1 ta’ Lulju

BEATU NAZJU FALZON, kjeriku sekulari

TIFKIRA

 

Salmodija tal-Erbgha tal-I ġimgħa

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

 

Salm 94 (95)

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,

ngħannulu b'għajat ta' ferħ.

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F'idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b'idejh saret.

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

  

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.'

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. Infaħħru lil Alla tagħna, fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon.

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

O Ġesù, Feddej tad-dinja,

sebħ il-qaddisin għal dejjem,

kattar fuqna llum il-ħniena,

Aħna w nerfgħu lejk leħinna.

 

F’dan il-jum il-poplu tiegħek

b’qalb ferħana qed ifakkar

l-hena ta’ bla tarf li kiseb

bniedem kbir li stqarr qdusitek.

 

Għadda ħajtu b’rieda sħiħa,

mingħajr rabta ma’ did-dinja;

b’fedeltà sa l-aħħar fittex

biss it-triq tas-salvazzjoni.

 

Qalbu żammha dejjem ħielsa

minn kull ġibda t’hena fieragħ;

ħlas sabiħ għalhekk int tajtu

fis-smewwiet, ma’ l-anġli tiegħek.

 

Agħti lilna wkoll li bħalu

lilek biss infittxu nogħġbu;

bit-talb tiegħu, agħti l-maħfra

lill-qaddejja ħatja tiegħek.

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier, u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Il-kelma tal-Mulej hi tarka għal kull min jistkenn fih.

 

Salm 17 (18):31-51

 

IV

 

Dritta hi t-triq ta' Alla; *

safja hi l-kelma tal-Mulej.

Tarka huwa Alla *

għal kull min jistkenn fih.

Għax min hu Alla ħlief Jaħweh? *

Min hu blata ħlief Alla tagħna?

Hu Alla, li ħażżimni bil-qawwa; *

fetaħli triq dritta quddiemi.

Bħal taċ-ċriev jagħmilli riġlejja, *

fuq l-għoljiet fis-sod iqegħedni.

Idejja jħarriġli għat-taqbida; *

ark tal-bronż jiġbdu dirgħajja.

 Glorja.

 

Ant. 1: Il-kelma tal-Mulej hi tarka għal kull min jistkenn fih.

Ant. 2: Il-leminija tiegħek, Mulej, għenitni.

 

V

 

Int tajtni t-tarka tas-salvazzjoni tiegħek, *

lemintek għenitni, l-għajnuna tiegħek kabbritni.

Int wessajtli t-triq quddiemi, *

u ma tfixklux riġlejja.

Neħodha għal wara l-għedewwa u nilħaqhom, *

ma nerġax lura qabel neqridhom.

Nagħtihom daqqa, ma jqumux iżjed minnha; *

jaqgħu mirbuħa taħt riġlejja.

Int tħażżimni bil-qawwa għat-taqbida, *

taħti titfa' 'l dawk li jqumu għalija.

 

Iġġiegħel l-għedewwa jaħarbu quddiemi; *

jien neqred 'il dawk li jobogħduni.

Jgħajjtu għall-għajnuna, u ħadd ma jgħinhom; *

lill-Mulej isejjħu, u ma jweġibhomx.

 

Bħat-trab itir mar-riħ nagħmilhom, *

bħat-tajn tat-triqat ngħaffeġ fuqhom.

Int teħlisni minn poplu ġellied, †

fuq il-ġnus inti tqegħedni; *

u poplu, li ma nafux, jaqdini.

Malli jisimgħu bija, joqogħdu għalija; *

il-barranin jinxteħtu sa l-art quddiemi.

Il-barranin jaqgħu mifnija, *

joħorġu mwerwra mill-fortizza tagħhom.

 Glorja.

 

Ant. 2: Il-leminija tiegħek, Mulej, għenitni.

Ant. 3: Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!

 

VI

 

Ħaj il-Mulej! Mbierek hu, il-blata tiegħi! *

Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!

Alla, li għenni biex tħallast mill-għedewwa, *

li qegħedli l-ġnus taħt riġlejja!

Int teħlisni mill-għedewwa tiegħi, †

tqegħedni fuq min jaħbat għalija, *

teħlisni min-nies tad-dnewwa.

 

Għalhekk infaħħrek fost il-ġnus, Mulej, *

u ngħanni t-tifħir ta' ismek.

Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, †

juri mħabbtu mal-midluk tiegħu; *

ma' David u nislu għal dejjem.

 Glorja.

