Stampa t-test kollu ...


IL-ĠIMGĦA

TAT-XIII IL-ĠIMGĦA MATUL IS-SENA

 

Salmodija tal-Ġimgha tal-1 ġimgħa

 

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

 

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

 

Salm 94 (95)

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,

ngħannulu b'għajat ta' ferħ.

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F'idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b'idejh saret.

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

M'hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

"La twebbsux qalbkom bħal f'Meriba,

bħal dakinhar f'Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: 'Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.'

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!"

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

 U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

 

 

 

 

 

UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

 

INNU

 

I. Billejl jew kmieni ma’ sbiħ il-jum

Alla wieħed, tliet Persuni,

li b’setgħetek tmexxi l-ħlejjaq,

isma’ l-kantiku li ninsġu

f’dan il-ħin ta’ skiet b’tifħirek.

 

Ara, Sid ħanin: bakkarna

biex, fil-hemda ta’ dis-siegħa,

nitolbuk li tagħti ‘l ruħna

fejqan sħiħ mill-ġrieħi tagħha.

 

Jekk il-għadu jqarraq bina

fil-mistrieħ tal-lejl u naqgħu,

ejja minnufih erfagħna

lejk bis-setgħa tas-sebħ tiegħek.

 

Nitolbuk, bit-tama f’qalbna,

biex timliena bid-dawl tiegħek,

ħa nitwarrbu minn kull ħofra

ta’ twegħir fit-triq tas-sema.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

  

II. Matul il-jum

Nitolbuk, Mulej, kun fostna,

biex bi mħabbtek timla ‘l qalbna,

waqt li b’sogħba u ndima kbira

nerfgħu lejk bit-talb idejna.

 

Ġesù twajjeb, aħna dnibna,

dorna lura mit-triq tiegħek;

o Mulej ħanin, aħfrilna

l-għelt u l-ħażen kollu tagħna.

 

Bis-salib imqaddes tiegħek,

is-sinjal għażiż tal-fidwa,

kullimkien u dejjem żommna

taħt għajnejk, għax aħna wliedek.

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier, u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Qum, Mulej, biex tagħtini l-għajnuna.

 

Salm 34 (35: 1-2. 3ċ. 9-19. 22. 23. 27-28

 

I

 

Ħudha, Mulej, ma' min jeħodha miegħi, *

tqabad ma' min jitqabad kontrija. 

Aqbad it-tarka, il-kbira u ż-żgħira, †

u qum biex tagħtini l-għajnuna. *

Għidli: "Jiena s-salvazzjoni tiegħek!"

 

Imma jien fil-Mulej nifraħ, *

nitgħaxxaq bis-salvazzjoni tiegħu.

Saħansitra għadmi kollu jgħid: *

"Min hu bħalek, Mulej!

Int teħles l-imsejken minn min hu aqwa minnu, *

l-imsejken u l-fqajjar minn dawk li jisirquh."

 

Iqumu xhieda qarrieqa, †

dak li ma nafx jistaqsuni; *

bid-deni għall-ġid iħallsuni; qerduli ruħi.

Glorja.

 

Ant. 1: Qum, Mulej, biex tagħtini l-għajnuna.

Ant. 2: Mulej Sidi, agħtini raġun, aqbeż għall-kawża tiegħi, għax int qawwi.

 

II

 

Iżda meta huma kienu morda, *

jien kont nilbes l-ixkora;

kont ngħakkes bis-sawm lili nnifsi, *

u nitlob b'rasi mgħaddsa fi ħdani.

Bħal ħbieb, bħal ħuti mxejt magħhom; *

bħal min jagħli għal ommu nxtħett fin-niket.

 

Meta wqajt jien, inġemgħu flimkien jifirħu, *

ingħaqdu flimkien kontrija.

Iqassu fuqi nies li ma nafhomx, *

u bla heda jtertquni.

Mal-ħżiena jkasbruni u jiddieħku bija, *

jgħażżu snienhom kontrija.

 Glorja.

 

Ant. 2: Mulej Sidi, agħtini raġun, aqbeż għall-kawża tiegħi, għax int qawwi.

Ant. 3: Il-jum kollu lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek.

 

III

 

Int, Mulej Sidi, kemm se ddum tħares? †

Eħlisni mill-qerda tagħhom, *

eħlisli mill-iljuni ħajti l-għażiża.

Niżżik ħajr qalb ġemgħa kbira, *

qalb kotra ta' nies infaħħrek.

 

Tħallix l-għedewwa qarrieqa

jithennew minħabba fija; *

 anqas 'il dawk li għal xejn jobogħduni

 jegħmżu 'l xulxin kontrija.

Int rajtu dan, Mulej; la tibqax sieket; *

Sidi, titbegħidx minni.

Stenbaħ u qum biex tagħtini raġun, †

biex taqbeż għall-kawża tiegħi, *

Alla tiegħi u Sid tiegħi.

