Il-Kelma tal-Isqof Joseph Galea-Curmi  ...

 

Sena 2019

Diċembru 2019

Familja li għamlet żmien homeless u refużjata. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa fil-Knisja Parrokkjali Balzan. 29/12/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 25/12/2019.

Dawl li jfisser tama. Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ Santa Luċija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija Martri u Verġni, l-Imtarfa. 13/12/2019.

Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem. Omelija fl-okkażżjoni tal-investitura tal-kanonċi l-ġodda waqt it-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ fil-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/12/2019.

Ngħinu lill-oħrajn kif għallimna Ġesù. Messaġġ f'okkażżjoni tad-19-il edizzjoni tal-inizjattiva Orange Campaign fl-Università ta’ Malta mtella' mill-Għaqda Studenti tat-Teoloġija. 04/12/2019.

Omelija dwar l-Avvent u t-tħejjija għat-tieni miġja ta’ Ġesù fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ġużepp, l-Imsida, fi tmiem il-Viżta Pastorali. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Nibnu ħajjitna fuq is-sod, ġebla fuq ġebla. Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’Jum il-Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Kapuċċini l-Furjana. 26/11/2019.

Il-messaġġ tal-ftuħ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi għall-Assemblea Djoċesana. 21/11/2019.

Ħajja ta’ suċċess. Omelija f'Quddiesa b’ringrazzjament f’Jum il-Gradwazzjoni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 12/11/2019.

Messaġġ waqt konferenza dwar l-Edukazzjoni Reliġjuża: sfidi u azzjonijiet fl-Istitut tal-Edukazzjoni, Pembroke. 12/11/2019.

Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek. Omelija f'Quddiesa Pontifikali f’Jum it-Tifkira ta’ Tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2019.

90 sena ta’ Azzjoni Kattolika. Messaġġ waqt l-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana. 08/11/2019.

Omelija f'Quddiesa waqt il-Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika. 08/11/2019.

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà. Omelija f'Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael, Santa Venera. 06/11/2019.

Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla. Omelija f'Quddiesa b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/11/2019.

 

Ottubru 2019

Sinodalità: mhux biss ħolma. Artiklu li ġie ppublikat fis-'Sunday Times of Malta'. 29/10/2019.

Kull bniedem għandu valur importanti. Omelija fil-quddiesa tal-75 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija, il-Kulleġġ Sant’Elija, Pjazza Santa Venera. 29/10/2019.

Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi. Preżentazzjoni tad-disa’ volum tal-ktieb ‘Ilwien il-Festi Maltin’ fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara. 29/10/2019.

L-Ispirtu s-Santu: L-Għajn ta’ kull tiġdid. Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali Annwali tat-Tiġdid Kariżmatiku, Sr Nemesia Hall, Immaculate Conception School, Tarxien. 27/10/2019.

Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt. Omelija f'Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola fil-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta. 21/10/2019.

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija. 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 20/10/2019.

Innu ta’ Radd il-Ħajr. Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tal-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 12/10/2019.

Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd. Omelija fil-Katidral tal-Imdina fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. 08/10/2019.

Nifs ġdid u frisk. Omelija f’Quddiesa fil-Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex, lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. 03/10/2019.

 

Settembru 2019

Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha. Omelija fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija fil-Parroċċa Sacro Cuor, Sliema fl-ewwel anniversarju mill-Inkoronazzjoni tal-istatwa tal-Madonna. 29/09/2019.

Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Migranti u r-Refuġjati 2019, fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. Taħdita mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar organizzat mill-Forum tal-Għaqdiet u Moviment fil-Kurja, Floriana. 28/09/2019.

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil. Omelija fil-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi fil-festa tal-Vitorja. 15/09/2019.

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani. Omelija fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. 12/09/2019.

Li tkun u li tagħmel. Omelija dwar ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida matul l-irtir għas-saċerdoti. 10/09/2019.

 

Awwissu 2019

Knisja li tilqa’ lil kulħadd. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ. Omelija tal-Isqof Awżiljarju fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, fl-Imġarr Malta. 18/08/2019.