 

Ant. 3: Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!

 

V/. Mulej, iftaħli għajnejja.

R/. Biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.

 

LEZZJONI 1

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Sir 42:15-43:13

 

It-tifħir ta’ Alla fil-ħolqien

 

Irrid infakkar x’għamel il-Mulej,

irrid insemmi x’rajt jien.

Bil-kelma tal-Mulej saru l-opri tiegħu,

u l-ħolqien joqgħod għar-rieda tiegħu.

Ix-xemx bid-dija tagħha tiddi fuq kollox,

u kull ma għamel il-Mulej

hu mimli bil-glorja tiegħu.

Il-Mulej anqas lill-qaddisin tiegħu

ma ta ħila li jitkellmu

fuq l-għeġubijiet tiegħu kollha,

li l-Mulej u s-Sid ta’ kollox qawwa u wettaq

biex il-ħolqien jibqa’ sħiħ fil-glorja tiegħu.

Hu jifli l-qiegħ ta’ l-art u l-qalb,

jagħraf is-sigrieti kollha tagħhom.

Għax Alla l-Għoli jaf kull ma jista’ jkun magħruf,

u jifhem is-sinjali taż-żminijiet.

U jxandar l-imgħoddi u li ġej

u jikxef il-ħwejjeġ mistura.

Ebda ħsieb ma jaħrablu,

ebda kelma ma hi moħbija għalih.

Hu qassam b’ordni sabiħ l-għeġubijiet ta’ għerfu,

għax hu minn dejjem u għal dejjem;

xejn ma jista’ jiżdiedlu jew jitnaqqaslu,

u ma jeħtieġ il-parir ta’ ħadd.

L-opri kollha tiegħu fihom għaxqa,

u dak li wieħed jara hu biss xrara waħda.

Ilkoll kemm huma jgħixu u jibqgħu għal dejjem,

lesti għal kull ma jenħtieġ, u jisimgħu minnu.

Kollha magħmula biż-żewġ, waħda għal ma’ l-oħra,

u xejn ma għamel nieqes.

Kull ħaġa tixhed it-tajjeb ta’ l-oħra:

min jixba’ jħares lejn ġmielhom?

Is-sbuħija tas-smewwiet hi l-firxa safja tagħhom;

id-dehra tas-sema hi wirja ta’ ġmiel.

Ix-xemx, hi u tielgħa,

ixxandar kemm hi ta’ l-għaġeb:

għemil ta’ Alla l-Għoli.

F’nofsinhar hi tikwi wiċċ l-art;

is-sħana tagħha min jiflah għaliha?

Min ikebbes il-forn jaħdem fi sħana qalila;

imma x-xemx taħraq tliet darbiet aktar l-għoljiet.

Hi tarmi ilsna tan-nar;

bid-dija tagħha tgħammex l-għajnejn.

Kbir il-Mulej li għamilha;

għall-kelma tiegħu hi tiġri fil-mixja tagħha.

 Għamel ukoll il-qamar biex jiddi f’waqtu,

sinjal dejjiemi biex juri ż-żminijiet.

Mill-qamar jidhru jiem il-festi;

dawlu jonqos wara li jaqdi dmiru.

Mill-qamar ix-xhur jieħdu isimhom;

ta’ l-għaġeb kif jitbiddel fiż-żminijiet tiegħu.

Hu jmexxi l-eżerċti tal-kwiekeb fl-għoli,

hu jiddi fil-firxa tas-smewwiet.

 Ġmiel il-kwiekeb isebbaħ is-sema,

sebħhom jiddi fis-smewwiet tal-Mulej.

Bl-ordni ta’ Alla qaddis joqogħdu f’posthom;

ma jorqdu qatt f’ħin l-għassa tagħhom.

 Ħares lejn il-qawsalla, u faħħar ‘il min għamilha;

kemm hi sabiħa fit-tlellix tagħha!

Iddur mas-smewwiet bil-ħnejja msebbħa tagħha, mifruxa ma’ tulhom b’idejn Alla l-Għoli.

 

RESPONSORJU Apok 4:11; ara Est 13:10-11

 

R/. Jistħoqqlok, Mulej Alla tagħna, li tirċievi l-glorja u l-ġieħ u s-setgħa, * Għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha, u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek.

V/. Inti ħlaqt is-sema u l-art u dak kollu li hu taħt is-sema, inti s-Sid ta’ kollox. * Għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek.

