Il-Kelma tal-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles J. Scicluna  ...

 

Sena 2019

Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fi tmiem is-sena bil-kant tad-Te Deum, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 31/12/2019.

Tempji li jibqgħu d-dar tal-komunità tal-poplu ta’ Alla. Quddiesa f’għeluq it-350 anniversarju mit-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Knisja ta’ Ħal Balzan fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/12/2019.

Niċċelebraw it-twelid tal-Iben t’Alla li ma ġiex biex jikkundanna jew jiġġudika imma biex isalva. L-għasar tal-Milied solenni, segwit mill-Quddiesa tal-Vġili fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/12/2019.

Jekk nixtiequ nagħtu tama lil xulxin irridu nitolbu li nsiru poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb. Il-Quddiesa Solenni tat-Twelid Ġesù fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2019. 24/12/2019.

Okkażjoni biex nagħżlu t-tajjeb u nwarrbu l-ħażin. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-pubbliku waqt l-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 22/12/2019.

Umanità li tgħaqqadna. This article first appeared in The Malta Independent. 22/12/2019.

Nitlob biex is-soċjetà Maltija tibqa’ akkoljenti. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt il-Valletta. 19/12/2019.

Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 19/12/2019.

Il-verità, anke jekk mhux komda, naffaċċjawha, imma mbagħad irridu nħarsu 'l quddiem. Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 19/12/2019.

Transparency is now being implemented at the highest level. The Archbishop interprets the latest Rescript published on Tuesday, 17 December 2019 in an interview with Vatican Radio – Vatican News. 18/12/2019.

M'hemmx ħniena vera mingħajr verità. Il-Messaġġ tal-Awguri tal-Milied lill-impjegati tal-Kurja fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 16/12/2019.

L-Avvent ifakkarna li għandna bżonn lil Alla. Quddiesa tal-Avvent għall-impjegati tal-Kurja fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 16/12/2019.

Omelija f'Quddiesa għall‑familji organizzata mill‑GRUFAN fil-festa tas-Sagra Familja, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 14/12/2019.

Tħaddan il-faqar biex tkun sinjura quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Professjoni Solenni ta’ Sr Sarah Rayan fil-Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Bormla. 09/12/2019.

L-imħabba: it-triq li twassal biex noħorġu minn din id-dinja b’qalb safja. Omelija f'Quddiesa fl-20 anniversarju mit-twaqqif mill-Parroċċa tal-Ibraġ fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Immakulata, Omm il-Knisja, Tal-Ibraġ. 08/12/2019.

Il-Kunċizzjoni: prova li għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-15-il anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa ta’ Pembroke fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 07/12/2019.

Omelija f'Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti fil-bidu tal-kampanja 'Milied Flimkien', fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/12/2019. 

Omelija f'Quddiesa fejn ġie inawgurat il-pavimentar tal-irħam ġdid tal-Knisja ta’ Loreto, il-Gudja. 04/12/2019.

Messaġġ fis-70 sena ta’ ħidma dedikata lill-emigranti Maltin u l-barranin li jfittxu l-ażil f’Malta. Imnedija l-bijografija dwar Mons. Philip Calleja f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta. 04/12/2019.

Riflessjoni fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta' Kristu Re li saret fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 24/11/2019.

Messaġġ fi tmiem l-Assemblea Djoċesana 2019 'Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed' fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara. 22/11/2019.

Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna. Omelija f'Quddiesa fit-tifkira tal-75 sena anniversarju mindu l-istatwa tal-Kunċizzjoni ttieħdet lura Bormla wara t-Tieni Gwerra Dinjija fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 16/11/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Il-ġudizzju f'idejn Alla. 08/11/2019.

Iż-żerriegħa li jmissna qegħdin niżirgħu. This article was first published on The Times of Malta. 06/11/2019.

Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat. Omelija f'Quddies fejn fiha l-Arċisqof ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. 04/11/2019.

Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa'. Omelija fil-Quddiesa tal-Pussess tal-Kapillan P. Dominic Mangani OFM fil-Parroċċa tas-Santissima Trinità, il-Marsa. 03/11/2019.

