Laikos

Il-Kelma tal-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna  ...

 

Sena 2017

Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu. 31/12/2017.

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof. 30/12.2017.

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru. 27/12/2017.

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker. 27/12/2017.

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura. 27/12/2017.

Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. 25/12/2017.

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2017.

Il-messaġġ tal-Milied lill-emigranti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2017.

Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin. 24/12/2017.

Irid ikollna r-rieda li nilqgħu lil Ġesù f’qalbna – L-Arċisqof. 23/12/2017.

Il-parir tal-Arċisqof lill-koppji: Tinsewx tgħidu ‘grazzi’ lil xulxin. 16/12/2017.

Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof. 11/12/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Burmarrad. 10/12/2017.

F’dawn il-ġranet tal-Avvent nieħdu ħsieb il-qalb tagħna’ – L-Arċisqof. 09/12/2017.

L-Arċisqof ta l‑pussess lil Mons. Paul C. Vella fil-Parroċċa ta’ Sant’Elena, B'Kara. 08/12/2017.

Fil-Milied taċċetta lil Ġesù f’qalbek b’għażla u mhux bil-parties. 06/12/2017.

L‑Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Griżma f’Ħal Lija. 03/12/2017.

L-Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Griżma f’Tas‑Sliema. 03/12/2017.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2017. 01/12/2017.

Il-parir tal-Arċisqof għall-Avvent: Isma’ quddiesa kuljum. 01/12/2017.

Fis-sbuħija tal-Immakulata Kunċizzjoni aħna naraw tassew il-glorja tal-Mulej u l-qawwa tas-salib. 28/11/2017.

Aħna l-Insara msejħin biex niddefendu l-kultura tal-verità u tal-ħajja. 26/11/2017.

Kun iċ-ċavetta tal-imħabba, tal-mogħdrija u tal-verità. 25/11/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. 24/11/2017.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Mosta u jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju. 24/11/2017.

“Kelma ta’ Ħabib”, it-tieni volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/11/2017.

Wara l-isforz tagħkom hemm is-sens ta’ responsabbiltà. 22/11/2017.

Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f’Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ. 19/11/2017.

Nifirħu meta naqsmu bejntiena mingħajr għira u pika t-talenti li tana Alla. 18/11/2017.

Qatt tidraw l-Ewkaristija. 13/11/2017.

L-omelija tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fiż-Żurrieq. 12/11/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fix-Xgħajra. 12/11/2017.

Nitolbu li fostna ma jinbitx spirtu ta’ vjolenza u mibegħda. 12/11/2017.

Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali imma minn servizz għall-proxxmu. 09/11/2017.

Fittex għaqda li permezz tagħha tibqa’ titgħallem dwar il-fidi tiegħek. 05/11/2017.

Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli. 04/11/2017.

L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof fil‑Qrendi. 04/11/2017.

Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist. 03/11/2017.

L-Arċisqof fl-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika. 03/11/2017.

Għandkom bżonn tinvestigaw biex aħna nkunu tassew protetti. 03/11/2017.

Nitolbu li l-għeżież mejtin jaraw lil Alla b’ħabib tagħhom. 02/11/2017.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit‑Tifkira Solenni tal‑Mejtin kollha, f’Ħal Lija. 02/11/2017.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2017. 01/11/2017.

Nistgħu nduqu l-ġenna minn issa meta nitgħallmu fl-iskola tal-umiltà u tal-qaddisin. 01/11/2017.

L-Arċisqof Charles Scicluna, “Aktar minn Unjoni tal-Istati, l-Ewropa trid tkun Unjoni tal-Popli”. 31/10/2017.

Kunu strument ta’ ġustizzja mingħajr ma tħarsu lejn l-uċuħ u mingħajr biża’. 25/10/2017.

Ejjew ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. 23/10/2017.

Standing up to fear. 22/10/2017.

Il-Messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017. 22/11/2017.

Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Chjarles J. Scicluna għall-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. 16/10/2017.

Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. 13/10/2017.

F’għeluq iċ-ċentinarju mid‑dehriet ta’ Fatima, l‑Arċisqof mexxa pellegrinaġġ u Quddiesa. 13/10/2017.

L-Omelija tal-Arċisqof f’Minsk, il-Belarussja. 01/10/2017.

Laqqa’ lil din il-komunità ma’ leħen il-Maħbub. 23/09/2017.

Nippromwovu l-Ġid Komuni – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza 2017. 21/09/2017.

Hu privileġġ li toffru kenn lill-istudenti. 18/09/2017.

Ħudu ħsieb li din il-knisja tibqa’ d-dar tax-Xlukkajri. 17/09/2017.

Min hu Ġesù għalik? 16/09/2017.

