Sena 2020

Ġunju 2020

Int rigal għad-dinja u għall-umanità, kif int Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Ejjew nagħtu lil Alla dak li jistħoqqlu, aħna nappartjenu lil Alla, mhux lill-politikant, ir-re, jew l-imperatur. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 02/06/2020.

 

Mejju 2020

The Spirit of the Lord is a good friend, he is there to be our guide and counsellor. Pentecost Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 31/05/2020.

Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 31/05/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-adolexxenti li qed iħejju għas-Sagrament tal-Griżma, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 30/05/2020.

Ġesù jitlob fuqna u għalina għad-don tal-għaqda. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Aħna niglorifikaw lil Ġesù billi nsegwu l-kmandamenti tiegħu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/05/2020.

Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 24/05/2020.

Irrid nerfa' qalbi lejn il-Mulej għax hu miegħi fid-divinità, il-qawwa u l-imħabba. Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Rita, magħżula mill-Mulej biex tkun tixbah it-tbatija tiegħu. Quddiesa fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cascia fil‑Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il‑Belt Valletta. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si'. 21/05/2020.

Meta n-niket jinbidel f'ferħ. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/05/2020.

Ġesù huwa preżenti magħna permezz tal-Ispirtu s-Santu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 19/05/2020.

The Lord gave the commandments as a gift to his people as a guideline for freedom and love. Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 17/05/2020.

Il-ħbiberija vera hija bbażata fuq l-imħabba. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/05/2020.

Il-Paċi: l-ikbar rigal li jagħtina Ġesù. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/05/2020.

From our mothers we have learnt the way, wisdom about life and received the gift of life. Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm 'fil-Ħlewwa ta' Mejju'. 09/05/2020.

San Ġorġ Preca insista fuq il-ħtieġa li nitgħallmu naħfru lil xulxin. Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca fil‑Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-ħila tal-Verġni Marija li tgħożż u żżomm il-Kelma tal-Mulej. Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompej u Rużarju mill-Knisja ta' M'Xlokk. 08/05/2020.

L-hena tagħna se tkun li nifhmu li rridu nimxu fuq il-passi Tiegħu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/05/2020.

Il-Mulej mhux se jħalli lilna anke meta nidnbu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/05/2020.

Mass from the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Ġesù ta ħajtu biex isalvana u jiddefendina min-nassa tax-xitan Quddiesa mis-Seminarju, ir-Rabat. 03/05/2020.

 

April 2020

It-tagħlim ta' Ġesù huwa rilevanti biex narawh fil-proxxmu tagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/04/2020.

Il-viżjonijiet ma jżidu xejn ma' dak li l-Mulej irid jiżvela lilna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/04/2020.

The Lord will not abandon us. Mass from Church of St Francis, Ħamrun. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 26/04/2020.

Talba lil San Publiju. 25/04/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità. 25/04/2020.

Il-Magħmudija tagħna: spirtu ta' maħfra, rikonċiljazzjoni u mħabba. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 20/04/2020.

The Lord is inviting us to truth which is not against the natural sciences but goes beyond. Sunday Mass from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun, 19/04/2020.

Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk t'Assisi, il-Ħamrun. 19/04/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia.

Dawk li niltaqgħu magħhom jagħrfu l-paċi ta' Ġesù ġewwa fina? Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 16/04/2020.

F'kull Quddiesa nħallu lill-Mulej jiftħilna qalbna għall-Iskrittura. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 15/04/2020.

Our heart of flesh. An article that was first published in The Times of Malta on 15 April 2020.

Ġesù jsejħilna "ħutu" għax permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu rrikonċiljana bejnietna u mal-Missier. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 14/04/2020.

Il-Mulej qed isejħilna biex nirrestawraw kollox kif kien u nagħmlu ħajjitna safja u sewwa. Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej fil-Kurja tal-Arċisqof. 12/04/2020.

Vlogg mill-Arċisqof: Għid ta’ Tama. 12/04/2020.