Jekk hemm post jistenniena huwa l-ġenna. Omelija f'Quddiesa tal-Pontifikal tal-Mejtin Kollha fil-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija. 02/11/2019.

Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna. Omelija f'Quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2019.

Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin. Omelija f'Quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 01/11/2019.

Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa. Omelija f'Quddiesa Solenni ta' Radd il-Ħajr għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri, fil-Knisja Arċipretali ta' Stella Maris, Tas-Sliema. 26/10/2019.

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja, fil-Kappella ta’ San Kalcedonju, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 26/10/2019.

Il-Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara. Omelija f'Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ż-Żgħira fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 25/10/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Kontra l-vjolenza. 25/10/2019.

Against Violence. An article that was first published on the Times of Malta. 25/10/2019.

Adelaide Cini… mitt sena wara. Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-eżumazzjoni u t-trasport tal-fdalijiet tal-Venerabbli Adelaide Cini miċ‑ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata għall‑istitut “Ta’ Ċini” li kienet waqqfet u fejn tinsab midfuna. 15/10/2019.

Midjunin lejn is-Sorijiet Agostinjani. Omelija f'Quddiesa fis-Sala tal-Iskola Santa Monika, Birkirkara fl-okkażjoni tal-125 Anniversarju tal-preżenza tas-sorijiet Agostinjani f’Malta. 13/10/2019.

Grazzi mhux bil-paroli biss imma bil-fatti. L-Arċisqof amminstrata l-Griżma lill-adolexxenti fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk. 12/10/2019.

Quddiesa għall-membri tal-Forzi Armati ta’ Malta f’Jum l-Armata, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/10/2019.

Quddiesa għall-membri tal-ġudikatura fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020 fl-Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/10/2019.

Ċerimonja u Quddiesa fil-festa ta' San Mikiel Arkanġlu u fl-okkazjoni tal-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta, fl-Istitut Adelaide Cini, Sta Venera. 29/09/2019. 

Ngħaddu x-xhieda ta’ Ġesù lil uliedna u lil ulied uliedna. Quddiesa, tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa fil-Bitħa tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa. 22/09/2019.

Quddiesa Pontifikali f’Jum l‑Indipendenza fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: L-Indipendenza ta’ Malta. 21/09/2019.

Ġesù jifhem li l-midneb hu mitluf u jeħtieġ li jinstab. Omelija fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s il-Belġju. Għal din il-Quddiesa kienet mistiedna wkoll il-komunità Maltija fi Brussell. 15/09/2019.

Ċelebrazzjoni Segretarjat Edukazzjoni Nisranija – SfCE. 11/09/2019.

Il-Vitorja tfisser ukoll li Alla ma jabbandunana qatt. Omelija fil-Kappella tat-Twelid tal-Verġni Marija fil-Forti Sant'Anġlu, il-Birgu, fil-festa solennita' tat-Twelid tal-Verġni Marija. 08/09/2019.

Festa li tfakkarna fl-għeruq tagħna. Omelija fil-Knisja Arċipretali tat-Twelid tal-Verġni Marija, il-Mellieħa fit-Traslazzjoni tar-Relikwa u Pontifikal Statali fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. 07/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: It-Twelid tal-Madonna solennità. 07/09/2019.

Il-Mulej jara l-umiltà tagħna, jigglorifikana hu. Omelija fil-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 01/09/2019.

L-importanza li nkunu umli bħall-Madonna. Omelija fin-Novena tal-Festa ta' Marija Bambina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali ta' Marija Bambina, in-Naxxar. 31/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Kelma ta' kuraġġ lis-saċerdoti. 24/08/2019.

It-tama tagħna hi li nintrefgħu minn dnubietna u li bħal Marija ngħaddu mill-mewt għall-ħajja. Omelija fil-Bażilika Minuri ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, fil-festa ta' Ommna Mtellgħa s-Sema. 15/08/2019.

