L-Evanġelju tal-Ħadd għat-Tfal

preżentazjoni ta' Joyce u Raymond Zammit

Il-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent [Sena B]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Ishru! Mk 13, 33-37.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert. Mk 1, 1-8.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Wittu t-Triq tal-Mulej. Ġw 1, 6-8, 19-28.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Sliem għalik, mimlija bil-grazzja. Lq 1, 26-38.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Milied  [Sena B]

 It-Twelid tal-Mulej' Ġesu'. 25 ta' Diċembru. Lq 2, 15-20.

Marija Omm Alla. L-1 ta' Jannar. Lq 2,16-21.

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. Lq 2, 22-40.

L-Epifanija tal-Mulej. Mt 2,1-20.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan [Sena B]

Is-Saltna ta' Alla waslet. L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Dan hu Ibni l-għażiz: Isemgħu lilu. It-Tieni Ħadd tar-Randan.

Ħottu dan it-Tempju , u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu. It-Tielet Ħadd tar-Randan.

Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni. Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan.

Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem għandu jiġi igglorifikat. Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

Id-Daħla Solenni tal-Mulej f’Ġerusalem. Ħadd il-Palm tar-Randan.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Għid  [Sena B]

Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Ghid il-Kbir.

It-Tieni Ħadd tal-Għid.

It-Tielet Ħadd tal-Għid.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

Għid il-Ħamsin.  Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.

It-Trinità Qaddisa.

It-Tifkira tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu.

 

Żmien ta’ matul is-Sena [Sena B]

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. ibna l-Messija. Ġw 1, 35-42.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Is-Saltna ta' Alla waslet. Mk 1, 14-20.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Min hu dan? Mk 1, 21-28.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Fejjaq ħafna morda. Mk 1, 29-39.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Irrid inkun imnaddaf. Mk 1, 40-45.

 

Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena.

It-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena.

It-Tlettax-il Ħadd ta' matul is-Sena.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena.

 

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena.

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Il-Ħamsa u  Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

 

Is-Sitta u Għoxrin  Ħadd matul is-Sena.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul s-Sena.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena.

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd Matul is-Sena.  Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. (L-aħħar Ħadd tas-sena liturġika)

 

Festi li jaħbtu l-Ħadd

Il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2015.    (din issir minflok il-31 Ħadd matul is-Sena)

 

Minn siltiet oħra tal-Vanġelu

In-Nagħġa li Ntilfet.  [Luqa 15:1-7]

X’waħda din!  X'maltemp qam!  [Mattew 14:22-27]