 

LEZZJONI II

 

Qari mid-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Ekumeniżmu

 

L-unità li Ġesù Kristu jrid

Illum, f’ħafna inħawi tad-dinja, bl-ispirazzjoni tal-grazzja ta’ l-Ispirtu s-Santu, qegħdin jittieħdu ħafna inizjattivi, bit-talb, bil-kelma u bil-ħidma, biex tintlaħaq dik il-milja ta’ l-unità li Ġesù Kristu jrid. Għalhekk dan is-Sinodu Mqaddes iħeġġeġ lill-fidili Kattoliċi kollha sabiex filwaqt li jagħrfu s-sinjali taż-żminijiet, jieħdu sehem bil-ħerqa fil-ħidma ekumenika.

B’moviment ekumeniku nifhmu dawk l-attivitajiet u dawk l-inizjattivi li, skond il-ħtiġijiet differenti tal-Knisja u l-opportunitajiet taż-żmien, jitqanqlu u huma maħsuba biex iġibu ‘l quddiem l-għaqda ta’ l-insara, bħalma huma: l-ewwel, l-isforzi kollha biex ikunu evitati dawk il-kliem, ġudizzji u għemejjel li ma jirriflettux skond il-ħaqq u s-sewwa l-qagħda ta’ l-aħwa mifrudin u għalhekk jagħmlu iżjed diffiċli r-relazzjonijiet reċiproċi. Imbagħad jiġi d-djalogu bejn esperti mħarrġin sewwa, f’laqgħat ta’ l-insara minn diversi Knejjes jew Komunitajiet, li jsiru fi spirtu reliġjuż. F’dan id-djalogu kull wieħed minnhom ifisser iżjed fil-fond it-tagħlim tal-komunità tiegħu u jippreżenta b’mod ċar il-karatteristiċi tagħha. Għaliex b’dan id-djalogu kulħadd jista’ jikseb tagħrif aktar eżatt tat-tagħlim u tal-ħajja reliġjuża ta’ kull waħda mill-komunitajiet u jibda japprezzahom iżjed. Barra minn hekk dawn il-komunitajiet jaslu għal kollaborazzjoni aktar fil-qadi ta’ dawk id-dmirijiet kollha li titlob kull kuxjenza nisranija għall-ġid komuni; fejn dan huwa permess, huma jinġabru flimkien fit-talb. Fl-aħħarnett, f’dan il-moviment ekumeniku kulħadd jitwassal biex jeżamina ruħu fuq il-fedeltà tiegħu lejn ir-rieda ta’ Kristu dwar il-Knisja u, fejn jenħtieġ, jidħol bl-enerġija kollha għall- ta’ tiġdid u ta’ riforma.

 Dawn il-ħwejjeġ kollha, meta jsiru bil-għaqal u sabar mill-fidili tal-Knisja Kattolika taħt il-ħarsien tar-ragħajja, jgħinu biex iġibu ‘l quddiem l-ekwità u l-verità, il-ftehim u l-ħidma għalenija, l-ispirtu ta’ l-imħabba ta’ l-aħwa u ta’ l-għaqda. B’hekk, bil-mod il-mod, wara li jkunu megħluba l-ostakoli kollha li qegħdin ifixklu l-komunjoni ekkleżjali perfetta, l-insara għad jingħaqdu f’ċelebrazzjoni waħda u waħdanija ta’ l-Ewkaristija u fl-unità tal-Knisja waħda u waħdanija, f’dik l-unità li Kristu sa mill-bidu ta lill-Knisja tiegħu u li aħna nemmnu li għandha hena bla ma tista’ tintilef fil-Knisja Kattolika u li nittamaw li tkompli tikber kuljum dejjem iżjed sa l-aħħar taż-żminijiet.

 

RESPONSORJU Prov 23,26; 5,1; cf. Sir 26,4

 

R/. Ibni, agħtini qalbek, u ħalli l-għajnejk iħarsu triqati * U jkollok l-hena f’qalbek u wiċċek dejjem jitbissem.

V/. Agħti widen, ibni, għall-għerf tiegħi, u iftaħ widnejk għall-kliem għaqli tiegħi. * U jkollok l-hena f’qalbek u wiċċek dejjem jitbissem.

 

 

TALBA

  O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti tajtna lill-Beatu Nazju Falzon bħala katekist ħabrieki fil-Knisja tiegħek. Agħmel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħarrġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

O Ġesù, int l-aqwa premju,

l-ogħla verità fl-għajn tagħha,

sejjaħt għandek għal ħlas xieraq

lill-qaddej li stqarrek b’Sidu.

