OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2014

Jannar 2014

Meta tgħib il-preżenza t'Alla minn fost il-bnedmin, jintilef ukoll is-sens tad-dnub, 31/01/2014.

Nisrani mingħajr il-Knisja ma jagħmilx sens, 30/01/2014.

It-talb ta' tifħir jagħmilna għammiela 28/01/2014.

Il-Knisja ma nistgħux inqisuha bħala sempliċi organizzazzjoni umana, 27/01/2014.

In-Nisrani dejjem ifittex it-triq tar-rikonċiljazzjoni u s-smigħ, 24/01/2014.

L-Insara għandhom jagħlqu l-bibien għall-ġelożija, l-għira u t-tqassis għax dawn jifirdu u jeqirdu l-komunitajiet tagħna. 23/01/2014.

Inħarsu ix-xejn tagħna biex inkunu nistgħu niddjalogaw mal-kobor tal-Mulej, 21/01/2014.

Id-don li aħna ulied Alla ma jistax “jinbiegħ” bl-iskuża ta' “normalità”, 17/01/2014.

L-iskandli fil-Knisja jsiru għax m’hemmx rapport ħaj ma’ Alla u mal-Kelma tiegħu, 16/01/2014.

Erba' mudelli ta nies li jemmnu, bħala riflessjoni fuq il-veru xhieda tan-Nisrani, 14/01/2014.

L-imħabba t'Alla tirranġa l-iżbalji tagħna, l-istejjer tagħna l-midinbin, 13/01/2014.

Saċerdoti li tilfu id-dilka tagħhom, 11/01/2014.

L-imħabba Nisranija hija konkreta u ġeneruża, mhux dik li naraw fit-telenovelli, 09/01/2014.

Qalb in-Nisrani taf tishar biex tagħraf tagħżel bejn dak li jkun ġej minn Alla u dak li jkun ġej mill-profeti foloz. 07/01/2014.

 

Frar 2014

Moħbija fir-rakkont tal-każijiet partikolari hemm dejjem nassa kontra tagħna u kontra Alla, 28/02/2014.

In-nisrani inkoerenti jagħti skandlu u l-iskandlu joqtol, 27/02/2014.

Tfal mejtin bil-ġuħ fil-kampijiet tar-rifuġjati filwaqt li min jiffabbrika l-armi jiċċelebra fis-salotti, 25/02/2014.

Qabel ma nkunu nafuh permezz tal-istudju, lil Ġesù nsiru nafuh għax insegwuh, 20/02/2014.

Ir-reżistenza għas-seduzzjoni li jtuna  t-tentazzjonijiet tiġi biss meta nisimgħu il-Kelma ta' Ġesù, 18/02/2014.

Il-mutur li jmexxi l-Knisja huwa l-paċenzja tal-poplu t'Alla li jissaporti bil-fidi l-provi tal-ħajja ta' kuljum, 17/02/2014.

In-nisrani qatt mhu wieqaf imma dejjem miexi biex jasal qabel id-diffikultà, 14/02/2014.

Bniedem li jemmen jista' jitlef il-fidi minħabba l-passjonijiet u l-vanità filwaqt li pagan jista' jibda' jemmen jekk ikun umli, 13/02/2014.

Niskopru mill-ġdid is-sens tas-sagru, il-misteru tal-preżenza reali ta’ Alla fil-Quddiesa, 10/02/2014.

Għandna nħabbru l-Vanġelu mingħajr ma napprofittaw ruħna u nitkabbru għax aħna nsara, 07/02/2014.

Riflessjoni dwar il-misteru tal-mewt, 06/02/2014.

Anki Alla jibki: il-biki tiegħu hu bħal dak ta' missier li jħobb lil uliedu u ma jiċħadhom qatt anki jekk ikunu ribelli, 04/02/2014.

Tużawx lil Alla u lill-poplu biex tiddefednu ruħkom fil-mumenti ta' diffikultà, 03/02/2014.

 

Marzu 2014

Alla jħobb u ma jaf jagħmel xejn aktar, 28/03/2014.

Nistgħu ngħidu li llum qed niċċelebraw żewġ festi; it-tħabbira tal-maternita’ tal-Madonna, u l-inkarnazzjoni ta’ l-Iben ta’ Alla, 25/03/2014.

Is-sigurezza li nosservaw il-kmandamenti mhux se ssalvana, insalvaw bl-umiltà li nħossu l-bżonn li nkunu mfejjqin minn Alla, 24/03/2014.

