieġ li niċċaqilqu biex ruħna ma tibqax ‘rieqda’.

17. Il-Papa jħeġġeġ lill-Insara biex ikunu kuraġġużi.

19. Il-ħajja tan-Nisrani hi taqbida ta’ kuljum kontra t-tentazzjonijiet.

20. L-Insara għandhom jegħelbu l-mentalità li dejjem jikkundannaw.

23. Il-meravilji tas-saċerdozju ta’ Kristu.

24. Alla japprezza li nirrabjaw miegħu għax dan juri li aħna awtentiċi.

27. Id-dnub li jipparalizza lin-Nisrani hu li jibża’ minn kollox.

30. L-akbar forza tal-Knisja tinsab fil-Knejjes żgħar li jsofru l-persekuzzjoni.

31. Ġesù jinsab dejjem qalb in-nies imma ma jfittixx il-popolarità.

 

FRAR 2017

06. In-Nisrani hu lsir tal-imħabba mhux tad-dmirijiet.

07. Alla jtina d-DNA bħala wlied u jafdalna l-Art biex inħarsuha.

09. Il-mara tnissel l-armonija li ssebbaħ id-dinja.

13. Inwarrbu minna s-sens ta’ fastidju għax l-affarijiet żgħar huma l-qerda tal-fratellanza fid-dinja.

14. San Ċirillu u San Metodju huma ħabbara tal-Vanġelu bil-kuraġġ, bit-talb u l-umiltà.

16. Jalla l-Mulej itina l-grazzja li ngħidu ‘spiċċat il-gwerra’.

21. Jalla t-tentazzjoni tal-ambizzjoni, anke fi ħdan il-Knisja, tkun megħluba mill-mistħija qaddisa.

23. Ninsew il-ħajja taż-żewġ uċuħ, ma nistgħux inħallu l-konverżjoni għal għada.

24. F’Alla biss jinsabu l-ġustizzja u l-ħniena. Ma nċedux quddiem il-loġika tal-każistika.

 

MARZU 2017

02. Il-boxxla tan-Nisrani hi s-sekwela ta’ Kristu msallab.

03. Il-veru sawm hu li ngħinu lill-oħrajn.

14. Konverżjoni tfisser nagħmlu tajjeb konkretament mhux bil-paroli.

16. L-indifferenza lejn il-fqir hi korruzzjoni.

20. San Ġużepp għandu jtina l-ħila li noħolmu ħwejjeġ sbieħ u kbar.

21. Il-konfessinarju mhux ‘dry cleaning’; jeħtieġ nistħu mid-dnub tagħna.

23. Jekk qalbna hija iebsa, aħna “Kattoliċi atei”.

28. Il-fidi hi li nibqgħu mexjin fil-ħajja tagħna: l-għażż jipparalizza.

30. Meta nitbiegħdu minn imħabbtu, Alla jibki minħabba fina.

 

APRIL 2017

03. Ġesù li jiġġudika bil-ħniena hu l-milja tal-liġi.

04. Is-Salib m’għandux ikun għalina biss sinjal ta’ sħubija.

06. Alla dejjem fidili mal-patt tiegħu.

24. L-Ispirtu jeħlisna, ngħidu ‘le’ għall-kompromessi u għar-riġidità.

25. Il-Vanġelu jitħabbar bl-umiltà mhux bis-suppervja.

27. L-Insara mhumiex xhieda ta’ xi idea imma tal-ubbidjenza.

 

MEJJU 2017

02. Il-Papa: il-Mulej għandu ħila jibdel qalb tal-ġebel f’waħda tal-laħam.

04. Il-Knisja għandha tkun dejjem f’mixja, ferħana u widnejha miftuħin għall-ansjetajiet tan-nies.

05. Ngħidu le lil min hu riġidu u jgħix ħajja doppja, fil-Knisja hemm bżonn il-ġentilezza.

08. Il-fidi hi f’mixja, tgħinna nimxu ‘l quddiem bla ma niżbaljaw it-triq.

09. Nilqgħu l-Kelma bil-manswetudni biex inkunu twajbin, ikollna l-paċi u nkunu ġentili.

11. Il-fidi u l-morali nifhmuhom aħjar aktar ma’ nimxu ‘l quddiem.

16. Il-paċi ta’ Ġesù hi paċi vera mhux illuppjata bħal dik li ttina d-dinja.

18. L-imħabba ta’ Ġesù hi bla limiti, ma nimxux wara l-imħabbiet li ttina d-dinja.

19. Id-Duttrina vera tgħaqqad, l-ideoloġija tifred.

22. L-Ispirtu s-Santu ma jistax jidħol f’qalb magħluqa.

23. Nibdlu l-istil ta' ħajjitna minn biered għal wieħed ta' tħabbir ferrieħi ta' Ġesù.

26. Il-Galileja, is-Sema u d-Dinja.

29. Il-fidi ssir kiesħa u ideoloġika jekk ma nagħtux widen għall-Ispirtu s-Santu.

30. Ir-Ragħaj li jifhem li hu mhux iċ-ċentru tal-istorja jaf l-merħla mhix tiegħu.

 

