LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU - TE DEUM LAUDAMUS

 

Lilek, o Alla, infaħħru: lilek b’Mulej nistqaru

Lilek, Missier ta’ dejjem, id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha,

lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

lilek il-kerubini u s-serafini

ixandruk bla hena:

Qaddis, Qaddis, Qaddis

il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija

bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

 

Lilek tfaħħar il-ġemgħa ta’ l-Appostli.

Lilek ifaħħar l-għadd sabiħ tal-Profeti.

Lilek ifaħħru

il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

 

Mad-dinja kollha il-Knisja Mqaddsa tistqarr fik:

il-Missier, ta’ kobor bla qies

l-Iben tiegħek miqjum, veru u waħdieni

u l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur.

 

Kristu, inti s-Sultan glorjuż.

Inti minn dejjem Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem,

ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt,

u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

 

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla,

fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu

li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek,

li int fdejt b’demmek il-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek

fil-glorja ta’ dejjem.

 

Salva lill-poplu tiegħek Mulej,

bierek il-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom,

erfagħhom għal dejjem.

 

Min jum għall-ieħor aħna nberkuk

u nfaħħru ismek għal dejjem,

u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum,

inħarsu ruħna minn kull dnub.

 

Ħenn għalina Mulej, ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna Mulej it-tjieba tiegħek,

kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn:

ma jkolli qatt għax ninfixel.