Biex ma “noqtlux” fi qlubna l-Kelma t'Alla hemm bżonn li nkunu umli u jkollna ħila nitolbu, 21/02/1014.

Il-bniedem li jafda fih innifsu, fil-ġid tiegħu jew fl-ideoloġiji hu ddestinat li jkun infeliċi.  Min, minflok, jafda fil-Mulej, jagħti l-frott anki fi żmien in-nixfa, 20/03/2014.

Ir-Randan hu żmien li matulu nirranġaw ħajjitna u nersqu lejn il-Mulej, 18/03/2014.

Naħfru biex biex ikollna l-ħniena: din hi t-triq li tnissel il-paċi fi qlubna u fid-dinja, 17/03/2014.

Bejn il-Ħadd, 9 ta' Marzu u l-Ġimgħa, 14 ta' Marzu ma kienx hemm omeliji minn Santa Marta għaliex il-Papa kien f'irtir spiritwali f'Ariccia.

Sawm li jagħti każ u jippreokkupa ruħu mill-ħajja ta' ħuħ, li ma jistħix mill-laħam ta' ħuħ, 07/03/2014. 

Umiltà, mitezza, ġenerosità: dan hu l-istil nisrani, triq li tgħaddi mis-salib, kif għamel Ġesù, li hija triq li twassl għall-hena, 06/03/2014.

Fit-triq tan-nisrani dejjem se jkun hemm is-Salib, 04/03/2014.

Nitolbu 'l Alla għall-vokazzjonijiet u biex jibgħat saċerdoti u sorijiet li qalbhom tkun biss għaliH, ħielsa mill-idolatrija, mill-vanità, mill-poter u mir-rabta mal-flus, 03/03/2014.

 

April 2014

Kull komunità nisranija għandha timmudella ħajjitha fuq dik li kienet il-ħajja tal-ewwel Knisja, 29/04/2014.

Hemm insara li jibżgħu mill-ferħ li jrid itina Ġesù bil-Qawmien mill-imwiet tiegħu u ħajjithom qiesha funeral, 24/04/2014.

Ix-xitan hemm qiegħed, anki fis-seklu 21, 11/04/2014.

Anki llum teżisti d-dittatura tal-ħsieb uniku li toqtol il-libertà tal-popli, il-libertà tan-nies, il-libertà tal-kuxjenzi: jeħtieġ nishru u nitolbu, 10/04/2014.

Kristjaneżimu mingħajr Salib ma jeżistix, 08/04/2014.

Il-ħniena divina hija dawl kbir ta' mħabba u tenerezza, hija t-tmellisa ta' Alla fuq il-feriti ta' dnubietna, 07/04/2014.

Meta nħabbru l-Vanġelu se nħabbtu wiċċna mal-persekuzzjoni, 04/04/2014.

It-talb hu taqbida ma' Alla u għandu jsir bil-libertà u bl-insistenza bħala djalogu sinċier ma' ħabib, 03/04/2014.

L-insara illuppjati ma jagħmlux ġid lill-Knisja.  Hekk osserva l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' dalgħodu fid-Dar Santa Marta, 01/04/2014.

 

Mejju 2014

Id-dwejjaq tagħkom jinbidel f’ferħ, 30/05/2014.

Il-ferħ hu s-siġill tan-nisrani anki waqt it-tbatija u t-tribulazzjonijiet, 22/05/2014.

Min jilqa’ f’qalbu lill-Ispirtu s-Santu jkollu paċi sħiħa u mingħajr tmiem mhux bħal min jagħżel li jorbot tamietu b’mod superfiċjali fis-serħan tal-moħħ li jagħtu l-poter u l-flus, 20/05/2014.

In-nisrani għandu jkollu qalb fissa fuq l-Ispirtu s-Santu, mhux qalb li tilgħab u titbandal min-naħa għal oħra, 19/05/2014.

Mhux biżżejjed l-istudju, mhumiex biżżejjed l-ideat biex inkunu nafu lil Ġesù.  Biex inkunu nafuh jeħtieġ nitolbuh bil-qalb, niċċelebrawh u nimitawh, 16/05/2014.

Ma jeżistix nisrani mingħajr Knisja, nisrani li jimxi waħdu, għax Ġesù stess daħal fil-mixja tal-poplu tiegħu, 15/05/2014.

Il-ħwejjeġ t’Alla ma nistgħux nifhmuhom b’moħħna biss, jeħtieġ niftħu qlubna għall-Ispirtu s-Santu, 13/05/2014.

Min fil-Knisja hu msejjaħ biex jamministra s-Sagramenti għandu jħalli spazju għall-grazzja t’Alla u mhux joħloq ostakli “burokratiċi”, 08/05/2014.