Il-preżenza Agostinjana hija l-ħmira li fis-soċjetà Maltija tagħmel ħafna frott mingħajr ħafna storbju. 14/09/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Maltin f’Sutton, Londra. 10/09/2017.

Irridu nibqgħu ngħaddu l-wirt qaddis tal-fidi u l-valuri tagħna. 09/09/2017.

L-Ewropa qed issofri mill-ġdid minn sentiment ta’ nazzjonaliżmu sfrenat. 08/09/2017.

Ma nistgħux ninsew l-assedji li qed iħabbtuna llum: id-droga u l-prostituzzjoni. 07/09/2017.

L-ulied jibqgħu dejjem don, la dritt u lanqas xi ħaġa li tixtrieha bil-flus. 06/09/2017.

Tibżgħux tkunu dak li intom – L-Arċisqof J. Scicluna lill-iskejjel tal-Knisja. 05/09/2017.

F’Tas-Sliema faqar ġdid: ta’ min jiftaħ it-tieqa u jara biss konkos u siment. 03/09/2017.

Kemm attività tal-bniedem teqred il-ħolqien b’kapriċċ bla rażan. 02/09/2017.

Messaġġ mill-Arċisqof lill-Kardinal Vincent Nichols wara l-mewt tal-Kardinal Cormac Murphy O-Connor. 02/09/2017.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna lill-Kardinal DiNardo b’solidarjetà mar-residenti ta’ Texas. 30/08/2017.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Bormla. 24/08/2017.

Importanti naħdmu għall-għaqda ta’ bejnietna. 22/08/2017.

Quddiem il-qerda tal-mewt, Santa Marija tagħmlilna kuraġġ. 20/08/2017.

Jekk hemm mara li tifhem id-destin kiefer ta’ ħutna jistennew fix-xatt tal-Libja hija l-Madonna. 19/08/2017.

Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih. 15/08/2017.

Nitlob biex il-komunità tara fik ix-xbieha ta’ Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb. 12/08/2017.

Nixtieq li l-Knisja f’Malta taħdem mal-Istat għall-ġid komuni. 10/08/2017.

Nitolbu għal min lill-Knisja jridha marbuta bil-ktajjen tas-silenzju. 02/08/2017.

Kelma ta’ kuraġġ lin-nanniet mill-Arċisqof. 29/07/2017.

Aħna dixxipli tal-Mulej. 16/07/2017.

Jalla li din il-parroċċa tkun art tajba, li hi u tinżera’ fiha l-Kelma, tagħmel il-frott. 15/07/2017.

Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara. 13/07/2017.

Il-Korp tal-Pulizija għandu bżonn il-ħelsien biex jaqdi dmiru mill-aħjar li jista’. 12/07/2017.

Evitaw dejjem il-kliem iebes għal xulxin u ifirħu flimkien. 12/07/2017.

Nitolbu l-interċessjoni ta’ San Benedittu biex Malta ma tpoġġix lil Alla fit-tieni post. 11/07/2017.

Il-madmad ta’ Ġesù huwa dak li jagħtik id-direzzjoni u l-għajnuna. 09/07/2017.

Nixtieq nafdakom f’idejn il-Madonna biex tieħu ħsiebkom. 04/07/2017.

Tibżgħux mill-lupu, tkellmu ċar mingħajr ma tiġġudikaw lil ħadd. 30/06/2017.

Nimxu fuq it-tagħlim li kien sa mill-bidu u mhux fuq il-moda tad-dinja. 29/06/2017.

Permezz tad-djakonija l-Knisja tqajjem tant nies mill-miżerja. 28/06/2017.

L-għażla tagħkom hija kontra l-kurrent. 26/06/2017.

Illum huwa bidu ġdid tas-sehem tagħkom fil-Knisja. 25/06/2017.

Iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara. 25/06/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. 24/06/2017.

Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla. 24/06/2017.

Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq? 23/06/2017.

Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues. 18/06/2017.

Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna. 17/06/2018.

Nitolbu maħfra ta’ kemm ħarsina lejn il-but imbagħad lejn il-kuxjenza. 16/06/2017.

Dan hu l-ħoss tas-silenzju, il-ħoss tat-talb. 11/06/2017.

Id-don tal-Ispirtu s-Santu jagħti lill-Knisja li taħfer u li tgħaqqad l-umanità ma’ Alla. 04/06/2017.

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fil-Mellieħa. 03/06/2017.

M’hemmx għalfejn iċċarrar d-demm biex tkun xhud ta’ Ġesù. 02/07/2017.

F’qalbhom, iż-żgħażagħ tagħna għandhom il-ħuġġieġa tal-fidi? 29/05/2017.

Ħadd mhu dixxiplu tal-kappillan, tal-isqof jew tal-Papa. Aħna dixxipli ta’ Ġesù. 28/05/2017.

