Stampa t-test kollu ...

 Sejħa għat-Tifħir lil Alla ...


IS-SITTAX IL-ĦADD MATUL IS-SENA

 

Salmodija tal-Ħadd tar-IV ġimgħa

 

L-1 Għasar

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Riesaq il-lejl, Mulejja,

bil-wegħda tal-mistrieħ;

ġa beda s-sema jħammar

fi nżul ix-xemx sabiħ!

 

Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb

fil-għoli tas-smewwiet;

dalwaqt il-ħajja torqod,

kull ħoss imut fis-skiet.

 

Inti, li dejjem tgħammar

fis-sebħ ta’ jum bla tmiem,

fid-dlam tal-lejl ħarisna,

xerred fi qlubna s-sliem.

 

Jagħtuk kull ġieħ il-ħlejjaq,

Mulej, għax int ħanin,

u tridna lkoll madwarek

fix-xirka tal-henjin. Ammen.

 

Jew

 

Alla, għajn tal-ħlejjaq kollha,

kif temmejt l-għemejjel tiegħek,

inti mlejt id-dinja kollha

b’ġabra ta’ kull ġmiel u żîna.

 

Rajt li kollox tajjeb ħafna,

u lis-seba’ jum qaddistu;

fih waqaft mill-ħidma tiegħek,

u ridt lilna nqaddsuh f’ġieħek.

 

F’dan il-jum li int innifsek

ħtart għalik, Mulej, naddafna

minn ħtijietna, biex noffrulek

tifħir xieraq kif jistħoqqlok.

 

Żejjen b’kull virtù lil ruħna,

il-ġid tiegħek sawwab fiha,

biex kif jasal jum l-Imħallef,

lesti jsibna, fis-sliem miegħek.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w inti, Waħdieni tiegħu u daqsu

li ta dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

 

Ant. 1: Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm.

 

Salm 121 (122)

 

Fraħt meta qaluli: *

"Sejrin f'dar il-Mulej!"

Diġà qegħdin riġlejna *

fi bwiebek, Ġerusalemm!

 

Ġerusalemm, mibnija bħal belt, *

magħquda ħaġa waħda.

Lejha t-tribujiet jitilgħu, *

it-tribú tal-Mulej,

biex, skond il-liġi ta' Iżrael, *

ifaħħru isem il-Mulej.

Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, *

it-tronijiet tad-dar ta' David.

 

Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: *

"Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!

Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, *

u l-ġid fil-palazzi tiegħek!"

 

Minħabba ħuti u ħbiebi, *

ħallini ngħidlek: "Is-sliem għalik?"

Minħabba f'dar il-Mulej, Alla tagħna,

nixtieq illi jkollok il-ġid.

Glorja lill-Missier......

 

Ant. 1: Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm.

Ant. 2: Minn sbiħ il-jum sa ma jidlam, jien lill-Mulej nistenna.

 

Salm 129 (130)

 

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej: *

isma', Sidi, il-leħen tiegħi!

Ħa jkunu widnejk miftuħa, *

jiena u nitolbok bil-ħniena.

 

Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, *

Sidi, min jista' jżomm sħiħ?

Imma għandek hemm il-maħfra, *

biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek.

 

Jien lill-Mulej nistenna, *

ruħi f'kelmtu tittama.

Tistenna ruħi lil Sidi, *

aktar milli l-għassiesa s-sebħ.

 

Aktar milli l-għassiesa s-sebħ, *

jistenna Iżrael lill-Mulej!

Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, *

u l-fidwa għandu bil-kotra.

Hu li jifdi lil Iżrael *

minn ħtijietu kollha.

 Glorja.

 

Ant. 2: Minn sbiħ il-jum sa ma jidlam, jien lill-Mulej nistenna.

Ant. 3: Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għarkubbtejh, hallelujah.

 

Kantiku (Fil 2, 6-11)

 

Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla, *

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla,

imma tneżża’ minn kollox,

billi ħa n-natura ta’ lsir, †

 sar jixbah lill-bniedem *

 u deher minn barra bħala bniedem:

Ċekken lilu nnifsu, †

billi obda sal-mewt, *

anzi sal-mewt tas-salib.

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, *

u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem,

biex fl-isem ta’ Ġesù, †

fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art, *

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom,

u kull ilsien jistqarr: †

“Ġesù Kristu hu l-Mulej *

għall-glorja ta’ Alla l-Missier.”

 

Ant. 3: Fl-isem ta’ Ġesù, sew fis-sema sew fl-art, kulħadd jinżel għarkubbtejh, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA2 Piet 1:19-21

 

 Għandna kliem il-profeti, li hu ta’ l-ikbar qawwa. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu lejn dan bħal lejn fanal li jagħti d-dawl f’post mudlam, sa ma jibda jbexbex il-jum u f’qalbkom titla’ l-kewkba ta’ filgħodu. Dan fuq kollox għandkom tkunu tafu.

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha, * Ikun imfaħħar isem il-Mulej. Minn tlugħ.

