Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...

 

Sena 2017

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Katidral ta’ Għawdex. 31/12/2017.

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-Kwaranturi Solenni. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 30/12/2017.

Alla jagħtina wiċċc. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 25/12/2017.

Tarbija Mfisqija fil-faxex. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 24/12/2017.

Ġesù jikser il-liġi. Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġużepp Said. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 18/12/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Carmelo Scicluna. Parroċċa ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 12/12/2017.

Omelija fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Qala. 08/12/2017.

Mara sabiħa li tisraq il-qlub. Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Victoria. 07/12/2017.

L-Arloġġ tal-Knisja f’postu. Riflessjoni fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 26/11/2017.

Il-pjaga tal-vjolenza domestika. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika fuq in-Nisa. 25/11/2017.

Fostna hemm it-tajjeb li ma jidhirx. Omelija f’Quddiesa waqt l-Irtir tas-Sacerdoti. Dar Manresa, il-Belt Victoria. 16/11/2017.

Messaġġ lill-għaqda Ġurnalisti għawdxin li organizzat Quddiesa f’għeluq ix-xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 16/11/2017.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Koronatu Martri. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 12/11/2017.

Kunu ħbieb tal-foqra. Omelija fil-Quddiesa tal-Gradwazzjoni Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Konċelebrazzjon fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 09/11/2017.

Għal Knisja Mġedda. Messaġġ lis-seminaristi tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 04/11/2017.

Rabtiet tajba mal-ħajjin u l-mejtin. Omelija fit-tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha, Katidral ta’ Għawdex. 02/11/2017.

Intervista mal-Uffiċċju Komunikazzjoni l-Arċidjoċesi ta’ Malta waqt il-konferenza internazzjonali ‘(Re)Thinking Europe’. Vatikan, Ruma. 28/10/2017.

Għal Ewropa iżjed soċjali: Intervent tal-Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE. 26/10/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 22/10/2017.

Ilkoll mistiedna madwar il-mejda tal-festa. Omelija fl-okkażjoni tal-Assemblea Djoċesana tal-Azzjoni Kattolika. Knisja arċipretali taż-Żebbuġ. 14/10/2017.

Biex nevitaw ekonomija li toqtol. Messaġġ il-ftuħ ta’ Fergħa ġdida tal-Bank APS, tas-Sliema. 12/10/2017.

Marija purtinara li nafdawha. Omelija fil-Pellegrinaġġ Nazzjonali tal-Morda tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni ta’ San Ġwann. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 07/10/2017.

Sintesi tal-Messaġġ fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni bħala Venerabbli tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 07/10/2017.

Riflessjoni waqt Quddiesa tar-Reunion għall-Għawdxin li erbgħin sena ilu għamlu użu mill-Gozo Hostel miftuħ f’Malta mid-Djoċesi ta’ Għawdex. 06/10/2017.

Umaniżmu Ekoloġiku huwa possibli. Omelija f’għeluq ix-Xahar ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Valletta. 01/10/2017.

Kummentarju dwar ir-Rużarju fix-xahar ta’ Ottubru. Radju RTK. 30/09/2017.

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema. Ittra lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru. 30/09/2017.

Ministri mingħajr Qerq. Omelija fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu, fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-Sena Akkademika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 29/09/2017.

Il-ġenna fl-art. Omelija fil-Funeral ta’ Mons. George Grima, mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Għawdex. 28/09/2017.

Imsiebaħ b’nar iħeġġeġ. Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tas-Sena Akkademika. Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 25/09/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2017.

Katekisti biex iddewqu l-imħabba. Omelija waqt Quddiesa organizzata mill-Uffiċċju Kateketiku Djoċesan ta’ Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 21/09/2017.

It-Tama Kristjana. Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Grazzja. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, il-Belt Victoria. 17/09/2017.

Inbattlu lix-xkora. Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem. 10/09/2017.

Għal ċittadinanza ekoloġika. Messaġġ fil-ftuħ tal-wirja “Nagħmlu ħniena mad-dar komuni tagħna”. Mużew tad-Dar ta’ Karmni Grima, l-Għarb. 06/09/2017.

Nilqgħu fostna lin-Nunzju Appostoliku. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 05/09/2017.

L-Imħabba “farfett". Omelija fil-Manifestazzjoni Marjana Bajja ta’ Marsalforn, Għawdex. 25/08/2017.

Il-Klarissi huma Nazaret f’Għawdex. Omelija fis-sitt anniversarju mill-ftuħ tal-Monasteru tal-Klarissi. Kappella tal-Monasteru tal-Klarissi, il-Belt Victoria. 22/08/2017.

Għal Alla ħadd ma hu kelb. Omelija fil-Festa ta’ Kemmuna. Knisja tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu. 19/08/2017.