 

Għalik tbiegħed minn kull frugħa,

qies bħax-xejn il-ġid tad-dinja,

sabiex b’qalbu kollha jfittex

li jkun jogħġob lilek waħdek.

 

Lilek, Kristu, Sultan twajjeb,

qeda b’fedeltà sa l-aħħar;

bik fi ħsiebu, qatt ma reħa

mit-taqbida kontra l-għadu.

 

Għalhekk inti tajtu l-glorja

fis-smewwiet, ħa jkollna xempju

ta’ virtù qawwija w fidi,

ta’ talb sħiħ u ħajja rżina.

 

Issa, mela, o Ġesù twajjeb,

ilqa’ t-talb qaddis u mħeġġeġ

li fi mħabbtu qed jagħmillek

biex tagħtina maħfra w grazzja.

 

Glorja ‘l Alla, l-Missier tagħna,

tifħir lilek, Kristu Sidna,

jitla’ r-radd ta’ ħajr minn qalbna

lill-Ispirtu li ġej minnkom. Ammen.

  

SALMODIJA

 

Ant. 1: Qum, arpa u ċetra! Ħa nqajjem sbiħ il-jum!

 

Salm 56 (57)

 

Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija, *

għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi;

għad-dell ta' ġwenħajk nistkenn, *

sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi.

Insejjaħ lil Alla l-Għoli, *

lil Alla, li jieħu ħsiebi.

 

Jibgħat mis-sema u jsalvani; †

jitfa' l-għajb fuq min jgħaffiġni; *

jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltà tiegħu. 

Ninsab mimdud qalb l-iljuni, *

li jaħtfu lill-bnedmin;

snienhom lanez u vleġeġ, *

u lsienhom sejf misnun.

 Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! *

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!

 

Xibka ħejjewli fil-mogħdija; *

għal ftit ma waqajtx fiha.

Ħofra ħaffruli quddiemi, *

iżda huma waqgħu fiha.

 

Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi; *

ħa ngħanni u ninseġ għanja:

"Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra! *

Ħa nqajjem sbiħ il-jum!"

Infaħħrek, Sidi, fost il-popli, *

ngħannilek fost il-ġnus;

għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, *

sas-sħab il-fedeltà tiegħek. 

Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla! *

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha! 

 Glorja.

 

Ant. 1: Qum, arpa u ċetra! Ħa nqajjem sbiħ il-jum!

Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu.

 

Kantiku Ġer 31:10-14

 

Isimgħu, ġnus, kelmet il-Mulej, *

xandruha 'l bogħod fil-gżejjer:

għidu: 'Dak li xerred lil Iżrael jiġbru, *

u jħarsu kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu.”

 

Għax il-Mulej feda lil Ġakobb, *

ħelsu minn id wieħed aqwa minnu.

Għad jiġu u jgħannu fuq l-għolja ta' Sijon, *

u wiċċhom jiddi minħabba t-tjieba tal-Mulej;

minħabba l-qamħ, u l-inbid ġdid u ż-żejt, *

u l-imrieħel tan-nagħaġ u l-baqar;

u huma jsiru bħal ġnien imsoqqi tajjeb, *

ma jkunux iżjed mifnija.

 

"Mbagħad jiżfnu x-xbejbiet bil-ferħ, *

jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ;

u jiena nbiddel il-vistu tagħhom f'hena, *

infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom.

Il-qassisin nimliehom bl-abbundanza, *

u l-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu".

 Glorja.

 

Ant. 2: Il-Mulej jgħid: Il-poplu tiegħi bil-ġid inxebbgħu.

Ant. 3: Il-Mulej hu kbir, u jistħoqqlu t-tifħir f’Sijon.

 

Salm 47 (48)

 

Kbir il-Mulej, ta' min ifaħħru ħafna *

fil-belt ta' Alla tagħna.

L-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ, *

l-għaxqa ta' l-art kollha.

L-għolja ta' Sijon fil-qalba tat-tramuntana; *

hi l-belt tas-sultan il-kbir. 

Alla fil-fortizzi tagħha *

wera ruħu bħal sur qawwi.

 

Ara, is-slaten ingħaqdu, *

mxew ilkoll flimkien;

kif rawha, baqgħu mistagħġba, *

tfixklu u ħarbu.

Hemm qabdithom rogħda kbira, *

u wġigħ bħal dak tal-ħlas.