V/. Ogħla mis-smewwiet hu sebħu. * Ikun imfaħħar isem il-Mulej. Glorja. Minn tlugħ.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

 

Sena A

Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, mbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi, jgħid il-Mulej.

 

Sena B

L-Appostli ġew ħdejn Ġesù, u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu.

 

Sena Ċ

Ġesù daħal f’raħal u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

 

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

 

Sena A

Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, mbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi, jgħid il-Mulej.

 

Sena B

L-Appostli ġew ħdejn Ġesù, u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu.

 

Sena Ċ

Ġesù daħal f’raħal u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta.

 

PREĊI

 

Kristu huwa l-ferħ ta’ dawk kollha li jittamaw fih. Nitolbuh b’qalbna qawwija:

 Mulej, ħares lejna u ismagħna.

Inti x-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, li ħallejtna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmek:

- agħmel li nżommu ħajja t-tifkira ta’ l-għeġubijiet tiegħek.

Ieqaf ma’ dawk li sejjaħtilhom biex ixandru l-Evanġelju tiegħek:

- agħtihom il-qawwa u l-fedeltà fil-ħidma tagħhom bħala amministraturi tal-misteri tas-saltna tiegħek.

Sultan tas-sliem, ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex ikun mal-mexxejja tal-popli:

- dawwrilhom għajnejhom lejn il-foqra u l-imsejkna.

Aħseb f’dawk li qegħdin iduqu l-imrar tad-diskriminazzjoni minħabba r-razza, l-lewn, il-qagħda soċjali, l-ilsien jew ir-reliġjon tagħhom:

- agħmel li kulħadd mill-aktar fis jagħraf u jagħtihom il-jeddijiet u d-dinjità li jistħoqqilhom.

Ilqa’ f’saltnatek lil ħutna kollha li mietu fi mħabbtek:

- seħibhom fl-hena ta’ dejjem flimkien mal-Verġni Marija u l-qaddisin kollha tiegħek.

 

Missierna

 

Talba

 

Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sa l-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

 

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn galina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina gĦall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. ImbagĦad jingĦad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 4

 

Radd ta’ ħajr

 

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin)

 

Weġibni, meta nsejjaħlek, *

Alla tal-ġustizzja tiegħi;

oħroġni fil-wisa' meta nkun imdejjaq, *

ħenn għalija u isma' talbi.

 

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? *

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; *

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.

 

Triegħdu bil-biża', u la tidinbux; *

aħsbu f'qalbkom bil-lejl, u isktu! 

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, *

u ittamaw fil-Mulej.

 

Ħafna jgħidu: "Min jurina r-riżq?" *

Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiċċek.

Int nissilt l-hena f'qalbi, *

aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, *

għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.

 Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

Salm 133 (134)

 

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju

 

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. (Apok 19:5)

 

Ejjew, bierku l-Mulej, †

qaddejja kollha tal-Mulej, *

intom li toqogħdu f'dar il-Mulej.

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, *

u bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, *

hu li għamel is-sema u l-art!

Glorja.

 

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Dewt 6:4-7

 

Isma', Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f'darek, sew meta timxi barra t-triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

- f’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKULq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int Ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

 

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.  

 

 

 

 

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

 

Salm 94 (95)

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,

ngħannulu b'għajat ta' ferħ.

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F'idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b'idejh saret.

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.'

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu: ejjew nadurawh.

 

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

I. Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum

Fis-sigħat tal-lejl ninġabru

biex, kif jgħallem il-Profeta,

nerfgħu qlubna ‘l fuq lejn Alla

ħa nfaħħruh għall-kobor tiegħu.

 

Nagħtu glorja ‘l-Missier għoli,

‘l Ibnu w lill-Ispirtu s-Santu,

Trinità qaddisa w hienja

t’Alla wieħed jista’ kollox.

 

F’dan il-lejl fl-imgħoddi waqa’

biża’ kbir fuq l-Eġizzjani:

il-qerried minn arthom għadda,

lill-ulied il-kbar qatlilhom.

 

Iżda l-poplu t’Alla ħeles:

l-anġlu għadda minn quddiemhom

bla ma messhom, għaliex lemaħ

is-sinjal tad-demm fi djarhom.

 

F’dak il-lejl ta’ qerda ġarrab

niket kbir l-Eġittu kollu;

Iżrael, bid-demm li nxtered

mill-ħaruf, sab l-hena tiegħu.

 

Iżrael tassew hu aħna;

fik, Mulej, insibu l-hena,

għax demm Kristu l-ħarsien tana

mill-għedewwa u minn kull ħażen.

 

Sultan twajjeb, int mexxina

lejn is-saltna mbierka tiegħek,

fejn ninġabru lkoll madwarek

b’għana ta’ tifħir għal dejjem. Ammen.

 

II Matul il-jum

Insellmulek, jum ta’ glorja,

jum ir-rebħa ta’ min fdiena,

jum ta’ ferħ, qaddis u mbierek,

jum ewlieni.