 

Jifirħu u jithennew *

dawk li jgħożżu l-ġustizzja tiegħi;

u jgħidu dejjem: 'Kbir il-Mulej, *

li jgħożż is-sliem tal-qaddej tiegħu!"

Mbagħad ixandar ilsieni l-ġustizzja tiegħek, *

il-jum kollu t-tifħir tiegħek.

 Glorja.

 

Ant. 3: Il-jum kollu lsieni jxandar il-ġustizzja tiegħek.

 

V/. Ibni, oqgħod għal kliemi.

R/. Ħares il-kmandamenti tiegħi, u tgħix.

  

LEZZJONI 1

 

Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel 2 Sam 7:1-25

 

It-tħabbira messjanika ta’ Natan

 

F’dawk il-jiem: Meta s-sultan David mar joqgħod f'daru, u l-Mulej serrħu mill-għedewwa kollha ta' madwaru, is-sultan qal lil Natan, il-profeta: “Issa ara jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru, u l-Arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda!” U qal Natan lis-sultan: “Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel, mur agħmlu, għax il-Mulej miegħek.”

Imma dak il-lejl stess, Alla kellem lil Natan u qallu: “Mur għid lill-qaddej tiegħi David: 'Dan jgħid il-Mulej: Se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Jiena ma għammart f'ebda dar minn mindu tellajt lil ulied Iżrael mill-Eġittu sa llum. Jiena kont niġġerra f'tinda bħala dar tiegħi. F'dak iż-żmien kollu li kont niġġerra 'l hawn u 'l hemm ma' wlied Iżrael, għedt qatt lil xi ħadd mill-imħallfin li jien kont qabbadt jirgħu l-poplu tiegħi Iżrael: Għaliex ma bnejtlix dar taċ-ċedru?'

U issa għid lill-qaddej tiegħi David: 'Dan jgħid il-Mulej ta' l-eżerċti: Ara, jiena ħadtek mill-mergħat, minn wara l-imrieħel, biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tagħmel; jien qridt l-għedewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall-poplu tiegħi Iżrael, u nqiegħdu hemm fejn jgħammar bla biża' u ma jgħakksuhx aktar il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem, jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħallfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael, u nserrħu mill-għedewwa kollha tiegħu.

Lilek imbagħad il-Mulej ikabbrek, għaliex jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħiereġ mill-ġewwieni tiegħek, u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lil ismi, u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier, u hu jkun għalija iben. Jekk jagħmel il-ħażin, jiena nwiddbu bl-istess bastun tal-bnedmin u bid-daqqiet li jagħtu l-bnedmin. Imma t-tjieba tiegħi lejh qatt ma nwarrabha għalkollox minnu, bħalma warrabtha minn ma' Sawl, li jiena begħedt minn quddiemi. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi!”

Natan kellem lil David skond dan il-kliem u din il-viżjoni.

 

Mbagħad David mar quddiem il-Mulej, u qal: “Min jien jien, Sidi Mulej, u min hi l-familja tiegħi, biex wassaltni sa hawn? Imma dan kien għadu ftit f'għajnejk, Sidi Mulej: u issa tkellimt ukoll mill-familja tal-qaddej tiegħek għal żmien li għadu 'l bogħod. U dan turih lill-bniedem, Sidi Mulej! U x'jista' jgħidlek David iżjed: int taf il-qaddej tiegħek, Sidi Mulej. Int imxejt skond il-wegħda tiegħek u qalbek, u għarraft dan il-kobor kollu lill-qaddej tiegħek. Għalhekk inti kbir, Sidi Mulej. Tassew ma hawn ħadd daqsek, u ebda alla ieħor ħliefek skond ma smajna b'widnejna. U liema poplu ieħor hu bħal Iżrael, il-poplu tiegħek, li Alla nqala' biex jifdih u jagħmlu l-poplu tiegħu, u jagħtih isem, u permezz tiegħu jagħmel ħwejjeġ kbar ta' l-għaġeb, bħal meta int keċċejt minn quddiem il-poplu tiegħek, li int fdejt mill-Eġittu, ġnus u allathom?

Int waqqaft il-poplu tiegħek Iżrael bħala poplu tiegħek għal dejjem, u int, Mulej, sirt Alla tagħhom. U issa, Mulej Alla, il-kelma li int għedt dwar il-qaddej tiegħek u l-familja tiegħu żommha għal dejjem, u agħmel kif għedt.

 

RESPONSORJU ara Lq 1:30-33; Salm 131(132):11

 

R/. L-anġlu Gabrijel kellem lil Marija, u qalilha: Ara, int s tnissel fil-ġuf u jkollok iben, u, Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru, * U jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb.

V/. Il-Mulej ħalef wegħda lil David u żgur li ma jerġax lura minnha: Wieħed minn-nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek: * U jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb.

