SENA "A"

 

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Ġesù reġa' ġej. Mt 24, 37-44.

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Daħla f'qoxritna. Mt 3, 1-12.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Tista' tkun differenti! Mt 11, 2-11.

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. San Ġużepp jurina t-triq. Mt 1, 18-24.

 

Żmien il-Milied

Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Id-Dawl idda fid-Dlam. 25 ta' Diċembru. Lq 2, 15-20.

Imqaddsa Verġni Marija Omma Alla. 1 ta' Jannar. Lq 2, 16-21.

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa.

L-Epifanija tal-Mulej. L-Ewwel Ħadd wara l-ewwel tas-sena. Mt 2, 1-12.

 

Żmien ir-Randan

L-Erbgħa tal-Irmied. (Ras ir-Randan)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Ix-Xitan jittanta! Mt 4,1-11.

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Ħin wahdi biex Alla jibdilni! Mt 17,1-9.

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Għadni 'l bogħod! Imm'Alla jkellimni! Ġw 4,5-42.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Qed nara! Ġw 9,1-41.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Oħroġ mill-qabar! Ġw 11, 1-45.

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej. Mt 26, 14-27, 66. Jinqara r-rakkont tal-Passjoni skont San Mattew.

 

Żmien il-Għid

Ħadd il-Għid. Qam mill-mewt! Ġw 20, 1-9.

It-Tieni Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Ħniena Divina. Dnubietna maħfura! Ġw 20, 19-31.

It-Tielet Ħadd tal-Għid. Pass pass magħna! Lq 24, 13-35.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Ġesu', ir-Ragħaj it-Tajjeb. Ġw 10, 1-10.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Titħawwadx! Ġw 14, 1-12.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Jekk tħobbuni. Ġw 14, 15-21.

It-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Missjunarji fraġli. Mt 28, 16-20.

Għid il-Ħamsin. Imtlew lkoll bl-Ispirtu s Santu. Atti 2, 1-4.

It-Trinita' Qaddisa. Alla huwa għaqda w imħabba. Ġw 3, 16-18.

Is-Solennita' tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Ħobż ħaj. Ġw 6, 51-59.

 

Żmien matul is-Sena "A"

Il-Magħmudija tal-Mulej. (L-Ewwel Ħadd matul is-Sena u l-aħħar Ħadd ta' Żmien il-Milied)

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Jinsab f'nofsna! Ġw 1, 29-34.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Ġesu' fid-dlam. Mt 4, 12-23.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Il-ferħ nisrani. Mt 5, 1-12.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Dawl fis-soċjeta'. Mt 5, 13-16.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. L-Adulterju. Mt 5, 17-30.

Is-Seba' Ħadd matul is-Sena. Inpattiha? Mt 5, 38-48.

It-Tmien Ħadd matul is-Sena. Alla flus! Mt 6,24-34.

(Mid-Disa' sal-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena ara 'l fuq fit-taqsima tal-Ħdud wara l-Għid)

 

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. Insara fil pubbliku. Mt 10, 26-33.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena. Sejħa għall-ferħ! Mt 8, 5-17.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena. Ġesu' biss! Mt 11, 25-30.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. X'art int? Mt 13, 1-9.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. Ħallata ballata! Mt 13, 24-30.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. X'qed tfittex f'ħajtek?  Mt 13, 44-52.

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena. Mt 14, 13-21.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena. Nimxu fil-maltemp. Mt 14, 22-23.

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nitolbu għal uliedna. Mt 15, 21-28.

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. X'jaħsbu dwar Ġesu'? Mt 16,13-20.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Mixja wara Ġesu'. Mt 16, 21-27.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Irbaħ lura lil ħuk! Mt 18,15-20.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Maħfra mill-qalb! Mt 18, 21-35.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. B'xejn! Mt 20,1-6.

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Iva? Le? U l-prostituzzjoni! Mt 21, 28-32.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Recycle! Mt 21,33–43.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Party time! Mt 22,1-14.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Iridu jonsbuk! Mt 22,15-21.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena. Love 2 in 1. Mt 22,34-40.

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. Mill-kliem għall-fatti. Mt 23,1-12.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena. Iffissat! Mt 25,1-13.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena. Kollox tiegħek! Mt 25,14-30.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena. Accountable! Mt 25,31-46.

 

FESTI U SOLENITAJIET

Ġesu' Trasfigurat. Mt 17,1-9.