Il-Madonna li tiftħilna tieqa fuq l-eternità. L-omelija fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, fl-investitura tal-kanonċi l-ġodda tal-Kapitlu Metropolitan lejlet il-festa ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema. 14/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Magħqudin flimkien fil-festa ta' Santa Marija. 10/08/2019.

L-umiltà profonda ta' San Gejtanu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, il-Ħamrun, tal-Ewwel Tridu fil-Festa ta' San Gejtanu. 07/08/2019.

L-Evanġelju tal-Glorja ma jaħrabx mis-salib u jara l-wiċċ tal-Mulej fil-proxxmu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. 06/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Min inaddaf u min iħammeġ. 27/07/2019.

L-Omm tal-Ħniena. Omelija fis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. 16/07/2019.

Inkunu proxxmu għal xulxin. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid, fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Raħal Ġdid. 14/07/2019.

Kunu d-dixxipli u l-qaddejja tal-Mulej. Homily by Archbishop. 13/07/2019.

Vlog tal-Arċisqof: Il-proxxmu tiegħi min hu? 13/07/2019.

Quddiesa f'Jum il-Pulizija 2019. Omelija fl-okkażjoni tal-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 12/07/2019.

Il-parir tal-Arċisqof: Mur itlob u ħajjar lil nies oħra jagħmlu l-istess. Omelija fil-Monasteru ta' Santa Skolastika, il-Birgu, fil-festa ta' San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa. 11/07/2019.

Il-paniġierku tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat. 07/07/2019.

Nilbsu l-armatura ta' Alla biex nissieltu l-ħażen. Omelija fil-Quddiesa tal-festa ta' San Ġorġ Martri, fil-Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri, Ħal Qormi. 30/06/2019.

Omelija fil-Quddiesa Pontifikali fis‑solennità tal‑martirju ta' San Pietru u San Pawl, flimkien mal‑Kapitlu Metropolitan, fil‑Katidral tal‑Imdina. 29/06/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Festi Nsara jew pagani. 28/06/2019.

L-imħabba tgħin liż-żgħażagħ jaċċettaw il-konsegwenzi tal-għażliet tagħhom. Il-messaġġ tal-Arċisqof fiċ-Ċentru Terapewtiku ta' San Blas, Ħaż-Żebbuġ f'Ċerimonja ta' Gradwazzjoni organizzata minn Caritas Malta bit-tema 'Wirt ta' Mħabba'. 26/06/2019.

Omelija tal-Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa tat-twelid ta' San Ġwann il-Battista, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/06/2019.

Omelija tal‑Arċisqof fil-Pontifikal tas‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta' Ġesù (Corpus Christi) fil‑Katidral tal‑Imdina. 23/06/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu, fis-Santwarju tagħha f'Għawdex. 22/06/2019.

Imxu bl-eżempju u mhux dokumenti. Archbishop addresses the Polish bishops' plenary assembly in Wałbrzych. 14/06/2019.

L-omelija tal-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, il-Birgu fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu u l-għoti tal-Ewwel Tqarbina. 16/06/2019.

Aħna lkoll bnedmin. Message by Archbishop Charles J. Scicluna during 'The Good Neighbourhood Dinner'. 11/06/2019.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamsin 2019. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Għid il‑Ħamsin fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. Matulha amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑parroċċi tal‑Belt u l‑parroċċa ta' Ġesù Nazzarenu ta' Tas‑Sliema. 09/06/2019.

Sette Giugno: L-Arċisqof jappella lill-Maltin biex ma joħolqux vittmi bl-inġustizzja u bl-odju ta' bejniethom. L-Arċisqof ċċelebra Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno 1919, fil-Knisja taċ-Ċimiterju ta' Sidtna Marija Addolorata f'Raħal Ġdid, f'għeluq il-mitt sena mill-ġrajja. 07/06/2019.

Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Kun strument li permezz tiegħu Ġesù jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess ta' Dun Josef Mifsud, l-arċipriet il-ġdid tal-parroċċa tas-Siġġiewi, fil-Knisja Parrokkjali, is-Siġġewi. 02/06/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ċiviltà ta' mħabba u rispett. 01/06/2019.