In-Nisrani li ma jagħtix xhieda jsir sterili, 06/05/2014.

Fil-Knisja hemm min jimxi wara Ġesù minħabba l-vanità, l-għatx għall-poter jew għall-flus, 05/05/2014.

Il-Papa Franġisku beka minħabba l-insara li sfaw imsallbin fis-Sirja, 02/05/2014.

 

Ġunju 2014

Hemm aktar Insara persegwitati llum milli kien hemm fl-ewwel sekli tal-Knisja, 30/06/2014.

Biex juri l-imħabba tenera ta’ Missier lejn il-bniedem, Alla għandu bżonn li l-bniedem jiċċekken, 27/06/2014.

Għaliex in-nies jimxu wara Ġesù?  Għax jagħrfu li hu r-Ragħaj it-Tajjeb u kienu jistagħġbu bit-tagħlim tiegħu, 26/06/2014.

In-Nisrani ma jħabbarx lilu nnifsu iżda lill-Mulej, 24/06/2014.

Min jiġġudika lill-oħrajn huwa ipokrita għax ikun iqiegħed lilu nnifsu minflok Alla, 23/06/2014.

Ġesù jitlobna nżommu qlubna ħielsa mill-flus, mill-vanità u mill-poter, 20/06/2014.

Il-korrott jirrita lil Alla u jġiegħel lill-poplu jidneb, 17/06/2014.

Il-korruzzjoni tas-setgħana tispiċċa biex iħallsu prezzha l-foqra, 16/06/2014.

Meta l-Mulej ikun irid jafdalna missjoni, jippreparana biex nagħmluha tajjeb.  13/06/2014.

Il-Beatitudnijiet huma l-programm prattiku tal-ħajja tan-nisrani, 09/06/2014.

Ragħajja aktar milli studjużi, li ma jinsew qatt lil Kristu l-ewwel imħabba tagħhom, u jibqgħu dejjem jimxu warajh, 06/06/2014.

Il-Knisja mhix istituzzjoni riġida, il-Knisja hija ħielsa, 05/06/2014.

Ġesù jitlob għal kull wieħed u waħda minna billi juri l-pjagi tiegħu lill-Missier, 03/03/2014.

Fedeltà, perseveranza u fekondità.  Dawn huma t-tliet karatteristiċi  tal-imħabba li Ġesù għandu lejn il-Knisja, l-Għarusa tiegħu, 02/06/2014.

 

Settembru 2014

Fil-waqtiet mudlama anki l-ilment isir talba.  Imma rridu noqgħodu attenti mill-ilmenti teatrali. 30/09/2014.

Satana jippreżenta l-affarijiet qishom kienu xi ħaġa tajba imma l-intenzjoni tiegħu hi li jiddistruġġi lill-bniedem. 29/09/2014.

In-Nisrani ma jistax jifhem lil Kristu Redentur mingħajr is-Salib. 26/09/2014.

Inħarsu lilna nfusna mill-vanità li tbegħedna mill-verità u tagħmilna qiesna bżieżaq tas-sapun. 25/09/2014.

Il-ħajja nisranija hija sempliċi: nisimgħu l-Kelma t’Alla u nqegħeduha fil-prattika. 23/09/2014.

Il-mixja tan-Nisrani ssib il-milja fir-Reżurrezzjoni. 19/09/2014.

Il-kuraġġ li nagħrfu li aħna midinbin jiftaħna għaż-żegħil ta’ Alla. 18/09/2014.

Jekk ma nkunux qrib il-persuna, jekk ma nsofrux man-nies u ma nnisslux it-tama, dawk il-prietki ma jiswewx, huma vanità. 16/09/2014.

Aħna ma nistgħux nimxu ‘l quddiem mingħajr il-Knisja. 15/09/2014.

Il-veru korrezzjoni fraterna tweġġa’ għax issir bl-imħabba, fil-verità u bl-umiltà.  Jekk aħna nieħdu pjaċir nikkoreġu, dan ma jkunx ġej minn Alla, 12/09/2014.

Nistgħu nimxu wara Ġesù bis-serjetà, biss, jekk ikollna l-ħniena fi qlubna, 11/09/2014.

Ġesù mhux professur li jitkellem minn fuq il-katedra, imma jinsab fost in-nies, 09/09/2014.

Meta naqraw il-ktieb tal-Ġenesi hemm il-periklu li naħsbu li Alla kien xi saħħar li għamel kollox bil-maġija, 08/09/2014.