 

LEZZJONI II

 

Qari mill-Ktieb ta’ l-isqof Santu Wistin fuq il-Predestinazzjoni tal-Qaddisin

 

Ġesù Kristu hu minn-nisel ta’ David skond il-ġisem

 

Is-Salvatur tagħna, il-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesù, hu eżempju mill-aqwa għalina biex nifhmu x’inhuma, fid-dawl kollu tagħhom, il-predestinazzjoni u l-grazzja: liema merti ta’ għemil u ta’ fidi kellha minn qabel, biex tkun ippredestinata, in-natura ta’ bniedem li l-Mulej ħa għalih? Se nwieġbu għal din il-mistoqsija li ġejja? Il-bniedem Kristu, għal liema merti hu persuna waħda mal-Verb ta’ Alla, li hu minn dejjem ta’ dejjem bħall-Missier, biex hekk ikun l-Iben il-waħdieni ta’ Alla? Kellu xi ħaġa tajba fih minn qabel? X’għamel, x’emmen, x’talab qabel ma seħħet l-għaqda taż-żewġ naturi f’persuna waħda? Il-bniedem Kristu beda jkun Iben Alla m’hux malli beda jeżisti , m’hux malli l-Verb ta’ Alla ħalaq in-natura tiegħu ta’ bniedem u għaqqadha man-natura tiegħu ta’ Alla?

Fir-Ras tagħna stess, fi Kristu, aħna naraw l-għajn tal-grazzja li tinxtered fil-membri kollha tiegħu, skond ma kull wieħed minnhom jiflaħ jesagħha. Permezz ta’ l-istess grazzja li biha l-bniedem Kristu, malli beda jeżisti, kien Kristu, kull bniedem, malli jibda jemmen, isir nisrani: bl-istess Spirtu li bih twieled Kristu bħala bniedem, kull bniedem li jemmen jitwieled mill-ġdid; bl-istess Spirtu li bih seħħ li Kristu jkun mingħajr dnub, lilna jinħafrulna dnubietna. Alla kien jaf mill-bidu li dan kien se jseħħ, u din hi l-predestinazzjoni tal-qaddisin, li naraw hekk bid-dieher f’dak li hu l-Qaddis tal-qaddisin. Jekk wieħed jifhem sewwa din il-verità, ma jista’ jkun qatt li jiċħadha. Għaliex aħna nitgħallmu li l-istess Sid tal-glorja, bħala bniedem, kien ippredestinat biex ikun kostitwit Iben Alla.

Kristu, li skond it-tnissil tal-ġisem kien bin David u skond l-Ispirtu s-Santu kellu jkun Iben Alla b’kull qawwa, kien mela ppredestinat: hu twieled bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu minn Marija verġni, u dan hu l-mod ta’ l-għaġeb u waħdieni li bih il-Verb ta’ Alla ħa għalih in-natura ta’ bniedem, biex fl-istess waqt ikun Bin Alla u Bin il-bniedem: minħabba n-natura tiegħu ta’ bniedem hu jissejjaħ verament Bin il-bniedem, u għaliex hu Alla, li ħa għalih in-natura ta’ bniedem, jissejjaħ verament Iben Alla; kieku kien mod ieħor, konna nitkellmu mhux dwar Tliet Persuni imma dwar Erba’ Persuni f’Alla wieħed.

In-natura tagħna l-bnedmin b’dan il-mod tgħolliet għal dinjità hekk kbira u hekk għolja li ma tistax togħla aktar, u n-natura ta’ Alla hekk iċċekknet għalina li ma tistax tiċċekken aktar milli ċċekknet, meta, magħquda man-natura dgħajfa tagħna, waslet sal-mewt tas-salib. Kif Kristu kien ippredestinat biex ikun ir-Ras tagħna, hekk aħna, fil-kotra tagħna, aħna ppredestinati biex inkunu l-ġisem tiegħu. Ħa joqogħdu siekta l-merti tal-bniedem, għax intemmu kollha f’Adam; ħa ssaltan il-grazzja ta’ Alla, il-grazzja li ssaltan f’Ġesù Kristu, l-Iben il-waħdieni ta’ Alla u Sidna. Min jista’ jsib fi Kristu, ir-ras tagħna, xi merti qabel it-tnissil singulari tiegħu bħala bniedem, jista’ mbagħad ifittex fina, il-membri tiegħu, dawk il-merti li kellna qabel ma aħna wkoll twelidna mill-ġdid.

 

RESPONSORJU ara Gal 4:4-5; Ef 2:4; Rum 8:3

 

R/. Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, * Biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi.

V/. Bis-saħħa kbira li biha ħabbna, Alla bagħat ‘l ibnu stess f’sura ta’ġisem tad-dnub, * Biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi.