Bir-riħ tal-lvant int tfarrak *

l-iġfna ta' Tarsis.

 

Kif smajna, hekk rajna f'belt il-Mulej ta' l-eżerċti, †

fil-belt ta' Alla tagħna. *

Alla jżommha sħiħa għal dejjem!

Naħsbu, o Alla, fuq it-tjieba tiegħek *

f'nofs it-tempju tiegħek.

Bħal ismek, o Alla, hekk tifħirek, †

sa truf l-art jasal. *

Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija.

Tithenna l-għolja ta' Sijon, †

jifirħu l-bliet ta' Ġuda, *

minħabba l-ġudizzji tiegħek.

 

Duru ma' Sijon, duru dawra magħha, *

araw kemmil torri għandha.

Ħarsu sewwa lejn is-swar tagħha, †

duru bir-reqqa l-fortizzi tagħha, *

biex ixxandru lin-nisel ta' wrajkom:

Dan hu Alla! †

Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem; *

hu jmexxina għal dejjem!

Glorja.

 

Ant. 3: Il-Mulej hu kbir, u jistħoqqlu t-tifħir f’Sijon.

 

LEZZJONI QASIRA Rum 12:1-2

 

Nitlobkom, ħuti, għall-ħniena ta’ Alla, offru ġisimkom bħala vittma ħajja, qaddisa, li togħġob lil Alla, b’qima spiritwali. Timxux max-xejra ta’ din id-dinja, iżda nbidlu skond it-tiġdid ta’ moħħkom, biex iseħħilkom tagħrfu x’inhi r-rieda ta’ Alla, x’inhu t-tajjeb, x’inhu li jogħġob, x’inhu s-sewwa.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. B’qalbu kollha * Ħabb il-liġi ta’Alla tiegħu. B’qalbu.

V/. Qatt ma tfixkel fil-mixi tiegħu. * Ħabb il-liġi ta’ Alla tiegħu. Glorja. B’qalbu.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’għemilu.

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’għemilu.

 

PREĊI

 

Ħuti għeżież, ngħollu bit-tifħir lil Kristu, Alla l-Qaddis, u nitolbuh il-grazzja biex naqduh tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. B’ferħ kbir ngħidulu:

Mulej, int waħdek qaddis.

Int ridt li tkun imġarrab bħalna f’kollox, minbarra d-dnub:

- ħenn għalina, Mulej Ġesù.

Int sejjaħtilna biex inkunu lkoll perfetti fl-imħabba:

- qaddisna, Mulej Ġesù.

Int wissejtna biex inkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja:

- dawwalna, Mulej Ġesù.

Int ġejt biex taqdi, mhux biex tkun moqdi:

- agħmilna qaddejja umli tiegħek u ta’ ħutna, Mulej Ġesù.

Inti d-dija tas-sebħ ta’ Alla u x-xbieha ta’ l-essenza tiegħu:

- agħtina li naraw il-wiċċ igglorifikat tiegħek, Mulej Ġesù.

 

Missierna

 

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti tajtna lill-Beatu Nazju Falzon bħala katekist ħabrieki fil-Knisja tiegħek. Agħmel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħarrġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

INNU

 

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

 

 F’Nofsinhar

 

INNU

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

 

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

  

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

  

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

INNU

 

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

 

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant.1. Iftaħli għajnejja, biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.

 

Salm 118 (119): 17-24

 

III (Gimel)

 

Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, *

agħtini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek.

Iftaħli għajnejja, *

biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.

 

Barrani jien fuq l-art; *

taħbix minni l-kmandamenti tiegħek.

Tinfena qalbi l-ħin kollu *

bix-xewqa tad-digrieti tiegħek.

 

Il-kburin inti ċċanfarhom; *

misħut min jitbiegħed mill-kmandamenti tiegħek.

Neħħi minn fuqi t-tagħjir u tkasbir tagħhom, *

għax jiena nħares il-preċetti tiegħek.

 

Mqar jekk il-kbarat joqogħdu jqassu fuqi, *

fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb

il-qaddej tiegħek.

Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, *

huma jagħtuni l-parir tajjeb.

 Glorja.

 

 Ant.1. Iftaħli għajnejja, biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek.

 Ant.2. Mexxini fis-sewwa tiegħek, Mulej.

  

Salm 24 (25)

 

I

 

Lejk jien nerfa' ruħi, *

Mulej, Alla tiegħi.

Fik jien nittama, ma jkollix għax nitħawwad; *

ma jifirħux l-għedewwa tiegħi minħabba fija.