Inawgurati l-istudios il-ġodda ta' Radju Marija. L-inawgurazzjoni timmarka wkoll l-24 sena minn meta jxandar Radju Marija f'Malta. Messaġġ tal-okkażjoni mill-Arċisqof. 31/05/2019.

Il-persuni ta' kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin, imma huma parti minna. The Archbishop's address during the open dialogue 'Lassana Cisse – A story of racial hatred: Responding with Peace' organised by the Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta, Lecture Theatre 1, University of Malta, Tal-Qroqq. 24/05/2019.

Il-messaġġ tal-Arċisqof fit-tberik tan-niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara, il-Gżira. 22/05/2019.

Kull persuna għandha dinjità … niftħu qalbna għal kulħadd. Omelija f'quddiesa li matulha ġie amministrat is-Sagrament tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbina f'San Miguel Resource Centre, Pembroke. 22/05/2019.

Il-mużika turik li s-sbuħija se ssalva d-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof fil-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina  waqt The Archbishop's Charity Concert. 19/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Caritas Malta b'servizz ieħor ta' tama lill-pajjiż. 18/05/2019.

L-Arċisqof ibierek ġebla kommemorattiva taċ-ċentru terapewtiku l-ġdid ta' Caritas Malta. Messaġġ tal-okkażżjoni f'"Tal Ibwar". 17/05/2019.

Għandna ħajja waħda … ngħixuha tajjeb! Omelija f'għeluq it-300 sena mill-mewt ta' San Ġwann Battista de La Salle, fil-Kulleġġ De La Salle, il-Birgu. 15/05/2019.

Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara li tinkludi s-Sagrament tal-Magħmudija. 13/05/2019.

Alla huwa ħafna ikbar mill-knejjes li nibnu. Omelija fil-Knisja Parrokkjali, iż-Żejtun f'għeluq il-275 sena mid-dedikazzjoni tal-knisja lil Santa Katarina. 10/05/2019.

Omelija tal-Ordinazzjoni Djakonali li fiha ħames seminaristi ġew ordati djakni, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 12/05/2019.

Konferenza tal-aħbarijiet mill-Arċisqof Scicluna fil-Vatikan. 09/05/2019.

Il-parir tal-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta' Ħ'Attard. Omelija tal-Arċisqof fil-Knisja Parrokkjali, Ħ'Attard. 05/05/2019.

Ngħidu le għall-vjolenza: Nitgħallmu nirreaġixxu għal min irid itellifna l-valuri li ħaddan Publiju. Omelija fil-Pontifikali tal-festa ta' San Publiju, fil-Knisja Parrokkjali, il-Furjana. 05/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: San Publiju u l-patrimonju Malti. 05/05/2019.

Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-salib. Omelija li matulha tbierek il-Kurċifiss Ta' Ġieżu, fil-Knisja ta' Santa Marija Ta' Ġesu', il-Belt Valletta. 03/05/2019.

Ressqu l-merħla lejn il-Mulej bil-ħlewwa u l-umiltà. Omelija f'Quddiesa flimkien mal-erba' saċerdoti l-ġodda, fis-Santwarju tal-Madonna, il-Mellieħa. 29/04/2019.

Il-ħniena li tfejjaqna. Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina, fis‑Santwarju Ħniena Divina, San Pawl Tat‑Tarġa. 28/04/2019.

Kull min imiss miegħek irid ifiq u mhux iweġġa. Omelija tal-pussess ta' Dun Charlon Muscat, il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' San Ġuzepp Ħaddiem. 27/04/2019.

Agħtu ħajjitkom biex il‑ferħ tagħkom fil‑Mulej ma jonqosx. Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 27/04/2019.

Fl-Għid titwieled il-fidi. Omelija tal-Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il-Kbir tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/04/2019.

Illum il-Mulej irid iġeddidna. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 20/04/2019.

Vlogg tal-Arċisqof - L-elementi tal-qerda jsiru l-elementi tas-salvazzjoni. 20/04/2019.

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Fit-tbatija ta' Ġesù naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità u għall-ħajja. Omelija fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 19/04/2019.