 

TALBA

 

 O Alla, int tajtna l-grazzja ta’ l-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl; agħmel li qatt iżjed ma jaħkmuna d-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawwla bid-dija tal-verità tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Kristu, Verb etern, Bin Alla,

li sirt bniedem minn Omm Verġni,

inti l-ġmiel u l-ferħ tas-sema,

il-qawmien u s-saħħa tagħna.

 

Bħalma d-dawl tax-xemx għall-ħidma

ta’ jum ġdid qed isejjħilna,

hekk fl-ispirtu wkoll nitqanqlu

biex nibdewh bit-tifħir tiegħek.

 

Inżel, Dawl ħanin, u keċċi

dlam il-lejl tad-dnub minn ruħna;

wettaq fina t-tama hienja

tal-qawmien għad-dawl tal-glorja.

 

Ibqa’ magħna w żommna ħielsa

bħala wlied id-dawl f’ħidmietna;

biegħed minna kull ma jħammeġ

il-fehmiet indaf ta’ moħħna.

 

Tkun il-fidi d-dawl ta’ jiemna,

fiha nxettlu t-tama tagħna,

biex naraw il-frott imbierek

ta’ l-imħabba li tqaddisna.

 

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

Lill-Missier, u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

  

SALMODIJA

 

Ant. 1: Int tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa fuq l-altar tiegħek, Mulej.

 

Salm 50 (51)

 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; *

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; *

naddafni mid-dnub tiegħi.

 

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; *

id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.

Kontrik biss jiena dnibt, *

u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, *

u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek.

 

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, *

u fid-dnub nisslitni ommi.

Int li tħobb il-qalb sinċiera, *

għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi.

 

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; *

aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad.

Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena, *

biex għadmi, li int sħaqt, jithenna.

 

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; *

ħassar ħżuniti kollha.

Oħloq fija qalb safja, o Alla, *

u spirtu qawwi ġedded fija.

 

La twarrabnix minn quddiemek; *

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek.

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, *

u bi spirtu qalbieni wettaqni.

 

Lill-midinbin ngħallem triqatek, *

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.

Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, †

Alla tas-salvazzjoni tiegħi; *

u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.

 

Iftaħli xufftejja, Sidi, *

u fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; *

noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx.

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; *

qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

 

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; *

erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm.

Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, †

sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma; *

mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek.

 Glorja.

 

Ant. 1: Int tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa fuq l-altar tiegħek, Mulej.

Ant. 2: Bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta’ Iżrael.

 

Kantiku Iż 45:15-25

 

Tassew int Alla mistur, *

Alla ta' Iżrael, salvatur. 

Ilkoll imtlew bil-mistħija u l-għajb, *

telqu lkoll flimkien imriegħxa

dawk li jsawwru l-idoli.

Iżrael salva bis-saħħa tal-Mulej, *

b'salvazzjoni għal dejjem;

qatt ma jkollkom m'niex tistħu u tiregħxu, *

għal dejjem ta' dejjem.

 

Għax dan jgħid il-Mulej li ħalaq is-smewwiet; *

Alla hu, li sawwar l-art, għamilha u wettaqha,

ma ħalaqhiex għal xejn, *

sawwarha biex jgħammru fiha:

"Jien hu l-Mulej, ma hemm ħadd ħliefi! *

Jien ma tkellimtx bil-moħbi,

f'xi mkien mudlam ta' l-art.

Ma għedtx lin-nisel ta’ Ġakobb: *

'Fittxuni fil-fieragħ' ; *

 Jiena hu l-Mulej li ngħid is-sewwa,

 u nxandar id-dritt."

 

Inġemgħu, ejjew, ersqu flimkien, *

intom il-fdal tal-ġnus.

M'għandhomx għaqal dawk li jġorru

l-idoli tagħhom ta' l-għuda, *

 dawk li jitolbu lil Alla li ma jsalvax.

Xandru u għidu bil-qawwa, *

 u ftiehmu lkoll bejnietkom :

Min ħabbru dan sa minn qabel? *

min xandru sa minn dak iż-żmien ?

Mhux jiena l-Mulej? †

U ma hemm ebda Alla ħliefi; *

Alla ġust u salvatur, ma hemm ħadd għajri.

 

Duru lejja mill-ġdid, truf kollha ta' l-art,

u intom tkunu salvi, *

 għax jien hu Alla, u ma hemm ħadd ħliefi!

 

Bija nnifsi ħlift, †

minn fommi ħarġet il-ġustizzja, *

u l-kelma ma terġax lura:

għax quddiemi tiltewa kull irkobba, *

bija jaħlef kull ilsien;

għalija għad jgħidu; *

'Fil-Mulej waħdu hemm il-ħaqq u l-qawwa,

għandu għad jiġu, kollhom mistħija, *

dawk kollha li nkurlaw għalih ;

bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar *

in-nisel kollu ta' Iżrael.'