 

F’dan il-jum, li dawwal l-għomja,

Kristu ġieb fix-xejn lill-għadu,

qered b’mewtu l-mewt, u ġedded

kollox f’Alla.

 

Alla l-ġust fl-imgħoddi xeħet

kollox taħt id-dnub, biex jagħti

maħfra w grazzja lil min jemmen

f’Ġesù Ibnu.

 

Meta d-dinja kienet miexja

fit-telfien bi ħtija tagħha,

Kristu, l-għerf u l-qawwa t’Alla,

miet għalina.

 

Iżda qam rebbieħ mill-qabar,

u, fil-ferħ tal-ħajja l-ġdida,

refa’ lejn is-sema n-nagħġa

li ntilfitlu.

 

Reġgħet l-art fis-sliem ta’ l-anġli,

reġgħu fostna l-ħaqq u s-sewwa,

b’ġieħ u sebħ ta’ min fetħilna

triq il-hena.

 

Ma’ l-għanjiet ħelwin tas-sema

tinseġ innu ommna l-Knisja;

aħna wliedha ntennu magħha:

Hallelujah.

 

Lill-Missier ħanin infaħħru,

radd ta’ ħajr lil Ibnu Sidna,

glorja w qawwa lill-Ispirtu,

issa w dejjem. Ammen.

  

SALMODIJA

 

Ant. 1: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?

 

Salm 23 (24)

 

Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, *

id-dinja u kull ma jgħix fiha.

Għax hu fuq l-ibħra waqqafha, *

u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha.

 

Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-Mulej, *

min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?

Min għandu idejh indaf u qalbu safja, †

min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, *

u anqas ma jaħlef bil-qerq.

Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, *

u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu.

Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh; *

li jfittxu 'l wiċċek, Alla ta' Ġakobb.

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, *

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? *

Hu l-Mulej setgħan u qawwi,

 il-Mulej qawwi fit-taqbida.

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, *

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!

Min hu dan is-Sultan tal-glorja? *

Hu l-Mulej ta' l-eżerċti: dan hu s-Sultan tal-glorja!

 Glorja.

 

Ant. 1: Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?

Ant. 2: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin, hallelujah.

 

Salm 65 (66)

 

I

 

Għajjtu bil-ferħ lil Alla, *

bnedmin tad-dinja kollha;

għannu s-sebħ ta' ismu, *

xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.

Għidu lil Alla: *

"Kemm int tal-biża' f'għemilek!

Għall-kobor tal-qawwa tiegħek *

jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek.

L-art kollha tagħtik qima, *

tgħannilek u tgħanni lil ismek."

 

Ejjew, araw l-għemejjel ta' Alla; *

tal-biża' f'għemilu fost il-bnedmin.

Biddel il-baħar f'art niexfa, †

għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. *

Għalhekk, nifirħu bih!

Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem; †

b'għajnejh fuq il-ġnus jgħasses;

ma jerfgħux rashom in-nies xewwiexa.

 

Bierku, popli, lil Alla tagħna, *

semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Hu li jżommna fost il-ħajjin, *

u ma jħallix riġlejna jogħtru.

 

Għax int, o Alla, ġarrabtna, *

għaddejtna mill-prova bħall-fidda.

Ħallejtna naqgħu fix-xibka, *

issikkajtilna bi ħżiem ġenbejna.

Ħallejt in-nies jirkbu fuq rasna, †

għaddejtna min-nar u mill-ilma; *

iżda mbagħad ħriġtna fil-wisa'.

Glorja.

 

Ant.2: Bierku, popli, lil Alla tagħna, li jżommna fost il-ħajjin, hallelujah.

Ant.3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi, hallelujah.

 

III

 

Nidħol f'darek bil-vittmi maħruqa, *

intemm il-wegħdiet li għamiltlek;

il-wegħdiet li tennew xufftejja, *

u fommi wiegħed fl-hemm tiegħi.

Sagrifiċċji ta' bhejjem imsemmna, †

duħħan ifuħ ta' ħrief maħruqa, *

mogħoż u gniedes inħejjilek.

 

Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, †

intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, *

ngħidilkom x'għamel miegħi.

Lilu sejjaħ fommi, *

tifħiru kien fuq ilsieni.

Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi, *

ma kienx jismagħni Alla Sidi.

Iżda Alla tassew semagħni, *

ta widen għat-talba tiegħi.

 

Mbierek Alla, †

li ma warrabx it-talba tiegħi; *

ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!

 Glorja.

 

Ant. 3: Isimgħu, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, u ngħidilkom x’għamel miegħi, hallelujah.

 

V/. Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija.

R/. Taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar.

 

LEZZJONI 1

 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin 2 Kor 1:1-14

 

Radd il-ħajr waqt it-tiġrib

 

Pawlu, appostlu ta' Ġesù Kristu bir-rieda ta' Alla, u Timotju, ħija, lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, flimkien mal-qaddisin kollha li qegħdin fl-Akaja: grazzja lilkom u sliem mingħand Alla l-Missier tagħna u l-Mulej Ġesù Kristu.

