Il-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent [Sena Ċ]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Il-Mulej hu fil-qrib. Lq 21:25-28, 34-36.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ħejju t-Triq tal-Mulej. Lq 3:1-6.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Ġej wieħed aqwa minni. Lq 3:10-18.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Imbierka Inti fost in-nisa. Lq 1:39-45.


Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Milied  [Sena Ċ]

It-Twelid ta' Ġesù Bambin. 25 ta' Diċembru. Lq 2:1-14.

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. L-Ewwel Ħadd fuq il-Milied. Lq 2:41-52.

L-Imqaddsa Omm Alla Marija. 1 ta' Jannar. Lq 2:16-21.

L-Epifanija tal-Mulej. Mt 2:1-12.

Il-Magħmudija tal-Mulej. Lq 3:15-16, 21-22.


Il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan [Sena Ċ]

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Lq 4:1-13.

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Dan hu Ibni l-maħtur. Lq 9:28b-36.

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Indmu.  Lq 13:1-9.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. U għamlu festa. Lq 10: 1-3, 11-32.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Tidnibx iżjed. Ġw 8:1-11.

Ħadd il-Palm. Imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-Mulej. Lq 19:28-40. (fil-quddiesa jinqara r-rakkont tal-passjoni)


Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Għid  [Sena Ċ]

Għid il-Kbir. Mhuwiex hawn, imma qam. Lq 24:1-12.

It-Tieni Ħadd tal-Għid.

It-Tielet Ħadd tal-Għid.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Jiena r-Ragħaj it-Tajjeb. Ġw. 10:27-30.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Ħobbu lil xulxin. Ġw. 13:31-33a, 34-35.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Min iħobbni, iħares kelmti. Ġw. 14:23-29.

Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Tifkira Solenni ta' Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Lq. 24:46-53.

Għid il-Ħamsin. Tiflira tal-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli. Ġw. 20:19-23.

It-Trinità Qaddisa. Ġw. 16:12-15.

Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Lq. 9:11b-17.


Żmien ta’ matul is-Sena     [Sena Ċ]

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. It-Tieġ ta' Kana. Ġw. 2:1-12.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. "Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin". Lq. 1:1-4, 4, 14-21.

Ir-Raba Ħadd matul is-Sena. Dan mhux bin Ġużeppi? Lq. 4:21-30.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Sajjieda tal-bnedmin. Lq. 5:1-11.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Hena veru u hena qarrieq. Lq. 6:17, 20-26.

Is-Seba' Ħadd matul is-Sena. Ħobbu ... Lq. 6:27-38.

It-Tmien Ħadd matul is-Sena. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Lq. 6:39-45.

Id-Disa' Ħadd matul is-Sena. Anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Lq. 7:1-10.

L-Għaxar Ħadd matul is-Sena. Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!  Lq. 7:11-17.

 

Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena. Dnubitek maħfura. Lq. 7:36 - 8:3.

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. Intom min tgħidu li jien? Lq. 9:18-24.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena. Imxi warajja. Lq. 9:51-62.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena. Is-Saltna ta' Alla waslitilkom. Lq. 10:1-12.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. Sieħbi min hu? Lq. 10:25-37.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. Marija għażlet l-aħjar. Lq. 10:38-42.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Għallimna nitolbu. Lq. 11:1-13.

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena. Nistagħna quddiem Alla. Lq. 12:13-21.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena. Ħallu l-imsiebaħ tagħkom mixgħula. Lq. 12:34-40.

L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena. Nagħmlu kuraġġ.  Lq 12:49-53.

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq. Lq. 13:22-30.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Min jiċċekken, jitkabbar. Lq. 14: 1, 7-14.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Dixxipli ta' Ġesù. Lq. 14: 25-33.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nagħmlu Festa. Lq. 15: 1-3, 11-32.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Żewġ Sidien: Lq. 16: 1-13.

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena: Naħsbu f'min hu batut: Lq. 16: 19-31.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda. Lq. 17: 5-10.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. il-Fidi tiegħek Salvatek. Lq. 17: 11-14.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nitolbu bla ma naqtgħu. Lq. 18: 1-8.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena. Min jiċċekken jitkabbar. Lq. 18: 9-14.

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. Illum jeħtieġli noqgħod għandek. Lq. 19:1-10.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena.  Alla tal-Ħajjin. Lq. 20: 27, 34-38.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena. Jiena magħkom. Lq. 21: 5-19.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena.  Kristu Sultan. Lq. 23: 35-43.


Festi li jaħbtu l-Ħadd

Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. (Soltu fl-10 ta' Frar, imma fl-2016 tkun ċelebrata l-Ħadd, 31 ta' Jannar)