Kewkba li tmexxina. Omelija lejlet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Ġawhra sbejħa. Omelija fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta, fil-Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Mixja b’qalb mimlija gratitudni. Omelija fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

“Kienet hemm” – Il-valur tal-preżenza. Omelija f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

 

Lulju 2019

Hienja int Marija. Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Gudja, fl-ewwel jum tal-Kwindiċina. 30/07/2019.

It-titlu li tagħżel Marija. Omelija fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Familja b’saħħitha hija kontribut għal soċjetà aħjar. Omelija fil-festa tal-Famijla Mqaddsa u l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Knisja tal-Bidnija, fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Tqiegħdu xejn qabel Alla. Festa ta’ San Benedittu – Omelija fil-Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Għanja ta’ ferħ. Omelija f’għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru, fil-kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

Fil-barrani ma rax theddida imma opportunità. Omelija fil-Festa ta’ Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

 

Ġunju 2019

Ir-rebħa tal-poplu. Omelija fil-Festa ta' San Nikola, fil-Parroċċa tas-Siġġiewi. 30/06/2019.

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja. Omelija fil-quddiesa tal-175 sena tal-Appostolat tat-Talb, fil-Knisja San Alwiġi, B’kara. 29/06/2019.

Il-ħajja ta’ Alla fina. Omelija fil-Festa ta’ Corpus Christi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. 23/06/2019.

Our call to holiness. Homily in a Mass on Saint Josemaria Escriva Feast, at the Shrine of Madonna tal-Ħerba, B’Kara. 21/06/2019.

L-abbantunati f’qalbna. Omelija fil-Wardija, lejlet il-festa tal-Madonna tal-Abbandunati. 15/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija f’Baħar iċ-Ċagħaq waqt il-Viżta pastorali. 01/06/2019.

 

Mejju 2019

Kien Dawl għal ħafna. Omelija fl-Anniversarju tat-twelid ta’ San Piju ta’ Pietrelcina fil-Parroċċa Trinità, Marsa. 27/05/2019.

National Sorry Day. An article published on The Sunday Times of Malta. 26/-5/2019.

L-Imħabba l-pern tal-ħajja nisranija. Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 19/05/2019.

Inawgurazzjoni tal-faċilitajiet sportivi tal-Iskola St Dorothy’s. Message given at St Dorothy’s School, Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija fil- Festa tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 11/05/2019.

Artisti li jemmnu fil-ħidma ta’ Caritas Malta. Diskors tal-inawgurazzjoni tal-esebizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 sena ta’ Caritas Malta, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 10/05/2019.

Publiju: F'qalbu l-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija lejlet il-Festa ta’ San Publiju fil-Knisja Parrokkjali, il-Furjana. 06/05/2019.

 

April 2019

Il-Jum tar-Rebħa - an article that was published on The Malta Independent on Sunday on Sunday. 21/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija fil-Vġili tal-Għid, fil-Katidral tal-Mdina. 20/04/2019.

Ħa fuqu d-dnub tal-umanita’. Riflessjoni waqt l-Azzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira, fid-Dar tal-Kleru. 19/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Omelija fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 18/04/2019.

L-omm li qatt ma tabbandunana. Omelija f’Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei, fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 12/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta fl-Ewwel Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. 04/04/2019.

 

Marzu 2019

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Quddiesa tal-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Pawl Camilleri u Mons. Victor Żammit Mckeon, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, Floriana. 22/03/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Ħafna aktar minn ftira. Artiklu mill-Isqof li deher fil-gazzetta The Sunday Times of Malta. 10/03/2019.

 

Frar 2019

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani fil-Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Saċerdot twajjeb u umli. Omelija fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija fil-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun, fil-mitt sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. 14/02/2019.

Tliet kelmiet mill-grotta ta’ Lourdes. Omelija fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes, fil-kappella tal-Franġiskani Kapuċċini, il-Furjana. 11/02/2019.

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana. Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/02/2019.

 

Jannar 2019

X’tistenna l-Knisja f’Malta minna l-konsagrati. Jum il-Ħajja Konsagrata 2019. Omelija fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 31/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu. Omelija Festa ta’ San Publju. Parroċċa Floriana. 22/01/2019.

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi. Omelija fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 12/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Renald Lofreda O. Carm kappillan ġdid tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.

Omm għażiża. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 01/01/2019.