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Hu jfarraġna fl-hemm kollu tagħna, biex aħna, permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna, inkunu nistgħu nfarrġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu, joktor fina l-faraġ. In-niket tagħna jservi għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom; u jekk nitfarrġu, dan iservi għall-faraġ tagħkom, li jaħdem fikom biex ikollkom il-qawwa tissaportu s-sofferenzi li nissaportu aħna wkoll. B'hekk, it-tama tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax aħna nafu li, kif intom taqsmu magħna s-sofferenzi tagħna hekk ukoll taqsmu l-faraġ tagħna.

Ma rridkomx ma tkunux tafu, ħuti, bit-taħbit li ġie fuqna fl-Asja; konna magħfusin iżżejjed li ma konniex nifilħu u konna qtajna jiesna minn ħajjitna. Iżda ħassejna fina s-sentenza tal-mewt, biex ma nittamawx fina nfusna iżda f'Alla li jqajjem lill-mejtin. Kien hu li ħelisna minn daqstant perikli tal-mewt u għad jeħlisna; fih nittamaw li jerġa' jeħlisna bl-għajnuna tat-talb tagħkom għalina. Hekk ħafna, minħabba d-don li rċevejna aħna, iroddu l-ħajr għall-grazzji li qlajna bis-saħħa tat-talb ta' ħafna.

Il-ftaħir tagħna hu dan: il-kuxjenza tagħna tixhdilna li aħna ġibna ruħna fid-dinja bis-sempliċità u s-sinċerità li ġejjin minn Alla mhux bl-għaqal tad-dinja imma bil-grazzja ta' Alla, l-aktar fejn kelli x'naqsam magħkom. Aħna ma niktbulkomx għajr dak li tistgħu taqraw u tifhmu. Nittamaw li intom tifhmu kollox sewwa, bħalma ġa fhimtu xi ħaġa minna, sabiex intom tiftaħru bina u aħna niftaħru bikom f'jum Sidna Ġesù Kristu.

 

RESPONSORJU Salm 93(94):18-19; 2 Kor 1:5

 

R/. Tjubitek, Mulej, tweżinni, * Meta joktor l-hemm ġewwa qalbi, il-faraġ tiegħek jhennili ruħi.

V/. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta’ Kristu, hekk ukoll permezz ta’ Kristu joktor fina l-faraġ. * Meta joktor l-hemm ġewwa qalbi, il-faraġ tiegħek jhennili ruħi.

 

LEZZJONI II

 

Bidu ta’ l-Ittra lill-insara ta’ Manjesja ta’ San Injazju ta’ Antjokja, isqof u martri

 

Jixraq mhux biss li nissejjħu imma wkoll li nkunu nsara

 

Injazju, magħruf ukoll bħala Teoforu, lill-knisja ta’ Manjesja, f’xatt ix-xmara Meandru, imbierka mill-grazzja ta’ Alla l-Missier f’Ġesù Kristu, is-Salvatur tagħna: fih lilha nsellmilha u nixtiqilha kull hena f’Alla l-Missier u f’Ġesù Kristu.Meta smajt bl-imħabba tagħkom għal xulxin, bl-imġiba tagħkom kollha tjieba u nieqsa minn kull inkwiet, iddeċidejt li niktbilkom, kollni ferħan fil-fidi ta’ Ġesù Kristu.Imżejjen b’isem tassew ta’ ġieħ, l-isem ta’ nisrani, u marbut bil-ktajjen li rrid inġorr, inħossni li għandi nfaħħar il-knejjes u nixtiqilhom għaqda sħiħa ma’ Kristu fir-ruħ u fil-ġisem, għaliex hu l-ħajja tagħna ta’ dejjem, għaqda sħiħa fil-fidi u fl-imħabba, li aqwa minnha ma hemm xejn x’wieħed jixtieq, u, fuq kollox, għaqda sħiħa ma’ Kristu u mal-Missier; permezz ta’ din l-għaqda, għalkemm mheddin mill-qawwa tal-prinċep ta’ din id-dinja, aħna neħilsu u naslu biex niksbu ‘l Alla.

Jiena kelli x-xorti li narakom fil-persuna ta’ l-isqof tagħkom Dama, bniedem li tassew jogħġob lil Alla, u tal-presbiteri tajba tagħkom, Bassu u Apollonju, u tal-qaddej sieħbi, id-djaknu Zotjon – kemm nixtieq li kien miegħi, bħala djaknu tiegħi! Fit-tjieba tiegħu hu juri rispett lill-isqof tiegħu bħallikieku lil Alla, u juri rispett lill-presbiteri bħallikieku l-liġi ta’ Ġesù Kristu!