ĠUNJU 2017

01. Il-fidi mhix ideoloġija. Aħna għandna nxandru lil Kristu minkejja l-persekuzzjonijiet.

05. Nagħmlu opri tal-ħniena, naqsmu mal-oħrajn, nikkumpatixxu u nirrisjkjaw.

06. L-ipokrisija teqred il-komunitajiet, il-lingwaġġ tan-Nisrani għandu jkun il-verità.

09. It-talb, il-paċenzja u t-tama.

12. Min jaqleb il-Beatitudnijiet.

13. Ix-xhieda Nisranija hi melħ u dawl; niċħdu ċ-ċertezzi artifiċjali.

16. Il-qawwa t’Alla ssalvana mid-dgħufijiet u minn dnubietna.

22. Nagħmlu bħal Don Milani, nieħdu ħsieb l-oħrajn mingħajr sentimentaliżmi żejda.

23. Niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej.

26. In-Nisrani “wieqaf” mhuwiex Nisrani ta’ veru.

 

SETTEMBRU 2017

14. Riflessjoni dwar is-Salib ta' Kristu.

15. Nikkontemplaw lil-Madonna taħt is-Salib ta' Kristu.

18. Il-Papa jħeġġeġ għat-talb għall-mexxejja.

19. Nersqu lejn min qed isofri ħalli rroddulu lura d-dinjità.

21. Ħafna drabi l-Kattoliċi jiskandaliżżaw ruħhom minħabba l-Ħniena.

25. Il-faraġ mhuwiex ftit divertiment imma l-paċi tal-Mulej.

26. Il-familjarità ma’ Ġesù teħlisna.

28. Ir-rimorsi tal-kuxjenza huma sintomi tas-salvazzjoni.

29. L-Arkanġli huma mibgħutin biex jakkumpanjawna tul ħajjitna.

 

OTTUBRU 2017

3. Nitolbu lil Ġesù jtina l-kuraġġ biex nimxu warajh mill-qrib.

5. Nfittxu mill-ġdid l-għeruq u ma niżolawx ruħna psikoloġikament.

6. Il-grazzja tal-mistħija tfejjaqna mid-dnub.

9. Inħarsu minn fuq għal isfel biss biex ngħinu lill-proxxmu jqum fuq tiegħu.

10. L-Omnipotenza ta’ Alla tidher fil-ħniena tiegħu.

13. L-Insara għandhom jishru biex ma jaqgħux fil-mondanità.

17. Għal min ma jafx jisma’, il-fidi ssir ideoloġija.

19. Il-gratwità li biha Alla tana s-salvazzjoni tiftaħ il-bieb għall-ħaddieħor.

23. Idolatrija qattiela.

24. Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù.

 

NOVEMBRU 2017

6. It-tliet doni ta’ Alla

7. Inkunu tlifna kollox jekk nitilfu l-ħila li nħossuna maħbubin

9. Il-Knisja tfakkar il-konsagrazzjoni tal-Lateran

10. Il-ħsieb tan-Nisrani

13. Min jistqarr li hu Nisrani u jgħix ħajja pagana jagħti skandlu

16. Is-Saltna moħbija

17. Riflessjoni dwar il-ħsieb tal-mewt

21. Il-kolonizzazzjoni tal-ideoloġija u tal-kultura

23. Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura

24. Il-Knejjes tagħna jkunu dar ta’ servizz, mhux supermarket

 

DIĊEMBRU 2017

5. In-Nisrani għandu jkun umli. Ikun umli min jaċċetta l-umiljazzjoni bħalma għamel Ġesù

11. Il-bniedem aktar iħossu komdu jfarraġ lil ħaddieħor milli jħalli lil Alla jfarrġu

14. Alla huwa Missier u Omm fl-istess ħin

18. Ġużeppi hu eżempju tal-bniedem li ma jrid xejn għalih

19. Il-fekondità hi barka

21. In-Nisrani għandu jkollu wiċċu dejjem daħqan u qatt wiċċ ta’ funeral