 Glorja.

 

Ant. 2: Bil-Mulej isib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta’ Iżrael.

Ant. 3: Idħlu quddiem il-Mulej b’għana ferrieħi.

 

Salm 99 (100)

 

Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, *

nies kollha ta' l-art,

aqdu bil-ferħ lill-Mulej, *

idħlu quddiemu b'għana ferrieħi.

 

Kunu afu li Jaħweh hu Alla; †

hu ħalaqna, u aħna tiegħu, *

aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.

 

Idħlu b'għana ta' ħajr mill-bibien tiegħu; †

bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu; *

roddulu ħajr u bierku ismu!

Għax twajjeb il-Mulej, †

għal dejjem it-tjieba tiegħu; *

minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. 

Glorja.

 

Ant. 3: Idħlu quddiem il-Mulej b’għana ferrieħi.

 

LEZZJONI QASIRA Ef 4:29-32

 

Ma għandha toħroġ minn fommkom ebda kelma m’hix xierqa, imma kliem sewwa li jservi għall-bini tar-ruħ, fejn ikun meħtieġ, biex jagħti l-grazzja lil min jisma’. U tnikktux l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla, li fih intom immarkati għall-jum tal-fidwa. Mrar, saħna, korla, għajat, tagħjir, dan kollu warrbuh minnkom, u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma’ xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu.

 

RESPONSORJU QASIR

 

R/. Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, * Għax fik jien nittama. Fakkarni.

V/. Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi. * Għax fik jien nittama. Glorja. Fakkarni.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

Il-Mulej ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Il-Mulej ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu.

 

PREĊI

 

Kristu salva lill-bnedmin bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Nadurawh, u nitolbuh bil-ħniena:

Mulej, xerred fuqna t-tjieba tiegħek.

Kristu, ix-xemx u l-jum tagħna, itfa’ fuqna r-raġġi tad-dija tiegħek:

- nixxef ġewwa fina l-għeruq ta’ kull ħażen.

Żomm taħt il-ħarsien tiegħek il-ħsibijiet, il-kliem u l-għemil kollu tagħna:

- agħtina ġurnata li fiha nogħġbuk f’kollox.

Dawwar wiċċek minn ħtijietna:

- ħassar ħżunitna kollha.

Ħenn għal kull min hu batut fi gżiritna:

- bil-mewt u l-qawmien tiegħek, agħti lil kulħadd il-faraġ ta’ l-Ispirtu s-Santu.

 

Missierna

 

Talba

 

O Alla, inti tkeċċi d-dlam ta’ l-injoranza bid-dawl tal-Verb tiegħek; saħħaħ f’qalbna l-virtù tal-fidi li tajtna, u tħalli ebda tiġrib jitfi n-nar ta’ l-imħabba li bil-grazzja tiegħek kebbist fina. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

INNU

 

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

 

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

 

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

  

F’Nofsinhar

 

INNU

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

 

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

INNU

 

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

 

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

Ant.1. Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, għax int saħħaħtli qalbi.

 

Salm 118 (119): 25-32

 

IV (Dalet)

 

Mixħuta fit-trab hi ruħi; *

aħjini int skond il-kelma tiegħek.

Triqati wrejtek, u int weġibtni; *

għallimni l-kmandamenti tiegħek.

 

Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek, *

biex naħseb fuq l-għeġubijiet tiegħek.

Jiena nfejt bin-niket; *

erfagħni int skond il-kelma tiegħek.

 

Biegħed minni triq tal-gideb; *

agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek.

Jien għażilt it-triq tas-sewwa; *

ħtart għalija d-digrieti tiegħek.

 

Inżomm sħiħ mal-preċetti tiegħek; *

Mulej, tħallinix naqa' fil-mistħija.

Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, *

għax int saħħaħtli qalbi.

 Glorja.

 

 Ant.1. Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, għax int saħħaħtli qalbi.

 Ant.2. Sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi.

 

Salm 25 (26)

 

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej! †

Bla ħtija l-imġiba tiegħi, *

sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi.

Ġarrabni, Mulej, u għarbilni, *

iflili moħħi u qalbi.

Tjubitek quddiem għajnejja, *

imxejt skond is-sewwa tiegħek.

Ma qgħadtx man-nies giddieba, *

ma sseħibtx ma' nies qarrieqa.

Nobgħod il-ġemgħa tal-ħżiena, *

ma nagħmilhiex mal-midinbin.

 

Naħsel fis-safa idejja, *

u ndur madwar l-artal tiegħek, Mulej,

biex ngħannilek ir-radd ta' ħajr, *

u nxandar għeġubijietek kollha.

Mulej, nħobb id-dar ta' l-għamara tiegħek, *

il-post fejn jgħammar sebħek.