Il-Vanġelu huwa novità, Ġesù jitlobna biex inwarrbu fil-ġenb l-istrutturi li jgħaddu, 05/09/2014.

Il-qawwa tal-ħajja Nisranija tinsab fil-laqgħa bejn dnubietna u Kristu li jsalvana, 04/09/2014.

Huwa l-Ispirtu li jagħti l-identità lin-Nisrani mhux il-lawriji, 02/09/2014.

Il-Vanġelu ma jitħabbarx biex nikkonvinċu bi kliem għaref, imma bl-umiltà, 01/09/2014.

 

Ottubru 2014

Il-bieb tat-tama jinfetaħ bl-imħabba mhux bil-ħarsien strett tal-liġi, 31/10/2014.

Ix-xitan mhux ħrafa, irid ikun miġġieled bl-arma tal-verità, 30/10/2014.

Nidħlu fil-Knisja mhux nibqgħu fuq l-għatba tal-bieb ta’ barra, 28/10/2014.

Kliemna jikxef jekk aħniex Insara tad-dawl, tad-dlam jew tan-nofs kedda, 27/10/2014.

Naħdmu lkoll għall-għaqda tal-Knisja biex nissaħħu, 24/10/2014.

In-Nisrani huwa persuna li jaf jistenna lil Ġesù. 21/10/2014.

It-talb ta’ tifħir hu diffiċli imma jnissel il-ferħ, 16/10/2014.

Il-fidi m’għandhiex tkun ħaġa kożmetika, li jgħodd hija l-karità konkreta, 14/11/2014.

M’għandniex nibqgħu magħluqin fis-sistemi tagħna imma għandna ninfetħu għas-sorpriżi ta’ Alla, 13/11/2014.

Meta nitolbu m’għandniex ninsew l-istorja tagħna. 07/10/2014.

Nemmnu f’Ġesù li ġabilna messaġġ ta’ salvazzjoni għall-umanità ta’ kull żmien, jew inkella nsibu kenn f’salvazzjonni magħmula minn ħafna kmandamenti magħmulin mill-bniedem? 03/10/2014.

L-anġlu kustodju jeżisti u mhuwiex xi duttrina tal-fantasija imma kumpann li Alla qegħedilna ħdejna fil-mixja tal-ħajja. 02/10/2014.

 

Novembru 2014

Quddiem il-ħażen m’għandniex ninħakmu mid-dipressjoni, imma għandna ngħixu bit-tama. 27/11/2014.

Il-Knejjes m’għandhomx ikunu djar tan-negozju. 21/11/2014.

Ġesù jibki meta aħna nagħlqu qalbna għas-sorpriżi tiegħu. 20/11/2014.

Meta l-konverżjoni tmiss il-but tkun konverżjoni vera. 18/11/2014.

Il-Knisja mhix grupp ta’ nies magħżula li jinqatgħu għalihom waħedhom. 17/11/2014.

Nimxu fil-verità u fl-imħabba, 14/11/2014.

Is-Saltna t’Alla tikber fis-satra, mhix spettaklu. 13/11/2014.

L-insara m’għandhomx jibdlu s-servizz f’poter. 11/11/2014.

Skandli qatt, maħfra dejjem, fidi soda. 10/11/2014.

Noqogħdu attenti li ma nsirux “insara pagani” għedewwa tas-Salib, 07/11/2014.

In-nisrani ma jibżax iħammeġ idejh minħabba f’min hu mbiegħed, 06/11/2014.

Alla jagħti mingħajr qies imma l-Kattoliċi ma jistgħux ikunu ta’ nofs kedda, 04/11/2014.

Ir-rivalità u l-vanaglorja huma kamla li ddgħajjef il-Knisja, 03/11/2014.

 

Diċembru 2014

Alla jagħmel l-istorja flimkien magħna u jikkoreġiha kull meta niżbaljaw. 18/12/2014.

Is-salvazzjoni tiġi minn qalb umli li tafda f’Alla. 16/12/2014.

Alla jħobbna bħalma tħobb l-omm, nibżgħu għall-grazzja. 15/12/2014.

Alla jħobbna bħalma tħobb l-omm, nibżgħu għall-grazzja. 11/12/2014.

Il-Knisja hija omm, m’għandhiex bżonn organizzazzjoni perfetta. 09/12/2014.

Nimxu l-Avvent mal-omeliji tal-Papa Franġisku. 05/12/2014.

Il-qaddisin moħbija fil-ħajja ta’ kuljum jagħtu t-tama. 04/12/2014.