Tkun, mbagħad, ħaġa xierqa għalikom li ma tapprofittawx mill-fatt li l-isqof tagħkom għadu żagħżugħ, iżda uruh ir-rispett li jixraqlu għas-setgħa li Alla tah. Jien naf li intom dan tagħmluh, naf li l-presbiteri qaddisin tagħkom ma jabbużawx miż-żgħożija tiegħu, li tant tagħti fil-għajn, imma, bl-għaqal kollu, joqogħdu għar-rieda tiegħu f’Alla, jew, aħjar, joqogħdu għar-rieda ta’ Missier Ġesù Kristu, l-isqof ta’ kulħadd. F’ġieħ dak li jħobbkom, jixraq tobdu bla wiri ta’ wiċċ b’ieħor, għax, f’dal-każ, mhux bl-isqof li taraw tkunu tqarrqu iżda b’Alla li ma tarawx. Hu x’inhu, mhux ma’ xi bniedem tkunu teħduha imma ma’ Alla stess, li jara fil-moħbi.

Haġ’oħra: jixraq mhux biss li tissejjaħ nisrani imma li tkun ukoll nisrani tassew; mhux bħal xi wħud li għandhom dejjem l-isqof fuq fommhom, imma kull ma jagħmlu jagħmluh mingħajru. Nies bħal dawn jidhirli m’humiex jimxu sewwa skond il-kuxjenza, għaliex fil-laqgħat flimkien ma jimxux skond l-ordni tiegħu.

Kull ħaġa għad trid tasal għat-tmiem tagħha, u t-tmiem huwa jew il-mewt jew il-ħajja: kulħadd għad irid imur f’postu. Qisu għandna żewġ muniti, waħda ta’ Alla, l-oħra tad-dinja, u kull waħda bix-xbieha tagħha; il- munita ta’ min ma jemminx għandha x-xbieha ta’ din id-dinja, u l-munita ta’ min jemmen ix-xbieha ta’ Alla l-Missier f’Ġesù Kristu: jekk bih ma tiġix fina x-xewqa li mmutu kif miet fil-passjoni tiegħu, lanqas ma għandna fina l-ħajja tiegħu.

 

RESPONSORJU Gal 2:19-20

 

R/. Kun ta’ eżempju għal dawk li jemmnu fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi u fis-safa. * Jekk tagħmel hekk issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk.

V/. Dawn il-ħwejjeġ ħu ħsiebhom, agħti ruħek għalihom, biex kulħadd jara li int miexi ‘l quddiem. * Jekk tagħmel hekk issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk.

 

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.

 

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru.

Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha, *

Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

Lilek il-kerubini u s-serafini *

Ixandruk bla heda:

 

Qaddis, * Qaddis, * Qaddis *

Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija *

bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

Lilek tfaħħar *

Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli.

Lilek ifaħħar *

l-għadd sabiħ tal-Profeti.

Lilek ifaħħru *

il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik:

il-Missier * ta’ kobor bla qjies

l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur

 

Kristu, * inti s-Sultan glorjuż.

Inti minn dejjem * Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem, *

ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, *

u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, *

fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu *

li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, *

li int fdejt b’demmek il-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek *

fil-glorja ta’ dejjem.

 

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, *

bierek lill-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom, *

erfagħhom għal dejjem.

Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk;

u nfaħħru ismek għal dejjem, *

u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum *

inħarsu ruħna minn kull dnub.

Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *

kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn: *

ma jkolli qatt għax ninfixel.

 

TALBA

 

Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sa l-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Jinfirxu d-dellijiet ma’ sbiħ il-għodwa,

u qajla qajl id-dawl jaqtagħhom fl-iswed,

filwaqt li nerfgħu qlubna ‘l fuq lejn Alla

li jista’ kollox.

 

Biex hu mill-għoli tiegħu jħenn għalina,

ibiegħed minna l-hemm, jagħtina s-saħħa,

u, b’tjieba ta’ missier, jilqagħna għandu

id-dar tas-sema.

 

Ħa tisma’ talbna t-Trinità Qaddisa,

Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu,

u lilna d-dinja kollha trodd bla heda

tifħir u glorja. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Faħħru l-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Salm 117 (118)

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

Ħa jgħidu wlied Iżrael: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa tgħid dar Aron: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: *

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Sejjaħt il-Mulej fid-dwejjaq tiegħi; *

u l-Mulej weġibni, u ħariġni fil-wisa'.

La l-Mulej miegħi, m'għandix għax nibża'; *

x'jista' jagħmilli l-bniedem?

Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, *

u nħares b'wiċċi minn quddiem

 lejn l-għedewwa tiegħi.

 

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

milli tittama fil-bnedmin.

Aħjar tiskenn fil-Mulej *

milli tittama fil-kbarat.

Il-ġnus kollha dawwruni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Dawwruni, minn kull naħa rassewni; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom.

Bħan-naħal daru miegħi, †

bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu; *

imma f'isem il-Mulej irbaħthom. 

B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'; *

imma l-Mulej tani l-għajnuna.

Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; *

hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi.

 

Għajat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila!

Il-leminija tal-Mulej 'il fuq merfugħa, *

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila.

 

Ma mmutx, imma nibqa' ngħix, *

u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.

Ħaqarni tassew il-Mulej, *

imma ma telaqnix għall-mewt.