Id-Droga hi dragun mirbuħ. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2017.

Alla li jittama. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu. 14/08/2017.

Biex Twarrad it-Tama. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2017. 15/08/2017.

Messaġġ fil-Preżentazzjoni tal-Ktieb The Gozo Cathedral: Its history and treasures. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/08/2017.

Il-Ġmiel tar-Riabilitazzjoni. Omelija fil-Festa ta’ San Pietru fil-Ktajjen. Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa. 03/08/2017.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-irtirar tal-Prof. Lino Delia bħala Ċermen tal-Bank APS. Ċentru tal-Bank APS, Birkirkara. 20/07/2017.

Nieqfu mal-kurċifissi tal-lum. Omelija fil-Festa tal-Verġni Mqaddsa tal-Karmelu. Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, Ta’ Ħamet, ix-Xewkija. 17/07/2017.

Appell fi tmiem il-Pontifikal tal-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 16/07/2017.

Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara. 13/07/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-203 anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Għawdex. Ċimiterju ta’ Santa Marija, ix-Xewkija. 13/07/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-festa tal-Verġni Mqaddsa tas-Sokkors. Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem. 09/07/2017.

Nagħmlu wisa’ fid-dgħajsa. Omelija fis-60 Anniversarju tas-Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù f’Għawdex. Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kercem. 04/07/2017.

Paniġierku fl-okkażjoni tal-Festa tal-Viżitazzjoni ta’ Sidtna Marija lil Santa Eliżabetta, l-Għarb. 02/07/2017.

Omelija fil-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika u Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 25/06/2017.

Lejn kultura tal-laqgħa personali. Ħsieb waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. 23/06/2017.

Kristu jimla l-vojt ta’ ħajjitna. Omelija tal-Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa Pontifikali tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha f’Għawdex. 22/06/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-100 anniversarju mill-ftuħ tal-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 17/06/2017.

Knisja Samaritana. Omelija fl-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarist Joseph Hili. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/06/2017.

Omelija fil-Quddiesa li saret għall-katekisti. Knisja arċipretali ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ. 07/06/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Ġwann Mercieca. Bażilika ta’ San Ġorġ. 05/06/2017.

Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-djakni Carl Scerri u Michael Grima. Katidral t’Ghawdex fil-Belt Victoria. 26/05/2017.

Messaġġ fit-tnedija tal-Proġett ta’ “Casa Madre Teresa”, dar għall-anzjani u persuni b’dimenzja, fin-Nadur. 21/05/2017.

Omelija fi tmiem il-festa tal-Kwaranturi Mqaddsa. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex. 21/05/2017.

Nerfgħu r-responsabbiltà tagħna. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Generali 2017. 13/05/2017.

Insibu Postna. Omelija fil-150 Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 12/05/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-festa parrokkajli ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Giovanni Bosco Gauci, Arċidjaknu tal-Katidral ta’ Għawdex u eks-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi. Katidral ta’ Għawdex. 02/05/2017.

Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. 01/05/2017.

Omelija fix-Xirka tal-Isem Qaddis t’Alla, Żebbuġ, Għawdex 2017. 30/04/2017.

Omelija waqt konċelebrazzjoni Pontifikali tal-Festa Liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 24/04/2017.

Omelija fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 15/04/2017.

Omelija fl-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 14/04/2017.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 13/03/2017.

Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Ħadd il-Palm. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/04/2017.

Omelija fil-Festa Devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 07/04/2017.

Omelija fil-funeral ta’ Mons. Martin Portelli. Bażilika u Kolleġġjata ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 05/04/2017.

Omelija fil-Pellegrinaġġ b’Ġesù Redentur. Rotunda Parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 30/03/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta’ Marija. Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 26/03/2017.

Omelija fir-Rit tal-Ammissjoni tas-Seminarista Joseph Hili. Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, ix-Xagħra. 19/03/2017.

Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Knisja parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 12/03/2017.

Ittra Pastorali għar-Randan 2017. 11/03/2017.

Omelija lis-saċerdoti fi tmiem ta’ rtir tar-Randan. Dar tal-Irtiri Manresa, il-Belt Victoria. 08/03/2017.

Omelija fil-Bidu tar-Randan Imqaddes. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/03/2017.

Omelija f’Jum il-Morda. Kappella tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, il-Belt Victoria. 12/02/2017.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2017.

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Lino Vella. Knisja parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 04/02/2017.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 02/02/2017.

Omelija fil-festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2017.

Kummentarju fuq Radju RTK dwar il-linji-gwida mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta’ kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 21/01/2017.

Omelija fil-pussess ta’ Mons Joseph Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Katidral, Victoria. 15/01/2017.

Omelija fil-pussess ta’ Mons. Trevor Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb. 14/01/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 08/01/2017.

Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/01/2017.