Kull min jittama fik ma jkollux għax jitħawwad; *

jitħawwad min malajr jonqsok mill-kelma.

Triqatek, Mulej, għarrafni, *

il-mogħdijiet tiegħek għallimni.

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, †

għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. *

Għalik nixxennaq il-jum kollu.

 

Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek, *

għax huma minn dejjem, Mulej.

Tiftakarx fil-ħtijiet u d-dnubiet ta' żgħożiti: †

inti tajjeb, Mulej; *

ftakar fija skond it-tjieba tiegħek.

 

Tajjeb u sewwa l-Mulej; *

għalhekk juri triqtu lill-ħatja.

Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, *

jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu.

 

Il-mogħdijiet tal-Mulej kollhom tjieba u fedeltà *

għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu.

Minħabba l-isem tiegħek, Mulej, *

aħfirli ħżuniti, kbira kemm hi kbira.

 Glorja.

 

 Ant.2. Mexxini fis-sewwa tiegħek, Mulej.

 Ant.3. Dur lejja u eħlisni, Mulej, għax jiena fqajjar u waħdi.

 

II

 

Min hu dak li għandu l-biża' tal-Mulej? *

Lilu hu juri t-triq li għandu jagħżel.

Fil-ġid hu jgħammar, *

uliedu jiksbu l-art.

 

Midħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, *

lilhom jgħarraf il-patt tiegħu.

Għajnejja dejjem fil-Mulej, *

għax hu mix-xbiek jaqlagħli riġlejja.

 

Dur lejja u kun twajjeb miegħi, *

għax jiena fqajjar u waħdi.

Serraħli qalbi mid-dwejjaq, *

minn-niket tiegħi eħlisni.

 

Ara n-niket u d-dwejjaq tiegħi, *

u aħfirli ħtijieti kollha.

Ara kemm kotru l-għedewwa tiegħi, *

x'mibegħda qawwija għandhom għalija.

 

Ħarisli ħajti u eħlisni; *

la nistkenn fik, m'għandix għax ninfixel.

Is-sewwa u d-dritt iħarsuni, *

għax jien fik ittamajt.

 

Eħles, o Alla, lil Iżrael, *

mid-dwejjaq tiegħu kollha!

 Glorja.

Ant.3. Dur lejja u eħlisni, Mulej, għax jiena fqajjar u waħdi.

 

 Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

LEZZJONI QASIRA Għam 4:13

 

Araw, dak li jsawwar il-muntanji u jaħlaq ir-riħ, dak li juri l-pjan tiegħu lill-bniedem, li jagħmel iż-żerniq u d-dlam, u jterraq fuq l-għoljiet ta’ l-art, il-Mulej, Alla ta’ l-eżerċti, hu ismu!

 

 V/. Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej.

 R/. Faħħruh u għolluh għal dejjem.

 

Talba

 O Alla, f’din is-siegħa tal-ġurnata inti bgħatt l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli huma u jitolbu; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex, fit-tjieba tiegħek, tagħti lilna wkoll sehem minn din il-grazzja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

 

F’Nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRA Għam 5:8

 

Dak li jsawwar it-trajja u l-imħalel tal-kwiekeb, li jibdel id-dlam fi sbiħ il-jum, u l-jum f’lejl mudlam, li l-ilmijiet isejjħilhom baħar u jxerridhom ma’ wiċċ l-art, il-Mulej hu ismu!

 

 V/. Ġmiel u sebħ huma quddiemu.

 R/. Qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu.

 

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, li għalik ma hemm xejn mudlam jew fid-dell, ixħet fuqna d-dija tad-dawl tiegħek biex nitgħallmu sewwa l-liġi u l-kmandamenti tiegħek, u nibqgħu dejjem miexja fi triqtek b’qalb kbira u fidila. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRA Għam 9:6

 

Dak li jibni fis-smewwiet l-għamajjar għolja tiegħu, li qiegħed fuq l-art is-sisien tad-dawra kollha tas-sema, li l-ilmijiet isejjħilhom baħar u jxerridhom ma’ wiċċ l-art, il-Mulej hu ismu!

 

 V/. Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla.

 R/. Għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.

 

Talba

Agħmel, Mulej, li aħna nimtlew b’dak is-sabar li Ibnek il-waħdieni wriena f’ħajtu, biex meta jżurna t-tiġrib, u l-għawġ nibqgħu sħaħ sa l-aħħar. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

L-GĦASAR

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

O Ġesù, Feddej tad-dinja,

sebħ il-qaddisin għal dejjem,

kattar fuqna llum il-ħniena

aħna w nerfgħu lejk leħinna.