 

Tgħoddnix man-nies midinba, *

anqas ma' min ixerred id-dmija;

dawk li għandhom f'idejhom il-ħażen, *

u f'leminthom rigali qarrieqa.

Iżda jien nimxi bla ħtija; *

eħlisni int, u ħenn għalija.

Jien b'riġli wieqaf fil-wita; *

fil-ġemgħat, Mulej, lilek inbierek. 

 Glorja.

 

Ant.2. Sħiħa fil-Mulej it-tama tiegħi.

Ant.3. Fil-Mulej ittamat qalbi, u ksibt l-għajnuna.

 

Salm 27 (28):1-3, 6-9

 

Lilek, Mulej, nsejjaħ; *

blata tiegħi, tittarraxx għalija.

Jekk int tibqa' sieket miegħi, *

inkun nixbah lil min jinżel fil-ħofra.

 

Isma' leħen it-tnehid tiegħi

 meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek, *

 kull meta nerfa' idejja

lejn is-santwarju mqaddes tiegħek.

 

Tiġbornix man-nies ħżiena, *

ma' dawk li jagħmlu l-ħażen,

li kliem ta' sliem jgħidu lil għajrhom, *

u qalbhom bil-qerq mimlija.

 

Imbierek il-Mulej, *

għax sema' leħen it-tnehid tiegħi.

Il-Mulej hu l-qawwa u t-tarka tiegħi, *

fih ittamat qalbi;

ksibt l-għajnuna u ferħet qalbi; *

inroddlu ħajr bl-għana tiegħi.

 

Il-Mulej hu s-saħħa tal-poplu tiegħu, *

kenn tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu.

Salva l-poplu tiegħek, bierek 'il wirtek, *

kun ir-ragħaj tagħhom, erfagħhom għal dejjem!

 Glorja.

 

 Ant.3. Fil-Mulej ittamat qalbi, u ksibt l-għajnuna.

  

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

 

LEZZJONI QASIRA Fil 2:2b-4

 

Kunu fehma waħda. Ħa jkollkom l-istess imħabba, u kunu ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn bl-ambizzjoni, anqas għall-frugħa; kunu umli, u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Tfittxux kull wieħed li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor.

 

 V/. Il-mogħdijiet tal-Mulej kollha tjieba u fedeltà.

 R/. Għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu.

 

Talba

 

Mulej Ġesù Kristu, madwar id-disgħa ta’ filgħodu ħaduk għall-mewt tas-salib biex hekk issalva d-dinja; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dejjem tagħtina l-maħfra tiegħek għal ħtijietna l-imgħoddija, u tħarisna bla heda għal li ġej. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

  

F’Nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRA 2 Kor 13:4

 

Kristu kien imsallab minħabba d-dgħufija tiegħu, iżda issa jgħix bil-qawwa ta’ Alla. U aħna wkol dgħajfa fih, iżda ngħixu miegħu bil-qawwa ta’ Alla għalikom.

 

 V/. Mixħuta fit-trab hi ruħi.

 R/. Aħjini int skond il-kelma tiegħek.

 

Talba

 

Mulej Ġesù Kristu, meta sallbuk, għalkemm bla ħtija, biex tifdina, minn nofsinhar ‘il quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu; agħmel li dejjem jiddi fina dak id-dawl li bih jistħoqqilna naslu fil-ħajja ta’ dejjem. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

 Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

 

LEZZJONI QASIRA Kol 3:12-13

 

Intom il-magħżulin ta’ Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b’xulxin, u, jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma’ ħaddieħor, aħfru lil xulxin; bħalma l-Mulej ħafer lilkom, hekk agħmlu intom ukoll.

 

 V/. Ħanin u twajjeb il-Mulej.

 R/. Idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.

 

Talba

 

Mulej Ġesù Kristu, int ħfirt lill-ħalliel it-tajjeb għax nidem, u, wara li miet fuq is-salib, daħħaltu fis-saltna tiegħek; aħna wkoll nistqarru li aħna midinbin, u b’fiduċja kbira nitolbuk biex wara l-mewt tagħna tilqagħna fl-hena tal-ġenna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

 

 

L-GĦASAR

 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

INNU

 

Int għammart, Mulej, b’setgħetek

l-art li ħlaqt, u mtliet bil-bhejjem

ta’ kull razza w ta’ kull sura,

u tgħaxxaqt bl-għemejjel tiegħek.

 

Wara dan sawwart il-bniedem

fuq ix-xbieha tiegħek ħlaqtu;

u mal-barka tiegħek tajtu

ħakma sħiħa fuq il-ħlejjaq.

 

Rodd, Mulej, is-sliem tal-bidu

lil din l-art li tajtna naħdmu;

jerġa’ jidher fiha l-ordni

li ridt int fil-pjan ta’ għerfek.