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja; *

ħa nidħol minnhom u nrodd ħajr lill-Mulej.

Dan hu bieb il-Mulej; *

il-ġusti jidħlu minnu.

Niżżik ħajr talli weġibtni *

u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi.

 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja *

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: *

ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; *

ħa nifirħu u nithennew fih!

 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana! *

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!

Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej! *

Inberkukom minn dar il-Mulej.

 

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. *

Tqassmu f'purċissjoni bil-friegħi f'idejkom

 sa ħdejn l-artal.

 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; *

Alla tiegħi, jien lilek inkabbar.

 

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

 Glorja.

 

Ant. 1: Faħħru l-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

Ant. 2: Hallelujah, bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, ħallelujah.

 

Kantiku (Dan 3:52-57)

 

 Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna, *

ta’ min ifaħħrek u jgħolik għal dejjem.

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ, *

ta’ min ifaħħru sewwa u jgħollih għal dejjem.

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, *

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini,

 li ħarstek tinfed l-abbissi, *

ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 Imbierek int fuq it-troq ta’ saltnatek, *

ta’ min ifaħħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema, *

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

 

Bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

 Glorja.

 

Ant. 2: Hallelujah, bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, ħallelujah.

Ant. 3: Kull ma jieħu n-nifs, ħa jfaħħar lill-Mulej, hallelujah.

 

Salm 150

 

Faħħru 'l Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, *

faħħruh fil-firxa tas-smewwiet qawwija tiegħu!

Faħħruh għall-għemejjel kbar tiegħu, *

faħħruh għall-kobor tiegħu bla tarf!

 

Faħħruh bid-daqq tat-tromba, *

faħħruh bl-arpa u ċ-ċetra!

Faħħruh bit-tanbur u biż-żfin, *

faħħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar!

Faħħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, †

faħħruh bid-damdim taċ-ċimbali! *

Kull ma jieħu nifs,ħa jfaħħar il-Mulej!

 Glorja.

 

Ant. 3: Kull ma jieħu n-nifs, ħa jfaħħar lill-Mulej, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA 2 Tim 2:8, 11-13

 

Ftakar f’Ġesù Kristu, li qam minn bejn l-imwiet, li hu minn-nisel ta’ David. Din hi kelma ta’ min joqgħod fuqha: jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll; jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll; jekk niċħduh, hu jiċħadna wkoll; jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa’ jżomm kelmtu, għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Lilek infaħħru, o Alla, * Ismek inxandru. Lilek.

V/. Għemilek ta’ l-għaġeb inħabbru. * Ismek inxandru. Glorja. Lilek.

  

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 

Sena A

Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.

 

Sena B

Ejjew miegħi intom biss waħedkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit, jgħid il-Mulej.

 

Sena Ċ

Marija niżlet bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu.

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 

Sena A

Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.

 

Sena B

Ejjew miegħi intom biss waħedkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit, jgħid il-Mulej.

 

Sena Ċ

Marija niżlet bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu.

 

PREĊI

 

Alla jħobbna, jaf x’inhuma l-bżonnijiet tagħna, u hu, kollu tjieba, għandu l-qawwa kollha biex jagħtina kull ma neħtieġu. B’qalbna ferħana nfaħħruh u ngħidulu:

Infaħħruk, Mulej, tama tagħna.

O Alla li tista’ kollox, Sultan tal-ħolqien, inberkuk għax għoġbok issejjħilna, għalkemm ħżiena u midinbin:

- int tajtna li nagħrfu l-verità tiegħek u naqdu lill-kobor tiegħek.

Int ftaħtilna beraħ il-bieb tal-ħniena tiegħek:

- agħmel li qatt ma noħorġu mit-triq tal-ħajja.

F’dan il-jum tiegħek, Mulej, niċċelebraw il-qawmien ta’ Ibnek il-għażiż mill-imwiet:

- agħtina li ngħaddu din il-ġurnata bi spirtu ferħan.

Imliena bil-ħeġġa għat-talb u t-tifħir tiegħek:

- saħħaħna biex dejjem u f’kollox inroddulek il-ħajr.

 

Missierna

 

Talba

 

Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sa l-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

INNU

 

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

 

F’Nofsinhar

 

INNU

 

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

 

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

INNU

 

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

 

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant.1 Min jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem, hallelujah.

 

Salm 22 (23)

 

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, †

xejn ma jonqosni; *

f'mergħat kollha ħdura jqegħedni.

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; *

hemm hu jrejjaqni.

Imexxini fit-triq tas-sewwa *

minħabba l-isem tiegħu.

 

Mqar jekk nimxi f'wied mudlam, †

ma nibżax mill-ħsara, *

għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, *

huma jwennsuni. 

Int tħejji mejda għalija *

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi, *

u l-kalċi tiegħi tfawwarli.

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena *

il-jiem kollha ta' ħajti.

U ngħammar f'dar il-Mulej *

sakemm indum ħaj!

 Glorja.

 

Ant.1 Min jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem, hallelujah.