 

F’dan il-jum il-poplu tiegħek

b’qalb ferħana qed ifakkar

l-hena ta’ bla tarf li kiseb

bniedem kbir li stqarr qdusitek.

 

Għadda ħajtu b’rieda sħiħa,

mingħajr rabta ma’ did-dinja;

b’fedeltà sa l-aħħar fittex

biss it-triq tas-salvazzjoni.

 

Qalbu żammha dejjem ħielsa

minn kull ġibda t’hena fieragħ;

ħlas sabiħ għalhekk int tajtu

fis-smewwiet, ma’ l-anġli tiegħek.

 

Agħti lilna wkoll li bħalu

lilek biss infittxu nogħġbu:

bit-talb tiegħu, agħti l-maħfra

lill-qaddejja ħatja tiegħek.

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier, u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

 

 SALMODIJA

 

Ant. 1: Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem.

 

Salm 29 (30)

 

Ngħollik, Mulej, għax erfajtni, *

u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.

Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek; *

sejjaħtlek, u int fejjaqtni.

Mulej, tellajtli mill-mewt 'il ruħi, *

ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra.

 

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, *

faħħru l-isem imqaddes tiegħu.

Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, *

iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.

Fil-għaxija jidħol il-biki, *

fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ.

Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi: *

"Żgur li qatt ma niċċaqlaq! "

Mulej, bil-pjaċir tiegħek *

fuq muntanja qawwija qegħedtni;

mbagħad ħbejt wiċċek minni, *

u jien tħawwadt għalkollox.

Lilek sejjaħt, Mulej; *

lil Sidi tlabt il-ħniena.

 

X'tieħu int jekk inkun mejjet, *

jekk jiena ninżel fil-qabar?

Se jfaħħrek forsi t-trab? *

Se jxandar il-fedeltà tiegħek?

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija; *

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.

 

Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi, *

neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni.

Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda; *

Mulej, Alla tiegħi, nfaħħrek għal dejjem!

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

 u lill-Ispirtu s-Santu.

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. 1: Jien sejjaħtlek, u int fejjaqtni, Mulej; infaħħrek għal dejjem.

Ant. 2: Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej.

 

Salm 31 (32)

 

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, *

li għandu d-dnub tiegħu mistur!

Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej, *

u ma għandu ebda qerq f'qalbu!

 

Jien bqajt sieket, u nfena ġismi, *

jiena u nokrob il-jum kollu.

Għax lejl u nhar it-toqol ta' idek fuqi; *

saħħti nfniet bħal bis-sħana tas-sajf.

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek, *

u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx.

Jien għedt: "Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti." *

U int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi.

 

Għalhekk kull min hu twajjeb

lilek jitlob fi żmien in-niket. *

 Jekk ifuru ilmijiet kotrana,

 lilu qatt ma jilħquh.

Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni, *

iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek.

Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu; *

inwissik, u nżomm għajnejja fuqek.

Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bagħal, †

li bil-lġiem u r-riedni trażżanhom, *

biex jirnexxilek tiġbidhom lejk.

 

Ħafna huma t-tbatijiet tal-ħżiena; *

iżda min jittama fil-Mulej jitħaddan bil-ħniena.

Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej; *

għajjtu bil-ferħ, intom ilkoll ta' qalbkom safja. 

 Glorja.

 

Ant. 2: Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej.

Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh.

 

Kantiku Apok 11:17-18 ; 12:10b-12a

 

 Niżżuk ħajr, Mulej, Alla li tista' kollox, †

 li int u li kont, *

 talli ħadt il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt issaltan.

 

 Il-ġnus imtlew bil-korla, †

 Imma ġiet il-korla tiegħek * 

 u wasal iż-żmien li jsir ħaqq mill-mejtin 

 u jingħata l-ħlas mistħoqq, *

 lill-qaddejja tiegħek il-profeti,

 lill-qaddisin u 'l dawk li jibżgħu minn ismek, *

 kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. 

 Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa, 

 u s-Saltna ta' Alla tagħna, * 

 u s-setgħa tal-Messija tiegħu, 

 għax twaddab 'il barra dak li jixli 'l ħutna, *

 li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna.

 

 U huma ħarġu rebbieħa fuqu

 bis-saħħa ta’ demm il-Ħaruf *

 u bis-saħħa tax-xhieda li taw, 

 u xejn ma għożżew ħajjithom, *

 hekk li ħadu saħansitra l-mewt.