 

Agħti l-grazzja lil uliedek

biex ifittxu li, f’dil-ħidma,

jimxu lkoll id f’id bejniethom,

għas-sebħ tiegħek u l-ferħ tagħhom.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Ant. 1: Fejjaqni, Mulej, għax dnibt kontra tiegħek.

  

Salm 40 (41)

 

Hieni min jaħseb fil-fqir u d-dgħajjef; *

f'jum l-għawġ jeħilsu l-Mulej.

Il-Mulej iħarsu, †

jagħtih il-ħajja u jhennih fuq l-art; *

ma jitilqux għar-rieda ta' l-għedewwa tiegħu.

Il-Mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mard; *

ifejjqu mill-mard meta jkun mixħut.

 

Jien għedt: "Ħenn għalija, Mulej; *

fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek."

L-għedewwa jixtiquli d-deni u jgħidu: *

 "Meta se jmut u jintemm ismu?"

Min jiġi jżurni jgħid kliem fieragħ; †

jixtieq isir jaf aħbarijiet ħżiena, *

biex ixandarhom kif joħroġ barra.

 

Dawk kollha li jobogħduni

jfesfsu bejniethom kontrija; *

 jaħsbu dak li hu ħażin għalija:

"Marda mill-agħar ġiet fuqu; *

ma jqumx iżjed mnejn hu mixħut!"

Mqar ħabibi, li fih kont nafda, *

li kiel minn ħobżi, intrefa' kontrija.

 

Imma int, Mulej, ħenn għalija u qajjimni, *

u nkun nista' nagħtihom li ħaqqhom.

Minn dan nagħraf li int kuntent bija, *

li l-għadu ma jifraħx minħabba fija.

U lili inti żżommni, għax jien bla ħtija, *

u tqegħedni għal dejjem quddiemek.

 

Imbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael, *

minn dejjem għal dejjem. Amen! Amen!

 Glorja.

 

Ant. 1: Fejjaqni, Mulej, għax dnibt kontra tiegħek.

Ant. 2: Il-Mulej ta’ l-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta’ Ġakobb!

 

Salm 45 (46)

 

Kenn u qawwa hu Alla għalina, *

għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq.

Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriegħed, *

jew jiġġarrfu l-muntanji f'nofs ta' baħar;

anqas jekk jgħajjtu u jogħlew ilmijietu, *

jew jitheżhżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu.

 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, *

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!

 

Hemm xmara li s-swieqi tagħha,

jferrħu l-belt ta' Alla, *

 l-għamara qaddisa ta' l-Għoli.

Hemm Alla f'nofsha, ma titħarrikx; *

jgħinha Alla mat-tbexbix tas-sebħ.

Triegħdu l-ġnus, iġġarrfu s-saltniet, *

iddewwbet l-art, malli semma' leħnu.

 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, *

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!

 

Ejjew, araw x'għamel il-Mulej, *

għemejjel ta' l-għaġeb fuq l-art.

Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art; †

l-ark jaqsam u l-lanza jkisser, *

jaħraq it-tarki bin-nar, u jgħid:

"Biżżejjed! Kunu afu li jien Alla; *

għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art!"

 

Il-Mulej ta' l-eżerċti magħna, *

fortizza għalina Alla ta' Ġakobb!

 Glorja.

 

Ant. 2: Il-Mulej ta’ l-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta’ Ġakobb!

Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.

 

Kantiku Apok 15:3-4

 

 Kbar u ta' l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *

 Mulej, Alla li tista' kollox; 

 sewwa u veri t-triqat tiegħek, * 

 Sultan tal-ġnus.

 

 Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? *

 Min ma jsebbħux? 

 Għaliex int waħdek qaddis; †

 u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *

 għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

 Glorja.

 

Ant. 3: Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.

 

LEZZJONI QASIRA Rum 15:1-3

 

Aħna, li aħna sħaħ fil-fidi, għandna ngħinu lid-dgħajfa jerfgħu l-piż tagħhom; mhux ngħoġbu lilna nfusna. Kull wieħed minna għandu jfittex jogħġob lil għajru għall-ġid tiegħu u għall-edifikazzjoni. Għax Kristu ma fittixx jogħġob lilu nnifsu,kif inhu miktub. It-tagħjir ta’ dawk li għajjru lilek waqa’ fuqi.

 

 RESPONSORJU QASIR

 

R/. Kristu ħabbna u ħallna minn dnubietna * Bis-saħħa ta’ demmu. Kristu.

V/. U għamilna saltna u qassisin għal Alla. * Bis-saħħa ta’ demmu. Glorja. Kristu.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Il-Mulej ħa ħsiebna, qaddejja tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

 

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

 

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

- bħalma wiegħed lil missirijietna - *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

 

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Il-Mulej ħa ħsiebna, qaddejja tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu.