Ant.2 Il-Mulej ġej biex il-qaddisin tiegħu jigglorifikawh u jistagħġbu bih, hallelujah.

 

Salm 75 (76)

 

I

 

Magħruf hu Alla f'Ġuda, *

kbir hu ismu f'Iżrael.

F'Salem hemm l-għarix tiegħu, *

u l-għamara tiegħu f'Sijon.

Hemm hu kisser il-vleġeġ ta' l-ark, *

it-tarka, is-sejf u l-armi tal-gwerra.

 

Int kollok dija u glorja, *

aktar mill-aqwa muntanji.

L-irġiel ta' qalbhom qawwija *

tilfu l-priża tagħhom:

il-gwerriera qalbiena waqgħu f'raqda, *

idejhom tmewwtulhom.

Għall-għajta tiegħek, Alla ta' Ġakobb, *

f'telfa jaqgħu r-rikkieba u ż-żwiemel.

 Glorja.

 

Ant.2 Il-Mulej ġej biex il-qaddisin tiegħu jigglorifikawh u jistagħġbu bih, hallelujah.

Ant.3 Wiegħdu u roddu lill-Mulej Alla tagħkom, hallelujah.

 

II

 

Tal-biża' int; int, min jiqaflek, *

meta tqum fuq tiegħek, Mulej?

Mis-smewwiet semmajt il-ħaqq tiegħek; *

twerwret l-art u tbikkmet,

meta Alla qam biex jagħmel il-ħaqq, *

biex isalva l-imsejkna kollha ta' l-art.

 

Mqar fil-korla tiegħek il-bnedmin ifaħħruk; *

u kull min jeħles mill-għadab tiegħek ifaħħrek.

Wiegħdu u roddu lill-Mulej, Alla tagħkom; *

ta' madwaru lkoll iġibulu d-doni, lilu, li hu tal-biża';

lil dak li jifni l-kbarat, *

u jnissel il-biża' fis-slaten ta' l-art.

 Glorja.

 

Ant.3 Wiegħdu u roddu lill-Mulej Alla tagħkom, hallelujah.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

LEZZJONI QASIRA 1 Kor 6:19-20

 

Ma tafux li l-ġisem tagħkom huwa tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu li hu fikom u li ħadtuh mingħand Alla, u li intom m’intomx tagħkom infuskom? Għax intom inxtrajtu bi prezz. Agħtu mela glorja ‘l Alla permezz tal-ġisem tagħkom.

 

V/. Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej.

R/. Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.

 

F’Nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRADewt 10:12

 

X’jistenna minnek il-Mulej Alla tiegħek? Xejn ħlief li tibża’ mill-Mulej Alla tiegħek, timxi fi triqatu kollha u tħobbu, u taqdi lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’ruħek kollha.

 

V/. Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?

R/. Min jgħix bla ħtija u jgħid is-sewwa f’qalbu.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRA Għan 8:6b-7

 

Bħall-Mewt l-imħabba hi qawwija, daqs Art l-imwiet l-għira hija kiefra. Ix-xrariet tagħha huma xrar tan-nar, nar tal-Mulej. Ilmijiet kbar m’huma se jaslu qatt biex jitfu lill-imħabba, anqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom.

 

V/. Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi.

R/. Tarka tiegħi u qawwa tas-salvazzjoni tiegħi.

 

Talba

 

Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sa l-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Għeluq

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

IT-II GĦASAR

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Riesaq il-lejl, Mulejja,

bil-wegħda tal-mistrieħ;

ġa beda s-sema jħammar

fi nżul ix-xemx sabiħ!

 

Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb

fil-għoli tas-smewwiet;

dalwaqt il-ħajja torqod,

kull ħoss imut fis-skiet.

 

Inti, li dejjem tgħammar

fis-sebħ ta’ jum bla tmiem,

fid-dlam tal-lejl ħarisna,

xerred fi qlubna s-sliem.

 

Jagħtuk kull ġieħ il-ħlejjaq,

Mulej, għax int ħanin,

u tridna lkoll madwarek

fix-xirka tal-henjin. Ammen.

 

Jew

 

Alla wieħed, tliet Persuni,

dawl qaddis li jdawwal kollox,

wara nżul ix-xemx minn fuqna

imla ‘l qalbna bid-dawl tiegħek.

 

Faħħarnik, Mulej, fil-għodu;

isma’ talbna fil-għaxija;

nitolbuk li l-glorja tagħna

tkun li ntuk tifħir għal dejjem.

Lill-Missier u ‘l Kristu, Ibnu,

u ‘l-Ispirtu, li ġej minnhom,

Alla wieħed ta’ kull setgħa,

nitolbuh li jbierek talbna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek, hallelujah.

 

Salm 109 (110)1-5. 7

 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: *

"Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek *

mirfes taħt riġlejk."

 

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek

jibgħat il-Mulej minn Sijon: *

 aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek.

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek

fuq l-għoljiet imqaddsa, *

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.

 

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: *

"Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!" 

Sidi fuq il-leminija tiegħek, *

jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu.