 Għalhekk ifirħu, smewwiet, *

 u intom li tgħammru fihom. 

 Glorja.

 

Ant. 3: Il-Mulej Alla tah is-setgħa, l-ġieħ u s-saltna, u l-ġnus kollha jaqduh.

 

LEZZJONI QASIRA Rum 8:28-30

 

Aħna nafu li Alla, ma dawk li jħobbuh, f’kollox jaħdem id f’id magħhom għall-ġid, ma’ dawk li huma msejjħin skond il-providenza tiegħu. Għax lil dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu sura xbieha ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, sejjħilhom ukoll; lil dawk li sejjħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, sebbaħhom ukoll.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Ġust il-Mulej, * U jħobb il-ġustizzja. Ġust.

V/. Wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa. * U jħobb il-ġustizzja. Glorja. Ġust.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Qaddej tajjeb u fidil, idħol fl-hena ta’ Sidek.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Qaddej tajjeb u fidil, idħol fl-hena ta’ Sidek.

  

PREĊI

 

Nitolbu lil Alla l-Missier, li hu l-għajn ta’ kull qdusija, biex, bl-eżempju u t-talb tal-qaddisin, jagħtina li ngħixu ħajja qaddisa. Ngħidulu bl-umiltà:

Agħmilna qaddisin, għax int qaddis.

Missier qaddis, int ridt li aħna nissejjħu wliedek, u nkunu hekk tassew:

- agħmel li l-Knisja tistqarrek fid-dinja kollha.

Missier qaddis, int tridna ngħixu sewwa kif jixraq lilek u nogħġbuk f’kollox:

- agħmel li jkollna l-frott ta’ kull opra tajba.

Missier qaddis, inti rġajt ħabbibtna miegħek bis-saħħa ta’ Kristu:

- ħarisna f’ismek, biex inkunu lkoll ħaġa waħda bejnietna.

Missier qaddis, inti ssejjħilna għall-ikla tal-mejda tas-sema:

- agħtina li ngħixu dejjem iżjed fl-imħabba, bil-qawwa tal-ħobż li jinżel mis-sema.

Missier qaddis, aħfer il-ħtijiet kollha tal-midinbin:

- ilqa’ lil ħutna l-mejtin kollha fid-dawl ta’ dejjem quddiemek.

 

Missierna

 

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti tajtna lill-Beatu Nazju Falzon bħala katekist ħabrieki fil-Knisja tiegħek. Agħmel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħarrġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

L-ERBGĦA

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

 

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 30 (31): 1-6

 

Talba ta’ mnikket, li jittama

 

Missier, nerħi ruħi f’idejk. (Lq 23:46)

 

Fik, Mulej, jien nistkenn, *

ma jkolli qatt għax nirgħex.

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, *

agħtini widen u fittex eħlisni.

Kun blata tal-kenn għalija, *

fortizza qawwija ta' salvazzjoni.

 

Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; *

f'ġieħ ismek mexxini u wassalni.

Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, *

għax inti l-qawwa tiegħi.

 

F'idejk jien nerħi ruħi; *

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa.

 Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant.1: Mulej, kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni.

Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 129 (130)

 

Minn qiegħ l-art insejjaħ

 

Hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. (Mt 1:21)

 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej:

isma', Sidi, il-leħen tiegħi!

Ħa jkunu widnejk miftuħa, *

jiena u nitolbok bil-ħniena.

 

Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, *

Sidi, min jista' jżomm sħiħ?

Imma għandek hemm il-maħfra, *

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek.

 

Jien lill-Mulej nistenna, *

ruħi f'kelmtu tittama.

Tistenna ruħi lil Sidi, *

aktar milli l-għassiesa s-sebħ.

 

Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, *

jistenna Iżrael lill-Mulej!

Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, *

u l-fidwa għandu bil-kotra.

Hu li jifdi lil Iżrael *

minn ħtijietu kollha.

Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant.2: Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Ef 4:26-27

 

Tidinbux tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom, u tagħtux il-wisa’ lix-xitan.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Mulej Ġesù Kristu, int b’qalb ħelwa u umli toffri madmad ħelu u toqol ħafif lil min jimxi warajk; ilqa’ x-xewqat qaddisa u l-ħidmiet li għamilna llum u agħtina li nistrieħu fis-sliem biex inqumu aktar ħfief għas-servizz tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.