OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2015

Jannar 2015

08. Min iħobb jaf lil Alla, min ma jħobbx ma għarafx lil Alla.

09. L-Ispirtu s-Santu biss jagħmel il-qalb doċli għal Alla u għall-libertà.

22. Il-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej.

23. Il-Qrar mhuwiex ġudizzju iżda laqgħa ma’ Alla.

26. La għandna nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara.

27. Nifhmu r-rieda ta’ Alla nimxu magħha u li nwettquha sal-aħħar.

29. Ġesù salvana b’isimna u kunjomna, iżda fi ħdan poplu.

30. It-tifkira tal-ewwel laqgħa ma’ Ġesù.

 

Frar 2015

03. Meta nikkontemplaw il-Vanġelu kuljum, insibu fih l-għajnuna biex ikollna t-tama vera.

05. Jeħtieġ li l-Knisja tħabbar il-Vanġelu fil-faqar.

06. Il-Martri tal-lum.

09. L-Insara huma msejħin biex jieħdu ħsieb il-ħolqien t’Alla.

17. Nitolbu għall-Kopti.

19. Liema triq qed nagħżel?

20. Fidi bla opri ma tiswa’ għal xejn.

 

Marzu 2015

02. In-Nisrani juri għerfu meta jakkuża lilu nnifsu minflok ma joqgħod jiġġudika lil ħaddieħor.

03. Ejjew nagħmlu l-ġid minflok noqogħdu nilagħbuha tal-qaddisin.

05. Il-mondanità ma tħalliniex naraw il-ħtiġijiet tal-foqra.

09. L-istil ta’ Alla hu l-umiltà u s-silenzju, mhux l-ispettaklu.

10. Alla jaħfirli imma jitlob minni li naħfer lill-oħrajn.

12. Fl-imħabba tagħna lejn Alla m’hemmx triq tan-nofs.

16. L-imħabba ta’ Alla lejna hi bħal dik tan-namrati: Alla joħlom bl-imħabba li Hu jħoss għalina.

17. Il-Knisja mhix post fejn l-Insara għandhom jagħlqu l-bibien għal min ikun irid jidħol.

23. Fejn m’hemmx ħniena, m’hemmx ġustizzja.

24. Jalla l-Ġimgħa Mqaddsa tgħinna naċċettaw it-toroq t’Alla.

26. Il-ferħ jiġi mill-fidi f’Ġesù mhux mir-regoli dottrinali.

 

April 2015

13. Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità.

14. Il-Knisja m’għandhiex taħżen il-ġid imma għandha tamministrah b’ġenerożità.

16. Min ma jafx jiddjaloga jrid isikket lill-oħrajn.

17. Bl-umiljazzjoni tkun qed tixbah lil Ġesù.

20. Il-martri jgħinuna biex il-fidi ma nittrasformawhiex f’poter.

21. Il-Knisja tagħna hi Knisja tal-martri. Ejjew ningħaqdu ma’ ħutna ppersegwitati.

24. Niftakru dejjem fil-laqgħa tagħna ma’ Ġesù li bidlitilna ħajjitna.

28. Miftuħin għas-sorpriżi.

30. Il-fidi hija storja ta’ dnub u ta’ grazzja li timraħ bejn li taqdi jew li tkun moqdi.

 

 MEJJU 2015

05. In-Nisrani mhux mażokist imma hu bniedem li jaf jissaporti t-tribulazzjonijiet bil-fiduċja

07. L-imħabba hi konkreta u tikkomunika

08. Fil-Knisja niddiskutu biex infittxu l-għaqda mhux biex nifirxu xi xibka ta’ ftehim moħbi

11. Sal-ġurnata tal-lum l-Insara għadhom jinqatlu ‘f’isem Alla

15. Il-komunitajiet beżżiegħa u neqsin mill-ferħ mhumiex Insara

19. Jagħmlilna tajjeb naħsbu fil-waqt li nħallu din il-ħajja

21. Jeħtieġ li nkunu ħaġa waħda kif inhuma ħaġa waħda Ġesù u l-Missier

22. Liema hi l-ħarsa li Ġesù qed jagħtini?

25. Ir-rabta mal-ġid hi l-bidu ta’ kull korruzzjoni

26. Kemm jagħmlu ikrah l-Insara mondani! Ma jistax ikollna s-sema u l-art fl-istess ħin

28. L-Insara mondani jew riġidi jbiegħdu lin-nies minn Ġesù

29. Il-fidi vera tagħmel il-mirakli mhux in-negozju

 

