Sena 2020

Ġunju 2020

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/06/2020.

Xhieda ta' fidi mingħajr kompromessi. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/6/2020.

Omm il-Knisja. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/06/2020.

 

Mejju 2020

Enerġija u krejattività. Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Taf li nħobbok! Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/05/2020.

Rebaħ id-dinja? Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/05/2020.

Ħarsitna 'l fuq u saqajna mal-art. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Il-ferħ tagħna li ħadd ma jeħodhulna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/05/2020.

L-Ispirtu tal-Verità jgħinna nagħrfu kif inxandru lil Ġesù. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/05/2020.

Id-Difensur u l-Ispirtu tal-Verità. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/05/2020.

L-imħabba bil-fatti. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

L-identita' tagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/05/2020.

Bħal friegħi mad-dielja. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/05/2020.

X'hemm isbaħ milli Alla jgħammar fina? Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/05/2020.

It-Triq, il-Verita' u l-Ħajja. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Tħallux qalbkom titħawwad. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/05/2020.

Dawl li jiddi fid-dlam. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/05/2020.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-ħajja bil-kotra. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

L-għerf ta' Ġużeppi l-mastrudaxxa. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

 

April 2020

Għażlet li ssofri hi flok iġġiegħel lil min isofri. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/04/2020.

Nitħabtu għal dak li jibqa'. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/04/2020.

Ibqa' magħna, Mulej. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Alla jibdel il-ftit tagħna f'xi ħaġa ta' ġid kbir. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 24/04/2020.

Alla hekk ħabb lid-dinja. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 22/04/2020.

It-twelid ġdid li jiġi minn Alla. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 21/04/2020.

Il-pjagi miftuħa ta' Ġesu' rxoxt illum. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 19/04/2020.

Biex Kristu jkun tassew il-Ġebla tax-xewka. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 17/04/2020.

Qalb miftuħa għal Ġesu' ħaj. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 13/04/2020.

Imseħbin ma' Kristu fil-qawmien tiegħu. Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 12/04/2020.

A Learning Curve. An article that was first published in The Sunday Times of Malta on 12 April 2020.

Żerriegħa ta' ħajja ġdida. Omelija tal-Vġili tal-Għid il-Kbir fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 11/04/2020.

"Kollox hu mitmum" ma jfissirx li spiċċa kollox. Omelija fil-Funzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Kreattività biex isservi lill-oħrajn. Omelija f'Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

M'għandna qatt naqtgħu qalbna mill-ħniena ta' Alla. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Baqa' jħobb minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Espressjoni ta' mħabba sħiħa. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Refa' fuqu l-ħażen tagħna. Quddiesa f'Ħadd il-Palm fil-Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 05/04/2020.

L-omm wieqfa taħt is-salib. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 03/04/2020.

Għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-verità teħliskom. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

 

Marzu 2020

Nagħmel dak li jogħġob Lilu. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjita'. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Ġesu' jgħix magħna u jagħtina l-ħajja. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 29/03/2020.

Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b'qalb miftuħa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Bla biża', bil-fedelta' u bl-imħabba. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Ħa jkollna l-Kelma ta' Alla fina, l-imħabba tiegħu f'qalbna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu. Omelija f'Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Ħadd ma għandu jkun abbandunat. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fidi li ġġib bidla. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 22/03/2020.

Ikollok ħniena minni o Alla, jien midneb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

L-imħabba tagħna għal Alla twassalna għall-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fis-Solennita' ta' San Ġużepp mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat. 19/03/2020.

Il-Kmandamenti ta' Alla jgħinuna ngħixu tassew ta' nies. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew naħfru mill-qalb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Nagħmlu dak li hu sewwa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

 

Frar 2020

Is-sawn li jrid Alla. Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziunkola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Jara dak li hu fil-moħbi. Omelija f'Quddiesa fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjeta' Maltija. Omelija f'Quddiesa tal-għeluq id-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b'qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

L-għożża ta' dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa. Omelija f'Quddiesa fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B'kara fil-Jum Dinji tal-Morda. 11/02/2020.

Twajba, ġentili u akkoljenti. Omelija lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, il-Belt Valletta. 09/02/2020.

Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/02/2020.

Omelija f'Quddiesa ta' Jum il-Ħajja, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2020.

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna. Omelija f'Quddiesa f'għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura. 01/02/2020.

 

Jannar 2020

Kelma ħajja u qawwija. L-45 anniversarju mill-Parroċċa ta' Fleur de Lys fil- Knisja ta' Fleur de Lys. 24/01/2020.

F'kull diffikulta' kienet tara opportunita'. Omelija f'Quddiesa fl-Iskola Santa Monika, B'kara. 23/01/2020.

Il-bżonn tax-xhieda tat-tjubija f'ħajjitna llum. Messaġġ waqt wirja fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 23/01/2020.

San Sebastjan: bniedem ta' sinsla. Omelija f'Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 20/01/2020.

Viżjoni u triq. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 19th January 2020.

Messaġġ fil-bidu għall-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys. 16/01/2020.

L-ewwel nagħrfu l-biżgħat tagħna mbagħad inqegħduhom quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa waqt il-Live-in tal-Kappillani fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 08/01/2020.

Il-Maġi qatt ma ħarsu lura. Omelija fil-Quddiesa tal-Professjoni Perpetwa ta' Sr Rachel Camilleri mas-Sorijiet Agostinjani fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, B'kara. 04/01/2020.

Jixħet id-dija ta' Wiċċu fuqek. Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.