L-Għid huwa vjaġġ mill-mewt għall-ħajja, minn qalb tal-ġebla għal qalb tal-laħam. Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Lill-Kurċifiss tiegħi. Kantiku mill-Arċisqof oriġinarjament miktub għal nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 1977. 11/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat f'Sibt il-Għid fil-Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Via Crucis f’Jum il-Ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Il-passjoni tal-Mulej tkun għalina għajn ta' saħħa u fejqan. Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej f'Jum il-Ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat fil-Ġimgħa l-Kbira fil-Kurja tal-Arċisqof. 10/04/2020.

Is-Seba’ waqfiet ma’ Ġesù. Mument ta’ talb u riflessjoni f’Ħamis ix-Xirka mill‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. 09/04/2020.

Ejjew ngħixu s-sinifikat profond tal-ħasil tas-saqajn billi nieħdu ħsieb xulxin. Quddiesa u Adorazzjoni f'Ħamis ix-Xirka 2020. 09/04/2020.

Vlog tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f'Ħamis ix-Xirka – Ġimgħa Mqaddsa 2020. 09/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat f'Ħamis ix-Xirka fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/04/2020.

Alla jagħtina l-qawwa permezz tal-maħfra tiegħu. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Kull min jiltaqa' magħna jara l-ħidma qawwija tal-grazzja u l-maħfra li l-Mulej jagħtina? Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04.2020.

Messaġġ għat-tfal għall-Ġimgħa Mqaddsa. 06/04/2020.

Id-demm innoċenti ta' Ġesù jeħlisna u jagħmilna ġusti. Quddiesa f'Ħadd il-Palm mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/04/2020.

F'Sibt tal-Għid nerġgħu niċħqu d-dlam u nilqgħu id-dawl li hu Kristu Ġesù. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/04/2020.

Ejjew nitolbu biex inkunu tistgħu norganizzaw pellegrinaġġ nazzjonali fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib (14 ta 'Settembru). Quddiesa u Rużarju  f'Jum id-Duluri minn Ta' Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Dan iż-żmien huwa opportunità biex nisimgħu iktar lill-Mulej. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

 

Marzu 2020

Aħna kif aħna quddiem Alla, ejjew inħarsu lejn il-Mulej merfugħ 'l fuq għalina u minnu nieħdu s-saħħa, il-ħelsien tassew, is-salvazzjoni. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Xi dritt għandna biex nitfgħu l-ewwel ġebla? Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Messaġġ ta' kuraġġ lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei. 30/03/2020.

L-irxoxt ta' Lazzru huwa xhieda tal-qawwa ta' Ġesù. Quddiesa fil-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 29/03/2020.

Ejjew inħejju biex nirċievu d-don tal-fidwa li ried jagħtina Ġesù. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Fi żminijiet diffiċli, bħala Kattoliċi aħna msejħin li nkunu dawl għal ħaddieħor. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin. 25/03/2020.

Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma bħala wieħed minna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/03/2020.

Il-Mulej qed jistedinna nbiddlu ħajjitna - huwa f'idejna li nbiddluha. Quddiesa u Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fil-wied tal-mewt Alla hu d-dawl tagħna. Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 22/03/2020.

San Ġużepp - il-magħżul li jħares il-ħajja u l-missjoni ta' Ġesù. Quddiesa fis-Solennita' ta' San Ġużepp mil-Knisja Santa Marija ta' Ġesu', ir-Rabat. 19/03/2020.

Is-sagrifiċċju li qed jintalab minna fil-preżent għandu jkun espressjoni ta' mħabba lejn xulxin. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta 'Alla. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Ejjew nobdu d-direttivi li ngħataw biex nagħtu eżempju, ninkoraġġixxu u nipproteġu lil xulxin. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Time to refocus on what really matters in life. An article published on the Times of Malta. 15/03/2020.

Ejjew nużaw dan il-mument biex inqimu lil Alla "fl-ispirtu u fil-verità". Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun. 15/03/2020.

Vlogg lis-saċerdoti u r-reliġjużi: Nafdaw f'idejn Sidtna Marija. 14/03/2020.

Meta Ġesù jgħallimna naħfru, hu wkoll jgħallimna nitolbu maħfra. Quddies mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/03/2020.