Il-parroċċa tlaqqa’ n-nies ma’ Ġesù biex ħajjithom tkun għatba għall-ġenna. 27/05/2017.

Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem. 24/05/2017.

Fl-aħħar tal-ġurnata jien ħabbejt kif ħabbna Ġesù? 21/05/2017.

Ressaq lill-poplu ta’ din il-parroċċa żagħżugħ lejn Alla. 21/05/2017.

Li tkun ma’ Ġesù hi li tirrealizza kemm iħobbok. 20/05/2017.

Min ixandar il-Kelma jrid jagħti ħajtu billi jxandarha dejjem u kullimkien. 19/05/2017.

L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti ta’ Roseville. 18/05/2017.

Meta fis-soċjetà jinbtu l-veleni tal-korruzzjoni jwasslu għal kunflitti soċjali. 13/05/2017.

Nerfgħu r-responsabbiltà tagħna. 13/05/2017.

L-Arċisqof jindirizza The State of Europe Forum 2017. 08/05/2017.

Il-knisja ta’ Marsaxlokk tingħata t-titlu ta’ Santwarju Marjan. 08/05/2017.

X’hemm isbaħ minn li tgħin lil xi ħadd mingħajr ħafna daqq? 07/05/2017.

Kemm għandna mexxejja fid-dinja? Tagħna l-Insara hu Ġesù. 06/05/2017.

Djalogu jew Djalogi? Stil ta’ ħajja. 05/05/2017.

L-Arċisqof jkellem lill-awtoritajiet. 30/04/2017.

Omelija tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. 29/04/2017.

“Ħajjitna tkun sabiħa jekk tkun ħajja ta’ mħabba”. 27/04/2017.

Hi responsabbiltà tagħna li nipproteġu siti sagri mir-rebgħa tal-flus. 24/04/2017.

L-Arċisqof lill-Iscouts u l-Girl Guides. 23/04/2017.

Tant nies li, bħal Tumas, ma jemmnux jekk ma jarawx. 23/04/2017.

“Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?” 19/04/2017.

“Permezz tal-qrar il-Mulej jagħtina kull darba ċans ġdid”. 17/04/2017.

It-tifsira tal-qawmien mill-imwiet – L-Omelija tal-Arċisqof f’Ħadd il-Għid. 16/04/2017.

L-irxoxt ta’ Ġesù mhuwiex att vjolenti li jimponi ruħu fuq ir-rieda tal-bnedmin. 15/04/2017.

Aħna lkoll sallabna lil Ġesù, aħna lkoll midjunin miegħu. 14/04/2017.

L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u mwessgħu l-imħabba tagħna. 13/04'/2017.

Il-ħajja tas-saċerdot hija wkoll immarkata bit-taqtigħa kontinwa ma’ Satana u l-periklu tar-rifjut. 13/04/2017.

Ejjew niskopru min hu Ġesù bis-sabar, bl-għerf u l-umiltà. 09/04/2017.

Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji. 20/03/2017.

Ġesù Kristu qered il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. 12/03/2017.

Ittra Pastorali – Randan 2017. 11/03/2017.

Il-Mulej huwa l-premju tat-triq ġewwinija, onestà u integra tar-Randan. 01/03/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Università ta' Malta. 28/02/2017.

Nitolbu lill-Mulej li ngħixu ħajja ta’ nies onesti. 25/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugh tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sghajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Morda. Santwarju ta' Santa Tereza, Birkirkara. 11/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum il-Hajja. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Oncology Centre, l-Imsida. 05/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuh tal-kawza ghall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech OC. Katidral tal-Imdina. 02/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-50 anniversarju tal-Parrocca Marija Regina, l-Marsa. 01/02/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkazjoni tat-800 tal-Ordni Dumnikan. Knisja ta' San Duminku, Rabat. 27/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa' tal-Konverzjoni ta' San Pawl. Knisja ta' San Pawl. Birkirkara. 25/01/2017.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat fuq l-RTK dwar il-kriterji li hargu l-Isqfijiet Maltin lis-Sacerdoti dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 24/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum ir-Refugjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Denis Schembri, kappillan gdid tal-parrocca tal-Manikata. 14/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li fiha zewg seminaristi kien moghtija l-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju, Tal-Virtù. 09/01/2017.

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin ghall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lætitia. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Sciucluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Mario Mangion bhala Kappillan il-gdid tal-parrocca ta' San Gorg, Hal Qormi. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej u l-quddiesa tal-Kandidatura ta' erba' Seminaristi. 08/01/2017.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa celebrata ghall-koppji li zzewgu fl-2016. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta, 07/01/2017.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.