Illum huwa l-jum ta' min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf. Omelija f'Ħamis ix-Xirka filgħaxija fil‑Konkatidral ta' San Ġwann - it‑Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. 18/04/2019.

Min jiltaqa' magħna qed jiltaqa' ma' xhud tal-fidwa ta' Alla? Omelija fil‑Quddiesa taż-Żjut, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 18/04/2019.

Dawn il-jiem qaddisa huma tifkira ħajja ta' dak kollu li għamel għalina l-Mulej Ġesù. Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm - Omelija tal-Quddiesa fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 14/04/2019.

Qiegħed nisma' l-Kelma ta' Alla? Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Quddiesa f'Jum id-Duluri għall-impjegati tal-APS Bank fil-Knisja Parrokkjali, is-Swatar. 12/04/2019.

Quddiesa fil-Festa ta' San Vincenz Ferreri. 05/04/2019.

Il‑figura tal‑President tar‑Repubblika hija mogħtija lilna u aħna bi pjaċir nilqgħuha bħala sinjal tal‑għaqda ta' bejnietna. Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta, l-E.T. Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta' Brother Louis Camilleri F.S.C. Ċelebrazzjoni u Quddiessa kienu fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 31/03/2019.

Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar. Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla. 29/03/2019.

Fik sibna ragħaj ta’ qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo. 24/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Niċċelebraw il-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjunarji. 22/03/2019.

Inkunu pontijiet ta' umiltà u maħfra bħalma kien Mons. Ġużeppi Mercieca. Quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca. 21/03/2019.

Il-vera tifsira tas-sawm fir-Randan. Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.

Nitgħallmu mill-Madonna naffaċċjaw il-ħajja kif tkun. Omelija tal-Quddiesa wara l-pellegrinaġġ penitenzjali ta' Ħadd in-Nies fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 07/03/2019.

Il-Mulej jitlobna li t-triq li qbadna jkollha bħala xhud, lill-Missier. L-Arċisqof fil-quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 06/03/2019.

'Taqtgħux qalbkom mid-dgħufija tagħkom ... kunu intom!' Omelija tal-Arċisqof lis-seminaristi li rċevew il-Ministeru tal-Lettorat fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 04/03/2019.

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri "akkost ta' kollox". It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat minn TV Kanadiż, Salt and Light fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

X’se ngħaddu lil uliedna? Mużewijiet jew fidi ħajja? Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. San Pawl, l-Ewkaristija u l-Quddiesa tal-Ħadd. 10/02/2019.

Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina u għas-soċjetà tagħna d-dawl, il-glorja u s-salvazzjoni. Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2019.

Ejjew ninbidlu iżjed f’dixxipli tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Vġili tal-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Katirdal ta' San Pawl, l-Imdina. 26/01/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Xhieda ta' ekumeniżmu ta' karità. 25/01/2019.

Noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija tal-ktieb "The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta" u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta' San Ġwann minn Mattia Preti. 24/01/2019.

L-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Santa Luċija. 20/01/2019.

M'hemmx ġustizzja jekk m'hemmx rispett lejn il-verità. Diskors fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Tribunal Metropolitan, Il-Belt Valletta. 23/01/2019.

Inutli nqim statwa tal-injam u f'qalbi nobgħod lil xi ħadd. Omelija waqt Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan. Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan. 20/01/2019.

Ippreparaw għat-tieġ b'mod spiritwali. Quddiesa għall-koppji għarajjes li ser jiżżewġu matul din is-sena, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/01/2019.

It-tagħlima li l-martri ta' dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija fil-festa tal-Magħmudija ta' Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta' Sor Angele-Marie Littlejohn. Knisja Parrokkjali Għargħur. 13/01/2019.

Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. 09/01/2019.

Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus. Omelija f'Quddiesa tal-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D'Errico. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Qlubkom erfgħuhom 'l fuq lejn il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Epifanija. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin. Omelija waqt Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta.05/01/2019.

L-Arcisqof Charles J. Scicluna fi żjara fuq il-Vapur Seawatch. 05/01/2019.

Nibdew is-sena billi nagħrfu li għandna bżonn lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2019.