Sena 2020

AMMINSTRATUR APPOSTOLIKU TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

Mejju 2020

Bżonn ta' lingwaġġ ġdid. Omelija waqt il-Quddiesa Solenni tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin, fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 30/05/2020.

Fedelta’ kreattiva fis-saċerdot. Omelija fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà tad-Djaknu Mario Mercieca u s-Seminarista Andrew Grima, fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 25/05/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Il-kruha tal-vjolenza domestika. Omelija f'quddiesa fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia, fil-Knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria. 22/05/2020.

Il-Pastorali wara l-Pandemija. Messaġġ li l-Isqof qasam mal-Kulleġġ tal-Kappillani tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 06/05/2020.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/05/2020.

 

April 2020

San Ġorġ, ġojjel fil-katina tal-mistiċi. Omelija fl-okkażjoni tas-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2020.

Pontifikal Solenni tal-Għid fil-Katidral ta’ Għawdex. 12/04/2020.

L-agħma jara b’qalbu. Omelija fis-Solennità tal-Għid il-Kbir fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 12/04/2020.

Omelija fil-Velja Solenni tal-Għid, fil-Katidral ta' Għawdex. 11/04/2020.

Nisimgħu is-skiet tas-Sibt. Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm, fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 11/04/2020.

Noħorġu mill-fosdqa tal-egoiżmu. Omelija fil-Liturġija tal-Passjoni tal-Mulej u l-Adorazzjoni tas-Salib fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, nhar il-Ġimgħa l-Kbira. 10/04/2020.

Biex ma nġegħlux jisħti lil min ma għandux. Omelija fil-Quddiesa “In Cœna Domini” fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/04/2020.

Bil-kustat imċarrat. Omelija fil-Liturġija Penitenzjali fis-Santwarju Ta’ Pinu. 08/04/2020.

Bil-Friegħi tal-palm f'idejna. Omelija fit-Tifkira Solenni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, fil-Katidral ta’ Għawdex. 05/04/2020.

Kull laqxa tirfed l-imramma, id-Djoċesi ta' Għawdex u l-Covid 19. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 03/04/2020.

 

Marzu 2020

Quddiesa, Rużarju u Supplika lill-Madonna Ta’ Pinu, fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej f’Ta’ Pinu, l-Għarb. 25/03/2020.

Supplika lill-Madonna Ta' Pinu mill-Isqof Mario Grech fiż-żmien tal-imxija tal-Covid-19. 25/03/2020.

Messaġġ għal dan iż-żmien tal-imxija tal-Coronavirus. 20/03/2020.

Ittra lis-saċerdoti. 12/03/2020.

Il-Coronavirus: Ħajt li nistgħu naqbżuh. Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir fis-Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/03/2020.

 

Frar 2020

Kurċifiss skandaluż. Messaġġ fil-Preżentazzjoni tal-ktieb tar-Rev. Dr Martin Micallef OFMCAP “Crux Invicta: Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex” fis-Sala tal-Wirjiet tal-Ministeru għal Għawdex, il-Belt Victoria. 28/02/2020.

Nerġgħu nduru lejn Kristu. Omelija tal-Erbgħa tal-Irmied mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 26/02/2020.

Ittra Pastorali mill-isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

Omelija fil-Funeral ta’ Connie Sultana. 11/04/2020.

San Pawl bena sptar. Omelija f'Quddies fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2020.

Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku. 10/02/2020.

Quddiesa li mexxa l-Isqof Mario Grech fis-Santwarju Ta' Pinu, fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u tar-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, organizzata minn Dar Ġużeppa Debono. 02/02/2020.

Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja. Ittra lill-Poplu ta’ Alla biex tinqara fil-quddies tal-Ħadd 2 ta’ Frar 2020, Jum il-Ħajja. 02/02/2020.

 

Jannar 2020

Omelija f'Quddiesa tal-Għoti tal-Lettorat lis-Seminarista Gabriel Vella, fil-Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat, nhar, l-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla. 26/01/2020.

Nobżoq il-biered minn ħalqi. Omelija lir-Reliġjużi (maskili) fid-Djoċesi f’Dar Stella Maris, iż-Żebbuġ fil-Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. 25/01/2020.

Omelija fl-okkażjoni tal-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-14-il Anniversarju Episkopali tiegħu kif ukoll tal-Festa ta’ San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti u l-Kittieba. Il-quddiesa saret fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, il-Belt Victoria. 24/01/2020.

Priedka fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati fil-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 19/01/2020.

Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, fir-Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 12/01/2020.

Xi passi li wettaqna flimkien. Diskors tal-Awguri għas-Sena l-ġdida lill-Kleru fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 11/01/2020.

Omelija fil-Pontifikal tal-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2020.