 

Mill-wied jixrob fi triqtu, *

għalhekk jerfa’ 'l fuq rasu.

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu.

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. 1: Sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek, hallelujah.

Ant. 2: Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħa.

 

Salm 111 (112)

 

Hieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, *

li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!

Kbar fuq l-art ikunu wliedu; *

nisel it-tajbin ikun imbierek.

Ġid u għana jkunu f'daru; *

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.

 

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; *

twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, *

li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

 

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; *

għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu.

Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; *

qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.

Qalbu qawwija, m'għandux m’niex jibża', *

sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu.

Iqassam u jagħti lill-foqra; †

għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu; *

rasu merfugħa bil-ġieħ.

 

Jarah il-ħażin u jinkedd, †

jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *

Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.

Glorja.

 

Ant. 2: Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħa.

Ant. 3: Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, iż-żgħar u l-kbar, hallelujah.

 

Kantiku ara Apok 19:1-2. 5-7

 

Hallelujah

Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa

huma ta’ Alla tagħna, *

(R/. Hallelujah)

Għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu.

R/. Hallelujah (hallelujah).

 

Hallelujah

Faħħru lil Alla tagħna,

intom il-qaddejja kollha tiegħu, *

(R/. Hallelujah)

intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar!

R/. Hallelujah (hallelujah).

 

Hallelujah

Għax ħa s-saltna l-Mulej,

Alla tagħna li jista’ kollox, *

(R/. Hallelujah)

Nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja.

R/. Hallelujah (hallelujah).

 

Hallelujah

Għax wasal it-tieġ tal-Ħaruf, *

(R/. Hallelujah)

u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha.

R/. Hallelujah (hallelujah).

Glorja.

 

Ant. 3: Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, iż-żgħar u l-kbar, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Lhud 12:22-24

 

 Intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sijon u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm tas-sema; ersaqtu lejn l-eluf ta' anġli f'ġemgħa ferrieħa; lejn il-ġemgħa ta' l-ulied ewlenin li isimhom hu miktub fis-sema, lejn Alla, l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies twajba u magħmulin perfetti, lejn Ġesù, il-medjatur ta' patt ġdid, u lejn id-demm imraxxax tiegħu, li jitkellem b'mod aqwa minn dak ta' Abel.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Kbir Sidna l-Mulej, * U ta’ qawwa kbira. Kbir.

V/. Bla tarf l-għerf tiegħu. * U ta’ qawwa kbira. Glorja. Kbir.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

 

Sena A

Fit-tmiem ta’ kollox il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-Saltna ta’ Missierhom.

 

Sena B

Ra Ġesù kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj.

 

Sena Ċ

Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilha qatt.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

 

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

 

Sena A

Fit-tmiem ta’ kollox il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-Saltna ta’ Missierhom.

 

Sena B

Ra Ġesù kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj.

 

Sena Ċ

Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilha qatt.

 

PREĊI

 

Infissru l-ferħ tagħna lil Alla, li minnu jiġina kull ġid, u b’qalb sinċiera ngħidulu:

Mulej, isma’ t-talb tagħna.

Missier u Sid il-ħlejjaq, int bgħatt lil Ibnek fid-dinja biex ismek ikun igglorifikat kullimkien:

- qawwi x-xhieda tal-Knisja tiegħek fost il-ġnus.

Agħmilna dixxipli tajba tal-predikazzjoni ta’ l-Appostli:

- agħtina li nuru bl-għemil dak li nemmnu bil-fidi.

Inti tħobb lill-bnedmin ġusti:

- agħmel ħaqq lill-maħqurin.

Eħles lill-imjassrin, iftaħ għajnejn l-għomja:

- erfa’ lill-milwijin, ħares lill-barranin.

Temm ix-xewqa ta’ ħutna li diġà raqdu fis-sliem tiegħek:

- qaddishom bil-qawmien ta’ Ibnek.

 

Missierna

 

Talba

 

Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sa l-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U

TAS-SOLENNITAJIET

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 90

 

Għad-dell tal-Għoli

 

Araw, tajtkom is-setgĦa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).

 

Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,

għid lill-Mulej: †

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *

Alla tiegħi, jien fik nittama.”

 

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *

u mill-mard tal-mewt.

Bir-rix tiegħu jgħattik, *

u taħt ġwenħajh tistkenn.

Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,

minn pesta li tixtered fid-dlam, *

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.

 

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *

u għaxart elef fuq lemintek

imma lejk id-deni ma jersaqx, *

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.

Int dan tarah biss b’għajnejk, *

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.

Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.

 

Ebda deni ma jiġrilek, *

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.

Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *

u jħarsuk fi triqatek kollha.

Fuq idejhom jerfgħuk, *

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.

Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.

 

La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *

la għaraf ismi, jiena nħarsu.

Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *

neħilsu u nerfagħlu ġiehu;

u b’għomor twil nimlieh, *

nurih is-salvazzjoni tiegħi.

Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl.

 

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5

Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u

ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun

jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

 

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKULq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;

issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull

deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

 

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.