Is-sawm qatt ma kien maħsub biex jikkastiga lill-bniedmin iżda biex jgħinhom iħobbu aħjar. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus. 09/03/2020.

Dinjità u tama mġedda għall-vittmi tal-vjolenza domestika. Messaġġ waqt inawgurazzjoni tal-wirja 'The Voice of Survivors Through Art' fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 06/03/2020.

Li nħossuna siguri fi djarna. Omelija fil-quddiesa tal-funeral ta' Miriam Pace fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 05/03/2020.

Messaġġ fl-okkażżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-Kripta tal-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/03/2020.

Il-pedament dejjem tkun il-Kelma tal-Mulej. L-Arċisqof ta l‑Ministeru tal‑Lettorat lil żewġ seminaristi, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù, Rabat. 02/03/2020.

 

Frar 2020

Ir-Randan huwa l-istaġun tar-rebbiegħa tar-ruħ, meta aħna nitwieldu mill-ġdid. Omelija f'Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/02/2020.

Stewards of the innocent. An article first published on the Times of Malta on 23rd February 2020.

The important presence of charity and solidarity by the Maltese Catholic Action – The Archbishop. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. 18/02/2020.

Ittra Pastorali mill-isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

Archbishop’s Vlog: “They showed unusual kindness”. 10/02/2020.

Mass on the feast of St Paul’s Shipwreck. Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2020.

 

Jannar 2020

Jekk aħna Nsara veri, irridu nittrattaw lil xulxin u lil kull bniedem b’dinjità, rispett u mħabba. L-Isqfijiet jiltaqgħu mal-membri tal-Kunsill Ekumeniku Malti u l-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Messaġġ mingħand l-Arċisqof. 25/01/2020.

Fil-konverżjoni ta’ San Pawl hemm il-bidu tal-konverżjoni tagħna. Omelija fil-Quddiesa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 25/01/2020.

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn. Messaġġ tal-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli f’Dar Alberto Marvelli, Raħal Ġdid. 25/01/2020.

Servizz Ekumeniku Djoċesan fil-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020 fejn fiha l-Arċisqof għamel riflessjoni Biblika fil-Pro-Katidral ta’ San Pawl, il-Belt Valletta. 24/01/2020.

Il-ħtieġa li tilqa’ lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum. L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far. 21/01/2020.

Il-Mulej ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Omelija fil-Quddiesa tal-ordinazzjoni djakonali ta' Andrew Camilleri fir-residenza ta’ St Vincent de Paule, Ħal Luqa. 20/01/2020.

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Josef Pace bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar. 19/01/2020.

Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf. Omelija f'Quddiesa għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f'Malta fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 19/01/2020.

Fuq kull bieb li tħabbat u jiftħulek, qis li tkun il-mibgħut ta' Kristu Ġesù. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali tal-Arċipriet David Cilia bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl Nawfragu fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-belt Valletta. 18/01/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020. 18/01/2020.

Aqdi lil dan il-poplu għażiż u jkun hu stess il-faraġ u l-ferħ ta' qalbek. Omelija fil-Quddiesa tal-Pussess ta' Patri Andrew Galea, il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Qawra fil-Knisja Parrokkjali San Franġisk t'Assissi, il-Qawra. 12/01/2020.

Omelija f'Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2019, fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 11/01/2020.

Bniedem tassew għaref li apprezza l-umanità u tbissmilha. Omelija f'Quddiesa praesente cadavere b'suffraġġju tal-Kardinal Prospero Grech fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 09/01/2020.

Naħdmu flimkien f'isem it-Trinità Mqaddsa. Messaġġ fl-Epifanija ċelebrata mill-Ortodossi f'Malta fix-Xatt ta' Ta' Xbiex. 05/01/2020.

Nibnu d-dar komuni tagħna. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 5th January 2020.

Omelija fil-Quddiesa tal-Epifanija li matulha tħabbru l-festi tal-Mulej għas-sena 2020 u laqa' żewġ seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 05/01/2020.

L-Arċisqof Chares J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall‑għarajjes li ser jiżżewġu din is‑sena fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta organizzata mill-Moviment ta' Kana. 04/01/2020.

L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi, fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2020.