Il-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent [Sena A]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Kunu lesti! Mt. 24:37-22.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Is-Saltna tas-Smewwiet waslet. Mt. 3:1-12.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Il-Bxara t-tajba. Mt. 11:2-11.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Alla magħna. Mt. 1:18-24.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Milied  [Sena A]

It-Twelid tal-Mulej Ġesù. 25 ta' Diċembru. Lq. 2:15-20.

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesù, Marija u Ġużeppi. Mt. 2:13-15, 19-23.

L-Imqaddsa Omm Alla Marija. 1 ta' Jannar. Lq 2:16-21.

L-Epifanija tal-Mulej. Mt. 2:1-12.

Il-Magħmudija tal-Mulej. Mt. 3: 13-17.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan [Sena A]

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Ġesù fid-deżert. Mt: 4:1-11.

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Dan hu Ibni l-għażiż. Mt. 17:1-9.

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Ilma Ħaj. Ġw. 4:5-15, 19-26, 39-41.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Temmen int f'Bin il-Bniedem? Ġw 9:1, 7-9, 13-17, 34-38.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Jien hu l-Qawmien u l-Ħajja. Ġw 11:1-7, 17, 20-27, 33-45.

Ħadd il-Palm. Id-Daħla Solenni tal-Mulej f'Ġerusalem. Mt 21, 1-11.

 

Il-Vanġelu tal-Ħdud ta' Żmien il-Għid  [Sena A]

L-Għid il-Kbir. Il-Mulej Qam. Mt 28, 1-10.

It-Tieni Ħadd tal-Għid. Ħenjin dawk li ma Rawx u Emmnu. Ġw 20, 19-31.

It-Tielet Ħadd tal-Għid. Id-Dixxipli ta' Għemmaws. Lq 24, 13-35.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Jiena hu l-Bieb. Ġw 10, 1-10.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Jien hu t-Triq, il-Verita' u l-Ħajja. Ġw 14, 1-12.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Ħarsu l-Kmandamenti Tiegħi. Ġw 14,15-21.

Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Mt 28, 16-20.

Il-Miġja tal-Ispirtu s-Santu. Ġw 20, 19-23.

 

Żmien ta’ matul is-Sena [Sena A]

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Hawn hi l-Ħaruf ta' Alla. Ġw. 1:29-34.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Dawl tad-Dinja. Mt. 4:12-23.

Ir-Raba Ħadd matul is-Sena. Henjin. Mt. 5:1-12a.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Melħ tal-Art u Dawl tad-Dinja. Mt. 5:13-15.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Ġesù u l-liġi. Mt. 5: 17-37.

Is-Seba Ħadd matul is-Sena. Ħobb. Mt. 5: 38-48.

It-Tmien Ħadd matul is-Sena. Tinkwetawx. Mt. 6: 24-34.

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. La Tibżgħux! Mt 10: 26-33.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena. Ma' Ġesu'. Mt 10: 37-42.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena. Ejjew Għandi. Mt 11: 25-30.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. Il-Kelma ta' Alla. Mt 13: 1-9, 18-23.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. Is-Saltna tas-Smewwiet. Mt 13: 24-43.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Din hi s-Saltna tas-Smewwiet. Mt 13: 44-52.

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena. Xatt il-Baħar tal-Galilija. Mt 14: 13-21.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena. Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn! Mt 14: 22-33.

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Għinni Mulej! Mt 15: 21-28.

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj! Mt 16: 13-20.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. It-Triq tas-Salib. Mt 16: 21-27.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Naħsbu f'xulxin. Mt 18: 15-20.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Kemm naħfer? Mt 18: 21-35.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Tal-Aħħar jiġu l-Ewwel. Mt 20: 1-16.

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier? Mt 21: 28-32.

Is-Seba u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Mt 21: 33-43.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Stedina għat-Tieġ. Mt 22: 1-14.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nagħtu lil Alla dak li hu ta' Alla. Mt 22: 15-21.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena. L-Akbar Kmandament. Mt 22: 34-40.

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Mt 23: 1-12.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena. Ishru, mela ... Mt 25: 1-13.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena. Inħaddmu t-talenti tagħna. Mt 25: 14-30.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena. Ġesu' Sultan tal-Ħolqien kollu. Mt 25: 31-40.

 

Festi li jaħbtu l-Ħadd

It-Trinita' Qaddisa. Ġw 3, 16-18.

Il-Ġisem u d-Demm ta' Ġesu'. Ġw 6, 51-58.

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Mt 17: 1-9.