 

PREĊI

 

Imbierek Alla, għax fil-ħniena tiegħu jipprovdi lil min hu fil-bżonn u jimla bil-ġid lil min hu bil-ġuħ. B’fiduċja kbira nitolbuh u ngħidulu:

Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

Mulej, Missier l-aktar ħanin nitolbuk għall-membri batuti tal-Knisja tiegħek:

- ftakar fit-tbatija tas-salib u s-sagrifiċċju li offrielek Kristu, ir-Ras tagħhom.

Eħles lill-imjassrin, iftaħ għajnejn l-għomja:

- ħu ħsieb l-iltiema u r-romol.

Libbes lill-fidili kollha bl-armatura tiegħek:

- agħtihom il-qawwa biex jifilħu jieqfu għat-tnassis tax-xitan.

Mulej ħanin, kun magħna fl-aħħar nifs ta’ ħajjitna:

- żommna fidili sa l-aħħar biex inħallu din id-dinja fis-sliem tiegħek.

Oħroġ lil ħutna l-mejtin għad-dawl li fih int tgħammar:

- agħtihom li jarawk wiċċ imbwiċċ għal dejjem.

 

Missierna

 

Talba

 

Mulej, ħares lejna, qaddejja tiegħek, u agħtina l-grazzja li jkollna dejjem il-ħila nġorru fuqna l-madmad ħelu tal-Feddej tagħna, fuq l-eżempju li tana fil-passjoni tiegħu l-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

 

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 

 

 

 

 

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

IL-ĠIMGĦA

 

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

 

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Ammen.

 

Jew

 

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

 

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

 

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

Jew

 

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

 

INNU

 

Wara dan il-jum li tajtna,

nitolbuk, ħallieq ta’ kollox,

biex fit-tjieba kbira tiegħek

tgħasses fuqna u tieqaf magħna.

 

Fik u bik jistrieħu qlubna,

jibqgħu jħossu l-kenn ta’ mħabbtek,

sabiex għada minn filgħodu

jisbħu jgħannu l-glorja tiegħek.

 

Bierek jiemna b’saħħa tajba,

żid il-ħeġġa ta’ ħajjitna,

u bid-dija tiegħek dawwal

dlam il-lejl li riesaq fuqna.

 

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu faraġ tagħna. Ammen.

 

SALMODIJA

 

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.

 

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Salm 87 (88)

 

Talba fil-mard

Din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet. (Lq 22:53)

 

Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat, *

billejl jien nitniehed quddiemek.

Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, *

agħti widen għat-talba tiegħi.

 

Għax ruħi mimlija bl-hemm, *

lejn il-qabar qed toqrob ħajti.

Jien magħdud ma' min nieżel fil-ħofra, *

sirt qisni bniedem bla saħħa.

Fost il-mejtin hu friexi, *

bħall-maqtulin mimduda fil-qabar,

li fihom ma tiftakarx iżjed *

u m'humiex aktar taħt idejk.

 

Inti xħettni f'qiegħ il-ħofra, *

fid-dlamijiet, f'qiegħ l-art.

Fuqi tagħfas il-qilla tiegħek, *

fuqi tfajt l-imwieġ kollha tiegħek.

 

Ħadtli 'l ħbiebi 'l bogħod minni, *

għamiltni ħaġa ta' l-għajb għalihom;

ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ; *

għajnejja mdallma bl-għali.

Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ, *

lejk immidd idejja.

 

Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin, *

jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk?

Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek, *

jew f'post it-telfien il-fedeltà tiegħek?

Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek, *

jew f'art il-minsija l-ġustizzja tiegħek?

 

Imma jien, Mulej, lejk ngħajjat, *

fil-għodu għandek tasal it-talba tiegħi.

Għaliex, Mulej, twarrabni, *

u taħbi wiċċek minni?

 

Imsejken jien, u qisni mejjet sa minn żgħożiti, *

inħossni mifni, mgħobbi bil-biża' tiegħek.

Għaddiet minn fuqi l-qilla tiegħek, *

fnietni l-imġiba tiegħek tal-biża'. 

Kuljum bħall-ilma jdawwruni, *

flimkien minn kull naħa jagħlquni.

Int begħidt minni l-ħbieb u l-qraba, *

sħabi huma d-dlamijiet. 

 Glorja.

 

Barra Z.GĦ.:

Ant. Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

LEZZJONI QASIRA Ġer 14:9

 

Int qiegħed f’nofsna, Mulej, u aħna msemmija għalik: la tħalliniex, Mulej, Alla tagħna.

 

RESPONSORJU QASIR

 

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

 

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih. Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

 

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

 

Glorja.

 

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

 

Talba

 

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li b’qalbna kollha ningħaqdu ħaġa waħda ma’ Ibnek midfun, biex jistħoqqilna nqumu miegħu f’ħajja ġdida. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

 

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

 

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

 

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

 

jew

 

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

 

jew

 

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

jew

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.