ĠUNJU 2015

01. Fil-mewt tal-Iben fuq is-Salib, tidher fil-milja tagħha l-imħabba t’Alla għall-poplu tiegħu

11. L-Insara għandhom  jaqdu mingħajr ma jistennew xejn lura u jgħidu ‘le’ għall-ingann tal-ġid materjali

15. Inħarsu lil qlubna mill-‘ħsejjes pagani’

16. Il-faqar Nisrani mhux ideoloġija imma l-qofol tal-Vanġelu

18. Aħna dgħajfin imma jeħtieġ li jkollna l-qawwa li naħfru

19. Inġemmgħu l-ġid li jiswielna fis-‘suq finanzjarju’ tas-sema

25. Ir-rgħajja għandhom jisimgħu aktar u jitkellmu anqas

 

Settembru 2015

01. Il-faraġ tan-Nisrani jinsab f’Ġesù u mhux fit-tlablib

03. L-umiltà u l-istagħġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

15. Il-maternitá ta’ Marija u dik tal-Knisja

 

Ottubru 2015

01. Qatt tħallu li tgħib minn qalbkom in-nostalġija ta’ Alla.

02. Nirrispettaw u nisimgħu lill-Anġlu Kustodju tagħna.

06. Ngħidu le għall-ministri tar-riġidità, Alla jrid il-ħniena.

08. Alla qatt ma jabbanduna lill-ġusti, waqt li l-ħżiena m’għandhomx isem.

09. Il-kalunnji, l-għira u n-nases huma xogħol ix-xitan.

15. L-imħabba t’Alla hi gratwità.

16. L-ipokrisija hija virus li jintrebaħ bit-talb.

19. Il-kilba għar-rikkezza tifred il-familji u ġġib il-gwerer.

20. Alla mhux statiku, qatt ma jieqaf ifittixna, u jħobbna bla qies.

22. Nagħmlu ħilitna kollha biex ninfetħu għall-Ispirtu s-Santu.

23. L-Insara għandhom jaqraw is-sinjali taż-żminijiet u jinbidlu filwaqt li jibqgħu fidili lejn il-Vanġelu.

29. Alla ma jikkundannax, għax Hu jaf biss iħobb.  Din hija r-rebħa tagħna.

30. Il-maħfra t’Alla mhix sentenza tal-qorti.

 

Novembru 2015

05. In-nisrani jinkludi, ma jagħlaqx il-bibien, filwaqt li l-Fariżew jeskludi.

06. Inservu mhux ninqdew b’ħaddieħor.

13. L-isbah ħaġa hija Alla, il-bqija kollu għabex.

16. L-idea li kulħadd ikun jaħsibha l-istess tfisser li aħna nkunu mġegħelin nirkantaw l-identità Nisranija tagħna.

17. M'hemmx kompromessi.

19. Ġesù jibki fuq dinja li toqtol u ma tifhmix x'inhi l-paċi.

20. Il-qawwa tal-Knisja tinsab fil-kelma ta’ Ġesù mhux fl-adorazzjonni tat-tixħim korrott.

23. Il-Knisja tkun fidila jekk it-teżor tagħha huwa Ġesù mhux is-serħan ir-ras tad-dinja.

 

Diċembru 2015

10. Inħallu l-ħniena t’Alla tmellisna.

15. Tliet karatteristiċi tal-poplu t’Alla.